Pomocný analytický přehled, 1. část - Základní výklad k PAP a vysvětlení partnerů

Vydáno: 34 minut čtení

Od 1. 1. 2012 naplňují údaji obce s počtem obyvatel nad 3 tis. a příspěvkové organizace (dále jen „PO") s aktivy nad 100 mil. netto výkaz s názvem pomocný analytický přehled (dále jen „PAP"). Metodika MF ke zpracování výkazu je poměrně složitá. Naplnění výkazu požadovanými údaji je záležitost hodně pracná, ale správné nastavení účetních programů nejen dodavateli SW, ale i uživateli, mohou významně pracnost snížit. K zajištění účelnosti práce a ke správnému nastavení je však třeba i dobře chápat cíle „sběru" údajů. Vysvětlování údajů pro PAP, které Česká republika potřebuje pro sestavení národních účtů i možnostem snížení pracnosti se budu věnovat v tomto a několika následujících číslech časopisu.

Pomocný analytický přehled – 1. část
Ing.
Ivana
Schneiderová
auditorka, č. osvč. KAČR 1840
 
1. Úvod k PAP
Zpracování výkazu PAP vychází z novely vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů - č. novely 437/2011, která vyšla dne 13. 12. 2011.
S ohledem na zavedení nového výkazu PAP od 1. 1. 2012 se jedná o velmi pozdní termín. Účetní jednotky nebyly ke zpracování naplnění výkazu údaji proškoleny, dodavatelé SW neměli čas na potřebné úpravy v programu, v metodice ke zpracování výkazu PAP vydané MF bylo (a dosud je) hodně nevyjasněného. Předkladatelům předpisu je však nutno přiznat, že na pozdním vydání má svůj podíl odbor MF, který zpracovával novely účetních předpisů rovněž velmi pozdě, protože výkaz PAP musí reagovat na poslední znění účetních předpisů. Údaje pro tento výkaz byly od počátku nazývány statistikou. Zde bych opravdu chtěla doporučit zpracovatelům údajů pro PAP (účetním pracovníkům měst a PO) shlédnutí audioprezentace k výkazu PAP, kterou najdete v tomto odkazu:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/min_katalog_m ultimedii_z aznamy_konferenci_68096.html
Po zhlédnutí této (musím přiznat, že velmi dobře zpracované) prezentace je zřejmé, že se při naplnění údajů pro PAP nejedná o informace pro statistiku, ale informace účetní, členěné z jiného hlediska, než je dosud zpracovávané účetnictví po reformě. V roce 2009, když se zahájily diskuse k účetní reformě, byla odborná veřejnost značně překvapená záměrem MF přiblížit účetnictví veřejné správy účetnictví podnikatelskému. Pamatuji si diskusi na Výboru pro veřejný sektor KAČR i připomínky vyučujících docentů a profesorů na VŠE, ve kterých zazněly značné pochybnosti, zda zrovna přiblížení účetnictví veřejné správy účetnictví podnikatelskému splní požadavky na potřebné výstupy, které jsou vypovídací pro činnost veřejné správy. Dle mého názoru se asi jednalo o podlehnutí požadavku politiků, ač neodborného.
Zavedení výkazu PAP je jedním z důkazů, že pochybnosti odborné veřejnosti byly oprávněné. Pro data vypovídající o veřejné správě se proto zavádí jakoby druhá duplicitní účetní evidence. Ačkoliv data pro naplnění výkazu PAP nemají pro účetní jednotky z hlediska jejich řízení a rozhodování téměř žádný přínos, z prezentace MF k výkazu PAP lze uznat, že stát potřebuje další data pro správné vykazování národních účtů (jedná se i o určité výhody, které v případě pozitivně hodnocených údajů o hospodářské situaci státu může náš stát získat).
Bohužel lze také konstatovat, že nedostatečným zohledněním požadavků vykazování pro národní účty při zahájení účetní reformy a následně chybně stanovenou účtovou osnovou částečně vycházející z podnikatelského účetnictví se významně zvýšila pracnost výkazu PAP a zároveň i jeho nižší účelnost pro získání potřebných informací. Tam, kde měla data mít vzájemnou vazbu včetně možnosti kontroly, tam kde se mohlo využít propojenosti účetních dat, se možnosti nevyužily, a je dán předpisy výkaz téměř plně účetně duplicitní se ztíženou možností kontroly správnosti.
Pravděpodobně účetní jednotky, které povinnosti výkazu PAP podléhají, opět čeká častá novelizace předpisu s upřesňováním požadavků k naplnění PAP.
Pro vyjasnění, kterých účetních jednotek se má výhledově PAP týkat, ale i pro upřesnění postupů v roce 2012 u těch účetních jednotek, které mají povinnost výkaz zpracovat v roce 2012, na tomto místě uvádím text části předpisu s komentářem (text předpisu kurzívou):
Čl. II vyhlášky č. 437/2011 Sb. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
1.
Ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetní