Změny u daně z příjmů od 1. 1. 2013

Vydáno: 20 minut čtení

Dne 1. 1. 2013 nabude účinnosti několik zákonů, kterými dojde od uvedeného data k dílčím změnám i v zákoně č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). U těch změn ZDP, které byly provedeny v souvislosti se změnami jiných zákonů nebo přijetím nových zákonů od 1. 1. 2013, byl legislativní proces již dokončen a příslušné zákony byly uveřejněny ve Sbírce zákonů. Pokud bude nakonec přijat i vládní návrh zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů (sněmovní tisk č. 801), dojde od roku 2013 k takovým změnám v ZDP, které mnoha poplatníkům daně z příjmů fyzických osob podstatně zvýší jejich dosavadní daňové zatížení.

Změny u daně z příjmů od 1. 1. 2013
Ing.
Jiří
Vychopeň
Následuje přehled a komentář nejdůležitějších již přijatých změn v ZDP s účinností od 1. 1. 2013.
Podle části první zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
, ve znění pozdějších předpisů, nabude od 1. 1. 2013 účinnosti nové znění ustanovení § 4 odst. 1 písm. p) ZDP, podle kterého bude
osvobozen od daně z příjmů fyzických osob také příjem získaný ve formě dávek z úrazového pojištění podle zvláštních právních předpisů upravujících úrazové pojištění
. Tato změna souvisí s tím, že v roce 2013 by měl konečně nabýt účinnosti zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (podle ustanovení § 365 zákoníku práce se do dne nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců řídí odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání zejména ustanoveními § 272 až 274 současně platného zákoníku práce, § 205d dřívějšího zákoníku práce a vyhláškou č. 125/1993 Sb., kterou jsou stanoveny podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších vyhlášek). Pojistné na úrazové pojištění zaměstnanců bude platit zaměstnavatel příslušné správě sociálního zabezpečení, přičemž toto pojistné bude daňově uznatelným výdajem (nákladem).
V části šesté zákona č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
, byly přijaty dílčí změny ZDP, které reagují na zavedení tzv. druhého fondového důchodového pilíře podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, a na transformaci dosavadního penzijního připojištění se státním příspěvkem na doplňkové penzijní spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, zejména:
*
Podle nového znění ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) ZDP bude
od daně osvobozeno nově také plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření
.
Podle zákona č.