Rozhodování zdravotních pojišťoven

Vydáno: 5 minut čtení

Zákon č. 500/2004 Sb. , ve znění pozdějších předpisů (správní řád), účinný od 1. 1. 2006, stanoví zásady, neboli obecné povinnosti, kterými se řídí jak správní orgány, tak účastníci řízení. Rozhoduje-li zdravotní pojišťovna ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou tato řízení vedena z moci úřední, alternativně lze správní řízení zahájit na žádost, návrh nebo podnět plátce. Správní řízení je zahájeno dnem, kdy zdravotní pojišťovna oznámila plátci zahájení správního řízení doručením oznámení. Správní řízení zahajuje zdravotní pojišťovna bezodkladně poté, kdy prokazatelně zjistí skutečnosti odůvodňující zahájení správního řízení z moci úřední a má shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí (podkladové materiály dodané plátcem, vyúčtování aj.). Správní řízení musí být vždy zahájeno samostatnou listinou. Není-li zákonem stanoveno jinak, je účastník (plátce pojistného) oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné nároky po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí včetně možnosti plátce vyjádřit se k disponibilním podkladům zdravotní pojišťovny před vydáním rozhodnutí. Zdravotní pojišťovna je oprávněna určit účastníkovi řízení usnesením přiměřenou lhůtu k provedení úkonu (zaujetí stanoviska), není-li tato lhůta stanovena zákonem a je-li této skutečnosti zapotřebí.

Rozhodování zdravotních pojišťoven
Ing.
Antonín
Daněk
 
Podklady pro rozhodnutí
Podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje zdravotní pojišťovna, kdy těmito podklady jsou ve smyslu § 50 zákona č. 500/2004 Sb. například návrhy plátců, důkazní listiny, podklady od jiných správních orgánů (finančních úřadů, správ sociálního zabezpečení), orgánů veřejné moci, skutečnosti známé zdravotní pojišťovně z titulu její úřední činnosti, ale i skutečnosti obecně