Novela zákona č. 250/2000 Sb. a 20. novela rozpočtové skladby č. 577/2020 Sb.

Vydáno: 20 minut čtení

Novela č. 577/2020 Sb. vyhlášky č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o rozpočtové skladbě“), zmiňuje v důvodové zprávě vazbu na novelizovaný zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. , proto se jím budeme v článku stručně zabývat. Naopak novela nereaguje na změnu v předpisech k odpadům, pro obce je to změna významná a bude mít dopady na třídění rozpočtovou skladbou do budoucna, tak je v článku rovněž zařazen bod i k této problematice.

Novela zákona č. 250/2000 Sb. a 20. novela rozpočtové skladby č. 577/2020 Sb.
Ing.
Ivana
Schneiderová
Novela zákona č. 250/2000 Sb. a vazba na vyhlášku o rozpočtové skladbě
Ve sbírce č. 198 ze dne 27. 11. 2020 vyšel zákon č.484/2020, který mimo jiné předpisy novelizuje i zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtový pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“). Novela zákona č. 250/2000 Sb. je však
účinná až od 1. 1. 2022.
Zásadnější úprava je v § 2 odst. 3 novely zákona č. 250/2000 Sb., kde se zmocňuje Ministerstvo financí (dále jen „MF“) k vydávání prováděcího předpisu k rozpočtové skladbě. Na to reaguje i důvodová zpráva k 20. novele vyhlášky č. 323/2002 Sb. s tím, že od roku 2022 se bude vydávat nová vyhláška a 20. novela je poslední novelou vyhlášky č. 323/2002 Sb.
Ostatní body novely zákona č. 250/2000 Sb. se týkají zveřejňování dokumentů k rozpočtu (např. že se vždy zveřejňují dokumenty až do doby zveřejnění změněného dokumentu a v případě rozpočtu a závěrečného účtu musí být zveřejněny zároveň vždy až do konce kalendářního roku). Upraveny jsou ustanovení k závazným ukazatelům, snižuje se penále v § 22 odst. 8 novely zákona č. 250/2000 Sb. na 0,4 promile za den a jsou doplněny přestupky. Nejedná se o významné změny zákona s výjimkou výše uvedeného zmocnění MF k prováděcímu předpisu ve vztahu k rozpočtové skladbě.
Pro ÚSC, kraje a obce je důležité se pro rok 2021 seznámit s novými předpisy v oblasti odpadů, i když je zatím novela vyhlášky o