Změna právní úpravy OPS od 1. 1. 2011

Vydáno: 28 minut čtení
Změna právní úpravy OPS*) od 1. 1. 2011
JUDr.
Petr
Pospíšil
LL. M.
Mgr.
Marcela
Rybová
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
I. Úvodem
Právní úprava problematiky obecně prospěšných společností (dále jen „OPS“) je s účinností od 1. ledna 2011 dotčena některými podstatnými změnami provedenými zákonem č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2010 Sb.“). Jde o sedmou a jednoznačně nejrozsáhlejší a nejzásadnější změnu právní úpravy OPS. Přestože se návrh zákona v obou komorách parlamentu setkal s nemalými výhradami, byl nakonec s ohledem na zdůrazňovanou nutnost změny dosavadní právní úpravy přijat. Potřeba změny přitom byla odůvodňována zejména nedostatky stávající úpravy, které mnohdy vyvolávaly problémy v aplikační praxi, a také potřebou provést příslušné úpravy ještě před přijetím nového občanského zákoníku.
Není naší ambicí podat v tomto článku komplexní výklad OPS1), ale s ohledem na zásadní význam zákona č. 231/2010 Sb. budeme pozornost věnovat nejdůležitějším ze změn, které novelizace zákona přinesla.
II. Orgány obecně prospěšné společnosti
K nejvýznamnějším změnám právní úpravy došlo u orgánů OPS. Do 31. 12. 2010 platilo, že správní rada je jediným obligatorním orgánem OPS, po poslední novelizaci zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 248/1995 Sb.“) má však OPS povinně 3
orgány, a to správní radu, dozorčí radu a ředitele;
zároveň novela přinesla zásadní změnu právní úpravy těchto orgánů.
Správní rada
Správní rada musí mít nejméně 3 členy, počet členů musí být dělitelný třemi. Maximální počet členů již není omezen. Členem správní rady může být jen fyzická osoba, bezúhonná, způsobilá k právním úkonům, stále přitom platí neslučitelnost funkce člena správní a dozorčí rady.
Zákonem č. 231/2010 Sb. bylo zrušeno ustanovení, podle kterého člen správní rady ani osoba mu blízká nesměli být v pracovněprávním nebo obdobném vztahu ke společnosti, zároveň však zákon stanovil, že v pracovněprávním vztahu k dané společnosti může být nejvýše 1/3 členů správní rady. Tato změna je důvodovou zprávou zákona odůvodňována tak, že je-li správní rada navrhována jako orgán, který bude rozhodovat v majetkových věcech OPS, může být zohledněn i názor jejích zaměstnanců. Účelem limitace počtu zaměstnanců ve správní radě je pak znemožnit zaměstnancům společnosti získání většiny hlasů.
Funkční období člena správní rady je tříleté.
Správní radu jmenuje zakladatel, v zakládací listině však může být stanoveno jinak (jmenovat či volit členy správní rady by pak mohly i jiné osoby). První členy správní rady vždy určí zakladatel (jsou uvedeni již v zakládací listině resp. zakládací smlouvě). Vzhledem k ne zcela jednoznačné právní úpravě dop