Novela obchodního zákoníku

Vydáno: 15 minut čtení

Již 25.7.2012 schválila vláda novelu zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ “), která do českého právního systému zapracovává směrnici 2011/7/EU , o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (dále jen „směrnice“). Ačkoli původní účinnost zákona byla navržena k 1.3.2013 a termín pro zapracování směrnice uplynul již 16.3.2013, novela byla schválena Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení až 27.3.2013 (ačkoli její projednávání bylo naprosto bezproblémové). V důsledku vrácení zákona Senátem (Senát požaduje přijetí jednoho pozměňovacího návrhu ve věci splatnosti faktur vůči veřejným zadavatelům) došlo k dalšímu zpoždění a Poslanecká sněmovna se musela novelou zabývat 11.6.2013. Novela je tedy oběma komorami Parlamentu České republiky již schválena. Po předpokládaném schválení prezidentem by měla novela vyjít ve Sbírce zákonů během července, a nabýt tak účinnosti od 1.8.2013; méně pravděpodobné je, že by novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů ještě v červnu a nabyla účinnosti od 1.7.2013.

Ing.
Pavel
Běhounek
Novela přináší tyto změny:
-
omezení maximální doby splatnosti faktur,
-
omezení maximální doby přejímky,
-
zvýšení výše úroků z prodlení,
-
zavedení sankce za opožděnou úhradu kryjící interní náklady spojené s vymáháním pohledávky.
Směrnice má být uplatňována jednotně ve všech členských státech Evropské unie (dále jen „EU“), aby rozdílnou úpravou v různých členských státech nedocházelo k narušení hospodářské soutěže. Přeshraniční transakce by na straně věřitele neměly být v porovnání s tuzemskými obchody spojeny s vyššími riziky. Nové úpravy je tedy možné se u přeshraničních eurounijních obchodů dovolávat již od data jejího zapracování do právních řádů jednotlivých členských států - např. slovenský obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Sb.) byl v dané věci novelizován již k 1.2.2013 zákonem č. 9/2013 Sb. Pokud členské státy novou úpravu ještě nezapracovaly (jako Česká republika), bylo by řešením domáhat se náhrady škody na příslušném členském státu (včetně České republiky).
Novely obchodního zákoníku vynucené směrnicí bylo využito také k odstranění formální chyby obchodního zákoníku, která vznikla při projednávání doprovodné změny obchodního záko