Finanční správa ode dne 1. 1. 2013

Vydáno: 2 minuty čtení
Finanční správa ode dne 1. 1. 2013
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 1. 2013, sp. zn. 9 Afs 1/2012. www.nssoud.cz
K předpisům:
-
zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.
Pro úplnost Nejvyšší správní soud konstatuje, že ke dni 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 7 písm. a) tohoto zákona Odvolací finanční ředitelství vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného finančním úřadům. Je to Odvolací finanční ředitelství, které nově rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím finančních úřadů, o nichž dříve rozhodovala finanční ředitelství. Na Odvolací finanční ředitelství tak v tomto řízení o kasační stížnosti přešlo postavení žalovaného, které do 31. 12. 2012 svědčilo Finančnímu ředitelství v Brně.
Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Chce-li tak daňový subjekt počínaje tímto dnem zahájit soudní řízení ve věcech daní, bude na straně žalovaného již vystupovat správce daně zřízený dle citovaného zákona. Např. u žalob proti rozhodnutím jakéhokoliv finančního ředitelství vydaného do 31. 12. 2012 bude žalovaným vždy Odvolací finanční ředitelství. Stejně tak se počínaje 1. 1. 2013 stane Odvolací finanční ředitelství účastníkem všech žalobních řízení tam, kde dosud vystupovalo finanční ředitelství zřízení dle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Žalobci (daňové subjekty) by tak měli být obezřetní při specifikaci žalovaného, byť lze předpokládat, že k takovýmto pochybením budou soudy přistupovat shovívavě a umožní patřičnou nápravu.