Účetnictví nestátních neziskových organizací v otázkách a odpovědích

Vydáno: 7 minut čtení
Účetnictví nestátní neziskových organizací v otázkách a odpovědích
Ing.
Jan
Stejskal
Ph. D.
Otázka
Chtěla bych se zeptat, je každé občanské sdružení povinno vést účetnictví? (resp. účetnictví v plném rozsahu)?
Naše sdružení vzniklo v roce 2010. V tom roce byl náš obrat cca 50 tis. Kč. V letošním roce bude tato částka podobná. Jsme povinni vést účetnictví v plném rozsahu nebo jej můžeme vést v rozsahu zjednodušeném, případně jen vést daňovou evidenci?
Odpověď
Dotazy na druh účetnictví, které musí nestátní neziskové organizace vést jsou poměrně časté. Nejčastěji bývá zmiňována daňová evidence, kterou však nestátní neziskové organizace (protože jsou právnické osoby) nemohou vést. Úprava totiž vychází z § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, tedy části zákona, která je vyhrazena pouze fyzickým osobám.
Pro nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“) zůstává možnost vést jednoduché a podvojné účetnictví.
Jednoduché účetnictví je upraveno § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „ZÚ“). Podle něj mohou občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, a honební společenstva mohou vést jednoduché účetnictví, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb. Podmínkou pro vedení jednoduchého účetnictví je, že jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 mil. Kč. Jednoduché účetnictví je vedeno podle právního stavu, který platil k 31. 12. 2003.
Podvojné účetnictví je druhou možností. Jeho podoba vychází z platného znění ZÚ a následné vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. K provedení podvojného účetnictví vydalo Ministerstvo financí ČR také České účetní standardy. Samotný ZÚ dává nestátním neziskovým organizacím možnost rozhodnout se, zda budou vést podvojné účetnictví v plné či zjednodušené podobě (podle § 9 odst. 1 ZÚ vést v plném rozsahu a nebo podle téhož paragrafu, odst. 3 ve zjednodušeném rozsahu).
Otázka
V občanském sdružení se začalo před lety vést podvojné účetnictví, je možný převod z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví, jestliže obrat v kal.roce nepřesáhl 3 mil.?
Odpověď
Přechod z podvojného na jednoduché účetnictví není explicitně právními předpisy řešen, není zakázán. Přejít zpět na jednoduché účetnictví se tedy může (NNO musí splnit podmínky uvedené v přechodném ustanovení - viz výše). Zde je však třeba upozornit, že právní předpisy žádným způsobem neupravují způsob „konverze“ rozvahy do počátečních stavů majetku a závazků tak, jak je vnímá jednoduché účetnictví. V praxi se zpětný přechod na jednoduché účetnictví může ukázat jako neřešitelný, neboť některé z položek podvojného účetnictví nemají v jednoduchém účetnictví svůj ekvivalent a mohlo by konverzí dojít ke zkreslení či změně údajů, což je v zásadním rozporu se ZÚ.
Otázka
Občanského sdružení vzniklo v únoru 2009. Od počátku vzniku vedeme jednoduché účetnictví. V roce 2010 jsme byli příjemci
dotace
od kraje – jeho sociálního fondu. Vznikla nám povinnost vést podvojné účetnictví či nikoliv? Můžete prosím blíže rozlišit
dotace
, kdy povinnost vznikne a kdy nikoliv? A kde bych nalezla i další podmínky, kdy nám vznikne povinnost přejít na podvojné účetnictví? A pokud povinnost vznikla už za rok 2011, musí se vůči některému z orgánů státní správy oznámit?
Odpověď
Tato problematika se týká Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím (pro rok 2011 schválené dne 1. 2. 2011, usnesení vlády číslo 92). Ze zásad vyplývá povinnost poskytovateli
dotace
ze státního rozpočtu (např. ministerstvu), aby v rozhodnutí o poskytnutí
dotace
zavázal příjemce (NNO), že musí vést podvojné účetnictví v souladu se ZÚ. Z uvedeného logicky nevyplývá žádná oznamovací povinnost NNO vůči poskytovateli.
V případě, že se nejedná o dotaci ze státního rozpočtu (jde např. o krajský nebo obecní rozpočet), pak tato povinnost nevzniká.
V praxi je však problematické přejít z např. jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví k jinému, než rozvahovému dni (většinou k 31. 12.). Dokonce ani poskytovatelé
dotace
v rozhodnutích neprovedli doplnění a povinnost vést podvojné účetnictví neuvádějí.
Otázka
V lednu 2011 jsme založili sportovně zaměřené občanské sdružení a jediná položka do účetnictví za rok 2011 je vystavená faktura na 10 000 Kč za reklamu. Výdaje ani jiné příjmy nemáme. Nyní řeším, jak bude vypadat naše letošní účetnictví.
Obnáší účetnictví něco jiného, než tento jeden papír – fakturu? Kdybychom měli nějaké další výdaje např. typu účtenka za benzín, nebo sportovní materiál, opět stačí jen tyto doklady a nějaký soupis v tabulce?
Odpověď
Každá účetní jednotka je povinna vést účetnictví ode dne svého vzniku do dne svého zániku. Ustanovení ZÚ je třeba naplňovat i v případě, že za rok došlo pouze k jednomu účetnímu případu.
Tazatel má v tomto případě možnost rozhodnout, zda povede podvojné nebo jednoduché účetnictví. Proto splňuje podmínky přechodného ustanovení a s ohledem na počet účetních případů může vést jednoduché účetnictví. V tomto případě je třeba zavést peněžní deník a knihu pohledávek a závazků, byť s jediným záznamem.
Je třeba si uvědomit, že i úhrada oné vydané faktury musí být provedena za pomoci účetního dokladu (příjmový pokladní doklad nebo výpis z účtu). Tento musí být také zaúčtován do účetní knihy - peněžního deníku.
Otázka
Jak dlouho musíme ukládat naše účetnictví? Jsme občanské sdružení s ročním obratem přibližně 200 000 Kč (příjem a výdej) za rok.
Odpověď
Bez ohledu na výši obratu je třeba uchovávat kompletní účetní agendu 5 uzavřených období (tedy 5 let po skončení účetního období). ZÚ uvádí v § 31 odst. 2 a násl. konkrétní lhůty pro archivaci jednotlivých druhů účetních záznamů. Délka je odvislá od jejich významu (např. účetní závěrky se archivují 10 let).
Zvláštní úpravou je archivace záznamů o pracovnících a mzdách, které se archivují 30 let (viz § 35a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, platném znění).
Pokud jste příjemci
dotace
ze státního rozpočtu, tak se lhůta prodlužuje na 10 let [lze dovodit z § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), platném znění].

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
117/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
437/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Vyhlášky

Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví