Změna právní úpravy OPS od 1. 1. 2011

Vydáno: 28 minut čtení
Změna právní úpravy OPS*) od 1. 1. 2011
JUDr.
Petr
Pospíšil
LL. M.
Mgr.
Marcela
Rybová
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
I. Úvodem
Právní úprava problematiky obecně prospěšných společností (dále jen „OPS“) je s účinností od 1. ledna 2011 dotčena některými podstatnými změnami provedenými zákonem č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2010 Sb.“). Jde o sedmou a jednoznačně nejrozsáhlejší a nejzásadnější změnu právní úpravy OPS. Přestože se návrh zákona v obou komorách parlamentu setkal s nemalými výhradami, byl nakonec s ohledem na zdůrazňovanou nutnost změny dosavadní právní úpravy přijat. Potřeba změny přitom byla odůvodňována zejména nedostatky stávající úpravy, které mnohdy vyvolávaly problémy v aplikační praxi, a také potřebou provést příslušné úpravy ještě před přijetím nového občanského zákoníku.
Není naší ambicí podat v tomto článku komplexní výklad OPS1), ale s ohledem na zásadní význam zákona č. 231/2010 Sb. budeme pozornost věnovat nejdůležitějším ze změn, které novelizace zákona přinesla.
II. Orgány obecně prospěšné společnosti
K nejvýznamnějším změnám právní úpravy došlo u orgánů OPS. Do 31. 12. 2010 platilo, že správní rada je jediným obligatorním orgánem OPS, po poslední novelizaci zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 248/1995 Sb.“) má však OPS povinně 3
orgány, a to správní radu, dozorčí radu a ředitele;
zároveň novela přinesla zásadní změnu právní úpravy těchto orgánů.
Správní rada
Správní rada musí mít nejméně 3 členy, počet členů musí být dělitelný třemi. Maximální počet členů již není omezen. Členem správní rady může být jen fyzická osoba, bezúhonná, způsobilá k právním úkonům, stále přitom platí neslučitelnost funkce člena správní a dozorčí rady.
Zákonem č. 231/2010 Sb. bylo zrušeno ustanovení, podle kterého člen správní rady ani osoba mu blízká nesměli být v pracovněprávním nebo obdobném vztahu ke společnosti, zároveň však zákon stanovil, že v pracovněprávním vztahu k dané společnosti může být nejvýše 1/3 členů správní rady. Tato změna je důvodovou zprávou zákona odůvodňována tak, že je-li správní rada navrhována jako orgán, který bude rozhodovat v majetkových věcech OPS, může být zohledněn i názor jejích zaměstnanců. Účelem limitace počtu zaměstnanců ve správní radě je pak znemožnit zaměstnancům společnosti získání většiny hlasů.
Funkční období člena správní rady je tříleté.
Správní radu jmenuje zakladatel, v zakládací listině však může být stanoveno jinak (jmenovat či volit členy správní rady by pak mohly i jiné osoby). První členy správní rady vždy určí zakladatel (jsou uvedeni již v zakládací listině resp. zakládací smlouvě). Vzhledem k ne zcela jednoznačné právní úpravě doporučujeme i v případě, že členy správní rady bude vždy jmenovat zakladatel, toto v zakládací listině výslovně upravit.
Právní úprava platná do 31. 12. 2010 obsahovala specifickou
dispozitivní
2) úpravu postupné obměny členů správní rady (a obdobně i dozorčí rady), kdy při prvním jmenování se losem určila třetina členů, které končí funkční období po roce a třetina členů, které končí funkční období po dvou letech. Tento značně nepraktický postup „cyklace členů“ byl důvodovou zprávou k zákonu č. 248/1995 Sb. odůvodněn tak, že je jím sledována možnost stabilní veřejné kontroly při současném vyloučení nebezpečí příliš těsného spojení jmenované správní rady s neziskovou právnickou osobou a zamezení eventuálního konfliktu zájmů při práci členů správní rady.3) Toto ustanovení se však v praxi neosvědčilo a od 1. 1. 2011 již v zákoně č. 248/1995 Sb. není obsaženo. Nově je také zrušen zákaz opětovného členství ve správní radě (obdobně ustanovení platí také u dozorčí rady).
Správní rada se schází minimálně 2x ročně
a rozhoduje většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady - na rozdíl od dřívější právní úpravy je však možno v zakládací listině či statutu stanovit pro případ rovnosti hlasů jiný postup.
Zásadní změnou nové právní úpravy je skutečnost, že správní rada již není
statutárním orgánem OPS
- tím je nyní
ředitel.
Působnost správní rady je vymezena v ust. § 13 a 14 zákona č. 248/1995 Sb. Novou právní úpravou zákonodárce správní radě svěřil rozhodování o zásadních věcech vnitřního fungování společnosti a rozhodování v majetkových věcech, s odůvodněním, že správní rada jako kolektivní orgán zajistí větší objektivitu rozhodování.4)
Základním úkolem správní rady je:
a)
Rozhodovat o zásadních záležitostech týkajících se vnitřního fungování společnosti (správní rada může mj. vydat statut OPS, který upravuje podrobnosti její činnosti; pokud byl statut vydán, správní rada schvaluje jeho změny. Vydání statutu již od 1. 1. 2011 není povinné - zatímco dle dřívější právní úpravy správní rada musela statut vydat do 6 měsíců ode dne vzniku OPS, v souladu s novou právní úpravou správní rada statut vydat může (ale nemusí), přičemž pro jeho příp. vydání není stanovena žádná lhůta).
b)
Vydávat předchozí souhlas k některým právním úkonům, kterými dochází k dispozicím s majetkem společnosti, resp. kterými společnost majetek nabývá. Původní právní úpravou stanovený souhlas správní rady se zcizením nebo zastavením nemovitého majetku společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku byl nově rozšířen na zatěžování majetku obecně, nabytí nemovité věci, autorských nebo průmyslových práv, zakládání jiné právnické osoby a vklad majetku do této osoby. Předchozí souhlas je nutný také u nabývání a zcizování movitých věcí a zřizování věcných břemen a předkupních práv k movitým věcem za předpokladu, že cena těchto věcí je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona upravujícího veřejné zakázky.5)
Právní úkon, ke kterému je potřeba předchozí souhlas správní rady je bez takového souhlasu neplatný - jde však pouze o tzv. relativní neplatnost. Právní úkon se tedy považuje za platný, pokud se jeho neplatnosti nedovolá správní rada, zakladatel nebo ten, kdo je takovým úkonem dotčen. Vydání souhlasu je správní rada povinna do 7 dnů oznámit řediteli, dozorčí radě a v případě, že zakladatelem společnosti je Česká republika nebo územně samosprávný celek, také zakladateli.
Dozorčí rada
Dozorčí rada je nově povinně zřizovaným kontrolním orgánem OPS. Do nabytí účinnosti zákona č. 231/2010 Sb. bylo zřízení dozorčí rady obligatorně uloženo pouze OPS, která splňovala jednu z následujících podmínek:
a)
do majetku společnosti byl vložen majetek státu nebo obce;
b)
společnost užívala nemovitý majetek státu nebo obce;
c)
společnost podle zvláštních zákonů účtovala v soustavě podvojného účetnictví.
Dozorčí rada byla zřizována také v případě, že tak stanovila zakládací listina.
Je třeba zdůraznit, že novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti 1. 1. 2004, došlo (s určitými výjimkami týkajícími se mj. OPS) ke zrušení jednoduchého účetnictví a od roku 2005 již veškeré účetní jednotky účtovaly tzv. podvojnými zápisy, tedy v soustavě podvojného účetnictví. 6) Tato skutečnost pak byla zohledněna při pracích na poslední novele zákona č. 248/1995 Sb.7)
Dozorčí rada je nejméně tříčlenná,
maximální počet členů již není omezen, počet členů však vždy musí být dělitelný třemi. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel, nestanoví-li zakládací listina jinak.
Působnost dozorčí rady je upravena v ust. § 16 zákona č. 248/1995 Sb. Zatímco dřívější právní úprava dozorčí radě v případě zjištění porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, nehospodárných postupů, popřípadě dalších nedostatků v činnosti OPS ukládala pouze povinnost upozornit ředitele a správní radu na takové porušení,
nově je dozorčí rada oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy.
Pokud není náprava včas zjednána, je dozorčí rada povinna neprodleně informovat o zjištěných nedostatcích zakladatele. Zakladatel je pak oprávněn situaci řešit např. odvoláním správní rady, v krajním případě pak za splnění zákonných předpokladů (např. v případě, že OPS porušuje ustanovení zákona č. 248/1995 Sb.) může podat soudu návrh na zrušení OPS a její likvidaci.
Ředitel
Ačkoliv s funkcí ředitele počítala i právní úprava před 1. 1. 2011, její zřízení nebylo povinné a ředitel neměl postavení statutárního orgánu společnosti. Podle dřívější právní úpravy platilo ne zcela jednoznačné ustanovení, že ředitel řídí činnost OPS, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou, nebo statutem vyhrazena do působnosti správní rady, popřípadě i jiného orgánu OPS.
S účinností od 1. 1. 2011 je statutárním orgánem OPS ředitel,
jenž řídí její činnost a jedná jejím jménem8) - funkce ředitele je tudíž zřizována obligatorně. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.
Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Podle původního návrhu zákona č. 231/2010 Sb. měla být funkce ředitele vykonávána v pracovním poměru a v této podobě návrh zákona také prošel prvým čtením v poslanecké sněmovně.9) Na základě pozměňovacího návrhu, který vzešel z petičního výboru, však došlo ke změně příslušného ustanovení tak, že funkce ředitele je vykonávána ve smluvním poměru - bez jakékoli další podrobnější úpravy. Důvod této změny pravděpodobně naznačuje vyjádření poslankyně JUDr. Zuzky BebarovéRujbrové, zpravodajky daného návrhu zákona:
„Problém je v tom, že ne všechny OPS hospodaří s velkým majetkem, a protože novela zákona ukládá OPS, aby měla ředitele v pracovněprávním vztahu, bude to pro OPS znamenat další náklady.“
10) Funkce ředitele proto bude pravděpodobně vykonávána obdobně jako u statutárních orgánů obchodních společností, tedy na základě smlouvy o výkonu funkce, byť zákon č. 248/1995 Sb. tento pojem [na rozdíl od zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“)] výslovně nepoužívá a ani jinak náležitosti smlouvy neupravuje.11)
Právní úprava účinná od 1. 1. 2011 přináší také možnost poskytovat členům správní a dozorčí rady odměnu. Dosud bylo členství ve správní i dozorčí radě zásadně bez nároku na jakoukoliv odměnu s tím, že členům mohla být poskytnuta pouze náhrada výdajů (např. jízdní výdaje, ubytování, stravné). Nově se v zákoně č. 248/1995 Sb. výslovně stanoví, že zakládací listina (resp. smlouva), obsahuje možnost odměňování a způsob stanovení výše odměny členů správní rady, členů dozorčí rady a ředitele.
Nová právní úprava zároveň stanoví členům správní rady (a obdobně i řediteli) povinnost vykonávat svou funkci s péči řádného hospodáře12) a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit OPS škodu, a s porušením těchto povinností nově spojuje odpovědnost za vzniklou škodu - členové správní rady, kteří společným jednáním způsobili OPS porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.13) V případě pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí člen správní rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal.14) Ustanovení o odpovědnosti za škodu přitom není možno obejít - jakákoliv dohoda uzavřená mezi společností a členem její správní rady vylučující nebo omezující jeho odpovědnost za škodu by byla neplatná. Výše uvedená právní úprava byla analogicky převzata z ustanovení ObchZ, které upravuje povinnosti a odpovědnost členů představenstva akciové společnosti15), a to s cílem posílit odpovědnost členů správní rady a ředitele za své jednání.
III. Financování obecně prospěšné společnosti a její hospodaření
Některé podstatné změny přinesla novelizace zákona č. 248/1995 Sb. také v oblasti financování a hospodaření OPS.
OPS může být financována především vklady zakladatelů, pokud se ovšem zakladatelé pro majetkový vklad rozhodnou. Podle zákona č. 248/1995 Sb. totiž
vklad zakladatele není povinný.
V případě, že zakladatelé chtějí při založení OPS do ní určitý majetek vložit, musí být v zakládací smlouvě (resp. listině) uvedena hodnota a označení majetkových vkladů jednotlivých zakladatelů, u nepeněžitého vkladu určení jeho předmětu a ocenění odborným odhadcem. V zakládací listině může být rovněž stanoveno, že určitý majetek vložený při založení nelze zcizit či zatížit.
Vedle případného vkladu zakladatele může OPS získávat prostředky ve formě příjmů z provozování obecně prospěšných služeb a doplňkové (podnikatelské) činnosti, darů, příjmy ze správy vlastního majetku nebo
dotace
z veřejných prostředků.
Od 1. 1. 2011 už přitom neplatí zákaz obdržet na stejnou činnost či projekt
dotace
z více zdrojů.
OPS se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.
Zákon č. 248/1995 Sb. ve znění do 31. 12. 2010 umožňoval OPS zřizovat organizační složky mimo území České republiky, avšak pouze za podmínky, že právní řád příslušného státu upravuje hospodaření OPS obdobně jako zákon č. 248/1995 Sb. Tato podmínka pak s ohledem na jedinečnost a svébytnost úpravy OPS
de facto
zřízení organizační složky znemožňovala.16) Současná úprava OPS už proto zřizování organizačních složek výslovně neupravuje.
Zákon č. 248/1995 Sb. ve znění do 31. 12. 2010 ukládal společnosti převést hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období, v celé výši do rezervního fondu.
Rezervní fond
pak společnost používala nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích. Tato povinnost byla zákonem č. 231/2010 Sb. zrušena s odůvodněním, že jde o fond, který není kryt deponovanými peněžními prostředky a tudíž nemůže sloužit k faktickému pokrytí ztrát v příštích obdobích.17) Se ziskem je nyní nakládáno v souladu s účetními předpisy.
OPS vypracovává a zveřejňuje
výroční zprávu
v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období. Dřívější úprava OPS ukládala zpracovat výroční zprávu nejpozději do 6 měsíců po skončení hodnoceného období, kterým byl dle zákona vždy kalendářní rok. Nynější úprava váže zpracování výroční zprávy na skončení účetního období.18) Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření OPS a její zveřejnění by mělo veřejnosti umožnit kontrolu nad jejím hospodařením.
Řádnou a mimořádnou
účetní závěrku a výroční zprávu
musí mít
ověřenu auditorem
ty OPS, které
a)
jsou příjemci dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu19) nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je účetní závěrka sestavována, jeden milion Kč, nebo
b)
ve výši čistého obratu překročily deset milionů Kč.
Zákon č. 231/2010 Sb. přinesl OPS ještě jednu zásadní novinku týkající se hospodaření se svým majetkem - OPS, které jsou založeny Českou republikou nebo územně samosprávným celkem (krajem, obcí) zákon zpřísňuje podmínky převodu movitých a nemovitých věcí. Movité věci, jejichž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona upravujícího veřejné zakázky a nemovité věci může OPS úplatně převést pouze za cenu nejméně ve výši v místě a čase obvyklou. Bezúplatný převod je pak možný pouze v případě, že je tento hospodárnější než jiný způsob naložení s věcí.
IV. Zrušení a zánik obecně prospěšné společnosti
K určitým změnám došlo od 1. 1. 2011 také v procesu zrušení a zániku OPS, především pokud jde o nárok na podíl na likvidačním zůstatku.
Do 31. 12. 2010 platil obecný princip, že zakladatel nemá v případě likvidace OPS nárok na podíl na likvidačním zůstatku, na ten měla nárok jiná OPS určená v zakládací listině (smlouvě), nebyla-li, pak obec příslušná dle sídla OPS. Tato úprava byla odůvodňována veřejným zájmem na dalším využití majetku.20) Novela účinná od 1. 1. 2011 upravila postavení OPS zakládaných státem, krajem nebo společně více zakladateli -- veřejnoprávními korporacemi (obec, dobrovolný svazek obcí, kraj nebo Česká republika) tak, že v případě likvidace takových OPS mají nárok na likvidační zůstatek tyto veřejnoprávní
korporace
jako zakladatelé.
Pokud jde o použití likvidačního zůstatku - zákon č. 248/1995 Sb. ve znění do prvé novelizace stanovil, že nepeněžitý majetek lze na obec bezúplatně převést pouze za podmínky, že se obec smluvně zaváže nabízený majetek využít v plném rozsahu k zajišťování OPS, k jejichž poskytování byla OPS zřízena.21) Zákonem č. 208/2002 Sb. byla tato povinnost zmírněna tak, že likvidační zůstatek může být použit k zajišťování OPS obecně - původní ustanovení se ukázalo jako příliš svazující a nově měla obec sama rozhodnout, pro jaký typ obecně prospěšných služeb bude příslušný majetek použit. Zákon č. 248/1995 Sb. v aktuálně platném znění už povinnost použít likvidační zůstatek k poskytování obecně prospěšných služeb ukládá pouze České republice - přestože z důvodové zprávy k zákonu č. 231/2010 Sb. vyplývá, že záměr zákonodárce byl patrně trochu odlišný. Zrušení příslušného ustanovení je totiž odůvodňováno tím, že stávající úprava umožňovala obci nabýt likvidační zůstatek úplatně a pak ho použít jinak než k poskytování obecně prospěšných služeb. Toto bylo hodnoceno jako nepřijatelné z důvodu zneužití majetku, který měl být určen k veřejně prospěšnému účelu. Vypuštění tohoto ustanovení však v důsledku znamená, že obec či kraj jako nabyvatel likvidačního zůstatku je při nakládání s ním omezen pouze obecnou úpravou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a že jej kraj nebo obec může např. kdykoliv prodat.
Zákon č. 248/1995 Sb. sice neumožňuje zakladateli OPS zrušit, zakladatel má však možnost zvrátit rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti. V ust. § 8 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb. se mj. stanoví, že dřív, než je OPS podle rozhodnutí správní rady zrušena, může zakladatel toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí však současně zajistit činnost OPS alespoň v rozsahu, který odpovídá důvodům, pro něž bylo rozhodnutí správní rady změněno nebo zrušeno.
V. Závěrečné shrnutí k novelizaci zákona č. 248/1995 Sb. k 1. 1. 2011
S účinností od 1. 1. 2011 byl zákon č. 248/1995 Sb. významně novelizován zákonem č. 231/2010 Sb. Novelizací byly odstraněny některé nedostatky dosavadní právní úpravy. Na nejdůležitější změny v právní úpravě jsme upozornili již výše v tomto článku, vzhledem k významnosti a rozsahu této novely však ještě krátce shrneme zásadní změny, které zákon č. 231/2010 Sb. přinesl:
a)
Byla posílena pozice krajů a České republiky jako zakladatelů OPS, a to zejména možností získat likvidační zůstatek společnosti.
b)
Statutárním orgánem se nově stává ředitel společnosti.
c)
Členové správní rady a dozorčí rady mohou být za výkon funkce odměňováni, je zrušena horní hranice počtu členů správní a dozorčí rady a zákaz opětovného členství členů správní rady.
d)
Členové správní rady mohou být nově v pracovněprávním vztahu ke společnosti.
e)
Ruší se stávající systém postupné obměny členů správní rady a dozorčí rady.
f)
O odvolání člena správní rady v případech, kdy tak ve stanovené lhůtě neučiní zakladatel, resp. o jmenování nového člena správní rady v případě, že v zákonné lhůtě není jmenován či ustanoven nový člen, nově nerozhoduje obec příslušná podle sídla společnosti, ale soud.
g)
Dochází k zásadnímu posílení odpovědnosti členů správní rady a ředitele společnosti za porušení povinností při výkonu funkce.
h)
OPS založeným Českou republikou nebo územně samosprávným celkem zákon zpřísňuje podmínky převodu movitých a nemovitých věcí.
i)
Hospodářský výsledek po zdanění se již nepřevádí do rezervního fondu.
j)
Je zrušeno ustanovení o zákazu souběhu dotací na stejnou činnost či projekt z více zdrojů.
k)
Statut společnosti již není vydáván povinně.
V souvislosti se zmíněnou poslední novelizací zákona č. 248/1995 Sb. považujeme za vhodné upozornit také na některé povinnosti vyplývající z přechodných ustanovení zákona č. 231/2010 Sb.:
a)
Zakladatel dříve vzniklé OPS je povinen nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona, tedy do 30. 6. 2011,
uvést zakládací listinu do souladu
s novelizovaným zněním zákona č. 248/1995 Sb. (není-li zakladatel, učiní tak správní rada).
b)
Byl-li vydán statut OPS, je správní rada povinna uvést jej do 30. 6. 2011 do souladu s novelizovaným zněním zákona.
c)
Ředitel OPS, jmenovaný do funkce před 1. 1. 2011, se tímto dnem stává statutárním orgánem OPS ve smyslu novelizovaného znění zákona č. 248/1995 Sb.
d)
Neměla-li OPS k 1. 1. 2011 funkci ředitele ustanovenu, je správní rada OPS povinna jej nejpozději do 30. 6. 2011 ustanovit. Do doby ustanovení ředitele vykonává pravomoci statutárního orgánu OPS správní rada.
e)
Pro vyhotovení a zveřejnění výroční zprávy OPS za účetní období do 1. 1. 2011 se použije zákon č. 248/1995 Sb. ve znění účinném do tohoto dne.
Pokud jde o další vývoj právní úpravy OPS do budoucna, tento je úzce spjat s připravovaným zněním nového občanského zákoníku. Návrh již se zakládáním OPS nepočítá, a to s odůvodněním, že jde o odchylku vůči evropským standardům. Podle posledního znění návrhu občanského zákoníku se stávající OPS budou moci dobrovolně transformovat do jiného typu právnické osoby, konkrétně do právní formy ústavu, nadace či nadačního fondu, nebo si nadále ponechat právní formu OPS a fungovat dle zákona č. 248/1995 Sb. ve stávající podobě - s další novelizací tohoto zákona totiž zákonodárce již nepočítá.
1 Srov. Pospíšil P., Rybová M. Obecně prospěšná společnost v podmínkách územních samosprávných celků. Právní rádce. 2010, č. 12, str. 36-46.
2 Postup obměny bylo možno fakticky vyloučit a upravit odchylně zakládací listinou.
3 Srov. důvodovou zprávu k návrhu zákona č. 248/1995 Sb., dostupná z ASPI (ID) LIT18878CZ.
4 Srov. důvodovou zprávu k návrhu zákona č. 231/2010 Sb., dostupná z ASPI (ID) LIT35681CZ.
5 Veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne u veřejné zakázky na dodávky nebo služby 2 000 000 Kč bez DPH, v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez DPH. Movitou věcí, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu měl zákonodárce zřejmě na mysli věc, jejíž cena činí 2 000 000 Kč bez DPH či více.
6 Srov. Hudcová Z.: Účetnictví neziskových organizací po novele. Právní rádce, dostupné na webových stránkách pravniradce.ihned.cz, 27. 10. 2004.
7 Srov. důvodovou zprávu k návrhu zákona č. 231/2010 Sb., dostupná z ASPI (ID) LIT35681CZ:
Již při současné úpravě, kdy podle předpisů o účetnictví obecně prospěšné společnosti účtují obligatorně v soustavě podvojného účetnictví, zřizují dozorčí radu všechny obecně prospěšné společnosti. Navrhuje se proto zrušit ostatní podmínky uvedené v § 15 odst. 2.
8 Právní úprava ředitele obecně prospěšné společnosti byla poněkud nesystematicky zařazena do ust. § 9a zákona, který je součástí Hlavy III. označené „Zrušení, likvidace a zánik obecně prospěšné společnosti“.
9 Srov. Sněmovní tisk 889/0, část č. 1/2 Novela z. o obecně prospěšných společnostech, bod 10, dostupná na webových stránkách poslanecké sněmovny http://www.psp.cz.
10 Srov. Článek Obecně prospěšné společnosti se možná dočkají změny statutárního orgánu ze dne 11. 3. 2010, zveřejněný na www.epravo.cz, pod č. 60773.
11 Srov. např. ust. § 66 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
Vztah mezi společností a osobou, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu společnosti anebo společníkem při zařizování záležitosti, se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou nebo písemně všemi společníky, kteří ručí za závazky společnosti neomezeně.
12 Srov. Rada I.: Jednatelé s.r.o. Představenstvo a.s. - práva, povinnosti, odpovědnost, Praha : Linde nakladatelství s. r. o., 2003, s. 147:
Současná právní úprava již ukládá statutárním orgánům všech obchodních společností stejnou povinnost, a to jednat s péčí řádného hospodáře. S ohledem na to, jaký význam má porušení této povinnosti pro odpovědnost členů statutárních orgánů, by však podle mého názoru bylo vhodné legislativně zakotvit obsah tohoto pojmu. Dalším důvodem pro tento krok je skutečnost, že s ohledem na historický výklad tohoto pojmu, bude jeho význam v obchodněprávních vztazích jiný než např. v zákoně o rodině, kde je rovněž užíván.
13 Srov. Eliáš K.: K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností, Právník, Praha : 1999, str. 320:
Není tedy možné jakoukoli v majetkových poměrech společnosti vzniklou škodu automaticky přičítat k tíži osobě, která ve společnosti zastává určitou funkci s tím, že škoda vznikla v důsledku porušení její povinnosti, která pro ni ze zastávané funkce vyplývá.
14 K vymezení pojmu „s péčí řádného hospodáře“ srov. též Důvodovou zprávu k návrhu zákona č. 370/2000 Sb., kterým se mění obchodní zákoník a některé další zákony, citováno dle ASPI ID LIT13617CZ:
Požadavek péče řádného hospodáře předpokládá, „že společník řádně pečující o záležitosti společnosti dovede rozpoznat, že je nutná odborná pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu a dovede tuto pomoc pro společnost zajistit.“
15 Srov. ust. § 194 odst. 5 obchodního zákoníku:
Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatné. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili splněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
16 Srov. Dvořák, T. Obecně prospěšná společnost. 2. vyd., Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 46:
...a za druhé, vzhledem k tomu, že právní forma o.p.s. je českou specialitou, a tudíž formou v cizích právních řádech neznámou, je podmínka, že organizační složky mimo území České republiky o.p.s. smí zřizovat za předpokladu, že právní řád státu, ve kterém má být tato organizační složka zřízena, upravuje hospodaření o.p.s. obdobně jako tento zákon, ve své podstatě podmínkou nemožnou. Jestliže cizí právní řád o.p.s. jako druh právnické osoby nezná, pak ani nemůže upravovat obdobně její hospodaření.
17 Srov. důvodovou zprávu k návrhu zákona č. 231/2010 Sb., dostupná z ASPI (ID) LIT35681CZ.
18 Podle § 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je účetním obdobím nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li stanoveno jinak. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden.
19 Zákonodárce bohužel ani novelou č. 231/2010 Sb. neodstranil nesprávný pojem
„územní orgán“
, v daném případě jde o
dotace
nebo jiné příjmy z rozpočtu jiného
„územního samosprávného celku“
.
20 Srov. důvodovou zprávu k návrhu zákona č. 248/1995 Sb., dostupná z ASPI (ID) LIT18878CZ:
S ohledem na veřejný zájem na dalším využití majetku, který bude jakožto vlastnictví neziskových právnických osob sloužit k obecnému prospěchu, stanoví se postup naložení s majetkem neziskové právnické osoby tak, aby bylo v maximální míře zajištěno další užití tohoto majetku pro obecně prospěšné služby. To platí i pro majetek vložený do neziskové právnické osoby zakladateli nebo jinými dárci, a ani tento majetek se nevrací původním majitelům, ale zůstává v neziskové sféře. Preferován je převod majetku obci, a to bez ohledu na zakladatele, neboť obec je velmi silně zainteresována na zajišťování obecně prospěšných služeb v okruhu své působnosti. Obec je zároveň se svými samosprávnými orgány pod nejtěsnější kontrolou občanů.
21 Šlo o legislativní nedostatek zákona - obecně prospěšná společnost je vždy zakládána, ne zřizována.