Odůvodnění rozhodnutí

Vydáno: 2 minuty čtení
Odůvodnění rozhodnutí
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 1. 2012, č. j. 1 Afs 78/2011-188. www.nssoud.cz
„Jak uvedeno shora, § 40 odst. 6 ZSCP je založen na absolutní správní úvaze; správní orgán tak v případě obdržení žádosti o prodloužení lhůty (avšak ani to není podmínkou) rozhodne, zda lhůtu prodlouží, anebo žádosti nevyhoví. Ovšem i v takových případech je nutno mít na mysli principy, na něž odkazuje i Ústavní soud (např. nález sp.zn. Pl. ÚS 33/97, ze dne 17. 12. 1997, publikován pod č. 30/1998 Sb.), totiž, že i v českém právu platí a je běžně aplikována řada obecných právních principů, které ač nejsou výslovně obsaženy v právních předpisech, jsou respektovány při interpretaci a aplikaci práva. V souzeném případě pak zmíněný přístup znamená, že i rozhodnutí založené na volné správní úvaze musí být zbudováno na racionálních důvodech, pro něž se správce daně rozhodl žádosti vyhovět, anebo ji naopak zamítl. Za situace, kdy zákon nevznáší výslovný požadavek na odůvodnění takového rozhodnutí, není přitom podstatné, zda ony důvody budou přímou součástí tohoto rozhodnutí (ač by toto řešení bylo samozřejmě vhodné), nebo budou obsahem úředního záznamu založeného ve správním spisu. V každém případě však musí být důvody správce daně pro zvolený postup transparentní a jednoznačně seznatelné; důvodem pro toto řešení je právě fakt, že osoba zúčastněná na řízení má právo se s důvody rozhodnutí seznámit.“
V rámci daňového řízení existuje obecné právo na seznámení se s důvody rozhodnutí tak, aby byla zachována možnost přezkoumání postupu rozhodujícího orgánu. Uvedené tak znamená, že je povinností rozhodujícího orgánu dotčenému subjektu vždy nějakým způsobem umožnit seznat důvody jeho postupu. To nezávisle na tom, zda zákon takovýto postup striktně vyžaduje či nikoliv. Bez dostání tomuto požadavku by se totiž již nejednalo o řádný výkon veřejné moci, leč svévoli. A ta je v právním státě nepřípustná.