Stručně o změnách daňového řádu k 1.1.2015

Vydáno: 20 minut čtení
Stručně o změnách daňového řádu k 1.1.2015
JUDr.
Alena
Kohoutková
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, doznal k 1.1.2015 změn zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, v části čtvrté, článku VI. Změna daňového řádu.
Ke změnám daňového řádu dochází s účinností od 1.1.2015 rovněž zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, který v části druhé obsahuje rovněž novelu daňového řádu, i když byl, jak číslo zákona napovídá, přijat již v roce 2011 s účinností k prvnímu dni letošního roku. Tato novela daňového řádu obsahující 56 novelizačních bodů v článku III. a v článku IV. navazující přechodná ustanovení, byla v letech 2012–2014 postupně uváděna v život, přičemž některé novelizační body byly rušeny, u jiných byla posouvána jejich účinnost. Stalo se tak:
1.
zákonem č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s pojistným na důchodové spoření, v části XXVII, článku XXIX, ve kterém se účinnost přijatých změn, popřípadě zrušení některých ustanovení přijatých výše citovaným zákonem, posunula k 1.1.2013,
2.
zákonným opatřením Senátu č. 344/2013Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, v části XVII, článku ...I, došlo u zde vyjmenovaných ustanovení ke změně účinnosti k 1.1.2014, a
3.
poslední změna v novele přijaté v úvodu citovaným zákonem se týkala zbývajících ustanovení, která dosud nevstoupila v účinnost, která však měla nastat podle platného textu zákona č. 458/2011 Sb., dnem 1.1.2015. Z těchto ustanovení byla ještě některá zrušena právě zákonem č. 267/2014 Sb., v části XV, článku XXI, kde dochází k novelizaci zákona č. 458/2011 Sb.
Z hlediska legislativní praxe, lze hovořit téměř o kalvárii změn na cestě k účinnosti novely obsažené v zákonu č. 458/2011 Sb., a podívejme se nyní, která ustanovení daňového řádu se tedy mění k 1.1.2015, a připojme velmi orientační informaci o tom, co