Přechod na hospodářský rok v oblasti účetnictví a daní z příjmů

Vydáno: 37 minut čtení

Mnoho účetních jednotek - poplatníků daně z příjmů využívá nebo zvažuje využití možnosti používat jako účetní období tzv. hospodářský rok. Cílem tohoto článku je popsat aktuální úpravu procesu změny účetního období, tj. přechodu z kalendářního na hospodářský rok, a změny ve vymezení hospodářského roku v oblasti účetnictví a nejdůležitější postupy v oblasti daní z příjmů při používání hospodářského roku po novelách právních předpisů účinných od roku 2012.

Přechod na hospodářský rok v oblasti účetnictví a daní z příjmů
Ing.
Otakar
Machala
 
Účetní období mimo 12 měsíců
Ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚ“), definuje účetní období jako 12 po sobě jdoucích měsíců. Takto stanovené účetní období se může shodovat s kalendářním rokem, potom platí, že účetním obdobím je kalendářní rok, nebo se s kalendářním rokem shodovat nemusí, pak hovoříme o tzv. hospodářském roku. Účetní období však může být i kratší nebo delší než 12 měsíců v případě období bezprostředně předcházejícího změně účetního období z kalendářního na hospodářský rok a obráceně, a delší než 12 měsíců, a to v případě:
*
vzniku účetní jednotky v období 3 měsíců před koncem kalendářního roku,
*
zániku účetní jednotky v období 3 měsíců po skončení kalendářního roku nebo hospodářského roku,
*
stanoví-li ZÚ nebo zvláštní právní předpis rozvahový den ve lhůtě do 3 měsíců před počátkem běžného účetního období,
*
stanoví-li ZÚ nebo zvláštní právní předpis rozvahový den ve lhůtě do 3 měsíců po konci běžného účetního období a neodporuje-li takovéto prodloužení smyslu rozvahového dne běžného účetního období, nebo
*
připadne-li rozhodný den u nástupnické účetní jednotky, u účetní jednotky rozdělované odštěpením nebo u přejímajícího společníka v případě převodu jmění na společníka do období 3 měsíců před skončením kalendářního nebo hospodářského roku a dojde-li v tomto období zároveň k zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku.
 
Vymezení hospodářského roku
Účetní období označované jako hospodářský rok nelze stanovit zcela libovolně. Může začínat pouze prvním dnem jiného kalendářního měsíce, než je leden. Toto období potom končí v následujícím roce vždy posledním dnem měsíce předcházejícího měsíci, v němž hospodářský rok začíná.
Příklad 1
Potravinářská společnost Agro, s. r. o., se rozhodla přejít vzhledem k převážně sezónnímu charakteru své činnosti na účetní období začínající měsícem dubnem. Změnu včas oznámila svému místně příslušnému správci daně. Účetní a zároveň zdaňovací období společnosti tak každoročně začíná dnem 1. 4. a končí dnem 31. 3. následujícího kalendářního roku.
 
Termín pro oznámení změny
Přechod z účetního období kalendářní rok na účetní období hospodářský rok není vázán na rozhodnutí místně příslušného správce daně. Záměr musí být správci daně oznámen předem, avšak není ho třeba nijak zdůvodňovat.
S účinností od 1. 1. 2012 je podnikatelský subjekt povinen podle § 3 odst. 5
oznámit záměr změny účetního období
místně příslušnému správci daně nejméně:
*
3 měsíce před plánovanou změnou účetního období
nebo
*
před koncem běžného účetního období
,
a to podle toho, který z termínů nastává dříve
, jinak účetní období zůstává nezměněno. Takto se postupuje jak při přechodu z kalendářního na hospodářský rok, tak i při přechodu z hospodářského roku na kalendářní rok. Změnu účetního období může účetní jednotka v běžném účetním období provést pouze jednou.
Je důležité si uvědomit, že znění ZÚ do 31. 12. 2011 obsahovalo jen první z uvedených termínů. Změna formulace byla údajně přijata za účelem omezení spekulativních změn účetního období z daňových důvodů. Jak se v praxi ukazuje, tento problém příliš nevyřešila a naopak situaci při změně účetního období a výklad ustanovení v souvislosti s oznámením správci daně v některých případech účetním jednotkám komplikuje.
V odborné veřejnosti panuje shoda, že za okamžik (plánované) změny účetního období se pro účely § 3 odst. 5 ZÚ v případě přechodu z kalendářního na hospodářský rok považuje první den hospodářského roku, který bude nově účetním obdobím a v případě přechodu z hospodářského roku na kalendářní rok první den kalendářního roku, který bude nově účetním obdobím.
Příklad 2
Obchodní společnost Bonax, a. s., se rozhodla přejít na hospodářský rok začínající měsícem listopadem. Pokud má společnost splnit povinnost oznámit záměr změny účetního období místně přísl