Souběh funkce podle obchodního zákoníku? Větší riziko než dřív

Vydáno: 18 minut čtení

Na počátku roku 2011 vzbudil velkou pozornost médií rozsudek Nejvyššího správního soudu1, kde byla deklarována nepřípustnost souběhu funkce jednatele a ředitele společnosti (tj. stavu, kdy jednatel společnosti zároveň zastává pozici ředitele společnosti, a to na základě pracovní smlouvy).2 Z tohoto nepřípustného souběhu pak bylo vyvozeno, že žalobce (jednatel a zároveň ředitel) nebyl účasten ani nemocenského pojištění zaměstnanců. Na bouřlivou diskuzi způsobenou uvedeným rozhodnutím reagoval zákonodárce přijetím novely obchodního zákoníku, která má souběh funkcí umožnit.3 Tím by mělo dojít k „legalizaci“ stávajícího stavu, neboť v praxi je souběh funkcí u jednatelů a členů představenstva velmi obvyklý. Zároveň došlo k úpravě daňových předpisů. Autorky se zabývají souběhem funkcí podle aktuální úpravy.

Souběh funkce podle obchodního zákoníku? Větší riziko než dřív
Mgr. Ing.
Markéta
Pravdová
advokátka, partnerka
JUDr.
Lucie
Josková
Ph. D., LL. M.
advokátka
 
I. Právní aspekty
 
Nová úprava
Od 1. 1. 2012 bylo do zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), začleněno ustanovení§ 66d „Pověření obchodním vedením“.4 Podle odst. 1 tohoto ustanovení může statutární orgán společnosti pověřit obchodním vedením společnosti zcela nebo zčásti jinou osobu. Tyto činnosti mohou být též vykonávány v pracovněprávním vztahu zaměstnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec může být současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem. Toto ustanovení tak výslovně připouští tzv. souběh funkce, tj. stav, kdy jednatel/člen představenstva má se společností zároveň pracovněprávní vztah5, jehož předmětem je okruh úkolů, které se (zcela či zčásti) kryjí s obchodním vedením.
 
Obchodní vedení
Kompetence
jednatelů/členů představenstva lze rozdělit do tří okruhů:
(i)
jednání jménem společnosti (tj. činění právních úkonů vůči třetím osobám),
(ii)
obchodní vedení (viz níže) a
(iii)
ostatní úkoly (např. svolávání valné hromady).
Obchodní zákoník (ani jiný předpis) definici obch