Členské příspěvky

Vydáno: 8 minut čtení

Poměrně zásadní změnu v daňovém posuzování členských příspěvků přinesl zákon č. 458/2011 Sb. , o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Ustanovení týkající se těchto příspěvků měla původně nabýt účinnosti až 1.1.2015, zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. , o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, je však zavedlo do praxe již od 1.1.2014. Hlavním cílem novely bylo (na rozdíl od předchozí úpravy) provázání daňové uznatelnosti hrazených členských příspěvků s jejich daňovým režimem u příjemce, což jednoznačně potvrzuje i důvodová zpráva k zákonu.

Členské příspěvky
Alexander
Novák
daňový poradce, Rödl & Partner
Na úvod je třeba připomenout, že členským příspěvkem je nutné chápat úhradu za pouhé členství daňového subjektu v určité právní entitě a že zde není přímá vazba mezi touto úplatou a obdrženými protiplněními, která bývají s členstvím spojena.
Pro účely daňového posouzení je tedy členské příspěvky třeba důsledně odlišovat od úhrady za přijímané služby (například reklamní a marketingové služby, školení atd.) a nakupované zboží (například odborné publikace), které se řídí obecným ustanovením § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“ nebo „zákon“).
 
Právní úprava od 1.1.2014
Dle novelizovaného ustanovení § 24 odst. 2 písm. d) ZDP je daňově uznatelným členský příspěvek: