Prameny a pravidla smluvního obchodního práva a občanského práva ve vztazích mezi podnikateli

Vydáno: 19 minut čtení

1)Zkušenosti ukazují, že jsou v podnikatelské praxi vnímána jako složitá ta ustanovení, která určují, čím se mají právní vztahy řídit a v jakém pořadí. Navazuji na své dřívější pojednání2) a pro přehled se pokusím o grafické vyjádření. Ustanovení § 3028 občanského zákoníku přitom určuje, že občanským zákoníkem se řídí vztahy od 1.1.2014. Není-li stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti (viz ustanovení § 3028 odst. 3 ).

Prameny a pravidla smluvního obchodního práva a občanského práva ve vztazích mezi podnikateli
Karel Marek
Vztahy mezi podnikateli vzniklé od 1.1.2014 se tedy budou řídit (tzv. novým) občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., ale smluvní vztahy podle § 3028 odst. 3 se budou ještě poměrně dlouhou dobu řídit obchodním zákoníkem a dřívějším občanským zákoníkem (viz mimo jiné vztahy ve výstavbě).
Zachytíme tedy nejdříve vztahy obchodněprávní (podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. a podle dřívějšího občanského zákoníku, tj. podle zákona č. 40/1964 Sb.) a posléze vztahy občanskoprávní (podle zákona č. 89/2002 Sb.).
 
Prameny a pravidla smluvního obchodního práva
Obchodní zákoník v § 1 stanoví, že upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související. Tyto vztahy se řídí obchodním zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se podle předpisů práva občanského. Nelze-li je řešit ani podle těchto předpisů, posoudí se podle obchodních zvyklostí, a není-li jich, podle zásad, na kterých spočívá obchodní zákoník. Výše uvedené znázorňuje „Schéma 1“.
Dále uvádíme ustanovení § 261 odst. 6 obchodního zákoníku. Zde bylo ve znění platném do harmonizační novely obchodního zákoníku (tj. do 31.12.2000) určeno, že smlouvy mezi osobami uvedenými v odst. 1 a 2 § 261, které nejsou upraveny v hlavě II této části zákona (tedy ve „Zvláštních ustanoveních o některých obchodních závazkových vztazích“) a jsou upraveny jako smluvní typ v občanském zákoníku, se řídí pouze ustanoveními občanského zákoníku. Tento vztah znázorňuje „Schéma 2“.
Schéma 1
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=4030.jpg
 Legenda ke schématu 1:  k. OBZ – 
kogentní
ustanovení obchodního zákoníku, od nichž se nemohou strany odchýlit d. OBZ -
dispozitivní
ustanovení obchodního zákoníku; platí, pokud smlouva nestanoví jinak k. O. P. P. -
kogentní
ustanovení občanskoprávních předpisů d. O. P. P. -
dispozitivní
ustanovení občanskoprávních předpisů z. OBZ – zásady obchodního zákoníku Poznámky ke schématu 1: 1. Viz však též ustanovení § 756 obchodního zákoníku, které schéma nezahrnuje, ale je třeba s ním počítat. 2. Ve třetí části