Podávání opravných nebo dodatečných daňových přiznání a opravných nebo následných hlášení

Vydáno: 29 minut čtení

Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové tvrzení, které může být řádným daňovým tvrzením nebo dodatečným daňovým tvrzením. Zatímco řádným daňovým tvrzením se rozumí řádné (případně opravné) daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování podané daňovým subjektem, dodatečným daňovým tvrzením se rozumí dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování podané daňovým subjektem (za daňový subjekt se považuje osoba, kterou tak označuje zákon, a také osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo plátce daně). Podáním opravného nebo dodatečného daňového tvrzení daňový subjekt sám napravuje zjištěné chyby a nedostatky již podaného daňového tvrzení.

Podávání opravných nebo dodatečných daňových přiznání a opravných nebo následných hlášení
Ing.
Jiří
Vychopeň
Podávání opravných nebo dodatečných daňových přiznání a opravných nebo následných hlášení včetně stanovení lhůt pro jejich předkládání je obecně upraveno v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).
 
Podávání opravných daňových přiznání podle daňového řádu
Podle § 138 odst. 1 daňového řádu může daňový subjekt
před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání
nahradit daňové přiznání, které již podal, opravným daňovým přiznáním. Daňový subjekt tak může učinit i opakovaně, tj. opravným daňovým přiznáním lze nahradit i již podané opravné daňové přiznání. Pro vyměřovací řízení se pak použije poslední podané opravné daňové přiznání a ke všem předchozím podaným daňovým přiznáním se nepřihlíží.
Příklad 1
Řádné daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2015 podal poplatník dne 29. 2. 2016. Daň podle tohoto přiznání činila 28 000 Kč a poplatník ji zaplatil v den podání řádného daňového přiznání. V měsíci březnu 2016 poplatník zjistil, že při zpracování řádného daňového přiznání nepostupoval správně a výsledná daň měla být správně o 10 000 Kč vyšší. Nejpozději do stanovené lhůty pro podání daňového přiznání, tj. do 1. 4. 2016, mohl poplatník tuto chybu napravit podáním opravného daňového přiznání a doplacením zjištěného rozdílu daně. Pokud tak poplatník ještě v uvedené lhůtě učinil, správce daně ve vyměřovacím řízení postupoval podle podaného opravného daňového přiznání a k předchozímu řádnému daňovému přiznání nepřihlížel. Poplatníkovi v tomto případě z doplaceného rozdílu daně nevzniklo penále ani úrok z prodlení.
Příklad 2
Společnost s ručením omezeným podala dne 16. 3. 2016 řádné přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2015, podle kterého činila daň z příjmů za toto zdaňovací období 500 000 Kč. Dne 30. 3. 2016 podala společnost s ručením omezeným opravné daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015, podle kterého daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za uvedené zdaňovací období činila nově 350 000 Kč. Dne 1. 4. 2016 podala společnost s ručením omezeným další opravné daňové přiznání, podle kterého daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za rok 2015 nakonec činila jen 250 000 Kč. Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2015 byla společnosti s ručením omezeným vyměřena podle tohoto posledního opravného daňového přiznání, tj. ve výši 250 000 Kč.
V opravném daňovém přiznání může daňový subjekt opravit jakoukoliv chybu v již podaném daňovém přiznání, případně upřesnit, doplnit nebo vypustit kterýkoliv údaj, přičemž touto opravou nemusí ani dojít ke změně původního základu daně a původní výše daně.
Opravné daňové přiznání se podává na stejném tiskopise jako předchozí daňové přiznání, avšak před podáním je nutno jej v záhlaví označit jako „opravné“.
Opravným daňovým přiznáním lze nahradit i podané dodatečné daňové přiznání, nejpozději však před uplynutím stanovené lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání (tj. nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly daňovým subjektem zjištěny důvody pro podání dodatečného daňového přiznání).
Příklad 3
Poplatník daně z příjmů fyzických osob podal dne 23. 10. 2016 dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2014, ve kterém uvedl zjištěný rozdíl oproti poslední známé dani uveden