Bezúplatné příjmy v zákoně o daních z příjmů

Vydáno: 41 minut čtení
Bezúplatné příjmy v zákoně o daních z příjmů
Ing.
Otakar
Machala
V souvislosti se zrušením zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí1), došlo od 1. 1. 2014 k zahrnutí příjmů získaných děděním a darováním do předmětu daně z příjmů. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), označuje tyto příjmy jako tzv. bezúplatné příjmy.
Již od počátku bylo bohužel zřejmé, že jde o změnu dosti nesystémovou, ale na druhé straně poměrně zásadní, která vyžadovala a nadále vyžaduje věnovat pozornost všem dopadům a souvislostem této změny v rámci ZDP. V případě řešení všech souvisejících problémů je důležité vzít v úvahu zřetelné vyjádření zákonodárce projevené v důvodové zprávě k příslušné novele ZDP, podle kterého záměrem úpravy a přesunu zdanění příjmů z dědictví a darů do ZDP nejsou věcné změny, ale naopak zachování stávajících principů zdanění především ve vymezení rozsahu příjmů zdaňovaných a nezdaňovaných.
Nejasnosti související se zdaňováním bezúplatných příjmů v ZDP ještě vzrostly od 1. 1. 2015, kdy byla zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zrušena část ustanovení § 3 a 18 ZDP, která vyjímala z předmětu daně majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose. Dále mimo jiné nebylo zcela zřejmé, jak z hlediska daně z příjmů postupovat v případě, kdy budou bezúplatné příjmy následně použity k dosažení, zajištění a udržení příjmů, a jak aplikovat s tím související procesní postupy pro případ, kdy poplatník opomene zvýšit základ daně o hodnotu bezúplatného příjmu, ale zároveň má nárok na zohlednění skutečnosti, že přijatý bezúplatný příjem použil k dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Cílem tohoto článku je v maximální míře zmíněné problémy popsat a nastínit jejich řešení, mj. v souvislosti s dokončováním prací na daňových přiznáních k dani z příjmů fyzických a právnických osob podávaných v termínu do 1. 7. 2016.
Bezúplatný příjem jako předmět daně
Zákon o daních z příjmů upravuje zdanění příjmů fyzických i právnických osob. V případě fyzických osob je předmět daně vymezen v § 3 odst. 1 a 2 ZDP tak, že předmětem daně z příjmů jsou:
a)
příjmy ze závislé činnosti (§ 6),
b)
příjmy ze samostatné činnosti (§ 7),
c)
příjmy z kapitálového majetku (§ 8),
d)
příjmy z nájmu (§ 9),
e)
ostatní příjmy (§ 10).
Za ostatní příjmy se přitom podle § 10 odst. 1 písm. n) ZDP považuje i bezúplatný příjem. Příjmem se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou.
U právnických osob jsou podle § 18 odst. 1 ZDP předmětem daně příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Z toho vyplývá, že předmětem daně z příjmů jsou také bezúplatné příjmy.
Co je a co není bezúplatný příjem
V praxi je velmi důležité určení, zda v daném konkrétním případě bezúplatný příjem vzniká, nebo nevzniká. Toto posouzení je vhodné provést vždy na počátku zkoumání každé transakce, neboť pokud daná transakce vůbec příjmem není, není již žádné další posuzování třeba.
Základním charakteristickým znakem bezúplatných příjmů pro účely zákona o daních z příjmů je absence jakéhokoliv protiplnění. Z pohledu správy daní platí, že správce daně vychází v daňovém řízení ze skutečného obsahu právního úkonu a každý případ posuzuje individuálně s přihlédnutím ke všem specifikům dané situace. Stejně musí při hodnocení dané transakce postupovat i každý poplatník daně z příjmů.
V případě bezúročné zápůjčky podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“), výpůjčky podle § 2193 a násl. o. z. a výprosy podle § 2189 a násl. o. z. vzniká na straně vydlužitele, vypůjčitele a výprosníka bezúplatný příjem v případě absence jakéhokoliv protiplnění. Již důvodová zpráva k zákonu č. 267/2014 Sb. v souvislosti s § 19b odst. 1 písm. d) ZDP uvádí, že samotná forma „smlouvy o výpůjčce nebo výprose“ nemusí automaticky znamenat, že se jedná o bezúplatný příjem. Tato smlouva může být součástí daleko širších smluvních ujednání v rámci ekonomických vztahů. To platí zejména v rámci vzájemných podnikatelských vztahů.
Výpůjčka
Typickými příklady, kdy např. v případě výpůjčky nevzniká vypůjčiteli bezúplatný příjem (v daném případě majetkový prospěch), je aplikace zajištění dluhu (závazku) převodem vlastnického práva s následnou výpůjčkou a také při výpůjčce strojů, zařízení, šablon a forem pro zajištění smluvních dodávek pro půjčitele. V obou případech je sice podstata samotné výpůjčky bezúplatná, avšak její hodnota (hodnota majetkového prospěchu vypůjčitele) je v případě zajištění dluhu převodem vlastnického práva s následnou výpůjčkou zohledněna buď v pořizovací ceně pořizovaného majetku, nebo v ceně peněz (např. výši úroků) zajišťovaného dluhu. V případě výpůjčky strojů, zařízení, šablon a forem pro zajištění smluvních dodávek jde o součást smluvních podmínek úplatné operace (dodávek zboží), která je obecně pro obě strany ekonomicky výhodná i při zohlednění předmětné výpůjčky.
Z pohledu širších daňových souvislostí uvedené vztahy umožňují vypůjčiteli (uživateli majetku) uplatňovat jako daňové výdaje i náklady na opravy vypůjčeného majetku, a to i v případech, kdy se nejedná o běžné (obvyklé) opravy dle § 2199 odst. 1 o. z. Nesmí se samozřejmě jednat o náklady nad rámec jeho povinností stanovených obecným právním předpisem nebo smluvním ujednáním.
Tyto závěry platí jak v případě právnických osob, tak i v případě fyzických osob s příjmy dle § 7 a 9 ZDP, bez ohledu na to, zda vedou účetnictví, daňovou evidenci nebo uplatňují paušální výdaje.
Bezúročná zápůjčka společníka do obchodní
korporace
Poskytnutí bezúročné zápůjčky společníkem do obchodní
korporace
2) rovněž nepředstavuje, stejně jako vklad společníka do obchodní
korporace
, pro korporaci bezúplatný příjem, který by byl předmětem daně z příjmů. V těchto případech se jedná o přesun majetku v peněžní či nepeněžní formě od společníka do právnické osoby, na které se společník majetkově podílí. Společník tak své obchodní korporaci poskytuje majetek či jiné zdroje k jejich ekonomickému využití, ze kterých může později plynout tomuto společníkovi určitý přínos, např. ve formě vyšších příjmů z prodeje obchodního podílu, z podílů na vytvořeném zisku apod. Tento výklad potvrzuje i
judikatura
Nejvyššího správního soudu3) a nepřímo i výše uvedená zásada zmíněná v důvodové zprávě, podle které záměrem úpravy a přesunu zdanění příjmů z dědictví a darů do ZDP nejsou věcné změny, ale naopak zachování stávajících principů zdanění především ve vymezení rozsahu příjmů zdaňovaných a nezdaňovaných.
Aplikace uvedených zásad v praxi je velmi důležitá, neboť umožňuje daňové posouzení daleko širšího spektra případů. Jedná se např. o ručení společníka za obchodní korporaci (její dluhy), které je členem.
Příklad 1
Obchodní společnost Alfa, s. r. o., přijala od peněžního ústavu úvěr ve výši 5 000 000 Kč. Podmínkou poskytnutí úvěru ze strany banky bylo uzavření ručitelského prohlášení jediného společníka této společnosti. Na straně Alfa, s. r. o., nevzniká z titulu ručení majetkový prospěch (bezúplatný příjem), který by byl předmětem daně z příjmů.
Příklad 2
Obchodní společnost Beta, a.s., uzavřela obchodní smlouvu na dodávku investičního celku do Francie. Podmínkou kupujícího bylo, aby za případné plnění z titulu garančních oprav ručila rovněž mateřská společnost a.s. Beta. Mateřská společnost se za garanční závazky Beta, a.s., zaručila. Na straně Beta, a.s., nevzniká z tohoto titulu majetkový prospěch (bezúplatný příjem), který by byl předmětem daně z příjmů.
Tyto zásady je nutno v praxi aplikovat opět s ohledem na konkrétní okolnosti. Ačkoliv tedy v drtivé většině případů platí, že bezúročná zápůjčka společníka obchodní korporaci, jejímž je členem, nevede ke vzniku bezúplatného příjmu, nebude tento závěr aplikován v situaci, kdy zjevnou vůlí společníka je bezúplatné plnění poskytnout.
Příklad 3
Obchodní společnost Z, s. r. o., nakupuje lékařský přístroj, který hodlá předat jako sponzorský dar místní nemocnici. Na pořízení tohoto přístroje si půjčí peníze od svého společníka s tím, že se jedná o bezúročnou zápůjčku.
V tomto případě zjevně společník za poskytnuté peněžní prostředky neočekává žádné protiplnění a majetkový prospěch na straně společnosti Z, s. r. o., vzniká.
Závěr, že na straně subjektu, za nějž ručí subjekt jiný, obecně nevzniká bezúplatný příjem, platí rovněž v případech jakéhokoliv právního vztahu vzniklého ze zákona, popř. jiného právního předpisu, který nemůže poplatník přímo ovlivnit. Jako příklad lze uvést zákonné ručení za dluhy v případě rozdělení obchodní společnosti v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, nebo ručení v případě převodu obchodního závodu dle § 2177 odst. 1 o. z. a § 2182 odst. 2 o. z. Při těchto bezúplatných zákonných ručeních u příjemce ručení nevzniká žádný majetkový prospěch, který by měl vstupovat do základu daně.
Ručení ze zákona, které rovněž nevede ke vzniku zdanitelného bezúplatného příjmu u příjemce ručení, známe rovněž v daňových předpisech. Jedná se např. o:
-
ručení za daň z nabytí nemovitých věcí nabyvatelem podle § 41 odst. 2 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí,
-
ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“),
-
ručení oprávněného příjemce podle § 108a ZDPH apod.
Pozor! Při běžném smluvním bezúplatném ručení majetkový prospěch vzniká.
Příklad 4
Obchodní společnost A, a.s., uzavřela smlouvu na výstavbu nové výrobní haly. S dodavatelem se dohodla, že cena za zhotovení stavby bude hrazena ve splátkách a za vzniklé dluhy se zaručí její sesterská společnost B, a.s. Společnosti A, a.s., a B, a.s., uzavřely smlouvy o ručení B, a.s., za dluhy A, a.s., vzniklé v souvislosti s výstavbou nové haly. Ve smlouvě nebyla sjednána žádná cena za toto ručení. Na straně A, a.s., vzniká z tohoto titulu bezúplatný příjem (jiný majetkový prospěch).
Veřejně prospěšní poplatníci
V předchozím textu byla zatím řešena především situace podnikatelských subjektů, ať už fyzických nebo právnických osob. Speciální skupinou mezi poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou tzv. veřejně prospěšní poplatníci. Jedná se o velmi širokou a různorodou množinu subjektů, které rovněž v souvislosti s možným zdaněním bezúplatných příjmů řeší celou řadu specifických případů.
Ze stanoviska Finanční správy4) vyplývá, že při posouzení těchto specifických případů by se mělo vycházet ze zásad uvedených výše pro podnikatelské subjekty. Například na přesuny majetku zakladatele do nadační jistiny, případně zakladatele do jiných fundací a ústavů nebo člena ve prospěch spolku by se dle tohoto sdělení mělo nahlížet obdobně jako na vklady do obchodních korporací. Ačkoliv na rozdíl od obchodních korporací není vztah přesunu majetku a případného následného prospěchu poskytovatele tak zřejmý, jedná se o důležitý závěr.
Stejně jako v případě obchodních korporací, je i v případě veřejně prospěšných poplatníků třeba aplikovat tento závěr v praxi s ohledem na konkrétní okolnosti. Přesunem majetku jsou např. i členské příspěvky, které i nadále představují na straně příjemce předmět daně z příjmů (i když jsou následně ve většině případů od daně osvobozeny). Mezi členem právnické osoby veřejně prospěšného charakteru a touto osobou může rovněž dojít ke klasickému bezúplatnému plnění (darování).
Příklad 5
Nadace X pořádá charitativní sbírku na pomoc lidem postiženým živelní pohromou. Zakladatel nadace poskytne na tento účel dar ve výši 100 000 Kč. Na straně nadace se jedná o příjem, který je předmětem daně z příjmů (a bude v případě splnění stanovených podmínek od daně osvobozen).
Další důležitou skupinou posuzovaných případů jsou převody majetku na příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky. V zásadě se může jednat o tři typy převodů majetku:
a)
svěření majetku podle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRPÚR“),
b)
výpůjčku podle § 2193 a násl. o. z. a
c)
převod majetku zřizovatele do vlastnictví jím zřízené příspěvkové organizace podle § 27 odst. 5 písm. a) ZRPÚR.
Ve většině uvedených případů na straně příspěvkové organizace příjem podle ZDP nevznikne. Svěření majetku uvedené pod písm. a) je z ekonomického pohledu obdobou vkladu člena do obchodní
korporace
, a bude proto i stejně posuzován (bezúplatný příjem nevzniká).
Složitější situace je v případě výpůjčky. Zde bude posouzení záviset na okolnostech poskytnutí výpůjčky. V případech, kdy bude institut výpůjčky použit zřizovatelem z důvodu, že nemůže svůj majetek svěřit příspěvkové organizaci postupem podle bodu a), bude daňové posouzení stejné jako u bodu a), a bezúplatný příjem tedy nevznikne.
Ve všech ostatních případech ovšem výpůjčka povede u příspěvkové organizace ke vzniku majetkového prospěchu a tedy i bezúplatného příjmu, který je předmětem daně z příjmů.
Převod majetku zřizovatele do vlastnictví jím zřízené příspěvkové organizace podle § 27 odst. 5 písm. a) - tedy postup podle písm. c) - se opět posoudí stejně jako vklad člena (společníka) do obchodní
korporace
, tedy jako situace, při níž bezúplatný příjem u příspěvkové organizace nevzniká.
Bezúplatné příjmy osvobozené od daně
Pokud po prvotním posouzení transakce podle výše uvedených pravidel bezúplatný příjem vznikne, nemusí to ještě znamenat povinnost takový příjem zahrnout do základu daně a zdanit. ZDP vybrané druhy bezúplatných příjmů buď úplně, nebo do určité částky, od daně osvobozuje.
Osvobození u právnických osob
V případě právnických osob je v tomto smyslu důležité ustanovení § 19b ZDP. U všech právnických osob jsou osvobozeny od daně tyto bezúplatné příjmy:
-
příjem z nabytí dědictví nebo odkazu,
-
příjem, pokud k němu došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách, v podobě nabytí vlastnického práva k pozemku nebo zřízení věcného břemene,
-
příjem plynoucí do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativní účel,
-
příjem přijatý z veřejné sbírky a
-
příjem v podobě majetkového prospěchu, pokud v úhrnu příjmy z tohoto majetkového prospěchu od téže osoby nepřesáhnou ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, částku 100 000 Kč u:
-
vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
-
vypůjčitele při výpůjčce a
-
výprosníka při výprose.
Na tato limitovaná osvobození bezúplatných příjmů od daně se v praxi často zapomíná. Přitom jeho využití řeší většinu hodnotově menších případů bez nutnosti aplikace dalších pravidel pro jejich zdaňování.
Příklad 6
Obchodní společnost C, s. r. o., potřebovala překlenout dočasný nedostatek finančních prostředků v řádu několika týdnů. Případná smlouva o poskytnutí úvěru od peněžního ústavu by znamenala vznik nákladů z titulu úroků a případných poplatků za uzavření úvěrové smlouvy. C, s. r. o., se proto dohodla se sesterskou obchodní společností D, s. r. o., na poskytnutí částky 1 000 000 Kč na dobu tří měsíců formou bezúročné zápůjčky. Výše majetkového prospěchu z titulu ušetřených nákladů byla vyčíslena na 28 000 Kč. Pro C, s. r. o., tak částka 28 000 Kč představuje bezúplatný příjem osvobozený od daně podle § 19b odst. 1 písm. d) bod 1 ZDP.
Osvobození bezúplatných příjmů od daně lze podle § 19b ZDP uplatnit i v dalších případech. Ty jsou již určeny pro nějakým způsobem vymezený okruh poplatníků, jako například bytová družstva vzniklá před 1. 1. 1992 a jejich právní nástupce v případě příjmu z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo podílu na pozemku podle zákona upravujícího majetek České republiky a její vystupování v právních vztazích, které je na ně povinna bezúplatně převést organizační složka státu, bezúplatný příjem obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti, případně členské státy Evropské unie a státy tvořící Evropský hospodářský prostor.
Již výše jsme zmínili určitá specifika pro veřejně prospěšné poplatníky, a ta se týkají i podmínek osvobození bezúplatných příjmů. Tito poplatníci mohou od daně z příjmů osvobodit rovněž:
-
v případě poplatníků se sídlem na území ČR příjem, který je nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP (tj. účely vzdělávací, humanitární atd.), a za podmínky obdobné právní formy, předmětu činnosti a způsobu využití předmětu bezúplatného nabytí i v případě veřejně prospěšných poplatníků se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.
Příklad 7
Obchodní společnost E, a.s., poskytla spolku Naděje, z. s., bezúplatné plnění (sponzorský dar) ve výši 100 000 Kč. Předmětem činnosti spolku je ochrana dětí a mládeže před návykovými látkami. Přijatá částka bude použita na tyto účely. Na straně poskytovatele E, a.s., bude možné za předpokladu splnění podmínek § 20 odst. 8 ZDP snížit o částku 100 000 Kč základ daně z příjmů. Na straně příjemce Naděje, z. s., půjde o příjem osvobozený od daně.
Osvobození u fyzických osob
Jak bylo uvedeno v úvodu, bezúplatné příjmy se u fyzických osob zahrnují do dílčího základu daně podle § 10 jako ostatní příjmy. To platí pouze v případě, že tyto příjmy nejsou od daně osvobozeny. Poměrně rozsáhlá oblast těchto příjmů je osvobozena podle § 4a ZDP. Jedná se o bezúplatné příjmy:
-
z nabytí dědictví nebo odkazu,
-
obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti,
-
z nabytí vlastnického práva k movité věci, pokud je zaručena vzájemnost a osoba, od níž se věc nabývá, je zástupcem cizího státu pověřeným v České republice, příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společně hospodařící domácnosti nebo jinou osobou, jíž příslušely diplomatické výsady a imunity a která nebyla občanem České republiky.
Dále je osvobozena skupina bezúplatných příjmů souvisejících s nabytím majetku ve specifických případech. Jedná se o bezúplatné příjmy:
-
z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo ze zřízení věcného břemene, pokud k těmto příjmům došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách,
-
z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo podílu na pozemku podle zákona upravujícího majetek České republiky a její vystupování v právních vztazích, je-li organizační složka státu povinna je bezúplatně převést fyzické osobě,
-
ze vzniku služebnosti bytu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev a
-
z nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, je-li ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá, je nájemcem této jednotky, členem této právnické osoby a podílela se, nebo její právní předchůdce se podílel, svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami.
Další skupina osvobozených bezúplatných příjmů představuje u fyzických osob jakousi analogii k osvobozeným bezúplatným příjmům veřejně prospěšných poplatníků. Jde o příjmy:
-
poplatníka s bydlištěm v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor5) provozujícího zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem použit k provozu tohoto zařízení,
-
v podobě plnění poskytnutého pro provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence podle zákona upravujícího zoologické zahrady, a
-
v podobě plnění poskytnutého fyzickým osobám pro poskytování veřejných kulturních služeb.
Zákon o daních z příjmů osvobozuje rovněž bezúplatné příjmy fyzických osob použité na vymezené, státem podporované, účely. Jedná se o příjmy:
-
poplatníka, který jej nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce jeho přijetí prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky,
-
použité na humanitární nebo charitativní účel,
-
z veřejné sbírky a
-
z nabytí majetku prokazatelně použitého na financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky, který se zúčastní prvního kola volby.
Zejména první uvedená skupina přijatých bezúplatných příjmů představuje v kombinaci s aplikací § 15 odst. 1 ZDP na straně poskytovatele možnost daňově optimálního postupu.
Příklad 8
Podnikatel pan X poskytl své neteři slečně Y, která je po autonehodě upoutána na invalidní vozík, osobní automobil v hodnotě 300 000 Kč speciálně upravený pro řízení pomocí rukou. Automobil slouží slečně Y k dopravě na univerzitu, kde pokračuje v denním studiu.
Na straně poskytovatele pana X lze za podmínek stanovených v § 15 odst. 1 ZDP uplatnit z tohoto titulu nezdanitelnou část základu daně až do výše 300 000 Kč. Na straně příjemce - slečny Y - je tento příjem osvobozen od daně podle § 4a písm. j) ZDP.
Kromě dvou zbývajících specifických případů (osvobození příjmů z reklamních předmětů přijatých v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, opatřených jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru v ceně do 500 Kč a osvobození příjmu vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a pozemku vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě, nebo osobou, která se stane vlastníkem nově vzniklé jednotky v tomtéž domě) obsahuje § 4a ještě osvobození fyzických osob od daně z příjmů v případě bezúplatného plnění v podobě majetkového prospěchu:
-
vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
-
vypůjčitele při výpůjčce nebo
-
výprosníka při výprose.
Podmínkou pro přiznání osvobození těmto příjmům je, že se nejedná o příjmy zahrnované do dílčího základu daně podle § 6, tedy o příjmy ze závislé činnosti. Takové příjmy ze závislé činnosti jsou osvobozeny podle § 6 odst. 9 ZDP pouze v případě, že se jedná o příjem plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce od téhož zaměstnavatele až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček.
Pokud tedy nejde o příjmy při bezúročné zápůjčce, při výpůjčce nebo při výprose ze závislé činnosti, lze je od daně osvobodit v případě, že v úhrnu příjmy z těchto majetkových prospěchů od téhož poplatníka nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč. Uvedené omezení osvobození částkou 100 000 Kč neplatí pro příjmy přijaté od vybraného okruhu blízkých osob, konkrétně od:
-
příbuzného v linii přímé, linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
-
od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou, nebo
-
obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v předchozích dvou odstavcích.
Fyzické osoby mohou obdržet i bezúplatné příjmy z jiných titulů, než je bezúročná zápůjčka, výpůjčka nebo výprosa. Typickým příkladem je darování majetku v peněžní nebo nepeněžní formě.
Osvobození těchto ostatních typů bezúplatných příjmů upravuje § 10 odst. 3 písm. c) ZDP. Příjmy od vybraného okruhu blízkých osob jsou osvobozeny ve stejném rozsahu, jako je tomu u bezúročné zápůjčky, výpůjčky a výprosy, tedy bez omezení. Bezúplatné příjmy od ostatních osob jsou potom osvobozeny od daně z příjmů do výše 15 000 Kč včetně přijaté od téhož poplatníka ve zdaňovacím období za podmínky, že se jedná o příjmy nabyté příležitostně.
Příklad 9
Paní Z obdržela v daném zdaňovacím období tyto bezúplatné příjmy:
-
peněžní dar od svého zaměstnavatele k životnímu jubileu ve výši 5 000 Kč,
-
broušenou vázu v hodnotě 3 000 Kč od svých bývalých žáků na třídním srazu a
-
nemovitou věc - pozemek s chatou v hodnotě 1 200 000 Kč od svého otce.
Peněžní dar od zaměstnavatele nesplňuje podmínky pro osvobození podle § 4a ZDP, nejde o příjem podle § 10 ZDP, ale podle § 6. Bezúplatný příjem nesplňuje ani podmínky pro osvobození podle § 6 odst. 9 ZDP, a bude tak zdaněn jako příjem ze závislé činnosti.
Bezúplatný příjem - nepeněžní dar v hodnotě 3 000 Kč - je osvobozen od daně podle § 10 odst. 3 písm. c) bod 4, neboť jeho hodnota nepřesáhla 15 000 Kč.
Bezúplatně nabytý pozemek s chatou je osvobozen od daně z příjmů podle § 10 odst. 3 písm. c) bod 1 ZDP.
V případě bezúplatného příjmu fyzických osob lze pro stanovení způsobu jeho zdanění použít následující rozhodovací schéma:
Hodnota bezúplatného příjmu
V případě, kdy bude bezúplatný příjem podléhat zdanění, bude důležité rovněž správně určit jeho výši vyjádřenou v penězích. Správné určení hodnoty bezúplatného příjmu bude v některých případech nutné provést ještě ve fázi, kdy bude analyzováno daňové posouzení takového příjmu, neboť v některých případech je příjem osvobozen právě v závislosti na jeho výši (do zákonem stanovené hodnoty).
Zatímco hodnota bezúplatného příjmu v podobě peněžního daru je zřejmá, u nepeněžních plnění - tj. např. věcných darů a jiného majetkového prospěchu - se jejich peněžní hodnota stanovuje v souladu s ustanovením § 23 odst. 6 ZDP podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku6).
Zákon o daních z příjmů obsahuje několik výjimek z tohoto pravidla, kdy stanoví speciální postup pro zjištění výše nepeněžního příjmu. Jedná se především o situace dále upravené přímo v § 23 odst. 6 ZDP, kdy vlastník majetku zdaňuje nepeněžní příjem, kterým jsou výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na najatém majetku se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené vlastníkem (pronajímatelem) v podobě technického zhodnocení pronajatého majetku, a rovněž stanovení hodnoty majetkového prospěchu při bezplatném poskytování motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely, kdy se za příjem zaměstnance považuje částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Tento postup je známý a v praxi již v současnosti nepůsobí větší potíže.
Jinak je tomu v některých případech bezúplatných příjmů fyzických osob. Ustanovení § 3 odst. 3 ZDP, který upravuje ocenění nepeněžního příjmu pro fyzické osoby, sice rovněž uvádí, že se takový příjem pro účely daně z příjmů fyzických osob oceňuje podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku, avšak odchylnou úpravu stanoví pro případy jiného majetkového prospěchu, jehož obsahem je opakující se plnění na dobu:
-
neurčitou,
-
života člověka nebo
-
delší než 5 let.
V těchto situacích se za hodnotu nepeněžního příjmu ve zdaňovacím období poskytnutí tohoto prospěchu považuje pětinásobek hodnoty ročního plnění. To může mít výrazný daňový dopad na konečné daňové posouzení přijatého majetkového prospěchu.
Příklad 10
Pan X a pan Y uzavřeli s paní Z dne 1. 1. 2016 každý smlouvu o bezúročné zápůjčce, na základě které paní Z poskytla oběma pánům částky 500 000 Kč. Předpokládejme, že obvyklý úrok u zápůjček v takové výši na příslušný účel v daném místě a čase představuje 5 % p.a., tedy 25 000 Kč ročně. Jediný rozdíl u obou smluv je ten, že smlouva o zápůjčce s panem X byla uzavřena na dobu určitou v trvání 4 let a smlouva s panem Y byla uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
Zatímco v případě pana X bude příjem vydlužitele osvobozen, neboť za jeho příjem se v každém z let 2016 až 2019 považuje částka 25 000 Kč, a splňuje tedy limit pro osvobození 100 000 Kč stanovený v § 4a písm. m) bod 4 ZDP, pan Y bude muset v daňovém přiznání za rok 2016 v rámci dílčího základu daně podle § 10 zdanit bezúplatný příjem (majetkový prospěch)ve výši 125 000 Kč, neboť hodnota jeho příjmu stanovená podle § 3 odst. 3 písm. b) ZDP limit 100 000 Kč překročila.
Postup v daňovém přiznání při přijetí bezúplatného příjmu
V této části se zaměříme na praktický postup podnikatelského subjektu - příjemce bezúplatného příjmu, z pohledu základu daně z příjmů, tj. na to, jak má takový příjem daný poplatník posoudit a jak ho konkrétně promítnout do daňového přiznání. Nejprve předpokládejme bezúplatné poskytnutí služby dodavatelem.
V případě, kdy je poplatníkovi bezúplatně poskytnuta služba, která nemá charakter daru a neúčtuje se o ní ve výnosech, musí příjemce této služby zvýšit o hodnotu příjmu základ daně podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP7). Pokud ovšem tuto službu využije k dosažení, zajištění a udržení příjmů, bude z hlediska základu daně z příjmů postupováno tak, že o stejnou částku lze základ daně snížit podle § 23 odst. 3 písm. c) bod 8 ZDP8).
Příklad 11
Obchodní společnost A, s. r. o., řeší problém s poruchou na klíčovém stroji, používaném výhradně v souvislosti s dosažením, zajištěním a udržením příjmů. Servisní společnost B, s. r. o., nabídla, že v rámci své marketingové akce odstraní tuto poruchu - opraví stroj, bezúplatně. Po provedení opravy sdělila B, s. r. o., že běžná cena opravy provedeného rozsahu činí 250 000 Kč.
V daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob za dané zdaňovací období A, s. r. o., zvýší základ daně na řádku 30 o částku 250 000 Kč. Zároveň potom o stejnou částku sníží základ daně na řádku 112. Celkový dopad přijetí bezúplatného příjmu na základ daně tak bude v daném případě neutrální.
Totožným způsobem jako u přijaté bezúplatné služby bude postupováno rovněž u výpůjček a výpros, kdy o hodnotu majetkového prospěchu získaného přijetím bezúplatné výpůjčky či výprosy majetku bude u vypůjčitele (příjemce výpůjčky) či výprosníka (příjemce výprosy) základ daně podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP zvýšen a současně může být o stejnou částku dle ustanovení § 23 odst. 3 písm. c) bod 8 snížen.
Naprosto stejný postup bude aplikován i v případě majetkového prospěchu souvisejícího s přijetím bezúročné zápůjčky. Stále je ale třeba mít na paměti nutnost ověřovat jednak, zda se v případě příjmu jedná o příjem zdaňovaný, a především také, zda je případný zdaňovaný bezúplatný příjem skutečně použit k dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Příklad 12
Obchodní společnost C, a.s., přijala v daném zdaňovacím období dvě bezúročné zápůjčky. První zápůjčka od společnosti D, s. r. o., činila 500 000 Kč a druhá zápůjčka od společnosti E, a.s., 4 000 000 Kč. Finanční prostředky z obou zápůjček byly použity na nákup akcií dceřiné společnosti Z, a.s. Zjištěná výše majetkového prospěchu u první zápůjčky byla 25 000 Kč a u druhé zápůjčky 200 000 Kč.
Společnost C, a.s., bude v daňovém přiznání z titulu přijetí obou zápůjček postupovat tak, že zvýší základ daně podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP na řádku 30 o částku 200 000 Kč. Aplikovat snížení základu daně podle § 23 odst. 3 písm. c) bod 8 ZDP nelze, neboť se v daném případě jedná o výdaje mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti, které nelze uplatnit jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP.
Základ daně zároveň není třeba zvyšovat o majetkový prospěch z první zápůjčky, neboť ten je od daně z příjmů osvobozen podle § 19 odst. 1 písm. d) bod 1 ZDP. Celkový dopad přijetí bezúplatného příjmu na základ daně tak bude v daném případě představovat jeho zvýšení o 200 000 Kč.
Uvedená pravidla postupu zdaňování bezúplatných příjmů se kromě daně z příjmů právnických osob uplatní rovněž u daně z příjmů fyzických osob. Fyzické osoby s bezúplatnými příjmy spadajícími do dílčích základů daně z příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) a z nájmu (§ 9 ZDP) mohou tedy rovněž uplatnit při splnění stanovených podmínek snížení základu daně podle § 23 odst. 3 písm. c) bod 8 ZDP, a to bez ohledu na to, zda vedou účetnictví, daňovou evidenci, nebo v případě příjmů z nájmu evidují příjmy a související výdaje.
V daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob se zvýšení základu daně v případě příjmů dle § 7 ZDP uvede na řádku 105 a případné snížení základu daně na řádku 106 přílohy č. 1 s podrobnějším rozpisem v tabulce E. „Úpravy podle § 5, § 23 zákona“ a v případě příjmů dle § 9 ZDP na řádku 204 a případné snížení základu daně na řádku 205 přílohy č. 2 k daňovému přiznání.
Procesní souvislosti
V praxi může v souvislosti s bezúplatnými příjmy docházet i k situacím, u nichž je třeba aplikovat správný procesní postup dle daňového řádu9). Postupy obsažené výše tak budou platit i v případě podání dodatečného daňového přiznání podle § 141 DŘ.
Zajímavou a při jednání se správci daně zatím téměř neřešenou otázkou je postup v situaci, kdy poplatník ve svém daňovém přiznání zdanitelný bezúplatný příjem nijak nezohlední nebo základ daně sice upraví, ale o částku, která se bude lišit od hodnoty bezúplatného příjmu stanovené dle oceňovacích předpisů.
Je zřejmé, že pokud tuto skutečnost správce daně v rámci své činnosti zjistí, má právo příslušným způsobem upravit základ daně. Nepochybně tak učiní na straně položek zvyšujících základ daně, tzn. že zvýší základ daně podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP. Podle mého názoru by však zároveň měl, za předpokladu, že budou naplněny podmínky ustanovení § 23 odst. 3 písm. c) bod 8 ZDP, zohlednit v rámci vyměřovacího či doměřovacího řízení i snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji při stanovení základu podle tohoto ustanovení, což je i v souladu s jedním ze základních principů správy daní10).
Vzhledem k tomu, že snížení výsledku hospodaření dle § 23 odst. 3 písm. c) ZDP je v návaznosti na znění uvozující věty odst. 3 písm. c) považováno za právo a nikoliv povinnost daňového subjektu, je pro zohlednění této položky snižující základ daně správcem daně nutnou podmínkou její aktivní uplatnění a prokázání daňovým subjektem v probíhajícím daňovém řízení.
Poplatníkům lze proto doporučit, aby v rámci daňového řízení se správcem daně zohlednění snížení výsledku hospodaření dle § 23 odst. 3 písm. c) bod 8 ZDP vždy prokazatelně uplatnili
.
Bezúplatné příjmy u spojených osob
Značné nejasnosti a rozdílné názory panovaly na řešení situace, kdy jsou bezúplatné příjmy poskytovány mezi spojenými osobami vymezenými v § 23 odst. 7 ZDP. Ze samotné podstaty bezúplatných příjmů (bezúplatných plnění) je zřejmé, že dané plnění není mezi zúčastněnými stranami poskytováno za obvyklou cenu. V takové situaci je otázkou, zda uplatnit úpravu základu daně podle § 23 odst. 7 ZDP, tj. upravit základ daně u poskytovatele plnění o rozdíl mezi cenou obvyklou (běžnou) a cenou sjednanou (v daném případě nulovou?), zda aplikovat úpravu základu daně u příjemce bezúplatného příjmu dle výše uvedených pravidel, nebo zda obě úpravy kombinovat.
Někteří správci daně preferovali aplikaci poslední varianty, tj. kombinaci uplatnění úpravy základu daně podle § 23 odst. 7 u poskytovatele a úpravy základu daně podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 u příjemce. Zástupci Komory daňových poradců ČR od počátku hájili stanovisko, že pro každý případ musí být uplatněna pouze jedna z uvedených variant, a to ta, která nejlépe vystihuje ekonomickou podstatu dané transakce. Důvodem je skutečnost, že podstatou ustanovení o převodních (běžných) cenách je v daňové oblasti dosažení stavu, jaký by vznikl v případě, že by spolu jednaly a obchodovaly dva zcela nezávislé subjekty. V případě bezúplatného plnění není cena vůbec sjednána, a dle současného znění § 23 odst. 7 ZDP již nula není pro účely tohoto ustanovení za cenu považována11). V případě současné aplikace § 23 odst. 7 i § 23 odst. 3 písm. a) ZDP by v případě spojených osob mohlo dojít k neopodstatněnému navýšení celkové daňové povinnosti a v principu i k částečnému dvojímu zdanění bezúplatného příjmu.
V případě bezúplatných plnění mezi dvěma spojenými osobami tak mohou nastat tyto situace:
1)
Plnění nemá žádný daňový dopad;
2)
Jedná se o bezúplatný příjem s úpravou daně u příjemce;
3)
Jedná se o plnění za cenu odlišnou od ceny obvyklé (běžné) - zastřený stav, zneužití práva.
ad 1)
Jde o taková plnění, která ze své ekonomické podstaty bezúplatný příjem vůbec nepředstavují (zápůjčky člena
korporace
do své do obchodní
korporace
, výpůjčky modelů a šablon v rámci dodávek a další případy popsané výše) a v daňovém přiznání k dani z příjmů se nijak neprojeví.
ad 2)
Druhá skupina případů bude v praxi zřejmě nejčastější. V případě bezúročné zápůjčky, výpůjčky a výprosy mezi spojenými osobami nebude od 1. 1. 2015 aplikováno ustanovení § 23 odst. 7 ZDP. Základ daně bude upravován u příjemce podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP s případnou aplikací § 23 odst. 3 písm. c) bod 8 ZDP. Výjimkou mohou být pouze případy zneužití práva, kdy skutečným obsahem právního jednání bude úplatné plnění.
ad 3)
Ustanovení § 23 odst. 7 ZDP, tj. úprava základu daně u poskytovatele bezúplatného plnění v případě plnění mezi spojenými osobami, bude aplikováno spíše výjimečně, a to v situaci, kdy bude formálním bezúplatným plněním zastírána ekonomická podstata, kterou je plnění úplatné, nebo půjde o tzv. zneužití práva12).
Příklad 13
Obchodní společnost X, a.s., poskytla sesterské společnosti Y Ltd. se sídlem na Seychelských ostrovech bezúplatně své výrobky. Běžná (obvyklá) tržní cena tohoto plnění je 100 000 000 Kč. Výrobky byly na skladě společnosti X, a.s., oceněny v úrovni vlastních nákladů částkou 45 000 000 Kč. Společnost X částku 45 000 000 Kč vyloučila z daňových výdajů a vykázala celkový základ daně z příjmů za dané zdaňovací období ve výši 1 200 000 Kč.
Správce daně při následné kontrole posoudil uvedený postup jako zneužití práva a v rámci doměřovacího řízení zvýšil základ daně společnosti X, a.s., o částku 100 000 000 Kč a zároveň v daňových výdajích zohlednil hodnotu poskytnutých výrobků, tj. 45 000 000 Kč. Zvýšil tak základ daně X, a.s., o částku 55 000 000 Kč na celkem 56 200 000 Kč.
Závěr
Správné ošetření bezúplatných příjmů z pohledu ZDP v praxi není, a patrně ani nebude, jednoduchou záležitostí. Je zřejmé, že pro správné posouzení charakteru těchto příjmů je třeba vždy nejprve podrobně analyzovat ekonomickou podstatu každého plnění. Zda se jedná o plnění bezúplatné nebo úplatné, a pokud jde o bezúplatné plnění, zda je předmětem daně a zda není od daně osvobozeno. V případě že bezúplatný příjem podléhá dani, bude upraven základ daně na straně příjemce plnění a poskytovatel musí posoudit, zda případné výdaje s bezúplatným plněním související u něj představují výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
V případě spojených osob bude u bezúplatných příjmů aplikován stejný postup jako u osob nezávislých za předpokladu, že v konkrétním případě nedošlo k zastření skutečného stavu stavem formálně právním nebo ke zneužití práva.
1 Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.
2 Pod pojmem obchodní
korporace
jsou zahrnuta i družstva - viz § 1 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
3 Např. judikáty čj. 7 Afs 100/2012 ze dne 27. 2. 2013 a čj. 7 Afs 3/2005-80 ze dne 27. 7. 2006 (www.nssoud.cz).
4 Sdělení Generálního finančního ředitelství k vybraným problémům v oblasti zdaňování bezúplatných příjmů, čj.: 25596/16/7100-10110-013031.
5 Ze znění textu někteří poplatníci odvozovali absenci osvobození těchto příjmů u osob s bydlištěm na území ČR. Je ale třeba si uvědomit, že Česko je jeden ze států Evropské unie.
6 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
7 „Základ daně se zvyšuje o hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech a nejedná se o příjem osvobozený od daně nebo příjem, který není předmětem daně, nebo o příjem ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení.“
8 „Základ daně lze snížit o hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 3 písm. a) bodu 16, pokud je tento bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozené, a o bezúplatném příjmu nebylo účtováno v nákladech.“
9 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“).
10 Správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady - § 1 odst. 2 DŘ.
11 „Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložitelný, upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl;
to platí i v případě, kdy je cena mezi poplatníky daně z příjmů právnických osob rovna nule...“
-
Poslední uvedená věta byla z ustanovení § 23 odst. 7 s účinností od 1. 1. 2015 vypuštěna!
12 Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 Afs 107/2004-48 ze dne 10. 11. 2005 (www.nssoud.cz).