Spojené osoby v daních

Vydáno: 30 minut čtení

Je jasné, že pokud spolu jednají osoby vzájemně ekonomicky, personálně či jinak provázané, dohodnou si smluvní podmínky, které mohou být velmi odlišné od smluv uzavíraných mezi nezávislými osobami. Nejde samozřejmě o nic nezákonného, ale o přirozený stav, ovšem státu by tím vznikaly významné daňové výpadky. Proto v daních - kde je cena určující - jsou stanovena jistá opatření, aby nadstandardní výhody dohodnuté mezi spojenými osobami neměly pro státní pokladnu nepříznivé dopady. Na straně druhé ale existují také určité situace, kdy by naopak bylo nespravedlivé nebo v rozporu s evropským právem zdaňovat transakce mezi spojenými osobami, pokud tyto dohromady tvoří ekonomicky fakticky jeden holdingový subjekt. Proto najdeme i naopak jisté daňové výhody spojených osob.

Spojené osoby v daních
Ing.
Martin
Děrgel
 
1) Kdy se jedná o spojené osoby v daních
Pojem „spojené osoby“ najdeme ve třech důležitých daňových zákonech - v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“). Podle § 23 odst. 7 ZDP se aktuálně pro účely ZDP a ZoR rozumí spojenými osobami:
Přímo kapitálově spojené osoby, jestliže se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob a přitom tento podíl představuje alespoň:
-
25% základního kapitálu nebo
-
25% hlasovacích práv těchto osob.
Nepřímo kapitálově spojené osoby, jestliže se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob a přitom tento podíl představuje alespoň:
-
25% základního kapitálu nebo
-
25% hlasovacích práv těchto osob.
Jinak spojené osoby (kvůli přehlednosti se k jejich vymezení dostaneme později).
Příklad 1
Osoby přímo kapitálově spojené
Nejjednodušším přímým kapitálovým spojením je prostá struktura společník (fyzická osoba)
versus
jeho společnost (např. s. r. o.), má-li společník alespoň 25% podíl na dané společnosti, nebo na více společnostech.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=2507.jpg
Přímo kapitálově spojenými osobami jsou A a B, i všechny čtyři subjekty C až F navzájem.
Příklad 2
Osoby nepřímo kapitálově spojené
O řád složitější situace nastává u nepřímého kapitálového spojení. O tyto osoby půjde u subjektů (D, E a F) vůči subjektu A, který se na nich podílí nepřímo, a to prostřednictvím držby kvalifikovaného podílu ve firmách B a C. Podmínkou je, aby ve vertikálním směru mezi jednotlivými úrovněmi byla minimálně 25% účast na základním kapitálu (hlasovacích právech). Takže spojenými osobami jsou všechny subjekty A, B, C, D, E a F.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=2513.jpg
Třetí kategorií „spojených osob“ v ZDP a ZoR jsou jinak spojené osoby, za které se považují:
1) osoby, kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby, s výjimkou: