Daňové přiznání k dani silniční 2013

Vydáno: 18 minut čtení

Povinnost vyplnit a podat daňové přiznání k dani silniční za rok 2013 a současně tuto daň zaplatit, resp. doplatit případný rozdíl mezi výší zaplacených záloh a konečnou výší daňové povinnosti, se blíží, pojďme si proto připomenout nejenom, kdo a za jaká vozidla má povinnost k této dani, ale také případně čeho se při vyplňování daňového přiznání vyvarovat.

Daňové přiznání k dani silniční 2013
JUDr.
Zdeňka
Tesařová
 
Kdo a za jaká vozidla má povinnost daňové přiznání k dani silniční podat
Povinnost podat daňové přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2013 má ten, komu vznikla v kterémkoliv kalendářním měsíci roku 2013 povinnost k této dani, resp. vozidlo naplnilo všechny rozhodné skutečnosti stanovené v § 2 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“ nebo „ZDSL“), a současně je ve smyslu § 4 zákona o dani silniční poplatníkem této daně. Pro úplnost lze dodat, že daňová povinnost k dani silniční zaniká v tom kalendářním měsíci, v němž pominuly rozhodné skutečnosti. Zastavme se nejprve u vymezení těch vozidel, jež podléhají zdanění daní silniční. Obecně platí, že předmětem silniční daně jsou ta silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která splňují tyto podmínky:
-
vozidlo je registrováno v České republice,
-
vozidlo je, resp. bylo ve zdaňovacím období provozováno na území České republiky, a
-
vozidlo je, resp. bylo ve zdaňovacím období používáno k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (popř. používáno v přímé souvislosti s podnikáním nebo touto činností); v případě neziskových subjektů bylo-li vozidlo používáno v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů ve smyslu ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto podmínky jsou zákonem o dani silniční stanoveny kumulativně, proto z hlediska vzniku a trvání daňové povinnosti k dani silniční je nezbytné, aby všechny výše uvedené podmínky byly vždy splněny současně. Absence, byť jediné z těchto rozhodných skutečností, má za následek zánik daňové povinnosti (§ 8 odst. 2 zákona o dani silniční).
Zcela samostatně jsou stanoveny podmínky pro vznik daňové povinnosti k dani silniční v případě vozidel určených výlučně k přepravě nákladů s nejvyšší povolenou hmotností nad 3 500 kg (§ 2 odst. 1 věta druhá zákona o dani silniční). Do této skupiny vozidel se řadí např. nákladní automobily, tahače, nákladní přívěsy či nákladní návěsy a jedinou rozhodnou skutečností, v závislosti na jejím splnění vzniká a trvá daňová povinnost u těchto vozidel, je registrace uvedeného vozidla v registru silničních vozidel.
Naopak některá taxativně vyjmenovaná vozidla dani silniční nepodléhají. Konkrétně jde o speciální pásové automobily, dále zvláštní vozidla, tj. vozidla vyrobená primárně k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích (např. zemědělské traktory, lesnické traktory, včetně jejich přípojných vozidel, pracovní stroje samojízdné) či ostatní vozidla dle § 3 odst. 2 písm. g) zákona č. 56/2001 Sb. Dani silniční nepodléhají rovněž vozidla, kterým byla přidělena tzv. zvláštní registrační značka.
Osobou povinnou podat daňové přiznání je poplatník daně silniční, jímž je v převážné většině případů provozovatel registrovaného vozidla v ČR zapsaný v technickém průkazu vozidla. V případě vozidla, jehož provozovatel byl z registru vozidel odhlášen, je poplatníkem daně uživatel vozidla. Obdobně tak platí také v případě, že provozovatel vozidla zemřel, či tento subjekt zanikl nebo byl zrušen. Poplatníkem daně jsou i některé další osoby vyjmenované v § 4 odst. 2 zákona o dani silniční, např. zaměstnavatel, který vyplácí za použití soukromého osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla jeho zaměstnance tomuto zaměstnanci cestovní náhrady, avšak s podmínkou, že tento osobní automobil nebo jeho přípojné vozidlo nepodléhalo zdanění již samotným provozovatelem vozidla. Typicky se jedná o případy použití soukromého osobního automobilu zaměstnance pro účely pracovní cesty pro zaměstnavatele. Došlo-li v průběhu roku 2013 ke změně v osobě poplatníka daně silniční, zanikla daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předcházel před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi.
V této souvislosti je třeba upozornit, že v daňovém přiznání k dani silniční je nezbytné uvést všechna vozidla, u nichž vznikla ve zdaňovacím období 2013 povinnost k dani silniční, dále také vozidla, která jsou od daně silniční osvobozena (až na dvě výjimky, viz dále) i vozidla, u kterých je daň snížena nebo prominuta rozhodnutím Ministerstva financí za celé zdaňovací období. V současné době se jedná např. o vozidla požární ochrany používaná jednotkami hasičských záchranných sborů podniků, které byly zřízeny dle § 67 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že tato vozidla jsou vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu vozidla, u nichž lze uplatnit v daňovém přiznání prominutí daně ve smyslu pokynu D-342.
Konečnou výši daně silniční za dané zdaňovací období je poplatník povinen sám v daňovém přiznání vypočítat, stejně tak i vyčíslit výši zaplacených záloh, výši osvobození, či slevy na dani nebo uvést případný odkaz na skutečnost snižující (ale i zvyšující) výši roční sazby daně silniční. U vozidel, u nichž v průběhu zdaňovacího období vznikla nebo zanikla daňová povinnost, činí daň pouze poměrnou výši daňové sazby odpovídající součinu jedné dvanáctiny roční daňové sazby a počtu kalendářních měsíců počínaje počátkem zdaňovacího období nebo kalendářním měsícem, v němž vznikla daňová povinnost, do konce zdaňovacího období nebo do konce kalendářního měsíce, v němž zanikla daňová povinnost.
 
Výjimky
Povinnost podat daňové přiznání k dani silniční nemají pouze ti poplatníci, jimž sice daňová povinnost vznikla, ale současně, kteří provozují pouze ta vozidla, u nichž lze uplatnit ve smyslu § 6 odst. 9 zákona o dani silniční snížení sazby daně o 100%. Nezbytnou podmínkou této výjimky je skutečnost, že tito poplatníci nemají daňovou povinnost u jakékoliv jiného vozidla.
V daňovém přiznání se neuvádí vozidla osvobozená dle § 3 písm. a) nebo b) zákona o dani silniční, tj. vozidla, která mají zpravidla méně než čtyři kola a jsou zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorie L, včetně jejich přípojných vozidel, a dále také vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, je-li zaručena vzájemnost.
 
Čemu věnovat zvýšenou pozornost
Zejména:
-
skutečnostem rozhodným z hlediska vzniku i zániku daňové povinnosti k dani silniční;
-
v případě uplatnění nároku na osvobození od daně je třeba dodržet naplnění všech nezbytných podmínek stanovených zákonem o dani silniční (obdobně platí také v případě naplnění podmínek pro uplatnění snížené sazby daně silniční);
-
nárok na osvobození od daně silniční lze uplatnit pouze za celý kalendářní měsíc, resp. kalendářní měsíce, v jejichž celém průběhu byly všechny zákonem stanovené podmínky pro uplatnění osvobození splněny;
-
v případě, že podmínky pro uplatnění nároku na osvobození dané vozidlo splňuje pouze po část kalendářního měsíce, nikoliv po celý kalendářní měsíc, nelze osvobození od daně silniční uplatnit;
-
denní sazbu daně silniční mohou uplatnit pouze zaměstnavatelé, kteří jsou poplatníky daně silniční v případě, že vyplácí svému zaměstnanci příslušné cestovní náhrady za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již samotnému provozovateli vozidla;
-
nelze kombinovat snížení sazby daně dle § 6 odstavce 5 a odstavce 6 zákona o dani silniční;
-
nelze kombinovat snížení sazby daně dle § 6 odst. 6 se zvýšením sazby daně dle § 6 odst. 8 zákona o dani silniční aj.
 
Kdy a kde daňové přiznání podat
Poplatník je povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční nejpozději do 31. 1. kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, tj. za zdaňovací období roku 2013 nejpozději do 31.1.2014. Tato lhůta platí i v případě, kdy za poplatníka zpracovává přiznání k dani silniční daňový poradce, i v případě, kdy poplatníkovi hrozí úpadek nebo se již nachází ve stádiu úpadku, který se řeší v rámci insolvenčního řízení dle ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pro úplnost lze obecně zmínit, že připadne-li poslední den lhůty pro podání daňového přiznání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem této lhůty nejblíže následující pracovní den. Tato situace však v případě lhůty pro podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2013 nenastane, neboť posledním dnem této lhůty je pracovní den.
V případě přechodu daňové povinnosti (například z důvodu úmrtí poplatníka, zániku právnické osoby aj.) se postupuje podle § 239 až § 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Daňové přiznání se podává u místně příslušného správce daně. V případě fyzické osoby se příslušnost správce daně určuje dle místa pobytu. Pro účely správy daní se místem pobytu fyzické osoby rozumí adresa místa trvalého pobytu občana České republiky, nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince. Nelze-li takto místo pobytu fyzické osoby určit, rozumí se jím místo na území České republiky, kde se fyzická osoba převážně zdržuje. V případě právnické osoby je rozhodujícím kritériem místo jejího sídla. Pro účely správy daní se sídlem právnické osoby rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku, nebo adresa, kde právnická osoba sídlí skutečně, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje.
 
Termín splatnosti daně
Vlastní daňová povinnost tvrzená poplatníkem v daňovém přiznání, resp. případný rozdíl mezi její výší a výší již zaplacených záloh, je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani silniční, tj. za zdaňovací období 2013 nejpozději do 31.1.2014. Obdobně jako tomu je v případě ostatních daní, je třeba tuto lhůtu dodržet, aby se poplatník nedostal do prodlení se zaplacením splatné daně.
 
Tiskopisy k dani silniční 2013
Ve srovnání s rokem 2012 se vzhled formuláře daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2013 nemění. Stejně tak platí v případě přílohy daňového přiznání. Úpravy spíše drobnějšího charakteru lze pak najít v pokynech k vyplnění tohoto přiznání. Zaktualizován byl také informační leták, a to i ve vazbě na povinnosti pro nadcházející období zdaňovacího období 2014.
Současné aktuální tiskopisy k dani silniční jsou:
-
tiskopis daňového přiznání - označený 25 5407 MFin 5407 - vzor č. 15,
-
tiskopis přílohy daňového přiznání - označený 25 5407/1 MFin 5407/1 - vzor č. 14,
-
tiskopis pokynů k vyplnění přiznání k dani silniční - označený 25 5408 MFin 5408 - vzor č. 20 a
-
informační leták - označený 25 MF-4 - vzor č. 18.
Podání daňového přiznání lze učinit nejenom v listinné podobě, ale také elektronicky datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. Podá-li poplatník podání daňového přiznání k dani silniční elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu či bez využití datové schránky, je třeba ve lhůtě pěti dnů toto podání potvrdit nebo opakovat s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. V případě daňového přiznání k dani silniční lze tak využít Daňový portál (www.daneelektronicky.cz), kde jsou k dispozici elektronické formuláře vybraných tiskopisů, včetně daňového přiznání k dani silniční.
 
Sankce spojené s nesplněním povinností
Ať již se jedná o daň silniční, či jakoukoliv jinou daň, je vždy povinností poplatníka své povinnosti splnit včas a řádně. Pokud se tak nestane, vystavuje se poplatník nebezpečí vzniku s tím spojených sankcí.
V případě, že daňový subjekt nepodá daňové přiznání, popř. dodatečné daňové přiznání, včas, vzniká daňovému subjektu přímo ze zákona povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně (§ 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Je třeba upozornit, že toto platí i v tom případě, kdy poplatník sice včas daň zaplatí, avšak pozapomene včas podat daňové přiznání nebo učiní-li tak až po uplynutí lhůty. Daňový řád v tomto smyslu připouští časovou toleranci pouze v délce pěti pracovních dnů následujících po uplynutí řádné lhůty pro podání daňového tvrzení.
Pokud poplatník daně nejenom, že nepodá řádně a včas daňové přiznání k dani silniční, ale navíc nezaplatí řádně a včas ani svou daňovou povinnost, vystavuje se nebezpečí výše zmíněné sankce, ale také nebezpečí placení úroků z prodlení. Poplatník, který se nachází v prodlení se zaplacením splatné daně, je povinen za každý den prodlení uhradit vedle samotné výše daňové povinnosti úrok z prodlení, a to počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby (včetně).
 
Změny u daně silniční v roce 2013
Z hlediska změn zákona o dani silniční byla v roce 2013 přijata pouze jedna novela, která však nabude účinnosti až počínaje lednem 2014. Tato novela zákona o dani silniční je uvedena ve čtvrté části zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, které bylo dne 27. listopadu 2013 schváleno Poslaneckou sněmovnou. Přestože ustanovení této novely budou aplikovány až v nadcházejícím zdaňovacím období, dovolím si několik poznámek k této nové úpravě.
V prvé řadě dojde k určitému zpřesnění vymezení předmětu daně silniční. V případě vymezení podmínek pro zdanění vozidel určených výlučně k přepravě nákladů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, která jsou v České republice registrována, k žádné změně nedošlo. V případě všech ostatních vozidel, která podléhají dani silniční, jsou první dvě podmínky rovněž zachovány (tj. registrace a provozování vozidla v České republice). V případě třetí podmínky (tj. dnes podmínka používání vozidla pro podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání) již ke změně došlo. Nově je stanoveno, že tato vozidla budou podléhat zdanění, budou-li používána:
a)
poplatníkem daně z příjmů právnických osob (s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů), nebo
b)
poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.
Z uvedené změny je zřejmý záměr zohlednit změny přijaté v zákoně o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zejména pokud se týče vymezení veřejně prospěšného poplatníka. Pro účely daně silniční budou nově od 1.1.2014 určité vybrané subjekty (konkrétně Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna) považovány za veřejně prospěšné poplatníky ve smyslu zákona o daních z příjmů. Tyto změny ve vymezení předmětu daně silniční jsou rovněž zohledněny v novém znění § 6 odst. 9 zákona o dani silniční.
Další změna se dotýká vymezení osoby poplatníka daně v § 4 odst. 1 zákona o dani silniční, jejíž podstatou je zpřesnění v tom směru, že se stanoví, že poplatníkem daně je ten, kdo je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla.
Obsahově bylo dále do § 3 zákona o dani silniční doplněno osvobození vozidel požární ochrany používaných jednotkou hasičského záchranného sboru podniku podle zákona upravujícího požární ochranu, která jsou vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu vozidla [nové znění § 3 písm. f) zákona o dani silniční, ve znění účinném od 1.1.2014]. Tato úprava je ve své podstatě zohledním obsahu současného pokynu D- 342.
Příklad
Společně s vyplněním daňového přiznání na rok 2013
Společnost prodala dne 25. února 2013 fyzické osobě (FO) dvě vozidla, která v rámci své činnosti do té doby používala k podnikání, a to pouze na území ČR. V případě prvního vozidla zn. IVECO (vozidlo A) se v technickém průkazu vozidla uvádí:
-
výrobce - IVECO,
-
model - 115-17,
-
typ - sklápěč,
-
kategorie - N2,
-
rok výroby a první registrace - 1985,
-
počet náprav - 2,
-
celková (maximální) hmotnost [kg]: 5 300 kg.
Druhé vozidlo zn. Fiat (vozidlo B) má v technickém průkazu vozidla uvedeno:
-
výrobce - FIAT,
-
model - Ducato,
-
typ - valník 2,8 D 14,
-
datum první registrace - 02/2000,
-
kategorie - N1,
-
datum uvedení do provozu - 04/2000,
-
počet náprav - 2,
-
celková (maximální) hmotnost [kg]: 3 200 kg,
-
objem motoru [cm3]: 2800.
Společnost obě vozidla odhlásila tři dny po jejich prodeji, tj. 28.2.2013, nový vlastník (fyzická osoba nepodnikající) začal obě vozidla užívat bezprostředně po jejich zakoupení, nikoliv však pro účely podnikání ani pro cizí potřeby. Obě vozidla nový vlastník (fyzická osoba nepodnikající) přihlásil až v dubnu 2013. Jiná vozidla nový vlastník (fyzická osoba nepodnikající) v roce 2013 neprovozoval.
Kdo, v kterém období roku 2013 má, resp. měl daňovou povinnost k dani silniční, a v jaké výši? Lze v daňovém přiznání uplatnit nějaké osvobození či snížení sazby daně?
Řešení
1) Společnost měla daňovou povinnost za:
-
vozidlo A v měsíci lednu 2013 (§ 8 odst. 2 věta první ZDSL), jsou splněny podmínky § 2 odst. 1 věty druhé ZDSL;
-
vozidlo B v měsících lednu a únoru 2013 (§ 8 odst. 2 věta druhá ZDSL), jsou splněny podmínky § 2 odst. 1 věty první ZDSL.
Snížení sazby daně dle § 6 odst. 6 ani dle § 6 odst. 9 a 10 ZDSL nelze aplikovat. V případě vozidla A je třeba aplikovat § 6 odst. 8 ZDSL (první registrace - 1985), tj. zvýšení sazby daně o 25%.
Společnost má povinnost podat daňové přiznání za rok 2013.
Výpočet
Vozidlo A
základ daně: největší povolená hmotnost - 5,3 t a počet náprav - 2, roční sazba daně ze základu - 6 000 Kč - 500/měsíc x 0,25 = 625 Kč - daňová povinnost společnosti.
Vozidlo B
základ daně:: největší povolená hmotnost - 3,2 t a počet náprav - 2, roční sazba daně ze základu - 3 600 Kč - 300/měsíc; 2 x 300 = 600 Kč - daňová povinnost společnosti.
Daň celkem = 1 225 Kč.
2) Fyzická osoba (nepodnikající) měla daňovou povinnost za:
-
vozidlo A v období únor až prosinec 2013, lze aplikovat § 6 odst. 9 ZDSL, tj. snížení sazby daně o 100%, neuplatní se § 6 odst. 8 ZDSL;
-
vozidlo B daňovou povinnost neměla, nebyly splněny podmínky § 2 odst. 1 věty první ZDSL.
Daň celkem = 0 Kč.
Fyzická osoba nemá povinnost podat daňové přiznání za rok 2013.