Daň z nemovitostí v roce 2013

Vydáno: 18 minut čtení

Opět se blíží termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí, a proto je, jako každoročně, vhodné tuto povinnost připomenout a zejména upozornit na novinky, k nimž u této daně od 1. ledna 2013 dochází. Lhůta pro podání řádného nebo dílčího daňového přiznání na rok 2013 je do 31. 1. 2013. Výjimku tvoří případy, kdy správce daně lhůtu prodloužil, anebo vznikne-li povinnost podat daňové přiznání v pozdějším termínu podle ustanovení § 13a odst. 10 nebo 11 zákona č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“).

Daň z nemovitostí v roce 2013
Dr.
Jindřich
Klestil
Lhůtu pro podání daňového přiznání může správce daně podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), na žádost daňového subjektu nebo z vlastního podnětu prodloužit až o 3 měsíce, tj. do 30. dubna 2013.
Pokud byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a do 31. 12. roku, v němž byl návrh podán, o něm nebylo rozhodnuto, je poplatník podle ustanovení § 13a odst. 10 zákona o dani z nemovitostí povinen podat daňové přiznání na zdaňovací období následující po roce, v němž vznikly právní účinky vkladu, ve lhůtě do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl vklad zapsán do katastru nemovitostí.
Jestliže nebylo dědické řízení ukončeno do 31. 12. roku, v němž poplatník zemřel, je podle ustanovení § 13a odst. 11 zákona o dani z nemovitostí poplatník povinen podat daňové přiznání na zdaňovací období následující po roce, v němž poplatník zemřel, ve lhůtě do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu o dědictví.
Daňové přiznání se nepodává, pokud oproti předchozímu zdaňovacímu období u poplatníka nedošlo ke změnám, rozhodným pro stanovení daně, anebo pokud došlo pouze ke změnám uvedeným v ustanovení § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí. Jedná se o změnu sazeb daně, změnu průměrné ceny půdy přiřazené k jednotlivým katastrálním územím, změny koeficientů daně podle § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 a 4 nebo podle § 12 zákona o dani z nemovitostí, anebo o zánik osvobození podle § 4 odst. 1 písm. v) téhož zákona či zánik osvobození uplynutím zákonem stanovené lhůty, není-li nemovitost ani částečně osvobozena z jiného důvodu, a
od 1. 1. 2013 také o změnu místní příslušnosti poplatníka ke správci daně
.
Tato změna souvisí, jak bude dále vysvětleno, se vznikem nových finančních úřa