Poskytovatel bude místo kontrol dotací jen vyslovovat domněnky?

Vydáno: 7 minut čtení

Právní předpisy upravující hospodaření s prostředky veřejných rozpočtů se mění stále rychleji. Několikrát ročně byl měněn zákon č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb. "), který, mj. upravuje i poskytování dotací ze státního rozpočtu a Národního fondu.

Poskytovatel bude místo kontrol dotací jen vyslovovat domněnky?
Ing.
Miroslava
Pýchová
lektorka vzdělávací společnosti 1. VOX, a. s.
V poslední novele, zákonu č. 465/2011 Sb. účinném od 30. prosince 2011, se poprvé v souvislosti s prostředky ze státního rozpočtu objevil pojem „domněnka“.
Zde se v novém § 14e a v § 44a odst. 5 uvádí, že „
poskytovatel nemusí vyplatit část
dotace
,
domnívá-li se
, že došlo k porušení pravidel ... resp. k poruš