Zdravotní pojištění a zvýšení plateb za "státní pojištěnce" od 1.1.2016

Vydáno: 8 minut čtení

Jedním z nejdiskutovanějších témat poslední doby ve zdravotnictví bylo zvýšení platby státu zdravotním pojišťovnám za tzv. státní pojištěnce, tedy za osoby, za které stát podle zákona platí pojistné. Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 48/1997 Sb. "), patří mezi tyto osoby například nezaopatřené děti, poživatelé důchodu, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadě práce, ale také třeba příjemci dávek nemocenského pojištění nebo osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi. Zvýšení této platby vždy představuje významné opatření, kterým lze podstatnou měrou pozitivně ovlivnit určitý rozpor mezi příjmy a výdaji systému. Ve smyslu ustanovení § 3c odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. , o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 592/1992 Sb. "), se s účinností od 1.1.2016 zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za "státní pojištěnce" ze současných 6 259 Kč na 6 444 Kč. Platba pojistného za osobu, za kterou stát platí pojistné, se zvýší od 1.1.2016 z částky 845 Kč na 870 Kč měsíčně. To znamená, že za každou osobu, za kterou stát ve smyslu výše uvedeného ust. § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. platí pojistné, obdrží příslušná zdravotní pojišťovna od ledna 2016 měsíčně navíc 25 Kč. Vzhledem k tomu, že osoby, za které platí pojistné stát, představují více než polovinu obyvatel České republiky, přibude tak tímto opatřením v roce 2016 do příjmové stránky českého systému veřejného zdravotního pojištění potřebných cca 1,8 miliardy korun.

Zdravotní pojištění a zvýšení plateb za "státní pojištěnce" od 1.1.2016
Ing.
Antonín
Daněk
 
Změna pro zaměstnavatele
Jak se výše uvedená změna projeví u zaměstnavatelů (a zaměstnanců) v souvislosti s placením pojistného na zdravotní pojištění? Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem je roven výši odpočtu od dosaženého příjmu u těch zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří mají ze zákona na uplatnění odpočtu nárok (viz dále).
 
Původně platné podmínky pro uplatnění odpočtu
Od 1. ledna 1993, kdy začal v České republice fungovat systém veřejného zdravotního pojištění, mohli jak zaměstnavatelé (zaměstnanci), tak osoby samostatně výdělečně činné uplatňovat při placení pojistného na zdravotní pojištění odpočet od dosaženého příjmu. Od ledna 1993 činil odpočet 1 694 Kč měsíčně a postupem času se tato odečitatelná položka