Problematika vnitroskupinových služeb

Vydáno: 19 minut čtení

Společnosti uskutečňující obchodní transakce v rámci skupiny jsou považovány dle ustanovení § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), a dle článku 9 Smluv o zamezení dvojího zdanění za tzv. spojené osoby.

Problematika vnitroskupinových služeb
Ing.
Miroslav
Kocman
LL. M.
Ing.
Petr
Tomeš
Ing.
Barbora
Kratochvílová
Rödl & Partner
 
1. Spojené osoby, princip tržního odstupu
Ve vnitroskupinových transakcích jsou spojené osoby povinny nastavit takové ceny, které by byly nastaveny ve srovnatelných transakcích mezi nezávislými subjekty za stejných anebo obdobných podmínek. Ceny tedy musí odpovídat cenám obvyklým na trhu. Tomuto pravidlu se říká princip tržního odstupu.
Hlavní zásadou principu tržního odstupu je, že jednotlivé spojené osoby jsou posuzovány jako samostatné nezávislé daňové subjekty. Druhou zásadou je reflektování povahy realizovaných vnitroskupinových transakcí (např. kam směřují a čeho se týkají). Při uplatnění principu tržního odstupu se porovnávají podmínky transakcí mezi spojenými osobami s podmínkami nezávislých transakcí, tedy provedení řádné srovnávací analýzy. Pokud není dodržen princip tržního odstupu, riskují zúčastněné subjekty dodatečnou úpravu základu daně ze strany finančního úřadu a z toho vyplývající sankce. V praxi může například docházet k situacím, kdy dceřiná společnost prodává mateřské společnosti své výrobky dlouhodobě se ztrátou. I v tomto případě však mohou být příčinou objektivní důvody, které realizovanou ztrátu z hlediska principu tržního odstupu vysvětlují. Nelze tedy pouze na základě takovéto skutečnosti (v tomto případě dosahované ztráty) konstatovat, že došlo k porušení dodržení pravidla nastavení obvyklé ceny. K tomu je nutné znát komplexní okolnosti obchodního případu a situaci jednotlivých zúčastněných subjektů. I prodeje se ztrátou mohou být tedy obhajitelné.
Dle ZDP je okruh spojených osob definován šířeji než dle Smluv o zamezení dvojího zdanění nebo než dle Obchodního zákoníku. Mezi tyto spojené osoby nepatří jen kapitálově propojené pobočky nadnárodních firem, či osoba ovládající a osoba ovládaná, ale také tuzemské propojené osoby a osoby personálně spojené (i na tyto vztahy je tedy nutné aplikovat princip tržního odstupu a ceny obvyklé).