Optimalizační důvody pro spolupráci osob

Vydáno: 23 minut čtení

Institutem spolupracujících osob se zabývá § 13 zákona o daních z příjmů , který doznal určitých změn s účinností od 1.1.2015, provedených zákonem č. 267/2014 Sb. V textu si rozebereme uplatnění spolupracujících osob v podmínkách roku 2016 se zdůrazněním optimalizačních důvodů, které vedou k využití spolupráce osob s poplatníkem.

Optimalizační důvody pro spolupráci osob
Ing.
Ivan
Macháček
je daňovým poradcem
Shrnutí zásad spolupráce osob podle § 13 ZDP
Příjmy a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení dosažené při samostatné činnosti podle § 7 ZDP, s výjimkou podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, mohou být rozděleny mezi poplatníka a s ním spolupracující osoby, kterými se rozumí:
a)
spolupracující manžel,
b)
spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti (nevyžaduje se příbuzenský vztah spolupracující osoby k poplatníkovi),
c)
člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu (nemusí jít o osobu žijící ve společně hospodařící domácnosti s poplatníkem).
Společně hospodařící domácností se pro účely daní z příjmů rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Ve smyslu znění § 21e odst. 3 ZDP se rozumí pro účely daní z příjmů manželem (manželkou) také partner podle zákona č. 115/2006 Sb., upravujícího registrované partnerství.
Podle znění § 13 odst. 4 ZDP příjmy a výdaje nelze rozdělovat:
a)
na dítě, které nemá ukončenou povinnou školní docházku,
b)
na dítě v kalendářních měsících, ve kterých je na něj uplatňováno daňové zvýhodnění na vyživované dítě,
c)
na manžela, je-li na něj uplatněna sleva na manžela, a
d)
na a od poplatníka, který zemřel.
Spolupracující osoba přejímá do svého základu daně určitý podíl příjmů a výdajů poplatníka, a proto není rozhodující při rozdělení výdajů poplatníka, jakým způsobem uplatňuje poplatník výdaje - zda ve skutečně prokázané výši nebo procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP. V pokynu GFŘ D-22 se k § 13 ZDP uvádí, že příjmy dosažené při společně vykonávané samostatné činnosti se rozdělují na spolupracující osoby i v případě, že spolupracující osoba má kromě těchto příjmů i jiné příjmy podléhající dani z příjmů. Způsob uplatnění daňových výdajů u těchto jiných zdanitelných příjmů spolupracující osoby není vázán (nemusí být shodný) na způsob uplatnění daňových výdajů rozdělovaných na spolupracující osobu.
Při výkonu samostatné činnosti poplatníka může dojít k situaci, že dosažené příjmy jsou nižší než dosažené skutečné výdaje. V tomto případě je možné rozdělit na spolupracující osobu i ztrátu ze samostatné činnosti poplatníka (z podnikání). Pro možné uplatnění daňo