Nahlédnutí do zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 95/2011 Sb., a to se zaměřením na novou úpravu řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku

Vydáno: 14 minut čtení

„Na základě zkušeností z praxe se navrhuje problematiku zajištění věcí upravit zcela nově a přehledně. Navrhovanou úpravou se zpřehledňuje právní úprava zajištění vybraných výrobků a dopravních prostředků.“ Tolik důvodová zpráva k významu změny v této oblasti, kterou přinesla novela zákona č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 95/2011 Sb. (dále jen „zákon“). Novinkou oproti dosavadní právní úpravě, platné do konce dubna 2011, v této oblasti je, že se celý postup o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku schovává pod proces, který je zákonem nazván jako Řízení. Jde o dvě, na sebe navazující řízení: Řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku a o Řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku. Těchto řízení se budou účastnit Účastníci řízení. Podívejme se tedy na novou úpravu, jak je definována zákonem, za pomoci důvodové zprávy:

Nahlédnutí do zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 95/2011 Sb., a to se zaměřením na novou úpravu řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku
Ing.
Ivo
Šulc
 
1 Řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku
První otázkou je, ve vztahu k uvedenému řízení, zdali jde o řízení, které se bude řídit zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), či se bude řídit zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. V zákoně bylo ke konci roku 2010 zrušeno ustanovení (§ 138), které odkazovalo postup řízení na zákon o správě daní a poplatků:
V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, s výjimkou části šesté.
Od roku 2011 bylo toto ustanovení pro nadbytečnost v zákoně zrušeno a jeho funkci přejalo ustanovení § 4 daňového řádu:
Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak.
Vraťme se ale k Řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku a o Řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku. Na první pohled se tedy může jevit, že jde o řízení, které nemá se správou daně nic společného. Jde vlastně o rozhodnutí předběžné povahy, u nichž je přípustná jejich výluka z pře