Další daňové povinnosti v insolvenčním řízení

Vydáno: 6 minut čtení

Tento článek volně navazuje na předchozí články autorky Daňové aspekty insolvenčního procesu a Další aspekty insolvenčního procesu, zveřejněné v čísle 6 a 5 časopisu Daně a právo v praxi.

Další daňové povinnosti v insolvenčním řízení
doc. Ing.
Hana
Březinová
CSc.
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., auditorka č. osv. 0968
 
1. Daň z přidané hodnoty
Ustanovení § 99 od základního znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a poté následující úpravy až do novely provedené zákonem č. 502/2012 Sb.:
-
vymezovalo zdaňovací období jako kalendářní čtvrtletí, pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok nedosáhl 10 000 000 Kč,
-
vymezovalo zdaňovací období jako kalendářní měsíc, pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok dosáhl 10 000 000 Kč;
-
dále umožňovalo volbu zdaňovacího období v případě, dosáhl-li obrat za předcházející kalendářní rok 2 000 000 Kč;
-
předmětem úpravy dále byly přeměny společností, konkurs, poté rozhodnutí o úpadku.
S účinností od 1.1.2013 platí v případě insolvenčního procesu nový § 99b, který uvádí:
"(1) Probíhající zdaňovací období končí dnem, který předchází dni, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Následující zdaňovací období počíná dnem, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, a končí posledním dnem tohoto kalendářního měsíce. Pro období po skončení měsíce, ve kterém nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, do skončení insolvenčního řízení, je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.
(2) Probíhající zdaňovací období končí dnem, ve kterém bylo skončeno insolvenční řízení. Následující zdaňovací období počíná dnem následujícím po skončení insolvenčního řízení a končí posledním dnem tohoto kalendářního měsíce. Pro období po skončení měsíce, ve kterém bylo skončeno insolvenční řízení, do konce kalendářního roku je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.
(3) Plátce nemůže změnit zdaňovací období pro kalendářní rok bezprostředně následující po kalendářním roce, ve kterém došlo ke skončení insolvenčního řízení.
(4) Probíhající zdaňovací období skupiny končí dnem, který předchází dni, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku člena skupiny. Následující zdaňovací období skupiny a plátce, jehož členství ve skupině zaniklo v souvislosti s insolvenčním řízením, počíná dnem, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, a končí posledním dnem tohoto kalendářního měsíce." Následně upravuje § 101 zákona o dani z přidané hodnoty, že lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období končící dnem, který předchází dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, je 30 dnů od skončení zdaňovacího období. Pro skupinu to platí v případě, že soud rozhodl o úpadku jejího člena. Za zdaňovací období v době probíhajícího insolvenčního řízení (včetně zdaňovacího období, které končí dnem, kdy došlo k ukončení insolvenčního řízení) je lhůta pro podání daňového přiznání 25 dnů od skončení zdaňovacího období.
 
2. Spotřební daň
Zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně v průběhu insolvenčního řízení u spotřební daně řeší § 136a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění platných předpisů.
Zákon uvádí, že pokud jde o plátce, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, probíhající zdaňovací období končí dnem, který předchází dni účinnosti rozhodnutí o úpadku. Další zdaňovací období plátce začíná dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém bylo toto rozhodnutí insolvenčním soudem vydáno. Pro další období trvání insolvenčního řízení je zdaňovacím obdobím plátce kalendářní měsíc.
Dnem, kdy je ukončeno insolvenční řízení, končí probíhající zdaňovací období plátce. Dalším zdaňovací období plátce začíná dnem následujícím po dni ukončení insolvenčního řízení a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém bylo ukončeno insolvenční řízení.
Insolvenční správce, případně dlužník, pokud je oprávněn účinně nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty, je povinen podat do 25. dne po skončení zdaňovacího období daňové přiznání. Daň za zdaňovací období je splatná do 40. dne od skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit.
 
3. Silniční daň
Poplatník, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, je v souladu s § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, povinen podat daňové přiznání, vzniká-li mu daňová povinnost, nejpozději do 31. ledna.
 
4. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
Podle ustanovení § 20 odst. 2 písm. g) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, jsou od daně z převodu nemovitostí osvobozeny převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při provádění reorganizace v rámci insolvenčního řízení, pokud jde o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo o převod dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast.
Nadále platí úprava pro osvobození od daně darovací a z převodu nemovitostí, zanikne-li účast společníka za trvání konkursu, podle soudem schváleného reorganizačního plánu nebo podle soudem schváleného oddlužení [§ 20 odst. 6 písm. d) zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí].
 
5. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
V souladu se zněním § 13 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, má povinnost podat daňové přiznání do 31. ledna zdaňovacího období i poplatník, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení.
Text byl zpracován jako součást řešení výzkumného projektu VGS 2013K02 Finanční a účetní studie a jejich praktické aplikace.