Novela č. 273/2013 Sb. k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Vydáno: 23 minut čtení
Novela č. 273/2013 Sb. k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Ing.
Ivana
Schneiderová
auditorka, č. osvč. KAČR 1840
Přehled změn v obsahovém vymezení a převody počátečních stavů
 
Novela 473/2013 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 1) rekapitulace změn v účtech
od 1. 1. 2014
I-----------I-----------I-------------------------I------------I-------------I I Účet 2013 I Účet 2014 I Popis změny I Změna v PS I čl. II I I I I I k1.1.2014 I přechodná I I I I I I ustanovení I I-----------I-----------I-------------------------I------------I-------------I I 02x, 03x I
036
I nový účet - DHM 2) I ano I bod 6 I I I I přeceněný RH 3) I (vyjmutí z I I I I I I 02x nebo I I I I I I 03x) I I I-----------I-----------I-------------------------I------------I-------------I I 01x I
035
I nový účet - DNM 4) I ano I bod 5 I I I I přeceněný RH I (vyjmutí z I I I I I I 01x) I I I-----------I-----------I-------------------------I------------I-------------I I 336 I
337
I nový účet - Zdravotní I ano I bod 9, I I I I pojištění I (vyjmutí z I bod11 I I I I I 336) I I I-----------I-----------I-------------------------I------------I-------------I I 336 I
338
I nový účet - II. pilíř I ano I bod 9, bod I I I I I (vyjmutí z I 11 I I I I I 336) I I I-----------I-----------I-------------------------I------------I-------------I I 351/197 I
377/199
I účet 351 a k němu I ano I x I I I
469/149
I OP 5) 197 zrušeny (při I I I I I I převodu rozdělit na I I I I I I krátkodobé a I I I I I I dlouhodobé) I I I nepovinné I-----------I-----------I-------------------------I------------I-------------I I 352 I
378
I účet 352 zrušen I ano I x I I I 459 I (při převodu rozdělit I I I I I I na krátkodobé a I I I I I I dlouhodobé) I I I nepovinné I-----------I-----------I-------------------------I------------I-------------I I 325 I
378
I účet 325 - změněna I ano I x I I I
459
I obsahová náplň, již jen I I I I I I závazky z dělené I I I I I I správy, ne z kaucí (při I I I I I I převodu rozdělit na I I I I I I krátkodobé a I I I I I I dlouhodobé) I I I nepovinné I-----------I-----------I-------------------------I------------I-------------I
x = převod počátečních stavů není předpisem řešen, ale je potřeba zajistit,
nelze neřešit!
Podrozvaha
 
Rozdělení leasingu na operativní a finanční
I-----I-----I--------------------------------------I----------------I--------I I 961 I
961
I 961-Krátkodobé podmíněné závazky z I ano, rozdělení I bod 22 I I I I operativního leasingu I 961 na 961 a I I I I I I 963 I I I-----I-----I--------------------------------------I----------------I--------I I 962 I
962
I 962-Dlouhodobé podmíněné závazky z I ano, rozdělení I bod 22 I I I I operativního leasingu I 962 na 962 a I I I I I I 964 I I I-----I-----I--------------------------------------I----------------I--------I I 961 I
963
I 963-Krátkodobé podmíněné závazky z I ano, rozdělení I bod 23 I I I I finančního leasingu I 961 na 961 a I I I I I I 963 I I I-----I-----I--------------------------------------I----------------I--------I I 962 I
964
I 964-Dlouhodobé podmíněné závazky z I ano, rozdělení I bod 23 I I I I finančního leasingu I 962 na 962 a I I I I I I 964 I I I-----I-----I--------------------------------------I----------------I--------I I 963 I
967
I 967-Krátkodobé podmíněné závazky z I ano, přesun na I bod 20 I I I I důvodu užívání cizího majetku nebo I 967 I I I I I jeho převzetí z jiných důvodů I I I I-----I-----I--------------------------------------I----------------I--------I I 964 I
968
I 968-Dlouhodobé podmíněné závazky z I ano, přesun na I bod 21 I I I I důvodu užívání cizího majetku nebo I 968 I I I I I jeho převzetí z jiných důvodů I I I I-----I-----I--------------------------------------I----------------I--------I
Následují již nepovinné položky:
 
Stejná čísla, změny a posuny názvů
I-----I-----I--------------------------------------I----------------I--------I I 981 I
981
I 981-Krátkodobé podmíněné závazky I ano, rozdělení I x I I I I [z poskytnutých zajištění] I na 981,983 I I I I I
z poskytnutých garancí jednorázových
I I I I-----I-----I--------------------------------------I----------------I--------I I 982 I
982
I 982-Dlouhodobé podmíněné závazky I ano, rozdělení I x I I I I [z poskytnutých zajištění] I na 982,984 I I I I I
z poskytnutých garancí jednorázových
I I I I-----I-----I--------------------------------------I----------------I--------I I 981 I
983
I
983-Krátkodobé podmíněné závazky z
I ano, rozdělení I x I I I I
poskytnutých garancí ostatních
I na 981,983 I I I-----I-----I--------------------------------------I----------------I--------I I 982 I
984
I
984-Dlouhodobé podmíněné závazky z
I ano, rozdělení I x I I I I
poskytnutých garancí ostatních
I na 982,984 I I I-----I-----I--------------------------------------I----------------I--------I I 983 I
985
I 983
985
-Krátkodobé podmíněné závazky I ano, přesun na I x I I I I ze soudních sporů, správních řízení I 985 I I I I I a jiných řízení I I I I-----I-----I--------------------------------------I----------------I--------I I 984 I
986
I [084]
986
-Dlouhodobé podmíněné I ano, přesun na I x I I I I závazky ze soudních sporů, správních I 986 I I I I I řízení a jiných řízení I I I I-----I-----I--------------------------------------I----------------I--------I Poznámka ASPI: V závorkách [ ] je škrtnutý text.
Změněné účty a přesun
I-----I-----I--------------------------------------I----------------I--------I I 949 I
991
I
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
I ano I x I I-----I-----I--------------------------------------I----------------I--------I I 951 I
992
I
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
I ano I x I I-----I-----I--------------------------------------I----------------I--------I I 985 I
993
I
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
I ano I x I I-----I-----I--------------------------------------I----------------I--------I I 986 I
994
I
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
I ano I x I I-----I-----I--------------------------------------I----------------I--------I
Změny ve vyhlášce v užívaných pojmech v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
Novelou jsou upraveny v obsahovém vymezení pojmy v návaznosti na nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), např. dluh, závdavek, zápůjčka, pacht. Nové pojmy nejsou však aplikovány systematicky a plně u všech měněných skutečností. Považujme jen toto za částečnou prvotní reakci vyhlášky na NOZ. Pro potřeby účetnictví se bude jednat jen o doplňující informace při vyhodnocování, které účty zvolit pro zobrazení účetních případů.
Změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. s komentářem
Rozvaha (§ 4 odst. 8)
Při zpracování závěrky je potřeba věnovat ustanovení pozornost. Jedná se o výčet účtů, které mohou mít záporný zůstatek při vykázání v rozvaze (např. 401, 406, 407, 408, a výsledek hospodaření [dále také „VH“] 43x a 49x). Dále je uveden výčet účtů, které se vykazují jen buď v pasivech, nebo aktivech dle zůstatku (např. 336, 337, 338, 341, 343, 344). Při nedodržení ustanovení by rozvaha „neprošla“ kontrolními chody do Centrálního systému účetnictví státu (dále jen „CSÚIS“).
Dlouhodobý majetek (§ 11-14)
Majetek určený k prodeji přeceněný reálnou hodnotou bude veden jako neodpisovaný. Bude se převádět na účty 035 a 036. Od 2014 se již nebude převádět na jinou analytiku (např. přes pomocný účet 790) z důvodu vykázání v příloze účetní závěrky. Majetek přeceněný reálnou hodnotou se již bude vykazovat v rozvaze, v příloze by informace byla duplicitní a je z ní vypuštěna.
Pozemky a stavby (021 a 031) a související úpravy
Od 1.1.2014 pozemky a stavby splývají (NOZ), jedná se o jednu nemovitost (s výjimkou např. hrobů a inženýrských sítí, které nejsou součásti pozemku a jsou samostatnou stavbou i nadále). Úpravy ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. jsou za účelem ujištění, že v účetnictví nadále striktně oddělujeme stavby (odpisované) od pozemků (neodpisovaných).
Problematika vymezení technického zhodnocení
Poprvé v historii se objevuje definice technického zhodnocení (dále jen „TZ“) pro účely účetnictví:
(4) Technickým zhodnocením se rozumí dokončené zásahy do dlouhodobého nehmotného majetku nebo dlouhodobého hmotného majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření jeho vybavenosti nebo použitelnosti, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění stanoveného pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku podle § 11 odst. 2 nebo § 14 odst. 9.
Novela neřeší problém „nasčítávání“.
Z vysvětlení připomínek - č. 142
Z již účinného znění vyhlášky nevyplývá povinnost
agregace
dílčích výdajů v souvislosti s (možným) technickým zhodnocením, tedy povinnost provádění úhrnu za účetní období. Tento přístup tímto návrhem novely není
(Toto není chyba v kopírování znění připomínky, takto opravdu končí vypořádání připomínek „není“ ani nic dále tam opravdu není.)
Dle účetních předpisů se pak
nejedná
o plný soulad s předpisy k dani z příjmů. Je možné na jednom majetku vyhodnocovat i v průběhu roku dokončení dílčích zásahů do majetku. Např. můžeme zásah do majetku vyhodnotit jako celkovou rekonstrukci, nebo jako dílčí zásahy: 1. Zabudování mříží; 2. Izolace podlah; 3. Vybudování podhledů. Pokud by za jednotlivé zásahy byly pod 40 tis. Kč (včetně), tak by se jednalo jen o náklad (zpravidla účet 549), a to i v případě, že v součtu hranice pro TZ dosáhnou.
Problematika „věcných břemen“ a „práva stavby“
V novele se jedná o poměrně významný do obsahového vymezení staveb (účet 021) a ostatního DHM, kdy na věcná práva je nově nahlíženo jako na dlouhodobý hmotný majetek; u věcných břemen v případě oprávněné osoby dokonce jako na pořízení nemovitého majetku. Protože klasifikace má vliv na odpisování, kategorizaci a další pravidla s nakládáním majetku a liší se obsahy účetní případů dle postavení účetních jednotek k věcným právům (nabyvatel nebo poskytovatel) je k problematice zpracování samostatný článek, který najdete v tomto čísle časopisu na s. 13.
Účet 029-Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
(7) Položka „A. II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ obsahuje zejména
a)
dospělá zvířata bez ohledu na výši ocenění, s výjimkou zvířat v zoologických zahradách, služebních psů a služebních koní,
Není doposud vyjasněno - dospělé zvíře bez ohledu na výši ocenění jsou i rybičky v akváriu, ale žirafy v ZOO nebo policejní kůň dlouhodobým majetkem nejsou. Bylo přislíbeno v připomínkovém řízení komplexní řešení zvířat v ZOO (jen na okraj podotýkáme, že neřešení - respektive chybné řešení problematiky zvířat bylo připomínkováno již třikrát a vždy v rámci vypořádání přislíbeno, že někdy v budoucnosti bude řešeno).
b)
ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté vkladem jako součást pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem a za podmínky stanovené v § 66 odst. 2, a to bez ohledu na výši ocenění,
c)
technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nevykazovaného v položkách „A. II.2. Kulturní předměty“ až „A. II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů“,
Na 029 patří TZ k drobnému dlouhodobému majetku (dále jen „DDM“) 018, 028, k 035 a 036, k 031 - zde pozor, velmi zřídka lze zhodnotit pozemek zásahem do podstaty pozemku (že u pozemků dojde ke změně účelu lze zpravidla dosáhnout jen stavbou, např. inženýrskými sítěmi pro výstavbu rodinného domu).
d)
věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky „A. II.3. Stavby“ nebo jako součást ocenění v rámci položky „B. I. Zásoby“.
Položka B.II.8 rozvahy (účet 319)
„B.II.8. Pohledávky z přerozdělovaných daní“ obsahuje u územních samosprávných celků a u Státního fondu dopravní infrastruktury pohledávky vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní.
Odpověď na otázku, zda je povinné v roce 2014 provádět předpis pohledávek na inkaso daní, zní, že není, což je podloženo touto reakcí MF v připomínkách:
Na postupech účtování v případě dotčeného SÚ6) uvedená změna nic nemění, jedná se pouze o částečné terminologické zpřesnění. Stále platí, že neexistuje-li průkazný účetní záznam ke konkrétní skutečnosti, není možné o této skutečnosti účtovat, jak vyplývá z příslušných ustanovení zákona o účetnictví. Vámi zmíněný zápis v případě inkasa příslušných peněžních prostředků na bankovní účet může být případem, kdy by se v případě účtování o příslušné pohledávce mohlo jednat o postup neefektivní či nevýznamný.
Nové vymezení cenin (263)
„B.III.15. Ceniny“ obsahují druhy platebních prostředků nahrazujících peníze, za něž byla při nákupu uhrazena částka odpovídající jejich jmenovité hodnotě a které slouží k úhradě nebo potvrzují úhradu poplatků, zboží nebo služeb, přičemž se zejména jedná o poštovní známky, kolky, dálniční známky, předplacené jízdenky, telefonní karty, stravenky do provozoven veřejného stravování a dárkové poukázky, a to do okamžiku jejich spotřeby; ceninami nejsou zejména peníze, cenné papíry, stravenky do vlastního zařízení závodního stravování účetní jednotky, pokutové bloky a bankovní platební karty,
Upřesnění, co je zařazováno a mělo by být účtováno jako cenina!
Poznámka
Nesouhlasíme v obsahovém vymezení s „předplacenými jízdenkami“ ve smyslu, že je neúčelné účtovat přes ceniny předem koupené jízdenky např. na vlak, autobus nebo letenka (tj. na konkrétní cestu). Na ceniny by spíše patřilo předplacené jízdné ve smyslu např. nějaké hromadné kreditní jízdenky, příp. volné jízdenky s obecnějším použitím (pokud něco takového existuje).
Záloha a závdavek
Zajímavé je rozšíření náplně položky D. III. 7. Krátkodobé přijaté zálohy (účet 324) o pojem
„závdavek“
.
Pojmy dle NOZ se s účetními pohledy neslučují.
§ 1807 Záloha
Má se za to, že co dala jedna strana druhé před uzavřením smlouvy, je záloha.
§ 1808 Závdavek
(1) Byl-li ujednán závdavek, vyžaduje se, aby byl odevzdán nejpozději při uzavření smlouvy. Závdavkem se potvrzuje uzavření smlouvy a strana, která jej dala, poskytuje jistotu, že dluh splní.
Účetně považujeme za zálohu jakékoliv peněžité převody před uskutečněním plnění. K porovnání s ustanovením NOZ se nejedná se převody před uzavřením smlouvy, ale o převody před naplněním smlouvy. Obsahově jsou pak účetní zálohy rozšířeny o závdavky, které bychom do „účetního jazyka“ mohli přeložit jako „přijaté jistiny“. Analogicky by pak měly být účtovány i přijaté dlouhodobé jistiny na účet 455-Dlouhodobé přijaté zálohy.
Výsledek hospodaření
Z upraveného obsahového vymezení účtu 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení vyplývá, že pokud nebude účetní závěrka schválena, zůstane VH minulého období na účtu 431 až do konce následujícího období. Obsahové vymezení „Výsledku hospodaření předcházejících období“ pak odpovídá, že se na této položce (účet 432) budou kumulovat výsledky hospodaření schválených i neschválených závěrek.
Praktická aplikace:
U územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) se po schválení účetní závěrky zaúčtuje: MD 431/D 432 (v případě zisku); MD 432/D 431 (v případě ztráty).
Pokud nebude závěrka schválena, tento zápis se neprovede, ale konečný stav účtu 431 bude převeden na počáteční stav na účet 432.
Změna (upřesnění) obsahu v nákladových a výnosových účtech a v účtech časového rozlišení
Účet 501
- jedná se jen o soulad na ČÚS 710, tj. položka výkazu obsahuje i náplň položky odpovídající účtu podrozvahy 902 (drobný DHM pod stanovenou hranici).
Účet 518
- bankovní poplatky, vše, co nepatří na 511, 512, 513, 516 - aktivace, a dále případy co obsahuje i náplň položky odpovídající účtu podrozvahy 901 (drobný DNM pod stanovenou hranici).
Účet 543
- dary a jiná bezúplatná předání (včetně
věcné
humanitární pomoci a nákladů z vyřazení majetku formou daru nebo bezúplatného předání mimo vybrané účetní jednotky).
Účet 649
- bezúplatné nabytí zásob a DDM od subjektů, který není vybranou účetní jednotkou.
Účet 381, 384 a 389
- jen upřesnění obsahu, nejedná se o změnu postupů.
Podrozvaha
Pozor na změny v obsahovém vymezení (viz úvodní přehled).
Poznámka
Novela vyhlášky č. 473/2013 Sb. obsahuje i změny podrozvahových účtu od 2015 a náplně nových položek (účty 375 a 475)!
Změny v příloze k účetní závěrce
D rozšířené informace o lesních pozemcích
K informace o garancích (ručení, směnky...) - již ne majetek přeceněný RH
L informace o PPP7) projektech
N informace o mzdách
Příloha D
D.2. výměra lesních pozemků jen nad 10 ha (kdo má méně, neuvádí nic), výměra se uvádí v m2
D.3. výměra v m2 v D.2. x 57 Kč
(Pozn. uživatel přílohy asi neumí násobit.)
D.4. výměra v m2, když je k dispozici jiné ocenění, opět se uvádí jen hodnota nad 10 ha lesa (kdo má méně jinak oceněno, nebo nemá jiné ocenění neuvádí nic), uvádí se v m2
D.5. uvede se ocenění výměry dle D.4.
D.6. uvede se průměr: D5/D4
(Pozn. Jak je vidět, tak uživatel přílohy neumí ani dělit.)
D.7. komentář - způsob stanovení ocenění a důvod provedení tohoto ocenění
Příloha K - Garance
Nové pojmy jednorázová garance a ostatní garance
Do odůvodnění novely bylo doplněno následující vysvětlení obou zaváděných pojmů:
„Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii v příloze A definuje
jednorázové záruky jako záruky, u nichž kvůli nedostatku srovnatelných případů není možné přesně vypočítat riziko, které je s nimi spojené.
Poskytnutí jednorázové záruky se pojímá jako podmíněné aktivum nebo podmíněný závazek, a nezaznamenává se jako finanční aktivum nebo závazek.
Ostatními garancemi pak jsou záruky, které nenaplňují výše uvedenou definici jednorázových záruk.“
K následující připomínce ke garancím MF vypořádalo připomínku tímto textem:
Příklad vyplnění přílohy č. 5, část K bude MF zveřejněn v prvním pololetí 2014.
Poznámka
K datu 18.3.2014 nebyla zatím MF metodika vydána.
V obsahové náplni účtu 982-984 jsou jednorázové garance definovány jako individuální, které nesouvisí s programem nebo záměrem poskytování garancí ve vymezených případech nebo vymezeném okruhu osob.
To by směřovalo k rozlišování individuálních garancí jako jednorázových a garancí hromadných poskytovaných dle nějakých pravidel (např. všem majitelům přípojek ručení na úvěry obcí?). Dle mého názoru se bude jednat u obcí většinou o případy jednorázových záruk (ručení na úvěr nemocnic, bytovým družstvům...). Připomeňme si, že obce mají povoleno ručení jen v případech vyjmenovaných v § 38 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o možnost ručení za úvěry se spolufinancováním státního rozpočtu nebo do majetku obci a osoba, které obec ručí, je zřizovanou příspěvkovou organizací (dále jen „PO“), bytovým družstvem, honebním společenstvem nebo jinou obcí, krajem nebo státem. Pozor u ručení na kontokorent například nemocnicím - musí se prokázat, že se ručí na úvěr na investici.
Upozornění!
Je potřeba ověřit náplně účtu 982 až 984. Od 2014 by měly být na těchto účtech pouze záruky (garance) za JINÉ OSOBY (ne např. zástavní smlouvy za vlastní úvěry!!!).
Jedná se o např. o garance za: Půjčky, úvěry a NFV přijaté jinými osobami, dluhové cenné papíry a směnky za jiné osoby a další.
Příloha L
Jedná se o projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru. Projekty se mohou týkat vodovodů a kanalizací, odpadového hospodářství, dopravní infrastruktury, dodávek tepla a energií, vzdělávání, sociálních služeb, zdravotnictví. Po dokončení projektů existuje možnost dostupnosti pro veřejný sektor, za což se veřejný sektor podílí buď přímo na investici, případně následně za možnost dostupnosti platí, někdy také poskytuje půjčky nebo úvěry, případně pozemky nebo uděluje práva stavby.
Příloha L v tabulkové podobě je poměrně náročná na vyplnění a MF přislíbilo vypracování metodiky k vyplnění, která zatím není zpracována.
Příloha M
Jedná se o poměrně náročnou přílohu z hlediska obsahu, ale tato část přílohy
se týká se jen PO zřizovaných organizačními složkami státu.
Příloha N
K příloze části N již MF vydalo metodiku, kterou najdete na tomto odkazu: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2014/metodickypokyn-k-vyplneni-prilohy-c-5-c-17020
 
Specifikace položek - Územní samosprávné celky, svazky obcí
I---------------I----------------------I---------------I----------------------I I Číslo položky I Odpovídající položka I Číslo položky I Odpovídající položka I I I dle vyhlášky č. I I dle vyhlášky č. I I I 323/2002 Sb. I I 323/2002 Sb. I I---------------I----------------------I---------------I----------------------I I
N.II.1.
I 5011 I
N.II.6.
I 5024 I I---------------I----------------------I---------------I----------------------I I
N.II.2.
I 5019 I
N.II.7.
I 5026 I I---------------I----------------------I---------------I----------------------I I
N.II.3.
I 5021 I
N.II.8.
I 5029 I I---------------I----------------------I---------------I----------------------I I
N.II.4.
I 5022 I
N.II.9.
I 5051 I I---------------I----------------------I---------------I----------------------I I
N.II.5.
I 5023 I
N.II.10.
I 5424 I I---------------I----------------------I---------------I----------------------I
Poznámka:
Položky 5022 a 5026 jsou obsahově u obcí nevyužívané, týkají se platů představitelů státní moci a jim vypláceného odchodného.
Údaj refundací mezd na jednoho pracovníka ve služebním poměru (mzdový náklad/PPP) je údaj s nulovou vypovídací schopností.
Pracovník v pracovním a služebním poměru
= zaměstnanec s pracovní smlouvou nebo smlouvou o služebním poměru - tj. kmenový zaměstnanec.
Pracovník mimo pracovní a služební poměr
= ostatní pracovníci (zejména pracující na základě dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti a dále osoba odměňovaná dle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů).
Běžné účetní období
= období od počátku kalendářního období do doby sestavení účetní závěrky.
Minulé účetní
období (za 2013 by se nemělo vyplňovat, sl. 4 za minulé období by se měl vyplnit až v závěrce za 2015 - bod 3 přechodných ustanovení, viz níže)
= = bezprostředně předcházející účetní období - ve smyslu § 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Bod 3 Přechodných ustanovení k minulým obdobím
3. Organizační složky státu, územní samosprávné celky a svazky obcí uvedou v účetních závěrkách sestavených k 31. březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. září 2014 a k 31. prosinci 2014 v části N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty „A. I.13. Mzdové náklady“ přílohy č. 5 pouze položky ve sloupcích 1., 3. a 5.
Poznámka
Výše nákladů na účtu 521 nekoresponduje s výdaji na platy a odměny dle rozpočtové skladby v případě, že mzdy za prosinec jsou na výdajových položkách až v lednu následujícího roku (náklady: měsíci I.-XII. běžného roku, výdaje v měsících II.-XII. běžného roku + měsíci I. následujícího roku). Mzdové náklady a výdaje nemusí vzájemně korespondovat i z jiných důvodů (účtování refundací, rozdělení nákladů mezi HČ a RH při výplatách na RH).
U mzdových nákladů bude nutné na jednotlivé požadované údaje zavést samostatnou analytiku:
-
521.a1 - platy zaměstnanců v pracovním poměru
-
521.a2 - hrazené refundace jiným organizacím (pozor, některé kraje měly k refundacím metodicky stanoven účet 549, od roku 2014 je tedy potřeba již používat účet 521, mimochodem správnější)
-
521.b1 - OON8) pracovníkům mimo pracovní poměr
-
521.b2 - OON pracovníkům kteří jsou v pracovním poměru (dohody u kmenových zaměstnanců)
(Poznámka: rozdělení OON vyplývá z metodiky MF)
-
521.c - odměny zastupitelům
-
521.d - odstupné
-
521.e - ostatní (na položku 5029 se platí náhrady za práci v obecní prospěch např. osobám samostatně výdělečně činným)
-
521.f - mzdové náhrady (např. překážky na straně zaměstnavatele, náhrada z neoprávněné výpovědi...)
-
521.g - náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
Doplňují informace k výpočtům
Přepočtený stav pracovníků (zaměstnanců) v pracovním a služebním poměru se uvede pro potřeby výpočtu dle § 15 odst. 2 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
„Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin těmito zaměstnanci v daném kalendářním roce, zvýšeného o neodpracované hodiny
a)
v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno nemocenské,
b)
v důsledku čerpání dovolené na zotavenou,
c)
z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele,
d)
z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, pokud se jedná o překážky, při kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu nebo mu podle § 192 odst. 1 část věty druhé za středníkem zákoníku práce náhrada mzdy nebo platu nepřísluší,
e)
v důsledku ošetřování dítěte nebo péče o ně nebo ošetřování jiného člena domácnosti, za které náleží ošetřovné,
a celkové stanovené týdenní pracovní doby bez svátků připadající v daném kalendářním roce na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu“.
Údaj refundací mezd (pol. 5019) na jednoho pracovníka ve služebním poměru (mzdový náklad/PPP) je údaj s nulovou vypovídací schopností.“
Na změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. navazují směny v ČÚS, kterým se věnuje článek Ing. Nejezchleba na s. 10.
1 vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
2 dlouhodobý hmotný majetek
3 reálná hodnota
4 dlouhodobý nehmotný majetek
5 opravná položka
6 syntetický účet
7 Public Private Partners = Partnerství soukromého a veřejného sektoru
8 ostatní osobní náklady