Automatická výměna informací o finančních účtech s USA a nová opatření Evropské unie v boji proti daňovým únikům

Vydáno: 17 minut čtení

Kromě jednotného (globálního) standardu OECD pro oznamování a náležitou péči v oblasti informací o finančních účtech, který zakládá mezinárodní spolupráci v této oblasti na mnohostranné dohodě příslušných orgánů, a směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15.2.2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/99/EHS, která působí ve vztazích mezi členskými státy Evropské unie, jimž byl věnován předchozí článek, existují i další související opatření, jejichž cílem je zabránit daňovým únikům, legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Následující text se podrobněji zaměřuje na spolupráci České republiky (ČR) se Spojenými státy americkými (USA) v oblasti automatizované výměny informací o finančních účtech a na další opatření Evropské unie (EU) zaměřená na boj proti daňovým únikům a proti tzv. praní špinavých peněz.

Automatická výměna informací o finančních účtech s USA a nová opatření Evropské unie v boji proti daňovým únikům
Mgr.
Hana
Erbsová,
PwC Legal
 
FATCA
Předchozí článek, věnovaný tématu automatické výměny informací o finančních účtech v evropském a světovém měřítku pro účely správy daní, obsahoval i zmínku o spolupráci v této oblasti mezi ČR a USA. Vzhledem k tomu, že v současné době je připraven návrh zákona, kterým má být s účinností od 1.1.2016 zrušen zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní, a nahrazen do budoucna novelizovaným zákonem č. 164/2013 Sb.,1) zaslouží si toto téma podrobnější zpracování.
Výměna informací o finančních účtech mezi ČR a USA na základě Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)2) je nyní upravena Dohodou mezi ČR a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy USA o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act (viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 72/2014 Sb. m. s.) a v ČR pak zákonem č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech s USA pro účely správy daní, a podpůrně zákonem č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní.3)
Uvedená dohoda (dále jen „dohoda FATCA“), která vstoupila v platnost dne 10.12.2014, obsahuje především vymezení základních pojmů užívaných v souvislosti s automatickou výměnou informací, navazující zákon na obsah dohody často pouze odkazuje.
Předně je nutno zdůraznit, že na základě dohody FATCA má docházet k výměně informací vzájemně; z české strany budou tedy vyměňovány vymezené informace o oznamovaných amerických účtech,4) a naopak česká strana obdrží od oznamujících amerických finančních institucí5) informace o oznamovaných českých účtech6) jimi vedených.
Dohoda FATCA vymezuje základní pojmy užívané při plnění povinností z ní vyplývajících (čl. 1), dále pak určuje obsah a rozsah vyměňovaných informací a lhůty, v nichž má být výměna provedena (čl. 2 a 3). Dohoda také obsahuje pravidla pro zacházení s oznamujícími českými finančními institucemi z hlediska aplikace určitých ustanovení daňového zákoníku USA ukládajících povinnost srazit daň z plateb ze zdrojů v USA (čl. 4). Postupy při zjištění méně významných, nebo naopak zásadních pochybení při dodržování povinností oznamujícími finančními institucemi jsou upraveny čl. 5 dohody FATCA. V přílohách dohody jsou podrobně vymezeny jednak povinnosti náležité péče při zjišťování a oznamování informací o oznamovaných amerických účtech a o platbách některým neúčastnícím se finančním institucím (příloha I) a jednak entity, s nimiž se nakládá jako s osvobozenými skutečnými vlastníky, nebo případně jako se zahraničními finančními institucemi považovanými za splňující požadavky, a účty, které jsou vyňaty z definice finančních účtů (příloha II).
Ohledně finančních účtů vedených jak na české, tak na americké straně k 30.6.2014 se obě smluvní strany dohody FATCA zavázaly, že do 1.1.2017 stanoví svým oznamujícím finančním institucím povinnost získat údaje o českém DIČ, resp. americkém TIN (daňové identifikační číslo) jednotlivých majitelů oznamovaných účtů. Do té doby bude (není-li informace o DIČ/TIN k dispozici) oznamováno datum narození, pokud je oznamující finanční instituci známo.
První vzájemná automatická výměna informací shromážděných o oznamovaných finančních účtech za rok 2014 by měla proběhnout do konce září roku 2015, přičemž české oznamující finanční instituce musí Specializovanému finančnímu úřadu poskytnout požadované údaje nejpozději do 30. června. Ve stejných termínech se výměna informací uskuteční i v následujících letech. Ústředním kontaktním orgánem ve vztahu k USA je Generální finanční ředitelství, jeho americkým protějškem pak Úřad pro daňovou správu (Internal Revenue Service, IRS).
Údaje oznamované dle dohody FATCA jsou vymezeny jednak v čl. 2 odst. 2 dohody a také v § 11 zákona č. 330/2014 Sb. (resp. v navrhovaném § 13h a § 13e odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb.). Ohledně oznamovaných českých účtů vedených oznamujícími americkými finančními institucemi budou české straně sdělovány:
-
jméno, adresa a DIČ každého majitele účtu, který je rezidentem ČR,
-
číslo účtu, popř. jeho funkční ekvivalent,
-
název a identifikační číslo oznamující americké finanční instituce,
-
hrubá výše úroku vyplaceného na depozitní účet,
-
hrubá výše dividend ze zdroje v USA vyplacených nebo připsaných na účet,
-
hrubá výše jiných příjmů ze zdroje v USA vyplacených nebo připsaných na účet v rozsahu podléhajícím oznamování podle daňového zákoníku USA.
Rozsah údajů předávaných americké straně je širší a ve své podstatě kopíruje rozsah informací automaticky vyměňovaných na základě směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15.2.2011 (viz předchozí článek). Sdělovány budou tedy mimo jiné také údaje o majiteli účtu, který sice není americkou entitou,7) ale jeho ovládající osoba či osoby8) jsou podle dohody FATCA specifikovány jako americké osoby, jichž se týká automatická výměna informací.9) Výměna informací pak samozřejmě bude dopadat i na údaje o takové ovládající osobě (osobách). Ohledně oznamovaných amerických účtů [kromě schovatelského a depozitního účtu, u nichž je rozsah vyměňovaných informací vymezen odlišně; viz čl. 2 odst. 2 písm. a) bod 5 a 6 dohody FATCA] pak budou předávány i informace o zůstatku nebo hodnotě účtu ke konci příslušného kalendářního roku nebo jiného náležitého oznamovacího období, případně o stavu účtu před jeho zrušením, a o celkové hrubé částce vyplacené nebo připsané majiteli účtu v souvislosti s účtem v průběhu kalendářního roku nebo jiného náležitého oznamovacího období, kde je oznamující česká finanční instituce zavázanou stranou nebo dlužníkem, včetně úhrnné částky zaplacené majiteli za jakýkoliv zpětný odkup v průběhu kalendářního roku (resp. jiného oznamovacího období).
Oznámení údajů podle dohody FATCA může česká oznamující finanční instituce10) podat Specializovanému finančnímu úřadu pouze elektronicky, prostřednictvím aplikace EPO (Elektronická podání pro finanční správu) na Daňovém portálu (www.daneelektronicky.cz), a to buď s uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Součástí oznámení je i prohlášení, že při prověřování, zda oznamující finanční instituce vede oznamovaný účet, byly použity postupy náležité péče nebo jiné srovnatelné postupy. Oznámena musí být i skutečnost, že česká oznamující finanční instituce v oznamovaném kalendářním roce nevedla žádný oznamovaný americký účet.
Česká oznamující finanční instituce je povinna před prvním oznámením údajů požádat kontaktní místo USA o přidělení identifikačního čísla a své identifikační číslo oznámit Specializovanému finančnímu úřadu do 15 dnů od jeho přidělení.11)
Oznamovaná fyzická osoba musí být českou finanční institucí před prvním oznámením údajů správci daně informována, že o ní budou shromažďovány a předávány údaje, a také musí obdržet informaci, kdykoliv dojde k narušení bezpečnosti s pravděpodobným nepříznivým dopadem na ochranu jejích osobních údajů nebo soukromí (informováno musí být v takovém případě i Generální finanční ředitelství). O narušení bezpečnosti, k němuž došlo mimo rámec zpracování a oznámení údajů, bude dotčenou osobu informovat přímo Generální finanční ředitelství jakožto ústřední kontaktní orgán.
Navrhovaná novela zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, předpokládá, že za nesplnění některé povinnosti související s automatickou výměnou informací o finančních účtech bude možné finanční instituci uložit pokutu za nesplnění nepeněžité povinnosti až do výše 500 000 Kč podle § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“). Jmenovitě by mělo být pokutou stíháno porušení povinnosti:
-
při prověřování, zda finanční instituce vede oznamovaný účet,
-
při zjišťování údajů o oznamovaném účtu,
-
uchovávat doklady týkající se prověřování a zjišťování (po dobu 10 let od konce roku, za který jsou oznamované účty prověřovány a údaje o nich zjišťovány),
-
při oznamování, údajů správci daně,
-
získat identifikační číslo,
-
informovat oznamovanou osobou v souvislosti s ochranou osobních údajů.
Nedodržování požadavků dohody FATCA oznamující finanční institucí je také avizováno příslušnému orgánu smluvní strany, pod jejíž jurisdikci finanční instituce spadá. Dodržování povinností je poté vynucováno prostředky vnitrostátního práva příslušné smluvní strany. Pokud oznamující česká finanční instituce nezačne řádně plnit své povinnosti uložené na základě dohody FATCA během 18 měsíců následujících po prvním oznámení významného porušení těchto povinností americkou stranou, bude se na tuto finanční instituci nadále hledět jako na tzv. neúčastnící se finanční instituci.12)
Účet, jehož majitelem je neúčastnící se finanční instituce, musí být českou oznamující finanční institucí, která účet vede, oznámen Specializovanému finančnímu úřadu. Platby ze zdrojů na území USA, které oznamující česká finanční instituce poukáže nebo jejichž připsání na takový účet zprostředkuje, podléhají srážkové dani dle daňových zákonů USA (viz čl. 5 dohody FATCA a navrhovaný § 13o zákona č. 164/2013 Sb.).
 
Zpřísnění opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
V Úředním věstníku Evropské unie13) byla dne 5. června 2015 zveřejněna nová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES. Z historického hlediska jde v pořadí již o čtvrtou směrnici upravující danou oblast.14)
Na tuto směrnici navazuje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.15)
Významnou novinku v této oblasti představuje zavedení evidence informací o skutečných vlastnících právnických osob navrhovanou změnou zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.16) Právnická osoba a svěřenský fond17) nebo obdobné právní uspořádání budou povinni znát svého skutečného majitele18) a zákonem vymezené údaje o něm nechat zapsat do příslušného veřejného rejstříku. V případě povinných osob vymezených v navrhovaném znění § 2 odst. 1 písm. c) až h) zákona č. 253/2008 Sb.,19) které vykonávají svou podnikatelskou činnost jako právnické osoby, musí skutečný majitel právnické osoby nebo ten, kdo řídí její podnikání, být osoba bezúhonná.20) Nesplnění této podmínky je důvodem pro nevydání příslušného podnikatelského oprávnění nebo pro pozastavení výkonu či pro odnětí oprávnění k podnikatelské činnosti (navrhovaný § 29b zákona č. 253/2008 Sb.).
Návrh zákona však předpokládá jen omezený přístupu veřejnosti k údajům o skutečném majiteli právnické osoby. Skutečnosti zapisované o skutečném majiteli nebudou uváděny v opisu zápisu z veřejného rejstříku ani uveřejněny, s výjimkou údajů o jméně, roce a měsíci narození, obci bydliště a státní příslušnosti. Údaje o skutečnostech zakládajících postavení určité osoby jako skutečného majitele právnické osoby bude moci obdržet jen ten, kdo prokáže oprávněný zájem v souvislosti s předcházením trestným činům podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti a jejich zdrojovým trestným činům a trestného činu teroristického útoku. Vybrané orgány a osoby by měly mít k údajům o skutečném majiteli dálkový přístup (například soudy, orgány činné v trestním řízení, zpravodajské služby, správci daní, soudní exekutoři, insolvenční správci, samozřejmě i Finanční analytický úřad21) a, nikoliv však bezplatně, také povinné osoby podle zákona č. 253/2008 Sb.).22)
Dále pak je navrhováno, aby mezi osoby povinné uplatňovat opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu (identifikaci a kontrolu klienta, oznamování podezřelého obchodu aj.) byly zahrnuty rovněž osoby poskytující služby s virtuální měnou (tj. s elektronicky uloženou jednotkou, která není peněžním prostředkem ve smyslu zákona o platebním styku, ale je přijímána osobou odlišnou od jejího emitenta jako platba za zboží či služby; v praxi například Bitcoin, Litecoin, CzechCrownCoin aj.). Za poskytování služeb s virtuální měnou bude považována podnikatelská činnost, jejímž předmětem je nákup, prodej, uchování nebo správa virtuální měny pro jiného anebo zprostředkování těchto činností, případně i poskytování dalších služeb spojených s nakládáním s virtuální měnou.
Závěrem je třeba zmínit, že s právními vztahy upravenými zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu úzce souvisí také nové, přímo použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006, které bylo v Úředním věstníku Evropské unie také zveřejněno dne 5. června 201523) (viz navrhovaný § 14 zákona č. 253/2008 Sb.).
1) Podle čl. VI, bodu 1. přechodných ustanovení k části třetí navrhovaného zákona se pro výměnu informací o finančních účtech s USA pro účely správy daní, jakož i pro práva a povinnosti s ní související, za kalendářní roky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije zákon č. 330/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (viz https://apps.odok.cz/kpldetail?pid=KORN9X3HAM5F).
2) Účelem FATCA je zabránit, aby se občané USA vyhýbali zdanění příjmů prostřednictvím jejich převodu do zahraničních finančních institucí a investic do zahraničních aktiv. FATCA klade na zahraniční finanční instituce zvýšené nároky při identifikaci amerických osob investujících na neamerické bankovní účty nebo do neamerických aktiv a zavádí s tím související specifické kontrolní postupy a další povinnosti, mimo jiné i povinnost oznamovat informace o určených finančních účtech.
3) Prováděcí
legislativa
USA je dostupná na webové stránce http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-Regulations-and-Other-Guidance.
5) Pojem je definován v čl. 1 odst. 1 písm. o) dohody FATCA
10) Pojem je definován v čl. 1 odst. 1 písm. n) dohody FATCA
11) O přidělení identifikačního čísla, tzv. Global intermediary identification number (GIIN), je možné požádat online na webové stránce IRS: http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-Foreign-Financial-Institution-Registration-Tool.
12) Pojem je definován v čl. 1 odst. 1 písm. q) dohody FATCA
13) Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73-117
14) Předcházely jí Směrnice Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz (Úř. věst. L 166, 28.6.1991, s. 77), Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/97/ES ze dne 4. prosince 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/308/EHS o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 76) a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15).
15) V době přípravy tohoto textu byl návrh zákona ve fázi po ukončení připomínkového řízení; účinnost novely je navrhována od 1.7.2016, s výjimkou uvedenou v poznámce č. 16 (https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9XSEVCDC).
16) Účinnost této změny (nový § 25a) je navržena až od 1.1.2017. Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku budou povinny dát zapsat požadované údaje do 1 roku od účinnosti novely, ostatní právnické osoby pak ve lhůtě 3 let. Nesplnění této povinnosti může mít za následek nucené zrušení a likvidaci společnosti z rozhodnutí rejstříkového soudu (viz čl. V návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony).
17) V době přípravy tohoto textu byl zařazen na jednání vlády dne 5.10.2015 návrh zákona, kterým se s účinností od 1.7.2016 mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony (https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK9QMEL7OO). Jeho součástí je i změna zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, spočívající v zavedení evidence svěřenských fondů. Tato evidence by měla rovněž obsahovat údaje o osobách, které jsou vymezeny zákonem č. 253/2008 Sb. [§ 4 odst. 4 písm. d) ve znění připravované novely] jako skuteční majitelé svěřenského fondu (například zakladatel, svěřenský správce, obmyšlený nebo jiná osoba, v jejímž zájmu byl fond založen nebo v jejímž zájmu působí a další).
18) Pojem „skutečný majitel“ je vymezen v § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
19) Například provozovatel hazardní hry, osoba oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo zprostředkování obchodu s nimi,
auditor
, daňový poradce a účetní, soudní exekutor, notář, advokát.
21) Návrh změny zákona č. 253/2008 Sb. počítá se zřízením samostatného Finančního analytického úřadu (FAÚ) podřízeného Ministerstvu financí, který bude sídlit v Praze a převezme působnost současného Finančního analytického útvaru, který je součástí Ministerstva financí. FAÚ se především zabývá šetřením a odhalováním podezřelých obchodů porušujících zájmy chráněné zákonem č. 253/2008 Sb.
22) V souvislostech daného tématu je nutno vzpomenout i povinnost FAÚ informovat o zjištěných skutečnostech, které jsou významné pro činnost orgánů finanční správy nebo celní správy, Generální finanční ředitelství nebo Generální ředitelství cel a poskytnout všechny související informace z výsledků vlastního šetření, pokud poskytnutí takových informací není v rozporu s účelem zákona (§ 32 zákona č. 253/2008 Sb.). Sdílení informací mezi orgány vykonávajícími působnost FAÚ a správci daní se věnuje i aktuální zpráva OECD vydaná v září 2015 (https://ceesp2013intranet.pwcinternal.com/TAX/tlsknowledgepoint/_layouts/15/ WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/TAX/tlsknowledgepoint/Reports/Improving%20co-operation%20between%20tax%20and%20antimoney%20laundering%20authorities/report-improving-cooperation-between-tax-
anti
-money-laundering-authorities.pdf&action=default).
23) Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 1-18.