Zapisujeme spolek do rejstříku, 2. část

Vydáno: 19 minut čtení
Zapisujeme spolek do rejstříku - II. část
Mgr.
Václav
Dobrozemský
Dokončujeme příspěvek z minulého vydání UNES.
IV. Přílohy
Dle § 19 ZVR musí být návrh na zápis doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do Sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem. Listiny je třeba předkládat v originále nebo jako úředně ověřené kopie.
„Zákon neukládá účastníkovi povinnost předkládat rejstříkovému soudu jak listinu v písemné, tak i v elektronické podobě, ale ponechává na jeho rozhodnutí, kterou z forem předloží k založení do sbírky listin.“ /1/
Spolků se bude týkat doložení následujících listin (mimo těch, které byly uvedeny výše v textu):
-
stanovy (do Sbírky listin musí být vždy doloženo úplné znění po každé změně),2)
-
zápis osvědčující průběh ustavující schůze a zápis o rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov,
-
zápis o rozhodnutí o změně stanov,
-
rozhodnutí příslušného orgánu spolku o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku, o změně sídla spolku, o zřízení kontrolní a rozhodčí komise,
-
rozhodnutí o volbě, jmenování nebo kooptaci, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce osob, které jsou členem statutárního orgánu nebo likvidátorem,
-
prohlášení člena orgánu o odstoupení z funkce,
-
smlouva o sloučení spolků, smlouva o splynutí spolků a smlouva o rozdělení sloučením, projekt rozdělení spolků se založením nových