Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019

Vydáno: 28 minut čtení

Ve smyslu § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví “), jsou vybranými účetními jednotkami organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel , územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. S výjimkou organizačních složek státu se jedná o právnické osoby.

Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.
Zákon o účetnictví je podle § 1b odst. 5 písm. b) kategorizuje vybrané účetní jednotky (dále také VÚJ“) jako
velké
.
Každá vybraná účetní jednotka je tak povinna sestavit za rok 2019 účetní závěrku.
 
Obsah účetní závěrky
Vybrané účetní jednotky sestavují ve smyslu § 18 zákona o účetnictví účetní závěrku v rozsahu rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy. Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu sestavují jen tehdy, pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě dvě mezní hranice určující ve smyslu § 20 odst. 1 písm. c) body 1 a 2 zákona o účetnictví, což je aktiva v netto hodnotě celkem 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč.
K uvedenému je ještě nezbytné doplnit, že ve smyslu § 9 odst. 3 zákona o účetnictví může
příspěvková organizace
(i když je zařazena jako velká účetní jednotka) vést účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu,
pokud tak rozhodne její zřizovatel a není součástí
konsolidace
. V praxi se jedná například o mateřskou školku, příspěvkovou organizaci zřízenou městem nebo obcí, u níž je rozhodnuto vést zjednodušený rozsah účetnictví. V takovém případě:
a)
sice nelze vést zjednodušený účtový rozvrh podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona o účetnictví, neboť to nedovoluje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále také „vyhláška č. 410/2009 Sb.“), ale
b)
lze spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize,
c)
nevytvářejí se opravné položky a rezervy, s výjimkou daňově účinných,
d)
účetní jednotka nepřeceňuje majetek určený k prodeji ani jiný majetek na reálnou hodnotu,
e)
sestavuje účetní závěrku v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha.
 
Legislativní úprava účetní závěrky
Zdravotní pojišťovny,
které provádějí veřejné zdravotní pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, postupují při sestavení účetní závěrky za rok 2019 podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů. Při uzavírání účetních knih se na ně vztahuje ČÚS č. 302 – Otevírání a uzavírání účetních knih. Těmto účetním jednotkám se nadále článek nebude věnovat.
Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů so

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Vyhlášky

Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
Vyhláška č. 411/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů