Rezervy - daňový a účetní pohled

Vydáno: 28 minut čtení
Rezervy – daňový a účetní pohled
Ing.
Martin
Děrgel
S podnikáním je přirozeně spjata určitá míra nejistoty a potenciálních i docela reálných rizik. Rozumný podnikatel si toho je vědom a v relativně lepších dobách si vytváří finanční i jiné
rezervy pro překonání časů méně příznivých.
Tuto ekonomickou logiku převzaly i účetní a daňové systémy. Zatímco účetní cesta je tradičně volnější a méně svázaná předpisy, protože účetnictví má poskytovat věrný obraz skutečné hospodářské situace firmy, tak daňové možnosti jsou významně regulovány, aby si daňoví poplatníci neučinili z rezerv ryze účelové daňově optimalizační nástroje.
Rezervy v účetním pojetí
„Rezervami“ na horší časy v obecném slova smyslu mohou být ve firmách konkrétně například:
-
Dlouhodobý hmotný majetek
odpisovaný, který je primárně pořízen za účelem zachování či zhodnocení majetku, jehož provozování (držba) není ztrátová (například výrobní linka, kancelářská budova k pronájmu).
-
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný sloužící jako investice, která zpravidla s časem zvyšuje nebo alespoň nesnižuje svou hodnotu a má minimální provozní výlohy (perspektivní pozemky a umělecká díla).
-
Dlouhodobý finanční majetek
maximálně vyhovující požadavkům na bezpečnost a rychlé zpeněžení, jako jsou například státní dluhopisy, hypoteční zástavní listy nebo podílové listy konzervativních podílových fondů.
-
Záměrné udržování nadbytečných materiálových zásob, které pochopitelně přicházejí do úvahy jen u lehce a relativně levně skladovatelných zásob nezbytných pro provoz firmy (suroviny, pohonné hmoty apod.).
-
Termínové vklady a spořicí účty
, kde je udržována vyšší peněžitá částka pro krytí budoucích nečekaných výloh nebo nahrazující výpadek příjmů, při dnešních téměř nulových úrocích ale nejde o optimální variantu.
Tyto „rezervy“ lze označit jako skutečné, jelikož v sobě váží reálnou hodnotu, kterou lze i za poměrně obtížných ekonomických podmínek obvykle bez větších potíží rychle využít pro financování provozu firmy.
Nevýhodou je, že uvedené majetkové hodnoty v sobě po dlouhý čas váží značné vynaložené prostředky, a to jen s dosti nízkou efektivitou (výnosností). Přičemž takto vázané peníze by firma mohla využít výhodněji např. pro nákup nové technologie, rozšíření provozu v České republice i do ciziny, přikoupení rychle obrátkových zásob atd.
Další kategorie „rezerv“ v širším slova smyslu nalezneme
v účetních jednotkách
ve skrytější podobě:
-
Rezervní fondy
, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku, kdy se - dnes již zcela dobrovolně - společníci obchodní
korporace
vzdali (dočasně) možnosti rozdělit si část zisku a raději jej ponechali pro horší časy.
-
Tzv.
tiché rezervy ve formě záměrně přehnaných účetních odpisů
(oprávek) dlouhodobého majetku, což v důsledku opět snižuje zisk rozdělitelný společníkům, načež se firma jeví jako méně zisková, než reálně je.
-
Zvýšení základního kapitálu
, ať už opět ze zisku účetní jednotky nebo vklady společníků, což v těžkých dobách může sloužit - přes snížení základního kapitálu - jako vlastní zdroj financování.
Žádná z nastíněných dvou kategorií rezerv z ekonomického pohledu ale neodpovídá rezervě v účetním slova smyslu. V souladu s § 25 odst. 3 a § 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („ZÚ“),
rezervy vyjadřují předvídatelná rizika a možné ztráty a jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů:
-
jejichž povaha je jasně definována (tj. je znám účel) a
-
u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou,
-
ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku.
Dále ZÚ požaduje, aby rezerva představovala nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, resp. částku, která je zapotřebí k vypořádání závazku. Což doplňuje § 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví („vyhláška č. 500/2002 Sb.“), podle kterého se rezervy
tvoří na vrub nákladů a čerpají v jejich prospěch.
Rezervy nesmějí být použity k úpravám hodnot aktiv a nesmějí mít aktivní zůstatek.
Rezervy se považují za tzv.
cizí zdroj
, obdobně jako např. bankovní úvěry, ovšem na rozdíl od úvěrů neslouží přímo k financování podnikatelské činnosti, nepřinášejí nové finance. „Cizost“ vyjadřuje skutečnost, že s odpovídající peněžní částkou firma nemůže počítat pro svou provozní činnost, neboť je předurčena pro financování očekávaných budoucích rizik a výloh, tedy zpravidla pro platby jiným subjektům. Jejich využití souvisí s účetní i ekonomickou snahou o
rovnoměrnější rozprostření očekávaného vyššího budoucího jednorázového nákladu (výdaje) v čase
, který tak v době jeho realizace již příliš nenaruší hospodaření firmy.
Příklad 1
Přínos tvorby rezervy na opravu
Firma podle doporučení výrobce plánuje za pět let rozsáhlou opravu výrobní linky v řádu 1 000 000 Kč. V souvislosti s opravou se očekává snížení výnosů kvůli odstávce linky. Poznané riziko velkých výloh a snížených tržeb zvažuje účetní jednotka ošetřit tvorbou rezervy na opravu linky. Rezervu bude tvořit rovnoměrně čtyři roky a pátým rokem dojde k plánované opravě, a to například za poněkud vyšší cenu 1 100 000 Kč.
Rok
Varianta bez rezervy na opravy
Varianta s rezervou na opravy
Rezerva
Oprava
Vliv na účetní náklady
Rezerva
Oprava
Vliv na účetní náklady
1 0 +250 000 +250 000
2 0 +250 000 +250 000
3 0 +250 000 +250 000
4 0 +250 000 +250 000
5 1 100 000 +1 100 000 –1 000 000 1 100 000 +100 000
Celkem
0
1 100 000
+1 100 000
0
1 100 000
+ 1 100 000
Je zřejmé, že zapojení rezervy znamenalo rozložení celkových nákladů na opravu linky do více let.
Alternativně bylo možno rozprostřít předpokládaný závazek za opravu, resp. výměny určité hodnotově významné části výrobní linky podléhající rychlejšímu opotřebení - například vypalovací pec nebo lis - metodou odděleného „komponentního odpisování“ předmětné součásti (komponenty) výrobní linky v souladu s § 56a vyhlášky č. 500/2002 Sb.
V účetní rozvaze
(bilanci) najdeme rezervy mezi pasivy pod
položkou „B. Rezervy“
, která se počínaje účetním obdobím započatým v roce 2016 nebo později člení do čtyř dílčích kategorií (§ 16 a Příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb.):
-
B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky,
-
B.2. Rezerva na daň z příjmů,
-
B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
(tzv. „zákonné rezervy“),
-
B.4. Ostatní rezervy (například na restrukturalizaci nebo na záruční opravy).
Ve výkaze zisku a ztráty
alias
výsledovce (druhové členění) nejsou rezervy sledovány samostatně, ale v obecnějším rozlišení - provozní
versus
finanční - je najdeme ve dvou položkách (§ 27, § 31, Příloha č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.):
-
F. Ostatní provozní náklady ...
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období,
-
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti.
Zákonná rezerva na opravy hmotného majetku
Ve firemní praxi jsou nejvýznamnější „zákonné rezervy“, které řeší především zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („ZoR“). Důvodem je, že pouze tyto
se pyšní daňovou účinností
podle § 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („ZDP“).
Nejčastější zákonnou rezervou je
rezerva na opravy hmotného majetku dle § 7 ZoR
. Mohou je tvořit -
omezíme-li se pouze na podnikatelské subjekty -
vlastníci nebo pachtýři (části) obchodního závodu
(jsou-li k opravám smluvně zavázáni). Poznamenejme, že pacht obchodního závodu nebo jeho části přišel od roku 2014 s novým občanským zákoníkem - zákon č. 89/2012 Sb. - a nahradil do té doby známý nájem (části) podniku upravený již zrušeným obchodním zákoníkem. Podstatné je, že tento typ rezervy lze tvořit pouze k hmotnému majetku („HM“) dle § 26 odst. 2 ZDP, jehož
doba daňového odpisování je pět a více let
. Čemuž vyhovuje HM zatříděný dle Přílohy č. 1 ZDP do odpisových skupin 2 až 6. Nicméně možný předmět oprav je poněkud širší.
Věcné omezení psaného textu ZoR totiž poněkud rozšířila stanoviska Finanční správy ČR a
judikatura
Nejvyššího správního soudu.
V případě hmotného majetku
(„HM“)
zařazeného v 2. odpisové skupině odpisovaného tzv. mimořádnými odpisy jen 24 měsíců zůstává možnost tvorby „zákonné“ rezervy na opravy zachována.
Ministerstvo financí ČR totiž zaujalo kladné stanovisko v rámci
Koordinačního výboru č. 284/16.09.09
. Podmínku doby odpisování je totiž podle něj třeba chápat jako obecnou charakteristiku majetku s ohledem na jeho očekávanou průměrnou životnost a tedy racionalitu tvorby rezervy na jeho opravy. Průměrná životnost majetku je v zásadě zohledněna jeho zařazením do odpisové skupiny podle přílohy č. 1 k ZDP a § 30a ZDP představuje pouze speciální (dočasný) režim ZDP.
Obdobným problémem je samotný pojem - hmotný majetek - kde § 7 odst. 1 ZoR odkazuje poznámkou pod čarou na § 26 odst. 2 ZDP, ovšem výkladově to opět nemusíme brát až tak doslova. Jak známo, základní podmínkou pro začlenění samostatné movité věci do HM je vstupní cena přes 40 000 Kč. Což by bránilo tvorbě rezervy na opravy HM pořízeného formou finančního leasingu, jehož odkupní - a tedy pro uživatele (nájemce) vstupní - cena je obvykle hluboko pod 40 000 Kč, a proto se u tohoto pořizovatele nejedná o HM. Ovšem Nejvyšší správní soud dospěl v rozhodnutí 9 Afs 62/2008-59 k závěru, že
pokud majetek v okamžiku jeho odkoupení splňuje kritéria hmotného majetku dle § 26 odst. 2 a § 29 ZDP, neztrácí tento charakter pro účely tvorby rezervy na opravu pouze stanovením jeho kupní (vstupní) ceny nižší než 40 000 Kč
. Nutno dodat, že kauza se týkala doby, kdy ZoR umožňoval tvořit rezervu na opravy HM také nájemci v průběhu trvání leasingu. Nicméně věcná podstata, smysl tvorby těchto rezerv ani vymezení HM v ZoR se od té doby nezměnilo.
Jak už samotný titul
zákonné rezervy
napovídá,
lze
ji
vytvářet pouze z důvodu opravy
, kterou se podle § 47 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb. rozumí odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. A to i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.
Tuto rezervu naopak
nelze tvořit
:
-
na výdaje (náklady) na pořízení HM,
-
za účelem technické zhodnocení ve smyslu § 33 ZDP (nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce coby změna účelu či technických parametrů, modernizace coby rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti),
-
na opravu majetku určeného k likvidaci,
-
na opravy v důsledku škody či jiné nepředvídané nebo nahodilé události, nebo
-
na opravy, které se pravidelně opakují každý rok,
-
na opravy majetku, k němuž má vlastnické právo poplatník v konkursu podle insolvenčního zákona.
Příklad 2
Na investice nelze tvořit zákonnou rezervu
Nákladní dopravce plánuje, že za tři roky nákladní automobil Liaz nahradí novým, nebo jej doplní mrazicím boxem na přepravu mražených potravin. Pro tyto účely ale nemůže tvořit zákonnou rezervu podle ZoR, ať už půjde o pořízení zcela nového automobilu - byť stejné značky - nebo jen o jeho modernizaci či rekonstrukci (o technická zhodnocení vozidla). Zdrojem financování této obnovy investic by měly být v principu odpisy.
Zákonná rezerva na opravy HM se tvoří:
-
do výše rozpočtovaných nákladů na opravu,
-
rovnoměrně,
-
minimálně dvě zdaňovací období,
-
maximálně:
-
3 zdaňovací období pro HM ve 2. odpisové skupině,
-
6 zdaňovací období pro HM ve 3. odpisové skupině,
-
8 zdaňovací období pro HM ve 4. odpisové skupině,
-
10 zdaňovací období pro HM v 5. a 6. odpisové skupině.
Pokud v průběhu tvorby rezervy dojde ke změně odhadovaného rozpočtu nákladů na opravy, nebude se nijak měnit výše již vytvořené rezervy (nepodává se tudíž žádné dodatečné přiznání k dani z příjmů za minulé roky), ale změny se promítnou do zbývající části tvorby rezervy. Zjistí-li poplatník skutečnost odůvodňující změnu výše rezervy, musí provést úpravu její výše počínaje zdaňovacím obdobím, v němž tuto skutečnost zjistí.
Výše rezervy ve zdaňovacím období je rovna podílu rozpočtu nákladů na opravu a počtu zdaňovacích období, které uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy. Jde-li o plátce DPH, vychází z předpokládané ceny opravy v úrovni bez DPH, kterou si může uplatnit k odpočtu daně. Přičemž:
-
zdaňovací období, kdy dojde k zahájení tvorby rezervy, se do doby tvorby rezervy zahrnuje,
-
předpokládané zdaňovací období zahájení opravy se do doby tvorby rezervy nezahrnuje.
Příklad 3
Časová metoda rezervy na opravy
Výrobní podnik plánuje od roku 2016 tvorbu dvou rezerv na rozsáhlou opravu:
-
lisu v kalkulované výši nákladů 500 000 Kč v roce 2018,
-
skladiště v kalkulované výši nákladů 1 000 000 Kč v roce 2021.
Počet zdaňovacích období, která uplynou od zahájení tvorby rezervy (rok 2016 se započítává) do předpokládaného termínu zahájení opravy (roky 2018, resp. 2021 se nezapočítávají), tedy doba tvorby rezerv:
-
lis -> 2 roky = 2016 + 2017,
-
skladiště -> 5 let = 2016 + 2017 + 2018 + 2019 + 2020.
Výše rezervy v jednotlivých zdaňovacích obdobích = rozpočet nákladů na opravu / doba tvorby rezervy:
-
lis -> 500 000 Kč / 2 roky = 250 000 Kč,
-
skladiště -> 1 000 000 Kč / 5 let = 200 000 Kč.
Předmět opravy
Rezerva
na opravu
Zdaňovací období (kalendářní rok)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Lis
Změna +250 000 +250 000 –500 000
Stav 250 000 500 000 0
Skladiště
Změna +200 000 +200 000 +200 000 +200 000 +200 000 –1 000 000
Stav 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 0
Vliv na základ daně
Rezervy –450 000 –450 000 +300 000 –200 000 –200 000 +1 000 000
Opravy 0 0 –500 000 0 0 –1 000 000
Celkem –450 000 –450 000 –200 000 –200 000 –200 000 0
Kvůli případným spekulacím poplatníků § 7 odst. 6 ZoR stanoví dvě časově podmíněná omezení:
-
Nebude-li oprava zahájena
nejpozději ve zdaňovacím období následujícím po zdaňovacím období, ve kterém se zahájení opravy předpokládalo,
musí se zrušit v
tomto
následujícím zdaňovacím období
.
-
Rezervu
nebo její zůstatek je nutno zcela
zrušit
i tehdy, jestliže nebyla vyčerpána nejpozději
ve zdaňovacím období, které následuje po zdaňovacím období, ve kterém byla oprava zahájena
.
Za zahájení opravy se považuje až fyzické započetí prací přímo na věci, která je předmětem opravy, a provádí-li se oprava mimo provozovnu poplatníka jinou osobou, tak převzetí věci do opravy touto osobou.
Tato omezení neplatí, pokud k překročení lhůt došlo zásahem orgánu státní správy nebo samosprávy.
Příklad 4
Odklad zahájení nebo dokončení opravy
Obchodní společnost od roku 2015 tvoří tříletou rezervu na opravu HM, s níž se tedy počítá v roce 2018. Náklady na opravu jsou rozpočtovány - kvalifikovaný odhad, cenová nabídka realizační (opravárenské) firmy apod. - na 300 000 Kč. Z čehož vyplývá rovnoměrná tvorba rezervy v jednotlivých letech ve výši 100 000 Kč. Jak už to v praxi bývá, tak si oprava nakonec vyžádá poněkud vyšší skutečné náklady například 320 000 Kč.
Kromě zmíněného původního záměru realizace opravy HM naznačme důsledky dalších variant lišících se ohledně zahájení, resp. dokončení opravy, což může být důvodem nuceného předčasného zrušení rezervy.
Varianta
Rok
Průběh opravy
Čerpání rezervy (Kč)
Zrušení rezervy (Kč)
Původní záměr realizace
2018 Zahájena i dokončena za 320 000 Kč 300 000
Pomalá oprava
2018 Zahájena za 100 000 Kč 100 000
2019 Dokončena za 220 000 Kč 200 000
Velmi pomalá oprava
2018 Zahájena za 50 000 Kč 50 000
2019 Trvá za dalších 150 000 Kč 150 000 100 000
2020 Dokončena za 120 000 Kč
Pozdější pomalá oprava
2018 Žádná 0
2019 Zahájena za 100 000 Kč 100 000
2020 Dokončena za 220 000 Kč 200 000
Pozdější velmi pomalá oprava
2018 Žádná 0
2019 Zahájena za 50 000 Kč 50 000
2020 Trvá za dalších 150 000 Kč 150 000 100 000
2021 Dokončena za 120 000 Kč
U movitých věcí
umožňuje § 7 odst. 5 ZoR tvořit zákonnou rezervu na opravy alternativně výkonovou metodou. Rezerva se pak netvoří rovnoměrně v čase, ale
ve vztahu k objemu výkonu daného HM ve vazbě na
relevantní
technické jednotky
. Výše rezervy ve zdaňovacím období je rovna součinu podílu rozpočtu nákladů na opravu na jednotku předpokládaného objemu výkonu a objemů skutečných výkonů za zdaňovací období. S ohledem na vyšší administrativu a pracnost výpočtu výše rezervy je v praxi výkonová metoda zcela výjimečná.
Příklad 5
Výkonová metoda tvorby rezervy
Výrobce tvrzené keramiky koupil v roce 2016 novou vypalovací pec, u níž výrobce doporučuje generální opravu po 10 000 hodinách provozu, jejíž rozpočet je cca 500 000 Kč.
Roční tvorba rezervy
= Rozpočet nákladů na opravu / Předpokládaný objem výkonů do opravy x Skutečný objem výkonů v daném roce = 500 000 Kč / 10 000 hodin x Skutečný objem výkonů v roce (hodin) =
50 Kč/hodin x Skutečný objem výkonů v roce (hodin).
Sledovaná položka
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Skutečný objem výkonů (hodiny provozu) 1 000 2 000 2 500 3 000 2 000
Tvorba (+) a čerpání (–) rezervy (Kč) +50 000 +100 000 +125 000 +150 000 +100 000 –525 000
Stav rezervy na opravu pece (Kč) 50 000 150 000 275 000 425 000 525 000 0
Oprava lisovacího zařízení (Kč) 500 000
Vliv na základ daně z příjmů poplatníka –50 000 –100 000 –125 000 –150 000 –100 000 +15 000
I když jsou zákonné rezervy na opravy HM stále favoritem všech rezerv tvořených podnikatelskými subjekty, jejich obliba citelně poklesla od roku 2009. Důvodem bylo zásadní zpřísnění daňových pravidel zavedením nové depozitní podmínky
ukládání částky odpovídající tvorbě rezervy na zvláštní vázaný bankovní účet,
který lze čerpat pouze na danou opravu, a to do termínu pro podání přiznání k dani z příjmů. Depozitní podmínka § 7 odst. 4 ZoR
se týká rezerv, jejichž tvorba započala po 1. 1. 2009
:
-
peněžní prostředky v plné výši rezervy
připadající na příslušné jedno zdaňovací období,
-
budou převedeny na samostatný účet v bance:
-
se sídlem na území členského státu Evropské unie,
-
který je veden v českých korunách nebo v eurech a
-
je určen výhradně pro takovéto ukládání prostředků rezerv (dále jen „samostatný účet“),
-
a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání.
Depozitní podmínka sice v souladu se záměrem jejich tvůrců omezila spekulativní tvorbu rezerv pro účelové snížení základu daně, ale na straně druhé značně snížila zájem o tyto rezervy i u poctivých poplatníků.
Tvrdým opatřením navíc je, že
nebudou-li
peníze - v plné výši rezervy připadající na zdaňovací období - převedeny na samostatný účet do termínu pro podání daňového přiznání,
musí se celá rezerva zrušit (!), a to:
-
u rezerv započatých v roce 2009 nebo 2010 až v následujícím zdaňovacím období,
-
u rezerv započatých později již ve zdaňovacím období, za které se přiznání podává.
Poznamenejme, že pro jiné druhy zákonných rezerv platí mírnější pravidla deponování, viz dále § 10a ZoR.
Příklad 6
Podmínka deponování rezervy na opravy
Podnikatel započal v roce 2015 s tvorbou tříleté zákonné rezervy na opravu stroje, který pořídil v roce 2008. Bohužel ohledně depozitní podmínky je určující zahájení tvorby rezervy a nikoli rok pořízení předmětného HM. Proto se této rezervy na opravy týká depozitní podmínka a nemá-li poplatník dostatečnou peněžní hotovost, nemůže tedy tuto zákonnou rezervu tvořit. Vzhledem k aktuálním prakticky nulovým úroků na depozitních účtech lze sotva doporučit využití „drahých“ peněz z bankovního úvěru, které by poplatník nechal bez využití ležet přes tři roky na vázaném samostatném účtu v bance. Předpokládejme dále standardní situaci, že dotyčný podnikatel nemá povinnost auditu účetní závěrky ani nevyužívá služeb daňového poradce, takže podává přiznání k dani z příjmů v základním termínu do tří měsíců po skončení příslušného zdaňovacího období - kalendářního roku.
I přes nemile dlouhé vázání peněžních prostředků firma rozhodla začít tvořit v roce 2015 zmíněnou rezervu na opravy. Za rok 2015 deponoval peněžní prostředky ve výši tvořené rezervy na samostatný účet včas, tj. do 1. 4. 2016. Ovšem dejme tomu, že za rok 2016 z důvodu dočasné druhotné platební neschopnosti již peníze ve výši tvořené, resp. aktuálně zvyšované zákonné rezervy na samostatný účet neuloží včas - do 1. 4. 2017, ale například až v červnu 2017. Bohužel to bude mít fatální daňové dopady. Nejenže tvorba, resp. zvýšení rezervy za rok 2016 nebude daňovým výdajem - což by se dalo považovat za spravedlivý výchovný postih - ale poplatník musí celou dosud vytvořenou rezervu zrušit (zvýšit o ni základ daně), a to již za zdaňovací období roku 2016.
Uvedený krátký výpadek peněžní hotovosti by poplatník mohl vcelku jednoduše vyřešit využitím služeb daňového poradce pro zpracování a podání přiznání k dani z příjmů za rok 2016, čímž by se termín pro jeho podání - a tím také pro deponování zvýšení rezervy na samostatný účet - odsunul na splnitelné datum 1. 7. 2017.
Jiné zákonné rezervy
Třebaže je rezerva na opravy HM zdaleka nejčastějším druhem zákonných rezerv, není zdaleka jediným jejich zástupcem, ZoR spolu s dalšími zvláštními právními předpisy upravuje také jiné druhy zákonných rezerv:
-
bankovní rezervy (§ 5 ZoR)
na poskytnuté bankovní záruky za úvěry poskytnuté bankami;
-
rezervy v pojišťovnictví (§ 6 ZoR)
- jedná se o tzv. technické rezervy dle zákona o pojišťovnictví na neživotní (6x) a životní pojištění (7x);
-
rezerva na pěstební činnost (§ 9 ZoR)
- pěstební činností se rozumí obnova lesa a veškeré výchovné činnosti prováděné v porostech do 40 let jejich věku, ochrana lesa a opatření k obnově porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou; poplatník musí být podle zákona o lesích povinen provádět obnovu, ochranu a výchovu lesních porostů; rezerva se tvoří jen na výkony výslovně uvedené v příloze ZoR, a to ve vazbě na vytěžený objem dřeva;
-
rezerva na odbahnění rybníka (§ 10 odst. 1 ZoR)
sloužící k financování odstraňování nánosů ze dna rybníka způsobených erozí okolních pozemků; rezervu je možno tvořit maximálně 10 po sobě jdoucích zdaňovacích období, způsob tvorby, stanovení výše a použití se použijí obdobně postupy pro rezervu na opravu HM;
-
rezerva na sanaci pozemků dotčených těžbou (§ 10 odst. 2 ZoR)
- v souladu s § 31 horního zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je příslušná těžební organizace povinna zajistit sanaci, zahrnující i rekultivace podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a zákona o lesích, a to všech pozemků dotčených těžbou a monitorování úložného místa po ukončení jeho provozu; výše rezervy nákladů musí odpovídat potřebám sanace pozemků dotčených dobýváním, vytváření rezervy podléhá schválení příslušným obvodním báňským úřadem, který schvaluje též čerpání z těchto rezerv po dohodě s Ministerstvem životního prostředí České republiky;
-
rezerva na vypořádání důlních škod (§ 10 odst. 2 ZoR)
- v souladu s § 31 horního zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je příslušná těžební organizace povinna vytvářet rovněž rezervu finančních prostředků k zajištění vypořádání důlních škod dále; výše rezervy musí odpovídat potřebám na vypořádání důlních škod v časovém průběhu podle jejich vzniku, popřípadě v předstihu před jejich vznikem, vytváření a čerpání této rezervy podléhá schválení báňským úřadem, přičemž žádost o čerpání z rezervy musí být doložena výčtem důlních škod, odhadem nákladů na jejich odstranění a časovým průběhem;
-
rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů (§ 11a až 11c ZoR)
- týká se pouze solárních panelů uvedených na trh do 1. 1. 2013, přičemž ji lze tvořit až od roku 2015; pro daňové uplatnění této zákonné rezervy platí speciální pravidla nezávislá na účtování [viz § 24 odst. 2 písm. i) ZDP], její tvorba snižuje účetní výsledek hospodaření neboli základ daně na základě § 23 odst. 3 písm. b) bodu 10 ZDP a rušení rezervy jej naopak snižuje podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 20 ZDP;
-
rezervy podle zvláštních zákonů
, například:
-
finanční rezerva pro rekultivaci a asanaci skládek (§ 49 až 52 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech),
-
rezerva držitele povolení k využívání jaderné energie a ionizujícího záření pro zajištění vyřazování jaderného zařízení a dalších rizikových pracovišť z provozu dle § 18 atomového zákona č. 18/1997 Sb.
Také těchto jiných zákonných rezerv se týká
depozitní podmínka
stanovená v § 10a ZoR, která je ale daleko mírnější než u výše uvedené zákonné rezervy na opravy HM. Pro každý jednotlivý účel tvorby těchto jiných zákonných rezervy přitom poplatník musí zřídit vždy jen jeden
„zvláštní vázaný účet“
. Podle očekávání mohou být peníze uložené na zvláštním vázaném účtu čerpány pouze na výdaje, na jejichž úhradu byly vytvořeny. Nyní probíraný „zvláštní vázaný účet“
sloužící podle § 10a ZoR pro povinné deponování jiných typů zákonných rezerv, je
něčím docela jiným než „samostatný účet“
určený k deponování zákonné rezervy na opravy HM ad výše. Při jejich srovnání odhalíme
několik významných výhod
„zvláštního vázaného účtu“:
-
Tvorba (zvýšení) jiných zákonných rezervy za zdaňovací období je
daňovým výdajem pouze do výše částky převedené na zvláštního vázaného účtu
, a to opět
nejpozději do dne podání daňového přiznání.
-
Podstatné ovšem je, že
na rozdíl od depozitní podmínky týkající se rezerv na opravy HM ad výše, není ohledně těchto jiných zákonných rezerv nutno kvůli opoždění dílčí platby celou rezervu rušit!
-
Deponované prostředky lze využít na pořízení státních dluhopisů
(například z důvodu lepšího úročení).
-
Peníze na vázaném účtu a příp. státní dluhopisy za ně pořízené
nesmějí být předmětem zajištění, nelze je zahrnout do majetkové podstaty při insolvenčním řízení, nepodléhají výkonu rozhodnutí ani exekuci
.
-
Výnosy (příjmy) ze zvláštního vázaného účtu jsou osvobozeny od daně z příjmů
, jak u fyzických osob [§ 4 odst. 1 písm. e) ZDP], tak i u osob právnických [§ 19 odst. 1 písm. zl) ZDP].
-
Výnosy ze státních dluhopisů
pořízených z těchto prostředků jsou
osvobozeny pouze u právnických osob
(§ 19 odst. 1 písm. zl) ZDP),
u osob fyzických sice podléhají srážkové dani, ale tato daň se jim započítá na daňovou povinnost
dle § 36 odst. 6 ZDP (řádek č. 87 přiznání), případně jim vznikne přeplatek na dani.
Příklad 7
Rezerva na pěstební činnost
Dlouhodobý nájemce státního lesa je oprávněn jej těžit v souladu se stanoveným lesním hospodářským plánem, v návaznosti na což je smluvně zavázán tento les obnovovat a ochraňovat dle lesního zákona. Nájemce bude muset zejména vytěžený les obnovovat sadbou, což si vyžádá odstraňování klestu, přípravu půdy, hnojení, následný výsek plevelných dřevin, mechanickou a chemickou ochranu mladých lesních porostů proti zvěři, ošetřování dřevin mladých lesních porostů a ochranu proti hmyzím škůdcům. Pro všechny tyto činnosti lze vytvářet zákonnou rezervu na pěstební činnost, a to podle podrobné kalkulace nákladů na m3 vytěženého dřeva.
Původní rozpočet jednotkových nákladů 100 Kč na 1 m3 každoročně navyšuje z důvodu růstu cen vstupů (zejména pohonných hmot a ceny práce). Za rok 2015 poplatník nestihl termín povinného deponování na vázaný účet a za rok 2016 pro nedostatek peněz uloží na vázaný účet jen polovinu meziročního zvýšení rezervy.
Rozpočet nákladů může zahrnovat jen takové budoucí výdaje, které bude moci poplatník prokázat, jako je např. nákup stromků, oplocenek, prostředků k ošetření porostu, nářadí k provádění pěstebních prací, mzdy zaměstnanců provádějících pěstební činností, náklady za takovéto služby prováděné jinou firmou apod.
Rok
Rozpočet nákladů
(Kč/m3)
Vytěženo
dřeva (m3)
Zvýšení rezervy
(Kč)
Deponováno na zvláštní vázaný účet (Kč)
Daňový náklad
(Kč)
2013
105 10 000 1 050 000
1 050 000 do 1. 4. 2014
1 050 000
2014
110 15 000 1 650 000 1 650 000 do 1. 4. 2015 1 650 000
2015
115 10 000 1 150 000 1 150 000 po 1. 4. 2016 0 (rezerva se ale neruší!)
2016
120 20 000 2 400 000 1 200 000 do 1. 4. 2017 1 200 000
Ostatní (jen účetní) rezervy
Jak bylo předesláno, rezervy se účtují do nákladů a představují cizí pasivum, což si nyní upřesníme.
O rezervách se účtuje
v
účtové skupině 45
- Rezervy, přičemž se z historických příčin využívají zejména účty:
-
451-Rezervy podle zvláštních předpisů
(což jsou „zákonné rezervy“ řešené ad výše);
-
452-Rezerva na důchody a podobné závazky,
vytváří se na základě povinnosti vyplácet zaměstnancům důchody nebo podobné požitky uložené účetní jednotce smlouvou (zejména kolektivní) nebo právním předpisem;
-
453-Rezerva na daň z příjmů,
pokud sestavení účetní závěrky předchází řádnému vyčíslení daňové povinnosti;
-
459-Ostatní rezervy
, např. rezerva na restrukturalizaci, garanční opravy, opravy majetku nad rámec zákona o rezervách, smluvní sankce, rizika nekrytá pojištěním, soudní spory, ekologické škody (nejedná-li se o zákonnou rezervu na sanaci pozemku), poskytnuté mimořádné záruky atd.
Rezervy se tvoří na vrub nákladů
, když je pravděpodobné nebo jisté riziko budoucích závazků nebo nákladů neurčitých co do výše a vzniku. Jejich
čerpání nebo rušení se účtuje ve prospěch nákladů
. Přičemž se opět z historicky daných příčin ve firemní praxi zpravidla využívají následující syntetické účty:
-
552-Tvorba a zúčtování zákonných rezerv,
-
554-Tvorba a zúčtování ostatních rezerv v provozní oblasti,
-
574-Tvorba a zúčtování rezervy ve finanční oblasti,
-
599-Tvorba a zúčtování rezerva na daň z příjmů.
Z obecného pohledu je pro rezervy příznačné:
-
Zůstatky se převádějí do následujícího účetního období
, obdobně jako odpisy, což je přirozeně základní předpoklad toho, aby byly účinným nástrojem dlouhodobé ochrany a řešení budoucích závazků či nákladů.
-
Nesmějí mít aktivní zůstatek
, tzn. nemohou se přečerpat (nejvýše na nulu).
-
Rezervy není možné používat k úpravám výše ocenění aktiv
, i kdyby byly věcně svázány s konkrétním majetkem, jako je tomu typicky u rezervy na opravu jednotlivého HM (rezerva nesnižuje ocenění HM).
Již jsme si uvedli, že jen zákonné rezervy se těší daňové účinnosti, naproti tomu tvorba ostatních - čistě účetních - rezerv
není daňovým nákladem
. Proto je logické, že ani při jejich čerpání a rušení nepůjde o daňově
relevantní
operaci. Stanoví tak § 23 odst. 3 písm. c) bod 3 ZDP, podle kterého lze účetní
výsledek hospodaření
(„VH“), tj. základ daně
snížit o částky související s rozpouštěním „nedaňových ostatních“ rezerv
.
Příklad 8
Čistě účetní rezerva v přiznání k dani z příjmů
Účetní jednotka v roce 2015 uvedla na trh nový výrobek. Pro případ jeho záručních oprav vytvořila rezervu 500 000 Kč, kterou s ohledem na malý počet reklamací v roce 2016 sníží o 300 000 Kč. Jelikož praxe ukáže, že po dalších vylepšeních výrobku jsou reklmace téměř nulové, bude zůstatek rezervy v roce 2017 zrušen.
Účetní období
Změna rezervy (Kč)
Stav rezervy (Kč)
Vliv na VH (Kč)
Úprava v daň. přiznání
Vliv na základ daně
2015 +500 000 500 000 –500 000
Zvýšení VH o 500 000 Kč
Žádný
2016 –300 000 200 000 +300 000
Snížení VH o 300 000 Kč
Žádný
2017 –200 000 0 +200 000
Snížení VH o 200 000 Kč
Žádný