Rekodifikace soukromého práva od 1.1.2014

Vydáno: 30 minut čtení

Nový občanský zákoník přináší od 1.1.2014 řadu změn, tento článek přibližuje obsah nového občanského zákoníku a jeho vztah k zákonu o obchodních korporacích a rejstříkovému zákonu, věnuje se základním principům nového občanského zákoníku , systematice právních forem právnických osob, věcem a převodu vlastnického práva (včetně nabytí vlastnického práva od neoprávněného) a otázce odpovědnosti dodavatele za vady včetně náhrady 24měsíční záruční doby při koupi spotřebního zboží podle starého občanského zákoníku úpravou novou.

Rekodifikace soukromého práva od 1.1.2014
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Orientace v nových předpisech soukromého práva
Hlavním předpisem soukromého práva je pochopitelně nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), tedy zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Z hlediska práva obchodních společností a družstev je hlavním zvláštním zákonem zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), tj. zákon č. 90/2012 Sb.
NOZ je základním předpisem soukromého práva, který není pouze náhradou starého občanského zákoníku zrušeného k 31.12.2013, ale také předpisem upravujícím oblasti soukromého práva řešené do 31.12.2013 předpisy stojícími mimo občanský zákoník. NOZ např. upravuje:
-
spolky (§ 214 až 302 NOZ) - jedná se o náhradu dosavadní úpravy sdružení dle zákona o sdružování občanů,
-
nadace a nadační fondy (§ 303 až 401 NOZ) - jedná se o náhradu dosavadní úpravy nadací a nadačních fondů podle zákona o nadacích a nadačních fondech,
-
cenné papíry (§ 514 až 544 NOZ) - náhrada dosavadní úpravy cenných papírů v zákoně o cenných papírech,
-
bytové spoluvlastnicví (§ 1158 až 1222 NOZ) - náhrada dosavadní úpravy v zákoně o vlastnictví bytů,
-
zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání (§ 2302 až 2315 NOZ) - zrušení zvláštní úpravy v zákoně o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
-
pojistnou smlouvu (§ 2758 až 2872 NOZ) - náhrada dosavadní zvláštní úpravy v zákoně o pojistné smlouvě.
Naprosto zásadní novinkou pro podnikatelské vztahy je odstranění dosavadní duplicity úpravy závazkového (obligačního, smluvního) práva zvlášť ve starém občanském zákoníku a obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.).
Tato duplicita obsahovala řadu rozdílů:
-
v obecné rovině se jednalo např. o rozdílnou promlčecí lhůtu - 3 roky podle starého občanského zákoníku x 4 roky podle obchodního zákoníku,
-
u koupě zboží podle obchodního zákoníku ochrana kupujícího při koupi od nevlastníka - podle § 446 obchodního zákoníku, pokud byl kupující v dobré víře, že prodávající je vlastníkem; naproti tomu starý občanský zákoník chránil vlastníka a na kupujícího od nevlastníka vlastnické právo nemohlo přejít, byť byl v dobré víře, že kupuje od vlastníka,
-
záruční doba 24 měsíců u koupě spotřebního zboží podle starého občanského zákoníku; naproti tomu obchodní zákoník záruční dobu neupravoval,
-
duplicitní úprava příkazní smlouvy ve starém občanském zákoníku a mandátní smlouvy v