Závazná posouzení pro účely DPH

Vydáno: 16 minut čtení

Závazné posouzení v daňovém řízení je institutem, který je obecně upraven zákonem č. 280/2009 Sb. , daňový řád. Podle zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ), je možno v návaznosti na úpravu v daňovém řádu požádat o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění a dále také o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. K vydání rozhodnutí o závazném posouzení určení sazby DPH i rozhodnutí o závazném posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti je zákonem o DPH zmocněno Generální finanční ředitelství (GFŘ).

Závazná posouzení pro účely DPH
Ing.
Václav
Benda,
je odborníkem na DPH
V následujícím textu jsou nejprve stručně vysvětleny procesní podmínky pro závazná posouzení, které vyplývají z daňového řádu. Návazně jsou vysvětleny s využitím příkladů postupy při závazném posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění podle § 47a a § 47b zákona o DPH a při závazném posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92h a § 92i zákona o DPH. V závěru je krátce zmíněna také možnost požádat správce daně o závazné posouzení podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen zákon o evidenci tržeb), podle něhož lze požádat o závazné posouzení o určení evidované tržby.
Závazné posouzení podle daňového řádu
Řízení o závazném posouzení v daňovém řízení je z procesního hlediska upraveno v § 132 a § 133 daňového řádu. Podle § 132 odst. 1 daňového řádu vydá správce daně daňovému subjektu na jeho žádost rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků, které pro něj vyplynou z daňově rozhodných skutečností již nastalých nebo očekávaných, a to v případech, kdy tak stanoví zákon, tj. příslušný hmotněprávní předpis. Z hlediska DPH vyplývá tato možnost z