Změny v platbě zdravotního pojištění v roce 2015

Vydáno: 21 minut čtení
Změny v platbě zdravotního pojištění v roce 2015
Mgr.
Tomáš
Červinka
Rok 2015 měl přinést největší změnu v placení pojistného na zdravotní pojištění. Společně se sociálním pojištěním a daněmi mělo být zřízeno tzv. jedno inkasní místo. Již platný zákon č. 458/2011 Sb. měl nabýt účinnosti právě 1.1.2015 a zásadně tak změnit pravidla odvodových povinností v českém systému daní a pojistného. Nestalo se tak. Faktické zrušení popisovaného záměru přineslo přijetí zákona č. 267/2014 Sb. Ve většině ustanovení se zákony řešící odvod pojistného na zdravotní pojištění nemění. I přesto však dochází k řadě změn a z dlouhodobého hlediska lze považovat tyto změny za nejrozsáhlejší od roku 2008.
Za nejpodstatnější změnu lze označit zrušení navyšování vyměřovacího základu u zaměstnanců při poskytování pracovního volna bez náhrady příjmů a při neomluvené absenci. K harmonizaci mezi sociálním a zdravotním pojištění pak dochází u posuzování odvodu při dohodách podle zákoníku práce – tedy jak u dohod o provedení práce, tak u dohod o pracovní činnosti. Určitého posunu bylo dosaženo i při harmonizaci výjimek oproti daním z příjmů – v tomto případě jde o upřesnění v případě odstupného. Zřejmě neplánovaně pak dochází na rozdíl od sociálního pojištění k výpadku výjimky v případě náhrad příjmů představitelům státní moci. Tradičně se také mění minimální odvody pojistného a některé další vyměřovací základy. Tímto tématem uvedeme celou problematiku.
1. Základní změny v pojistném na zdravotní pojištění v roce 2015
Na úvod popišme změny, které souvisí se základními sazbami vyměřovacích základů OSVČ, zaměstnanců a osob, za které je plátcem pojistného stát.
Minimální vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných
Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Za průměrnou měsíční mzdu v národním hospodářství se považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Podle v