Zahraniční zaměstnavatel - sociální a zdravotní pojištění

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost z Německa, chce zaměstnat českého občana s tím, že bude pracovat ze svého bydliště v ČR. Jedná se o práci přes internet. Bude tedy daňovým rezidentem ČR (pobyt v Německu se předpokládá jen 12 dnů za rok). Vzhledem k tomu, že společnost zde nemá žádnou pobočku ani registraci, bude muset zaměstnanec asi odvádět daň z příjmu sám. A jak to bude se zdravotním a sociálním pojištěním? To bude pojištěn zdravotně i sociálně v Německu dle německých zákonů? Co na to česká zdravotní pojišťovna?

Zahraniční zaměstnavatel - sociální a zdravotní pojištění
Ing.
Marta
Ženíšková,
Ing.
Antonín
Daněk
 
Z pohledu sociálního a zdravotního pojištění
Osoba výdělečně činná je podle obecně platné zásady účastna sociálního a zdravotního pojištění ve státě, v němž vykonává výdělečnou činnost. Z této zásady platí výjimky uvedené buď ve vnitrostátním předpisu, nebo ve dvoustranné smlouvě o sociálním zabezpečení anebo v předpisech EU. Z údajů uvedených v dotazu je zřejmé, že pro tohoto českého občana nebude platit žádná výjimka, bude proto pojištěn v ČR podle českých předpisů.
Na základě úpravy v předpisech EU o příslušnosti k právním předpisům bude zaměstnavatel se sídlem v Německu plnit povinnosti zaměstnavatele, jako je plní zaměstnavatelé se sídlem v ČR. Zaměstnavatel se musí u Pražské správy sociálního zabezpečení přihlásit do registru zaměstnavatelů, musí přihlásit tohoto zaměstnance po jeho nástupu do zaměstnání do registru pojištěnců, každý měsíc bude zasílat této správě přehled o výši pojistného, které musí odvádět z příjmu zaměstnance, po uplynutí kalendářního roku musí vyhotovit pro něho ELDP a v případě uplatnění nároku na dávku nemocenského pojištění připojit k žádosti přílohu. Tyto povinnosti plní zaměstnavatel na předepsaných českých tiskopisech. Obdobně musí zaměstnavatel plnit povinnosti i vůči zdravotní pojišťovně zaměstnance.
 
Z pohledu zdravotního pojištění
Jedním ze základních principů koordinačních nařízení Evropské unie č. 883/2004 a 987/2009, podle kterých se při posuzování takové situace postupuje, je princip pojištění ve státě výkonu výdělečné činnosti. Protože je státem výkonu výdělečné činnosti Česká republika, bude zaměstnanec zdravotně pojištěn v ČR. Německý zaměstnavatel se musí u příslušné (zaměstnancovy) české zdravotní pojišťovny přihlásit jako zaměstnavatel - plátce pojistného a také musí přihlásit u této zdravotní pojišťovny osobu jako zaměstnance. Plní veškeré povinnosti, stanovené českou právní úpravou zdravotního pojištění, zejména zákony č. 48/1997 Sb. a 592/1992 Sb., tedy například včetně oznamovací povinnosti, měsíčního podávání Přehledu za zaměstnance a odvodu pojistného české zdravotní pojišťovně.