Příjmy právnických osob ze zahraničí za rok 2016 - příklad výpočtu

Vydáno: 20 minut čtení

Daňoví rezidenti České republiky mají v souladu se zněním zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “), daňovou povinnost z celosvětových příjmů (tzv. neomezenou daňovou povinnost). Na druhé straně však z příjmů, které dosahují ze zdrojů v zahraničí, mohou být podle tamní legislativy také zdaněni. V praxi tak dochází ke zdanění jednoho příjmu dvakrát. Tuto kolizi mezi domácí a zahraniční legislativou potom řeší smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, jimiž je Česká republika vázána. Jejich aktuální přehled uvádí Ministerstvo financí na svých webových stránkách. Praktické vyloučení dvojího zdanění probíhá prostřednictvím příslušných metod, které uvádí následující příspěvek.

Příjmy právnických osob ze zahraničí za rok 2016 - příklad výpočtu
Ing.
Pavel
Kyselák
je odborníkem na mezinárodní zdanění
 
Vyloučení dvojího zdanění
Problematiku vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zdrojů v zahraničí v tuzemském zákoně o daních z příjmů prioritně upravuje ustanovení § 38f „Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí“.
Tiskopisy a pokyny k vyplnění daňových přiznání fyzických i právnických osob za rok 2016 (event. za zdaňovací období započatá v roce 2016) konkretizují obecné postupy uvedené v zákoně.
 
Smluvní státy
Podle § 38f odst. 1 ZDP některou z metod zamezení dvojího zdanění lze uplatnit pouze v případech, kdy daňový rezident ČR dosahuje příjmy ze státu, se kterým Česká republika má uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, a to podle příslušného ustanovení smlouvy.
Jaká metoda se použije a dále na jaké příjmy ze zdrojů z území druhého smluvního státu, to uvádí článek smluv o zamezení dvojímu zdanění zpravidla pod názvem „Vyloučení dvojího zdanění“ nebo „Zamezení dvojího zdanění“.
 
Bezesmluvní státy
Pokud daňový rezident ČR dosáhl příjem ve státě, se kterým Česká republika nemá dosud uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a zároveň tento příjem tam byl zdaněn, nelze potom v daňovém přiznání z celosvětových příjmů, které v ČR tento poplatník podává, uplatnit žádnou z příslušných metod zamezení dvojího zdanění (viz dále).
Jedinou „náplastí“ za dvojí zdanění jednoho příjmu je uplatnění ustanovení § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP včetně přihlédnutí k § 25 odst. 1 písm. s), dle kterého si poplatník dle § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3 může daň z příjmů zaplacenou v bezesmluvním státě uplatnit jako daňově uznatelný výdaj (náklad), a to ve zdaňovacím období nebo období, které následuje po zdaňovacím období, nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, které obsahuje zdaněné příjmy z bezesmluvního státu.
 
Základní postup
Pokyny či poučení k tiskopisům daňového přiznání obsahují podrobnější postupy pro aplikaci vyloučení dvojího zdanění z příjmů, které daňový rezident ČR dosahuje ve státech, se kterými má ČR uzavřeny smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.
Před vyplněním přiznání je však nutné vždy postupovat podle následujících kroků, či si zodpovědět následující otázky:

Související dokumenty

Zákony

200/1991 Sb. o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a o Protokolu k ní
89/1992 Sb. o podepsání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku
586/1992 Sb. o daních z příjmů
32/1994 Sb. o Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku
280/2009 Sb. daňový řád

Vyhlášky

18/1984 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
100/2003 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
79/2005 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků

Mezinárodní smlouvy

100/2003 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
79/2005 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku