Daňové přiznání k dani silniční 2013

Vydáno: 18 minut čtení

Povinnost vyplnit a podat daňové přiznání k dani silniční za rok 2013 a současně tuto daň zaplatit, resp. doplatit případný rozdíl mezi výší zaplacených záloh a konečnou výší daňové povinnosti, se blíží, pojďme si proto připomenout nejenom, kdo a za jaká vozidla má povinnost k této dani, ale také případně čeho se při vyplňování daňového přiznání vyvarovat.

Daňové přiznání k dani silniční 2013
JUDr.
Zdeňka
Tesařová
 
Kdo a za jaká vozidla má povinnost daňové přiznání k dani silniční podat
Povinnost podat daňové přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2013 má ten, komu vznikla v kterémkoliv kalendářním měsíci roku 2013 povinnost k této dani, resp. vozidlo naplnilo všechny rozhodné skutečnosti stanovené v § 2 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“ nebo „ZDSL“), a současně je ve smyslu § 4 zákona o dani silniční poplatníkem této daně. Pro úplnost lze dodat, že daňová povinnost k dani silniční zaniká v tom kalendářním měsíci, v němž pominuly rozhodné skutečnosti. Zastavme se nejprve u vymezení těch vozidel, jež podléhají zdanění daní silniční. Obecně platí, že předmětem silniční daně jsou ta silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která splňují tyto podmínky:
-
vozidlo je registrováno v České republice,
-
vozidlo je, resp. bylo ve zdaňovacím období provozováno na území České republiky, a
-
vozidlo je, resp. bylo ve zdaňovacím období používáno k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (popř. používáno v přímé souvislosti s podnikáním nebo touto činností); v případě neziskových subjektů bylo-li vozidlo používáno v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů ve smyslu ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto podmínky jsou zákonem o dani silniční stanoveny kumulativně, proto z hlediska vzniku a trvání daňové povinnosti k dani silniční je nezbytné, aby všechny výše uvedené podmínky byly vždy splněny současně. Absence, byť jediné z těchto rozhodných skutečností, má za následek zánik daňové povinnosti (§ 8 odst. 2 zákon