Postupy při správě daní vymezené daňovým řádem

Vydáno: 27 minut čtení

Postupy při správě daní jsou v zákoně č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), vymezeny v části druhé, hlavě VI (Řízení a další postupy) dílu 2 (Postupy při správě daní). Daňový řád rozlišuje pět postupů při správě daní - vyhledávací činnost, vysvětlení, místní šetření, daňovou kontrolu a postup k odstranění pochybností.

Postupy při správě daní vymezené daňovým řádem
Ing.
Libor
Novotný
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=4142.jpg  
Vyhledávací činnost
Vymezení vyhledávací činnosti upravuje daňový řád v § 78. Zde je stanoveno, že v rámci vyhledávací činnosti správce daně ověřuje úplnost evidence či registrace daňových subjektů, opatřuje nezbytná vysvětlení, provádí místní šetření, zjišťuje údaje týkající se příjmů, majetkových poměrů a dalších skutečností rozhodných pro správné zjištění, stanovení a placení daně a shromažďuje a zpracovává informace a využívá informační systémy. Podle § 9 odst. 3 daňového řádu však správce daně může shromažďovat osobní údaje a jiné údaje, jsou-li potřebné pro správu daní, a to jen v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení cíle správy daní. Daňový řád dává správci daně možnost vyhledávat důkazní prostředky a daňové subjekty a zjišťovat plnění jejich povinností při správě daní před zahájením řízení i v jeho průběhu. Vyhledávací činnost může správce daně dle daňového řádu provádět i bez součinnosti s daňovým subjektem.
 
Vysvětlení
V souvislosti s vyhledávací činností daňový řád dále upravuje pojem vysvětlení, kdy správce daně v rámci vyhledávací činnosti opatřuje nezbytná vysvětlení k prověření skutečností rozhodných pro naplnění cíle správy daní. Toto ustanovení platí za podmínky, že tyto skutečnosti není možné prověřit jiným úředním postupem. Daňový řád ukládá správci daně o podaném vysvětlení sepsat podle povahy tohoto vysvětlení protokol nebo úřední záznam. Podat správci daně vysvětlení je povinen každý, a pokud podání tohoto vysvětlení odepře, použije se § 96 odst. 2 až 4 daňového řádu. Zde je pak v souvislosti s výpovědí svědka vymezeno, že výpověď může odepřít ten, kdo by tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám mu blízkým. Daňový řád také ovšem stanovuje, že podané vysvětlení není možné použít jako důkazní prostředek.
Jako důkazního prostředku však může být využita svědecká výpověď. Daňový řád dává každé osobě za povinnost vypovídat jako svědek o důležitých okolnostech při správě daní týkajících se jiných osob, pokud jsou jí známy, přičemž musí vypovídat pravdivě a nic nezamlčovat. V § 96 odst. 3 daňového řádu je stanoveno, že jako svědek nesmí být vyslechnut ten, kdo by porušil povinnosti spojené s utajováním informací podle