Mezinárodní spolupráce: výměna informací pro daňové účely ve světle nových skutečností, 2. část

Vydáno: 28 minut čtení
Mezinárodní spolupráce: výměna informací pro daňové účely ve světle nových skutečností - II. část
Ing.
Veronika
Solilová
Ph.D.
Článek je pokračováním příspěvku, který vyšel v č. 12/2012 časopisu a shrnul právní rámec mezinárodní spolupráce s důrazem na výměnu informací, jak z pohledu OECD, tak EU. Nyní se článek zaměří na mezinárodní spolupráci z pozice České republiky, kdy bude rozebrána implementace směrnic EU, uzavřených SZDZ, TIEAs a Memorand včetně výsledku hloubkové revize implementace standardu transparentnosti a výměny informací.
Mezinárodní spolupráce z pozice České Republiky
Mezinárodní spolupráce s důrazem na výměnu informací v oblasti přímích daní bude analyzována v rámci České republiky z následujících pohledů, a to:
a)
implementace Směrnice 2011/16/EU a Směrnice 2003/48/EU; a
b)
analýzy uzavřených SZDZ, TIEAs a Memorand s důrazem na implementaci standardu transparentnosti a výměny informací.
Implementace Směrnice 2011/16/EU a Směrnice 2003/48/EU
Oblast mezinárodní spolupráce se v českém řádu řídí zákony č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní, a č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterými byla implementována směrnice EU Rady 77/799/EHS. Ta v současnosti již nevyhovuje požadavkům správní spolupráce či správní pomoci a byla tedy nahrazena Směrnicí 2011/16/EU s účinností od 1.1.2013. K zajištění účinnosti Směrnice 2011/16/EU je nutné ji implementovat, stejně jako předchozí Směrnici 77/799/EHS, do českého právního řádu. Z toho důvodu Ministerstvo financí dne 4.7.2012 předložilo vládě ke schválení návrh nového zákona o mezinárodní spolupráci1) při správě daní (dále jen "návrh ZMSD") a o změně dalších souvisejících zákonů (např. zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, a zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, a to v oblasti kompetencí příslušných orgánů pro provádění mezinárodní spolupráce)2). Vláda České republiky předložený návrh zákona schválila a návrh zákona byl rozeslán poslancům v polovině srpna 2012 k projednání, v současnosti3) návrh zákona čeká na první čtení v poslanecké sněmovně. Původní předpokládané nabytí účinnosti k 1.1.2013 bylo odloženo.
Cílem nové právní úpravy, která nahradí dosud platný zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č.