Radim Boháč

  • Článek
Výslovné zakotvení principu zákazu zneužití práva v daňovém řádu – dokončení doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., * Mgr. Petra Šmirausová ** Ve druhé části příspěvku se autoři zaměřují na...
Vydáno: 12. 06. 2019
  • Článek
Legislativní proces, na jehož konci má být do daňového řádu zakotven princip zákazu zneužití práva, je u konce. Prezident České republiky dne 15. března 2019 podepsal novelu daňového řádu poté, co Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky setrvala na původním návrhu zákona, který postoupila Senátu Parlamentu České republiky. Zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem č. 80/2018 Sb. Následující příspěvek shrnuje legislativní proces a analyzuje argumenty pro a proti přijetí výslovného zakotvení principu zneužití práva v daňovém řádu , které byly v průběhu tohoto procesu opakovaně vzneseny.
Vydáno: 24. 04. 2019
  • Článek
Směrnice ATAD je dalším z řady právních předpisů, jejichž primárním cílem je boj proti daňovým únikům. Cílem článku je obecně představit jednotlivá opatření uvedená ve směrnici ATAD, která musí být v brzké době transponována do právního řádu České republiky, a zhodnotit možnosti této transpozice.
Vydáno: 02. 02. 2018
  • Článek
Daňové právo je neustále aktuálním tématem, ovšem více publikací a odborných článků lze nalézt k praktickým otázkám daňového práva. Oceňuji proto teoretické téma publikace a jeho teoretické zpracování. Autorovy závěry však mají nepochybně přínos jak pro teorii daňového práva, tak pro jeho praxi.
Vydáno: 18. 10. 2017
  • Článek
Stanovení daně je podstatou nalézací roviny správy daní. Již více než 7 let je účinný nový předpis upravující správu daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (tj. daní v širokém slova smyslu), daňový řád . Stále častěji se však v souvislosti se změnou tohoto právního předpisu hovoří o samovyměření a samodoměření daně (souhrnně někdy též o samostanovení daně), které by měly nahradit či doplnit stávající obecný režim stanovení daně podle daňového řádu . Na Ministerstvu financí je v současné době realizován projekt samovyměření, jehož podstatou je právě výše uvedené. Realizace tohoto projektu je jednou z priorit Ministerstva financí1) a přesahuje rámec tohoto volebního období, neboť jde o dlouhodobý projekt2). Cílem tohoto článku3) je jednak zhodnotit stávající režim stanovení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, a dále zamyslet se nad jeho změnou právě v souvislosti s instituty samovyměření a samodoměření daně.
Vydáno: 15. 06. 2017
  • Článek
K problematice tzv. daňových balíčků doc. JUDr. Radim Boháč Ph.D. Dne 7. 7. 2016 byl vládou schválen návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní.1) Tento návrh...
Vydáno: 18. 08. 2016
  • Článek
Změny zdanění hazardu doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. V současné době je připravováno či navrhováno hned několik změn, jejichž cílem je změna zdanění hazardu. Jednak jde o návrhy vlády,...
Vydáno: 25. 08. 2015