Měníme stanovy spolku

Vydáno: 14 minut čtení

Rok a půl po významné změně právní úpravy občanského práva v České republice dochází v praxi k poměrně četným změnám. Mezi ně patří i změny stanov původních občanských sdružení, nyní spolků, tak, aby stanovy odpovídaly požadavkům nového občanského zákoníku , tj. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „NOZ “).

Měníme stanovy spolku
Mgr.
Václav
Dobrozemský,
doc. Ing.
Jan
Stejskal,
Ph. D.
Tuto povinnost konkrétně ukládá spolkům § 3041 NOZ. Platí, že ustanovení stanov, která odporují donucujícím ustanovením NOZ pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti (tj. dnem 1.1.2014). Spolky musí přizpůsobit
do 1.1.2017
stanovy úpravě NOZ a doručí je rejstříkovému soudu, který vede spolkový rejstřík, v němž je spolek zapsán.
 
Povinný obsah stanov spolku
Stanovy jsou pro existenci spolku nejdůležitější, jedná se o základní dokument, který je pro jeho členy závazný. NOZ upravuje stanovy co do obsahu jen zcela minimálně. Oproti předchozí právní úpravě (tj. zákonu č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů) však obsah stanov výrazně zpřesňuje a redukuje minimální obsahové náležitosti stanov jen na náležitosti nezbytně nutné pro vymezení práv a povinností členů spolku a pro ochranu třetích osob. Jinými slovy řečeno, když stanovy mlčí (danou záležitost neupravují), použije se ustanovení zákona.
Podle NOZ stanovy spolku obsahují alespoň tyto náležitosti:
 
a) název a sídlo spolku
Název je esenciální náležitostí každé právnické osoby. Jedná se o její pojmový znak a základní identifik