Změny zdanění hazardu

Vydáno: 31 minut čtení
Změny zdanění hazardu
doc. JUDr.
Radim
Boháč,
Ph.D.
V současné době je připravováno či navrhováno hned několik změn, jejichž cílem je změna zdanění hazardu. Jednak jde o návrhy vlády, jednak o návrhy jednotlivých poslanců. Většina změn se soustředí na změny odvodu z loterií a jiných podobných her, který byl zaveden od roku 2012. Ve hře je i nahrazení tohoto odvodu daní z hazardních her.
Pod pojmem zdanění hazardu chápu zdanění příjmů, osob, činností nebo jednání přímo souvisejících s provozováním a hraním hazardních her, a to jakýmikoli daněmi, poplatky nebo jinými obdobnými peněžitými plněními.
Cílem tohoto článku je navrhované či připravované změny zdanění popsat a stručně zhodnotit. Nejprve se však zaměřím na současnou právní úpravu zdanění hazardu.
1. Současná právní úprava zdanění hazardu
1)Současnou právní úpravu zdanění hazardních her lze rozdělit na tu, která zdaňuje provozovatele hazardních her, a tu, která zdaňuje výherce hazardních her. Právní úprava zdanění provozovatelů hazardních her prošla radikální změnou od 1.1.2012. Členit právní úpravu zdanění hazardních her je možné i podle jednotlivých daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Tohoto členění se přidržím v následujícím textu.
1.1 Daň z příjmů právnických osob
Provozovatelem hazardní hry může být podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry.2) Taková právnická osoba je poplatníkem daně z příjmů právnických osob a příjmy z provozování hazardních her nejsou osvobozeny od daně z příjmů právnických osob a jsou zahrnovány do základu daně z příjmů právnických osob a daněny obecnou sazbou daně. V této souvislosti lze poznamenat, že odvod z loterií a jiných podobných her (viz bod 1.5.) je daňově uznatelným výdajem pro účely zjištění základu daně z příjmů právnických osob podle § 24 odst. 2 písm. p) zákona o daních z příjmů3).
1.2 Daň z příjmů fyzických osob
Daní z příjmů fyzických osob jsou daněny příjmy hráčů. Jejich příjmy z výher, soutěží, loterií, sázek a jiných her jsou tzv. ostatními příjmy4). Ovšem zákon o daních z příjmů přiznává těmto příjmům široké osvobození. Podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona o daních z příjmů jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě povolení vydaného podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách nebo na základě obdobných předpisů vydaných v členských státech Evropské unie nebo dalších státech, které tvoří Evropský hospodářský prostor. Jinak řečeno výhry od provozovatelů z členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru nepodléhají zdanění.
Pokud příjmy hráčů plynoucí ze zdrojů na území České republiky nejsou osvobozeny, jsou samostatným základem daně pro zdanění srážkovou daní ve výši 15%.5) V případě, že jde o neosvobozené příjmy ze zdrojů v zahraničí, jsou tyto příjmy nesnížené o výdaje součástí dílčího základu daně podle § 10 zákona o daních z příjmů6).
1.3 Daň z přidané hodnoty
Je-li provozovatel loterie či jiné podobné hry plátcem daně z přidané hodnoty, je provozování loterií a jiných podobných her, s výjimkou služeb sou