Rekodifikace soukromého práva od 1.1.2014

Vydáno: 30 minut čtení

Nový občanský zákoník přináší od 1.1.2014 řadu změn, tento článek přibližuje obsah nového občanského zákoníku a jeho vztah k zákonu o obchodních korporacích a rejstříkovému zákonu, věnuje se základním principům nového občanského zákoníku , systematice právních forem právnických osob, věcem a převodu vlastnického práva (včetně nabytí vlastnického práva od neoprávněného) a otázce odpovědnosti dodavatele za vady včetně náhrady 24měsíční záruční doby při koupi spotřebního zboží podle starého občanského zákoníku úpravou novou.

Rekodifikace soukromého práva od 1.1.2014
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Orientace v nových předpisech soukromého práva
Hlavním předpisem soukromého práva je pochopitelně nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), tedy zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Z hlediska práva obchodních společností a družstev je hlavním zvláštním zákonem zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), tj. zákon č. 90/2012 Sb.
NOZ je základním předpisem soukromého práva, který není pouze náhradou starého občanského zákoníku zrušeného k 31.12.2013, ale také předpisem upravujícím oblasti soukromého práva řešené do 31.12.2013 předpisy stojícími mimo občanský zákoník. NOZ např. upravuje:
-
spolky (§ 214 až 302 NOZ) - jedná se o náhradu dosavadní úpravy sdružení dle zákona o sdružování občanů,
-
nadace a nadační fondy (§ 303 až 401 NOZ) - jedná se o náhradu dosavadní úpravy nadací a nadačních fondů podle zákona o nadacích a nadačních fondech,
-
cenné papíry (§ 514 až 544 NOZ) - náhrada dosavadní úpravy cenných papírů v zákoně o cenných papírech,
-
bytové spoluvlastnicví (§ 1158 až 1222 NOZ) - náhrada dosavadní úpravy v zákoně o vlastnictví bytů,
-
zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání (§ 2302 až 2315 NOZ) - zrušení zvláštní úpravy v zákoně o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
-
pojistnou smlouvu (§ 2758 až 2872 NOZ) - náhrada dosavadní zvláštní úpravy v zákoně o pojistné smlouvě.
Naprosto zásadní novinkou pro podnikatelské vztahy je odstranění dosavadní duplicity úpravy závazkového (obligačního, smluvního) práva zvlášť ve starém občanském zákoníku a obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.).
Tato duplicita obsahovala řadu rozdílů:
-
v obecné rovině se jednalo např. o rozdílnou promlčecí lhůtu - 3 roky podle starého občanského zákoníku x 4 roky podle obchodního zákoníku,
-
u koupě zboží podle obchodního zákoníku ochrana kupujícího při koupi od nevlastníka - podle § 446 obchodního zákoníku, pokud byl kupující v dobré víře, že prodávající je vlastníkem; naproti tomu starý občanský zákoník chránil vlastníka a na kupujícího od nevlastníka vlastnické právo nemohlo přejít, byť byl v dobré víře, že kupuje od vlastníka,
-
záruční doba 24 měsíců u koupě spotřebního zboží podle starého občanského zákoníku; naproti tomu obchodní zákoník záruční dobu neupravoval,
-
duplicitní úprava příkazní smlouvy ve starém občanském zákoníku a mandátní smlouvy v obchodním zákoníku.
Částečná duplicita úpravy závazkového (obligačního, smluvního) práva ve starém občanském zákoníku a obchodním zákoníku byla nejen nelogická, ale často i komplikovaná a nepřehledná (např. i na vztahy s občany se použila úprava smlouvy o úvěru podle obchodního zákoníku, i podnikatelé mezi sebou uzavírali smlouvu o půjčce podle starého občanského zákoníku).
Uvedenou duplicitu NOZ odstraňuje a i vztahy mezi podnikateli jsou podřízeny NOZ. To např. přináší:
-
podřízení úpravy závazkového (smluvního) práva mezi podnikateli plně NOZ,
-
jednotnou obecnou úpravu promlčecí lhůty - podle § 629 NOZ tříletá, pokud si smluvní strany nesjednají odlišnou délku podle § 630 NOZ,
-
použití smluvního typu „smlouvy o příkazu“ podle § 2430 až 2444 NOZ pro podnikatelské i nepodnikatelské vztahy,
-
úpravu smlouvy o zápůjčce (nahrazuje dnešní úpravu smlouvy o půjčce ve starém občanském zákoníku) i smlouvy o úvěru (dosud upravena obchodním zákoníkem) v NOZ - smlouva o zápůjčce v § 2390 až 2394 NOZ, smlouva o úvěru v § 2395 až 2400.
Otázce koupě od nevlastníka a otázce záruční doby je věnována pozornost níže.
NOZ pokrývá úpravu těchto základních tematických oblastí:
-
základní principy soukromého práva,
-
fyzické a právnické osoby,
-
spotřebitelé a podnikatelé,
-
zastoupení,
-
vymezení věcí a jejich rozdělení,
-
právní jednání,
-
rodinné právo - manželství, příbuzenství, poručenství,
-
věcná práva - např. nabývání vlastnictví, úprava spoluvlastnictví včetně bytového spoluvlastnictví, právo stavby, věcná břemena, zástavní a zadržovací právo, správa cizího majetku a svěřenský fond,
-
dědické právo,
-
závazkové (obligační) právo včetně úpravy jednotlivých smluvních typů, náhrada škody,
-
přechodná ustanovení.
Pokud jde o úpravu obchodních společností a družstev (nově označováno souhrnně jako
korporace
), je rozdělena mezi NOZ a ZOK. V NOZ nalezneme obecnou úpravu právnických osob, která se vztahuje i na obchodní společnosti a družstva - např. úprava sídla, jednání za právnickou osobu, povinnost statutárů vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, založení a vznik, zánik a likvidace. V ZOK nalezneme speciální úpravu pro obchodní společnosti a družstva včetně řady novinek např. pro s. r. o. či a.s. Jinými slovy, dnešní úprava obchodních společností a družstev v obchodním zákoníku je nově od 1.1.2014 přemístěna do NOZ (jedná-li se o obecnou úpravu, která se má vztahovat na všechny právnické osoby) a do ZOK (jedná-li se o speciální úpravu pouze pro obchodní společnosti a družstva).
Ani NOZ, ani ZOK neupravuje od 1.1.2014 obchodní rejstřík (do 31.12.2013 upraven obchodním zákoníkem). Úpravu obchodního rejstříku od 1.1.2014 nalezneme ve zcela novém rejstříkovém zákoně, který kromě úpravy obchodního rejstříku přebírá úpravu dalších rejstříků - rejstříkový zákon bude od 1.1.2014 upravovat tyto rejstříky:
-
obchodní rejstřík,
-
spolkový rejstřík (nahradí dnešní evidenci sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, úpravou spolků),
-
nadační rejstřík (pro nadace a nadační fondy upravené nově NOZ),
-
rejstřík ústavů (jedná se o novou právní formu právnické osoby upravenou přímo v § 402 a násl. NOZ),
-
rejstřík společenství vlastníků jednotek,
-
rejstřík obecně prospěšných společností (pro společnosti vzniklé před 1.1.2014).
Podle přechodných ustanovení rejstříkového zákona se stávající obchodní rejstřík stává obchodním rejstříkem dle nové úpravy. To samé platí pro stávající nadační rejstřík, rejstřík společenství vlastníků jednotek či rejstřík obecně prospěšných společností. Spolkový rejstřík převezme dosavadní evidenci sdružení vedenou ministerstvem vnitra či registr zájmových sdružení právnických osob. Zásadní novinkou rejstříkového zákona je možnost, aby zápisy do obchodního rejstříku, jejichž podkladem je notářský zápis, prováděli pomocí dálkového přístupu přímo notáři.
 
Základní principy soukromého práva
NOZ obsahuje řadu zásad, které stávající soukromoprávní úpravu zakotvenou v předlistopadové době zcela jednoznačně posouvají k úpravě postavené na základech svobodné vůle apod. V řadě případů se nejedná o skokovou změnu -omezení daná stávající právní úpravou byla postupem času v mnohých případech korigována vyvíjející se judikaturou; jedná se však o dlouhodobý proces, který však má limity dané stávající právní úpravou.
NOZ obsahuje např. tyto zásady:
-
Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného (§ 1 odst. 1 NOZ). Tato zásada nebyla dosud výslovně zakotvena, ale bylo nutno ji dovozovat z obecných právních zásad. Byť se proti současnému stavu nejedná vysloveně o změnu, nová úprava předchází některým komplikacím. Například je nade vší pochybnost, že dlužník nemůže vyhrožovat neuhrazením ceny za zdanitelné plnění, pokud mu nebyl poskytnut doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu (pokud si tuto podmínku zaplacení smluvně nevymínil). Obdobně nemůže odmítat úhradu na účet, který dodavatel neurčil ke zveřejnění v registru plátců DPH (opět pokud si tuto podmínku zaplacení smluvně nevymínil) apod.
-
NOZ v § 1 odst. 2 upřednostňuje smluvní volnost nad rámec zákonné úpravy, upřednostňuje tedy
dispozitivní
právní úpravu (od které se lze smluvně odchýlit) před
kogentní
právní úpravou (od té se smluvně odchýlit nelze). Jinými slovy, zákonnou úpravu použijeme jako určité vodítko, a pokud smluvním stranám více vyhovuje odchylná úprava, nechť si svá práva a povinnosti upraví odchylně. Kromě toho, že je zákonná úprava určitým vodítkem pro vzájemnou úpravu práv povinností, je také pojistkou pro vyřešení situací, které si smluvní strany neujednaly.
Kogentní
jsou ta ustanovení, kde je zákaz výslovně uveden, a dále ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Oproti úpravě současného obchodního zákoníku se jedná o koncepční změnu - obchodní zákoník vyjmenovával
kogentní
ustanovení a všechna ostatní byla
dispozitivní
. Současný (starý) občanský zákoník povoluje odchylku od zákonné úpravy, pokud zákaz neplyne z povahy příslušného ustanovení. Domnívám se, že velkým problémem nové úpravy (alespoň zpočátku) bude právě posouzení, zda je určitá úprava
dispozitivní
či nikoli. Tento stav pravděpodobně povede k praxi, která bude nadále zákonnou úpravu pro jistotu považovat za úpravu
kogentní
.
-
Zákon nelze vykládat doslovně, pokud by to bylo v rozporu se smyslem a účelem zákona. Podle § 2 odst. 2 NOZ nelze zákonnému ustanovení přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu. Ani tato zásada nebyla dosud součástí právního řádu a trvalo velice dlouho, než se tato zásada prosadila např. při výkladu § 196a obchodního zákoníku. Toto ustanovení dosud limituje např. majetkové převody mezi akciovou společností či společností s ručením omezeným a jejími akcionáři resp. jejími společníky. Ustanovení § 196a obchodního zákoníku bylo dlouhou dobu vykládáno značně formalisticky bez ohledu na smysl a účel zákona; zlomovým bylo až rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu ČR ze dne 8.2.2012, sp. zn. 31 Cdo 3986/2009, který v daném případě ustanovení vyložil dle jeho účelu a nikoli dle jeho formálního znění. Nicméně byla-li ve smlouvě podléhající ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku sjednána cena tržní (tj. cena v daném místě a čase obvyklá), ačkoliv cena, za níž byl majetek převeden, nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, bylo účelu sledovaného uvedeným zákonným příkazem dosaženo, byť nikoliv postupem předpokládaným v ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku (potažmo článku 11 směrnice). V takovém případě však není žádného důvodu dovozovat absolutní neplatnost uzavřené smlouvy jen proto, že nebyl dodržen mechanismus zabezpečující, aby cena za převod majetku nebyla sjednána na úkor společnosti. Opačný závěr (podle něhož to, že cena nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem vede bez dalšího k závěru o neplatnosti smlouvy podléhající ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku i tehdy, byla-li sjednána cena tržní) by v krajním případě mohl vést i k poškození společnosti, na jejíž ochranu je ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku konstruováno (např. bude-li ve smlouvě sjednána cena pro společnost výhodnější než cena tržní).
-
Zásada jednání v dobré víře. Podle § 7 NOZ se má za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře. Jinými slovy, pokud zákon nestanoví jinak, neprokazuje se jednání v dobré víře, ale jedna strana prokazuje, že protistrana v dobré víře nejednala. Dosud takováto zásada nebyla stanovena a jednání v dobré víře se prokazovalo - viz dále k nabytí věcného práva od neoprávněného.
 
K nové úpravě právnických osob
Obecnou úpravu právnických osob nalezneme v § 118 až 209 NOZ, konkrétně se jedná např. o:
-
minimální údaje zapisované do veřejných rejstříků (v případě obchodních společností a družstev se jedná o údaje zapisované do obchodního rejstříku),
-
ustavení a vznik právnické osoby,
-
sídlo - podle § 136 NOZ může být sídlo právnické osoby v bytě, neruší-li to klid a pořádek v domě. Proti současné úpravě (kdy nesmí být sídlo v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti) se nejedná o významnou změnu,
-
účel právnických osob - právnická osoba může být podle § 144 NOZ ustavena ve veřejném nebo v soukromém zájmu; toto členění však nemá žádný praktický význam,
-
veřejná prospěšnost právnických osob jako důležitá novinka podle § 146 a násl. NOZ. Veřejná prospěšnost není svázána s účelem právnické osoby (může se tedy jednat i o právnickou osobou ustavenou v soukromém zájmu) ani s právní formou právnické osoby (může se tedy jednat i o jinou právní formu než nadaci, nadační fond či ústav - např. veřejně prospěšnou může být i společnost s ručením omezeným), ale s tím, zda splňuje
status
veřejné prospěšnosti. Statut veřejné prospěšnosti přitom bude údajem dobrovolně zapisovaným do rejstříku právnických osob (např. do spolkového rejstříku) a bude mít důležité daňové souvislosti - např. hodnotu darů poskytnutých právnickým osobám bude možno odečíst od daňového základu jen tehdy, bude-li mít obdarovaná právnická osoba zapsaný
status
veřejné prospěšnosti,
-
orgány právnické osoby - např. podle § 151 NOZ i jediný jednatel s. r. o. bude považovat za člena individuálního orgánu s. r. o., více jednatelů s. r. o. bude považováno za členy kolektivního orgánu s. r. o. (nikoli jako dnes přímo za osoby, které jsou statutárním orgánem), možnost, aby členem orgánu byla právnická osoba (§ 154 NOZ),
-
jednání za právnickou osobu - podle § 161 a násl. NOZ jednání statutárního orgánu není jako dnes přímo jednáním právnické osoby, ale jednáním zástupce právnické osoby,
-
zrušení, přeměny zánik a likvidace právnické osoby.
V úpravě právnických osob NOZ dále řeší:
-
obecnou úpravu korporací v § 210 až 217 NOZ. Podstatou korporací jsou společníci (společenství osob), ale pokud tak stanoví zákon, může mít
korporace
i jediného společníka. NOZ jako právní formu
korporace
upravuje spolky, ZOK upravuje obchodní
korporace
(veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské zájmové sdružení, družstvo se speciální úpravou pro bytová družstva a pro sociální družstva, evropské družstvo);
-
podrobnou úpravu spolků (§ 214 až 302 NOZ), která nahrazuje dnešní úpravu sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. NOZ ruší stávající zákon o sdružování občanů a dnešní sdružení s právní subjektivitou jsou nově považována za spolky podle NOZ (§ 3045). Spolky jsou v systematice typů právnických osob NOZ řazeny mezi
korporace
. Ke změně právní formy ze sdružení podle zákona o sdružování občanů na spolek podle NOZ dochází automaticky, ze zákona (§ 3045 NOZ). Podle přechodného ustanovení NOZ (§ 3045) mají dosavadní sdružení podle zákona o oceňování majetku také možnost změnit svoji právní formu na ústav (viz níže) anebo na sociální družstvo (nový druh družstva upravený § 758 a násl. zákona o obchodních korporacích - družstvo, které soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje);
-
podrobnou úpravu nadací a nadačních fondů, souhrnně označovaných jako
fundace
(§ 303 až 401 NOZ). Fundací je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu s činností vázanou na účel, k němuž byla zřízena. Nadace (§ 306 NOZ a násl.) se zřizuje k trvalému společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu, nadační fond (§ 394 NOZ a násl.) se zřizuje k jednorázovému společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Nadace může být založena s účelem veřejněprospěšným i dobročinným (podpora jen určitých osob včetně rodinných nadací). Podle § 349 a násl. NOZ může nadace spravovat jako přidružený fond samostatně vyčleněný majetek;
-
podrobnou úpravu ústavů (§ 402 a násl. NOZ). Výsledky činnosti ústavu musí být každému rovnocenně dostupné za předem stanovených podmínek. Ústav k provozování společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu využívá svoji osobní složku (zaměstnance, nikoli společníky) i majetkovou složku (ta však není chráněna jako u fundací).
Výše je pojednáno o automatické změně sdružení založených podle zákona o sdružování občanů na spolky popř. o jejich přeměně na ústav anebo sociální družstvo. Starý občanský zákoník upravuje jako právní formu právnické osoby také zájmová sdružení právnických osob - tato se podle přechodného ustanovení (§ 3051 NOZ) nadále budou řídit starým občanským zákoníkem, mohou však svoji právní formu změnit na spolek podle NOZ. Pro úplnost dodávám, že právní úprava sdružení bez právní subjektivity na základě smlouvy o sdružení podle starého občanského zákoníku je v NOZ nahrazena právní úpravou smlouvy o společnosti (§ 2716 až 2746 NOZ).
Obecně prospěšná společnost (jakožto zvláštní právní forma právnické osoby upravená dnes zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech - ke statutu veřejné prospěšnosti viz výše k obecné úpravě právnických osob) již nebude moci po 31.12.2013 vzniknout - NOZ totiž ruší zákon o obecně prospěšných společnostech. Obecně si prospěšné společnosti existující k 31.12.2013 podle přechodných ustanovení NOZ (§ 3050 NOZ) budou moci tuto právní formu zachovat s tím, že se na ně nadále bude i po 1.1.2014 vztahovat zákon o obecně prospěšných společnostech. Počítá se s tím, že namísto dnešních obecně prospěšných společností po 1.1.2014 vznikat právnické osoby zejména v právní formě nadace či nadačního fondu nebo v právní formě ústavu (k těmto právním formám viz výše).
NOZ sice zákon o obecně prospěšných společnostech ruší, ale na základě přechodných ustanovení (§ 3050). Stávající obecně prospěšné společnosti přitom mají právo (nikoli povinnost) změnit svoji právní formu na ústav, nadaci či nadační fond podle NOZ. NOZ v rámci úpravy vlastnictví, resp. spoluvlastnictví, obsahuje úpravu bytového spoluvlastnictví (§ 1158 a násl.) a také upravuje společenství vlastníků (jednotek), jakožto právní formu právnické osoby (§ 1194 a násl.). Pro společenství vlastníků jednotek NOZ používá legislativní zkratku společenství vlastníků - tuto zkratku nenalezneme právní úpravě společenství (§ 1194 a násl.), ale v právní úpravě bytového spoluvlastnictví (konkrétně v § 1166). NOZ ruší dosavadní zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).
Přechodné ustanovení v § 3063 NOZ předpokládá souběh právní úpravy podle zákona o vlastnictví bytů a podle NOZ a vylučuje tento souběh v rámci jedné budovy - toto přechodné ustanovení původní vládní návrh NOZ neobsahoval a bylo do něho vloženo až na základě komplexního pozměňovacího návrhu a není provázáno s ostatními přechodnými ustanoveními. Toto přechodné ustanovení se týká existence jednotek v jednom domě pouze podle staré úpravy (podle zákona o vlastnictví bytů) nebo pouze podle nové úpravy v NOZ - proto budou podle nového katastrálního zákona předmětem evidence jak jednotky podle zákona o vlastnictví bytů, tak jednotky podle NOZ.
Pokud jde o právní postavení společenství jednotek, podle obecného přechodného ustanovení pro všechny právnické osoby v § 3041 NOZ se vnitřní úprava společenství vlastníků jednotek bude od 1.1.2014 řídit úpravou společenství vlastníků jednotek v § 1194 a násl. NOZ. Bude tedy možné např. hlasovat podle § 1210 NOZ i mimo zasedání.
 
Věci a převod vlastnického práva
Vymezení věcí a jejich rozdělení nalezneme v § 489 až 544 NOZ (ucelená právní úprava v rámci obecné části NOZ). Naprosto zásadní novinkou je mnohem širší vymezení věci, podle § 489 NOZ věcí je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. NOZ tedy opustil konstrukci starého občanského zákoníku, podle kterého byly předmětem občanskoprávních vztahů věci (jednotky podle zákona o vlastnictví bytů přitom měly samostatné postavení), práva a jiné majetkové hodnoty. Nově je tak věcí i věc nehmotná (např. podíl na obchodní společnosti anebo družstvu).
NOZ podle různých kritérií věci rozděluje na:
-
hmotné a nehmotné (§ 496 NOZ),
-
nemovité a movité (§ 498 NOZ),
-
zastupitelné a nezastupitelné (§ 499 NOZ),
-
zuživatelné a nezuživatelné (§ 500 NOZ).
Nemovitými věcmi (NOZ nepoužívá pojem nemovitost) přitom podle § 498 NOZ jsou:
-
pozemky,
-
podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro nebo vinný sklep) a věcná práva k nim,
-
práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (typicky právo stavby prohlášené za nemovitou věc v § 1242 NOZ),
-
věci, které nelze přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty, a o kterých zvláštní právní předpis stanoví, že nejsou součástí pozemku (např. komunikace).
Podle § 506 NOZ jsou součástí pozemku stavby a jiná zařízení zřízená na pozemku s výjimkou staveb dočasných. Tato změna se týká:
-
staveb vzniklých od 1.1.2014,
-
staveb existujících k 1.1.2014, jsou-li vlastnictvím vlastníka pozemku (§ 3054 NOZ).
Ve výše uvedeném případě již není od 1.1.2014 stavba samostatnou věcí a nebude ani předmětem samostatné evidence v katastru nemovitostí (bude evidována jen jako součást pozemku). Uvedená zásada má také ten praktický dopad, že předmětem evidence katastru nemovitostí nebudou od 1.1.2014 rozestavěné stavby. Důležitou novinkou je, že součástí pozemku od 1.1.2014 jsou i stroje a další zařízení upevněná ve stavbě - s možností danou § 508 NOZ, aby byl stroj ve vlastnictví osoby, která není vlastníkem pozemku (nutno ovšem zapsat do katastru nemovitostí).
Pokud stavba považovaná podle starého občanského zákoníku za samostatnou věc má k 1.1.2014 vlastníka odlišného od vlastníka pozemku, zůstává podle § 3055 NOZ tato stavba nadále samostatnou věcí nemovitou a bude takto evidována i v katastru nemovitostí,
NOZ upravuje také bytové spoluvlastnictví, definuje jednotku a tuto v § 1159 NOZ prohlašuje za věc nemovitou. Jednotka podle § 1159 NOZ přitom zahrnuje:
-
byt jako prostorově oddělenou část domu,
-
podíl na společných částech nemovité věci (zahrnuje podíl na pozemku popř. na právu stavby a podíl na budově),
a to vzájemně spojené a neoddělitelné.
Pokud jde o jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, zůstávají vymezeny podle tohoto zákona (pokud se souhlasem všech vlastníků nedojde změnou prohlášení ke změně jejich vymezení na jednotky podle NOZ). Proto budou také podle nového katastrálního zákona předmětem evidence katastru nemovitostí jak jednotky podle zákona o vlastnictví bytů, tak jednotky vzniklé až po 1.1.2014 na základě NOZ.
Zásadní novinkou, kterou přináší NOZ a která je i předmětem mnoha omylů v pohledu na NOZ, je zásada víry v pravdivost údajů zapsaných ve veřejných seznamech (typicky v katastru nemovitostí) podle § 980 a 984 NOZ. Tato nová úprava sice skrývá určitá rizika „ukradení nemovitosti“ a předpokládá jistou aktivitu vlastníka v administrativní pečlivosti (např. nahlížením do katastru nemovitostí a případnou žádostí o poznamenání spornosti zápisu v katastru nemovitostí), ale určitě není šita na míru podvodníkům, jak můžeme občas číst.
Ano, je pravda, že kupující je nově chráněn principem dobré víry, že osoba zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník je skutečně vlastníkem. Podle § 984 NOZ svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle stavu zapsaného v katastru nemovitostí (byť zápis neodpovídá skutečnému stavu věci). Z pohledu kupujícího se tedy jedná o výrazné posílení jeho právní jistoty a je tak chráněn před podvodným jednáním (pokud v minulosti došlo k neoprávněnému zápisu změny vlastnictví).
Z pohledu původního vlastníka (pokud by došlo k neoprávněnému zápisu změny vlastnictví) je nová úprava na prvý pohled pochopitelně riziková. NOZ však tato rizika poměrně významně snižuje. Z důvodu zabránění zneužití principu dobré víry v údaje zapsané do veřejného seznamu zavádí NOZ v § 986 možnost vyznačení spornosti zápisu, které působí zpětně jak vůči osobě, v jejíž prospěch by bylo věcné právo podvodně zapsáno, tak i vůči dalším osobám, na které by bylo věcné právo následně převedeno (§ 986 odst. 2 NOZ). Podmínkou však je poměrně rychlá reakce poškozené osoby (podle § 986 odst. 2 NOZ do jednoho měsíce od vyrozumění podvedené strany o provedení podvodného zápisu, podle § 986 odst. 3 NOZ však maximálně do 3 let od provedení zápisu - to v případě, že by nebyl do té doby podvedený o provedeném zápisu vyrozuměn). Nový katastrální zákon v této souvislosti musí řešit důležitou otázku oznamování průběhu vkladového řízení nejen účastníkům řízení, ale především vlastníkovi.
Protože údaje zapsané v katastru nemovitostí podle dosavadní právní úpravy mohou obsahovat řadu chyb, obsahuje NOZ přechodné ustanovení v § 3064 - dobrá víra v údaje zapsané do katastru nemovitostí podle § 980 NOZ se tak uplatní až od 1.1.2015, spornost zápisu provedeného do 31.12.2013 bude možno účinně podat do konce ledna 2015, resp. do konce roku 2017, pokud nebyl zápis doručen atd. Jednou z dalších důležitých změn, kterou přináší NOZ, je úprava nabytí vlastnictví od neoprávněného (typicky od nevlastníka). Pro nabytí vlastnictví věci, která není zapsána ve veřejném seznamu, pro některé případy uvedené v § 1109 NOZ (typicky při koupi od podnikatele v rámci jeho běžného obchodního styku) se automaticky předpokládá dobrá víra nabyvatele a tento se stává vlastníkem (aniž by musel dobrou víru prokazovat). Výjimkou je koupě od obchodníků s použitými věcmi (bazar).
Příklad 1
V obchodě prodávajícím nové zboží je zakoupeno zboží a následně se ukáže, že prodávající nebyl vlastníkem zboží. Stane se v tomto případě kupující vlastníkem?
Ano, kupující se stane vlastníkem a nemusí prokazovat, že byl v okamžiku koupě v dobré víře, že prodávající není vlastníkem. Pokud by však skutečný původní (poškozený, např. okradený) vlastník prokázal, že kupující nebyl v dobré víře, že je prodávající vlastníkem, vlastnické právo by nepřešlo -jednou z indicií (nikoli však přímým důkazem), že prodávající není vlastníkem, by mohl být např. prodej za nápadně nízkou cenu.
Výše uvedená zásada se nevztahuje na případy, kdy je zboží koupeno od obchodníka s použitým zbožím (v bazaru, v zastavárně). V tomto případě může skutečný vlastník podle § 1110 NOZ prokázat, že věc pozbyl ztrátou nebo odcizením a ve lhůtě 3 let se může domáhat vydání věci po nabyvateli. V tomto případě je tedy dobrá víra nabyvatele prolomena ve prospěch práv skutečného vlastníka.
Příklad 2
V bazaru je zakoupeno zboží (např. automobil v autobazaru) a následně se ukáže, že prodávající nebyl vlastníkem zboží ani nebyl oprávněn věc prodat (nepřijal ji do komise). Jaké je v tomto případě pro kupujícího riziko?
V tomto případě se kupujícímu ve lhůtě 3 let může stát, že skutečný vlastník prokáže ztrátu či odcizení věci a kupující mu bude muset věc vydat.
V ostatních případech se uplatňuje zásada § 1111 NOZ, kdy nabyvatel bude vlastníkem, pokud prokáže dobrou víru. Toto neplatí, pokud vlastník prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo činem povahy úmyslného trestného činu.
Příklad 3
Kupující koupí na inzerát automobil a následně se ukáže, že prodávající nebyl vlastníkem automobilu. Jak se uplatní § 1111 NOZ?
Pokud kupující prokáže, že byl v dobré víře, že prodávající je vlastníkem, vlastnické právo bude kupujícímu svědčit. V daném případě by jako důkaz svědčící ve prospěch kupujícího mohl sloužit zápis v evidenci vozidel (prodávající byl zapsán jako vlastník vozidla) a ověření totožnosti prodávajícího. Pravděpodobně však v uvedeném případě byl prodej automobilu úmyslným trestným činem prodávajícího, což skutečný vlastník prokáže a kupující tak vlastnické právo nenabyde.
 
Záruka za vady a záruka za jakost
NOZ v rámci všeobecných ustanovení závazkového práva upravuje v § 1908 a násl. zánik závazků včetně řádného a vadného plnění (§ 1914 a násl. NOZ), kde je např. stanoveno, že:
-
přenechá-li se věc jak stojí a leží (úhrnkem), jdou její vady k tíži nabyvatele (§ 1918 NOZ), zcizitel přebírá záruku za jakost, že předmět plnění bude po určitou dobu způsobilý k použití k ujednanému, resp. obvyklému, účelu a bude mít ujednané, resp. obvyklé, vlastnosti (§ 1919 NOZ). Pro případ smlouvy o koupi movité věci NOZ obsahuje zvláštní úpravu záruky za jakost v § 2113 a násl., nabyvatel může uplatnit práva z vadného plnění, pokud vadu vytkl zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to nejpozději do 6 měsíců od převzetí plnění (§ 1921 NOZ) - jedná se o obecnou úpravu, pro případ kupní smlouvy NOZ obsahuje úpravu speciální,
-
je-li vada odstranitelná, může se namáhat nabyvatel opravy, popř. doplnění plnění anebo přiměřené slevy z ceny; je-li vada neodstranitelná, může nabyvatel odstoupit od smlouvy anebo žádat přiměřenou slevu z ceny (§ 1923 NOZ). Poškozený nabyvatel má podle § 1924 NOZ i právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním práv z vadného,
-
uplatnění práv z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody (§ 1925 NOZ).
Pro případ smlouvy o koupi movité věci podle § 2085 násl. NOZ obsahuje NOZ speciální úpravu práv z vadného plnění (§ 2099 a násl. NOZ), která jsou následně ještě doplněna další speciální úpravou pro prodej zboží v obchodě. Podle § 2112 NOZ má kupující právo z vadného plnění jen tehdy, pokud vadu oznámí bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Skrytou vadu může kupující oznámit do 24 měsíců od převzetí věci. V § 2113 až 2117 NOZ obsahuje (k obecné úpravě v § 1919) speciální úpravu záruky za jakost.
Pro prodej zboží v obchodě je obecná úprava smlouvy o koupi movité věci doplněna zvláštní úpravou v § 2158 a násl. NOZ. Tato úprava je v praxi často diskutována a porovnávána s úpravou zákonné 24měsíční záruční doby podle § 620 podle starého občanského zákoníku (v rámci zvláštních ustanovení úpravy kupní a směnné smlouvy o prodeji zboží ve starém občanském zákoníku). NOZ rozhodně pro prodej zboží v obchodě neobsahuje přímé stanovení 24měsíční záruční doby - v § 2165 NOZ je však stanoveno, že kupující je oprávněn uplatnit práva z vady, která se vyskytne v době 24měsíců od převzetí. Nová úprava je někdy vykládána tak, že se jedná jen o jinou formulaci staré úpravy - viz např. tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti z 14.5.2013 dostupná na: http://obcanskyzakonik. justice.cz/infocentrum/aktuality/dvouleta- zakonnazarukana-zbozi-bude-platit-i-po-1-1-2014/.
Výklad Ministerstva spravedlnosti však má zásadní vadu spočívající v tom, že neodpovídá logickému výkladu § 2165 ve vztahu k § 2161 odst. 2 NOZ. Také neodpovídá směrnici 1999/44/ES, o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží, na kterou se tisková zpráva odvolává. Podle § 2161 odst. 2 NOZ totiž platí vyvratitelná právní domněnka, že pokud se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, považuje se věc za vadnou již v okamžiku převzetí. Ustanovení § 2161 odst. 2 plně odpovídá směrnici 1999/44/ES. Pokud by mělo podle § 2165 platit (jak tvrdí např. Ministerstvo spravedlnosti), že uplatněním vady do 24 měsíců od převzetí se věc považuje za vadnou v okamžiku převzetí, bylo by ustanovení § 2161 odst. 2 NOZ naprosto zbytečné. Navíc tento výklad neodpovídá systematice zákona (§ 2165 řeší uplatněné práva z vadného plnění, tedy 24měsíční lhůtu pro uplatnění práva a nikoli 24měsíční záruční dobu) a již vůbec ne směrnici 1999/44/ES.
Podle mého názoru je jediný možný výklad § 2165 odst. 1 NOZ ve vztahu k § 2161 odst. 2 NOZ ten, že za vadu, která se vyskytne do 6 měsíců od převzetí, nese odpovědnost prodávající (své odpovědnosti se však může zbavit, prokáže-li, že v okamžiku převzetí věc byla bez vady - to bude v praxi asi obvykle nemožné), a u vady, která se vyskytne v období 6 až 24 měsíců od převzetí, je na kupujícím, aby prokázal, že se jedná o skrytou vadu, kterou věc měla již v okamžiku převzetí. Z praktického hlediska zřejmě (bude záviset jednak na praxi obchodníků, jednak na judikatuře) mezi dnešní 24měsíční záruční dobou a novou 24měsíční lhůtou pro uplatnění skryté vady velký rozdíl nebude (u běžného spotřebního zboží se obvykle předpokládá, že nejméně po dobu 24 měsíců bude funkční). Tvrdit však, že se jedná o úpravu věcně shodnou, je dle mého názoru velice zavádějící.