Nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění po 1. 1. 2012

Vydáno: 12 minut čtení

Zaměstnavatelé představují ve zdravotním pojištění rozhodující skupinu plátců pojistného, proto se na ně zdravotní pojišťovny v rámci výkonu své kontrolní činnosti prioritně zaměřují. V následujícím textu jsou charakterizovány nejdůležitější povinnosti a podmínky, platné pro zaměstnavatele v právních podmínkách roku 2012. Mělo by být zájmem jak zaměstnavatelů, tak i zdravotních pojišťoven, aby byly možnosti výskytu chyb a nedostatků minimalizovány. Pokud zaměstnavatelé řádně plní svoje povinnosti, pak se platbami pojistného získává podstatná část zdrojů systému veřejného zdravotního pojištění a současně nevzniká důvod k uplatňování sankčního postihu ze strany zdravotní pojišťovny, a to ať už ve formě zjištění dlužného pojistného, vyměření penále či uložení pokuty.

Nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění po 1. 1. 2012
Ing.
Antonín
Daněk
 
Příjem zakládající účast na zdravotním pojištění
Aby mohlo být plnění zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci zahrnuto do vyměřovacího základu pro placení pojistného, musí být současně splněny tyto podmínky:
1.
zaměstnaná osoba musí být ve zdravotním pojištění považována za zaměstnance ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 48/1997 Sb.“), kdy
2.
zúčtované plnění má povahu příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, zdaňovaného podle ustanovení § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
Naopak do vyměřovacího základu zaměstnance nepatří například příjmy:
*
<