Otázky a nevyřešené problémy k účetní reformě ÚSC 2010 a odpovědi z MFČR

Vydáno: 46 minut čtení

Předkládáme vám otázky a nevyřešené problémy ve vztahu k účetní reformě z roku 2010, které byly předloženy MFČR. Otázky a problémy zpracovala „Pracovní skupina“1) k účetnictví ÚSC a jimi zřizovaných PO2)“ v září 2010. V první dekádě listopadu byly dotazy ze strany MFČR doplněny poznámkami a případně návrhy řešení. I když se v mnoha případech MFČR odvolává na budoucí znění standardů, je vhodné se seznámit s oblastmi, které nejsou dosud vyřešeny, např. i z důvodu postojů kontrolních orgánů nebo proto, abyste je neřešili třeba sami duplicitně. Odpovědi MFČR jsme doplnili komentářem.

Otázky a nevyřešené problémy k účetní reformě ÚSC 2010 a odpovědi z MFČR
Ing.
Iva
Schneiderová
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
 
Úvodní text požadavku na metodické řešení
(zkrácené pro potřeby článku)
Navazujeme na naše jednání ze dne 28. 7. 2010, kdy bylo dohodnuto, že budou připraveny určité problémové oblasti, které nás trápí z hlediska účetnictví u vybraných účetních jednotek - územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací (dále jen „PO“). Jedná se o to, aby se MFČR pokusilo o určité vyjádření názoru k dané problematice - samozřejmě předpokládáme, že v určitých případech MFČR třeba jen konstatuje, že věc není v předpise řešena a je to plně na rozhodnutí účetní jednotky, jindy se může jednat ze strany MFČR o doporučení určitého postupu ... Pokud by se alespoň část vyřešeného podařilo zveřejnit, došlo by ke zvýšení právní jistoty jednotlivých účetních jednotek.
Materiál jsme si dovolili strukturovat tak, aby byly samostatně obsaženy okruhy týkající se spíše drobnějších technických záležitostí a konkrétních účetních problémů, případy směřující k podstatnějším záležitostem a případy směřující ke konkrétní úpravě legislativy.
Dále upozorňujeme, že v rámci tohoto materiálu nejsou obsaženy problémy týkající se vlastních zdrojů - ty byly ing. Nejezchlebem a ing. Schneiderovou zpracovány do systému „tezí“ k vlastním zdrojům a jednotlivé okruhy problému jsou právě obsaženy v tomto materiálu. Stejně tak i záležitosti týkající se odpisování - ty byly opět předány a některé koncepční záležitosti byly řešeny v materiálech navazujících na jednání ze dne 28. 7. 2010 (metodický den s kraji). Dále se nezabýváme nastavením v oblasti transferů, které jsou projednávány již v současnosti při zpracovávání změny Českého účetního standardu (dále jen „ČÚS“)č. 703 Transfery.
 
1. Oblast - Technické záležitosti, příloha účetní závěrky
 
Dotaz 1.1
Tabulka A.4. Přílohy - zda údaje z podrozvahových účtů, které mají obecně pasivní charakter, mají být v příloze k účetní závěrce vyplněny s kladným nebo záporným znaménkem (dle našeho názoru informativní text od MFČR: „V tabulce A. 4 jsou tedy vykazovány zůstatky podrozvahových účtů v kladných hodnotách“ nelze považovat za upřesnění). Zda se jedná o kladnou nebo zápornou hodnotu, musí být uvedeno ve vztahu k zůstatku účtu (MD aktivního nebo D pasivního, příp. dle názvu účtu).
                         
Reakce MFČR
Je obsahem rozpracovaného návrhu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“), s účinností od 1. 1. 2012 (§ 48).
                            
Komentář
Návrh změny vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou dostala „skupina“ k dispozici, však tuto úpravu neobsahoval a hlavně by změna vyhlášky vyšla nejdříve s účinností od 1. 1. 2011 (spíše 2012), což nám nevyřeší rok 2010. Zde lze tedy vycházet z určité logiky, že pokud má podrozvahový účet v názvu slovo „pohledávka“ a zůstatek je na MD, tak by měl být vykázán v hodnotě kladné, pokud by měl účet v názvu slovo „pohledávka“ a zůstatek na straně D, tak by měl být vykázán v hodnotě záporné. U závazků analogicky, zůstatek na D, znamená kladnou hodnotu, zůstatek na MD hodnotu zápornou.
 
Dotaz 1.2
Tabulka A.10. - deklarace, zda řádky č. 1-21 mají obsahovat výhradně přijaté či poskytnuté peněžní prostředky, jak vyplývá z obsahového vymezení, nebo zda se má jednat i o předpisy daných částek, jak by vyplývalo z definice účtu. Je třeba vyjasnit především ve vazbě na potřebné informace uživatelů těchto informací. Následně problém směřuje k úpravě znění vyhlášky č. 410/2009 Sb., aby byl požadavek na vykazování zřejmý.
                         
Reakce MFČR
Obsahem návrhu rozpracovaného novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. je úplné vypuštění tabulky obsažené v bodu A.10. (její nahrazení zcela jinou tabulkou, jejímž cílem je shromáždění zcela jiných informací).
                            
Komentář
Bohužel odpověď neřeší problém roku 2010. Zde tedy budou účetní jednotky závislé na tom, jak si s problémem poradí jednotliví dodavatelé programů na zpracování účetnictví. Bude však asi těžké s ohledem na málo informací k algoritmu této tabulky zajistit jednotný postup, což zřejmě povede k poškození sumarizovaných dat (za této situace se však nejedná o odpovědnost jednotlivých účetních jednotek, odpovědnost je zde na kvalitě předpisu).
 
Dotaz 1.3 a 1.4. - k problematice fondů PO
Tabulka F - Fond kulturních a sociálních potřeb
(dále jen „FKSP“) - je potřeba jasné sdělení, zda v situaci, kdy položky A. II. 1, 2 a 3 neobsahují veškeré případy tvorby fondu, má být vykázáno tak, že A. II. nebude součtem těchto jednotlivých bodů. Zde rozhodně považujeme za nutné ještě doupravit ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. - bylo by vhodné, aby zde byl jako zdroj uveden „základní příděl“ a kategorie „ostatní“.
Tabulka F - Investiční fond
- jedná se o stejnou situaci jako u FKSP - informace týkající se způsobu čerpání investičního fondu považujeme za významné - dle našeho názoru je nutno detailně vymezit typy čerpání, které jsou z hlediska tohoto fondu významné - například navrhujeme následující skupiny:
*
krytí investičních potřeb organizace,
*
zúčtování ke krytí oprav,
*
zúčtování v důsledku nekrytí peněžními prostředky,
*
odvod z investičního fondu zřizovateli,
*
ostatní.