Nad judikaturou k opravám chyb v účetnictví a jejich zaviněním účetní firmou

Vydáno: 45 minut čtení

Účetnictví je základním zdrojem podkladů pro řádné sestavení daňového přiznání. Při jeho vedení se daňoví poplatníci dopouštějí celé řady chyb, které mohou mít za následek doměření daně. Judikatuře z oblasti snahy o jejich odstranění je věnován dnešní příspěvek. Pozornost věnujeme i vztahu externí účetní k chybám způsobeným svému klientovi.

Nad judikaturou k opravám chyb v účetnictví a jejich zaviněním účetní firmou
Ing.
Zdeněk
Burda
 
Opravy a rekonstrukce účetnictví
Účetnictví by na konci roku mělo projít řádnou inventarizací, ve které by se mělo přijít na případné chyby v účtování. Čas od času se však stane, že teprve v následujícím roce (či ještě později) přijdeme na to, že je v účetnictví chyba.
V případě, že se již po uzavření účetních knih, odeslání daňového přiznání a účetních výkazů na finanční úřad dodatečně přijde na chybu v účetnictví uplynulého roku, snaží se některé účetní jednotky znovu otevírat již uzavřené účetnictví a zpětně do něho zasahovat.
Jak se na dodatečné úpravy účetnictví dívá
legislativa
?
Do konce roku 2001 zákon č. 533/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „ZoÚ“), neumožňoval otevírat již uzavřené účetní knihy.
Současné znění ZoÚ v § 17 odst. 7 říká:
"Po schválení účetní závěrky nesmí účetní jednotka přidávat další účetní zápisy kdykoli později do uzavřených účetních knih s výjimkou případů přeměny společnosti uvedených v odstavci 3.
Do okamžiku schválení účetní závěrky, nejpozději však do konce následujícího účetního období, může účetní jednotka pouze z důvodů, že obsah položek účetní závěrky neodpovídá skutečnému stavu, již uzavřené účetní knihy opět otevřít a provést případnou opravu účetních zápisů a sestavit novou účetní závěrku
, která se tímto stává účetní závěrkou podle tohoto zákona."
Z výše uvedeného je zřejmé, že řešení chyb uplynulého roku, na které se přijde až v roce novém, je nutné posuzovat podle toho, zda účetní závěrka byla nejen sestavena, ale i schválena. Pokud se na chybu přijde sice až po uzavření účetních knih, ale před
okamžikem schválení účetní závěrky, nejpozději však do konce následujícího účetního období, může účetní jednotka již uzavřené účetní knihy opět otevřít a provést případnou opravu účetních zápisů a sestavit novou účetní závěrku, která se tímto stává účetní závěrkou podle tohoto zákona. Pokud se na chybu přijde až po schválení účetní závěrky
, není možno situaci řešit zpětnými úpravami do již uzavřených knih.
Příklad 1
Společnost VVV, a. s., sestavila účetní závěrku za rok 2010 v březnu 2011. V květnu 2011 byla závěrka schválena. V lednu 2012 zjistila, že do výnosů roku 2009 zapomněla zahrnout fakturu ve výši 100 000 Kč.
Firma bude muset zmíněnou fakturu zahrnout do účetnictví do účetních výnosů roku 2012. Do účetnictví roku 2010 již nemůže zasahovat, protože účetní závěrka je již schválena.
Příklad 2
Firma HHH, s. r. o., sestavila účetní závěrku za rok 2011 v dubnu 2012. Ještě před jejím schválením zjistila, že do výnosů roku 2011 zapomněla zahrnout fakturu ve výši 50 000 Kč. Protože však ještě nedošlo ke schválení účetní závěrky za rok 2011, může otevřít již uzavřené účetní knihy roku 2011 a zmíněnou fakturu zahrnout do účetnictví do výnosů roku 2011. Posléze sestaví a schválí novou účetní závěrku za rok 2011.
Poznámka: Pro úplnost připomínáme, že účetní závěrku neschvaluje ani účetní, ani vedení společnosti. Pravidla nestanovují účetní předpisy, ale obchodní zákoník. Tak např. dle § 128 obchodního zákoníku schvaluje účetní závěrku s. r. o. valná hromada. Ta se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Obdobně se postupuje i u akciové společnosti. Na druhé straně schválení či neschválení účetní závěrky nemá vliv na termíny pro podání daňového přiznání. Proto mohou nastat v praxi případy, kdy např. je již podáno daňové přiznání, ale účetní závěrka není schválena.
 
Jak účtovat opravy minulých účetních období?
Jak již bylo výše uvedeno, jestliže se na chybu přijde až po schválení roční účetní závěrky, není možno znovu zasahovat do účetnictví minulých let. Opravu je nutno provést v účetnictví běžného období. Pokud jde o opravu nákladů či výnosů minulých období, České účetní standardy nařizují pro opravu využít účtovou skupinu 68 - Mimořádné výnosy, kde se účtuje oprava výnosů minulých účetních období,
pokud jde o významné položky
, obdobně se v případě opravy nákladů použije účtová skupina 58 - Mimořádné náklady, opět v případech, že jde o významné položky.
Pokud o významné položky nejde, použije se ten nákladový či výnosový účet, ke kterému věcně příslušná chybná operace patřila, tedy ten na kterém bylo původně chybně účtováno (popř. mělo být účtováno).
Výjimkou z výše uvedených pravidel jsou případy přeměny společnosti, kdy ještě dodatečný zásah ZoÚ připouští.
Jestliže se po odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů za uplynulý rok přijde na chybu, která má dopad na daňový základ, je nutno tuto situaci řešit podáním buď opravného, nebo dodatečného daňového přiznání.
Příklad 3
Firma VVV, s. r. o., podala 15. února 2012 daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2011. (Neměla daňového poradce, ani povinnost auditu, proto lhůta pro podání řádného daňového přiznání byla do 2. dubna 2012.) Dne 25. března v podniku zjistili, že došlo k chybě, na základě které zapomněli do nákladů roku 2011 zaúčtovat fakturu na 100 000 Kč.
Protože ještě neuplynula lhůta 2. dubna (1. duben v roce 2012 připadá na neděli), která je stanovena pro podání řádného daňového přiznání, celou situaci vyřeší podáním opravného daňového přiznání na nižší daňovou povinnost, zohledňující výše uvedené skutečnosti. Na původně podané řádné daňové přiznání se pak hledí, jako by nebylo podáno. (Připomínáme, že z hlediska účetnictví bylo podstatné nikoli to, zda bylo podáno přiznání, ale to, zda byla účetní závěrka schválena valnou hromadou).
Pokud tedy účetní závěrka ještě valnou hromadou schválena nebyla, zaúčtuje se oprava do účetnictví roku 2011 a spolu s opravným daňovým přiznáním se na finanční úřad dodá i opravená Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, popř. Příloha k roční účetní závěrce. Pokud již účetní závěrka valnou hromadou schválena byla, k opravnému daňovému přiznání se nové výkazy přikládat nebudou, protože účetně není možno opravu do „starého“ roku provést, Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát tedy zůstanou stejné, oprava se promítne až do účetnictví roku 2012.
Příklad 4
Firma HHH, s. r. o., podala řádné daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2011 dne 30. března 2012. (Firma neměla daňového poradce ani povinnost auditu, proto termín pro podání řádného daňového přiznání byl 2. duben 2012.) Dne 15. července účetní zjistili, že do účetnictví uplynulého roku opomněli zaúčtovat do výnosů fakturu ve výši 50 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že termín pro podání řádného daňového přiznání již dávno uplynul, není možno situaci vyřešit podáním opravného daňového přiznání, ale bude nutno sestavit daňové přiznání dodatečné. Protože v daném případě bude toto daňové přiznání mít za následek zvýšení daňové povinnosti, bude muset poplatník kromě doplacení daně počítat i s vyměřením úroku z prodlení ve výši repo sazby ČNB platné v první den kalendářního pololetí zvýšené o 14 % za každý den prodlení počínaje 1. dubnem 2006 až do dne zaplacení daně.
 
Co když se na chybu v účetnictví přijde až po uplynutí prekluzivní lhůty pro vyměření daně?
Výše popsané postupy oprav chyb z minulých období svádí některé daňové subjekty k oddalování opravy účetnictví. Daňový subjekt si je např. v některých případech chyby vědom, čeká s její opravou na dobu, kdy uplyne zákonná lhůta pro vyměření daně a spoléhá na to, že účetnictví „dá do pořádku“ až potom a daň mu již nebude možno doměřit.
Příklad 5
Firma AAA, s. r. o., zapomněla zaúčtovat do výnosů roku 2007 fakturu na své služby na 100 000 Kč. Společnost na chybu přišla v březnu 2012. Vzhledem k tomu, že správce daně neučinil žádný úkon k doměření daně (např. kontrolu), společnost předpokládá, že
prekluzivní lhůta
, po které již nebude možno daň doměřit, již uplynula. Firma se chystá provést opravu účetnictví v roce 2012 s tím, že dodatečné daňové přiznání na rok 2007 v roce 2012 již podávat nebude, protože daň za rok 2007 již není možno doměřit.
Zároveň předpokládá, že zmíněná oprava, provedená v roce 2012 bude znamenat pouze navýšení účetních výnosů, přičemž daňově se do roku 2012 započítávat nebude, protože patří do již prekludovaného roku 2007.
Výše popsaný postup je stále v praxi oblíbený, finanční orgány (byť nerady) tento postup akceptovaly (včetně názorů Ministerstva financí).
Jak však plyne z níže uvedeného judikátu Nejvyššího správního soudu, v podobných situacích je nutno daň zaplatit.
 
Z judikatury
 
1. Oprava výnosů minulých období po prekluzi
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 4 Afs 32/2004-94 ze dne 23. prosince 2005.)
 
Komentář k judikátu č. 1
Žalobkyně zaúčtovala do účetních výnosů roku 1998 opravu výnosů týkajících se roku 1994. Při sestavování daňového přiznání za rok 1998 toto navýšení účetních výnosů zahrnula do „nedaňových“ výnosů, protože patřily do roku 1994.
Finanční orgány a následně soud tento postup neuznaly a potvrdily oprávněnost zdanění v roce 1998. (Tento postup se však použije pouze pro případy, kdy „původní“ období je již daňově prekludováno. V případě, že by k prekluzi ještě nedošlo, pak by se oprava výnosů zaúčtovala také do roku, ve kterém byla chyba zjištěna, ale daňově by se řešila podáním dodatečného daňového přiznání.) I když se odkazy z rozsudku týkají již zrušeného zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“), lze příslušné závěry soudu chápat obdobně i z hlediska daňového řádu.
Paradoxní v tomto případě bylo, že žalobkyně argumentovala názorem Ministerstva financí, které hovořilo v její prospěch, soud ho ale odmítl vzít v úvahu. Zvítězila okolnost, že předmětná částka by vlastně nebyla nikdy zdaněna a tento argument dostal přednost před námitkou nutnosti i pro daňový základ vycházet z časové a věcné souvislosti nákladů a výnosů.
    
Shrnutí k judikátu
Žalobkyně považovala za nesprávný postup žalovaného Finančního ředitelství, mimo jiné v tom, že
neuznal jako položku snižující základ daně částku 1 097 162,60 Kč, která byla zaúčtována do účetních výnosů roku 1998 jako oprava chybného účtování roku 1994
. Žalovaný tuto položku neuznal, ačkoliv u poplatníků účtujících v podvojném účetnictví se vychází z hospodářského výsledku, který se upraví o částky, které se do daňového základu nezahrnují. Pominula však skutečnost, že ještě před započetím úprav hospodářského výsledku je nutné z něj vyloučit podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, náklady a výnosy časově nesouvisející s daným zdaňovacím obdobím.
Žalovaný dále podle názoru žalobkyně nesprávně pominul ustanovení § 47 ZSDP, když nevzal v úvahu, že tříletá lhůta pro vyměření daně za rok 1994 uplynula, aniž by byl ze strany správce daně učiněn úkon směřující k vyměření daně nebo k jejímu dodatečnému stanovení.
Daň byla chybně vyměřena po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání.
  
Názor Nejvyššího správního soudu
Na základě daňové kontroly správce daně zvýšil základ daně z příjmů právnických osob za předmětné období na částku 3 760 000 Kč a nově stanovil daň z příjmů právnických osob ve výši 1 000 300 Kč. Žalovaný správní orgán následným rozhodnutím snížil stanovený základ daně na částku 3 289 000 Kč a změnil stanovenou daňovou povinnost stěžovatelky na částku 835 450 Kč. V odůvodnění rozhodnutí konstatoval, že prvostupňové rozhodnutí se zabývalo výnosy, o které byl zvýšen daňový základ pro rok 1998, a které byly v daňovém přiznání daně z příjmů v tomto období uvedeny na řádku 162 jako výnosy, které nepodléhají zařazení do daňového základu roku 1998.
Jednalo se o částku 1 097 162,60 Kč, která byla zaúčtována v roce 1998 na účet č. Z pod označením: výnosy roku 1994.
Věcně se jednalo o jednorázové služby, které byly pro společnost Komerční banka, a. s., provedeny kompletně v roce 1994, poslední část uvedené zálohy ve výši 1 097 162,60 Kč však byla vyúčtována až v roce 1998.
Stěžovatelka podle názoru žalovaného správně zaúčtovala předmětnou částku do výnosů, ale neprokázala, že byla oprávněna nezařadit ji do daňového základu, neboť výslovné znění ustanovení § 23 odst. 4 zákona o daních z příjmů jí to neumožňuje.
Tato položka nebyla nikdy zdaněna, ani v roce 1994, ani v letech následujících. Žalovaný dále zjistil, že shora uvedená částka nebyla v roce 1994 začleněna do výnosů. Proto byla proúčtována do výnosů roku 1998 ve výši 1 097 162,60 Kč.
Žalovaný zdůraznil, že vychází z hospodářského výsledku, který se podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o daních z příjmů upraví o částky, které se do daňového základu nezahrnují. Stěžovatelka neprokázala, že předmětná částka 1 097 162,60 Kč (z celkově na řádku 162 vykazovaných 2 800 730 Kč) odpovídá svým obsahem položkám, které stanoví § 23 odst. 4 zákona o daních z příjmů jako položky nezahrnované do daňového základu.
Městský soud odmítl argumentaci stanoviskem Ministerstva financí České republiky s tím, že se jedná o jiný případ, jehož posouzení není pro řešení předmětné věci právně závazné. Stěžovatelka namítala, že soud vůbec neuvedl, z jakého důvodu se předmětné stanovisko nevztahuje na posuzovaný případ. Pokud by tato námitka stěžovatelky byla důvodná, již tato okolnost by musela vést ke zrušení rozsudku městského soudu, aniž by se Nejvyšší správní soud mohl zabývat právním posouzením jednotlivých otázek.
Městský soud správně vyhodnotil, že stanovisko Ministerstva financí České republiky v jiné věci pro něj není závazné, a dále se tímto stanoviskem nezabýval
, neboť si sám dostatečně zjistil skutkový stav tak, že postačoval k vydání rozhodnutí ve věci samé. Odůvodnění městského soudu je proto dostačující; uvádění důvodů, proč se předmětné stanovisko nevztahuje na případ stěžovatelky, by bylo nadbytečné. Městský soud navíc neuvedl, že se stanovisko na případ stěžovatelky nevztahuje, pouze jej nepovažoval za významné pro rozhodnutí ve věci samé.
V kasační stížnosti stěžovatelka dále namítala, že správce daně pochybil, když neuznal jako položku snižující základ daně částku ve výši 1 097 162,60 Kč zúčtovanou do účetních výnosů roku 1998 jako opravu chybného účtování roku 1994. Městský soud se přiklonil k názoru správce daně. Stěžovatelka vycházela z ustanovení § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů, když nezahrnula příjmy za rok 1994 do svého daňového základu za rok 1998. Zdůrazňovala přitom věcnou a časovou souvislost těchto příjmů s rokem 1994. Stěžovatelka uzavřela v roce 1993 smlouvu o pronájmu nebytových prostor se společností Komerční banka, a. s. V roce 1994 byla stěžovatelce ze strany této společnosti poskytnuta záloha na investice, včetně interiérového vybavení, ve výši 4 750 000 Kč. Část této zálohy byla stěžovatelkou proúčtována do výnosů v roce 1997, část poté v roce 1998 - jde o částku 1 097 162,60 Kč. Tato částka byla v roce 1998 převedena na účet mimořádné výnosy, čímž se stala součástí hospodářského výsledku za rok 1998. Účetním dokladem pro tuto účetní operaci je faktura vydaná stěžovatelkou dne 25. 3. 1998 s datem uskutečnění zdanitelného plnění též 25. 3. 1998.
Dle ustanovení
§ 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů
je základem daně rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, upravený podle následujících odstavců.
Nejvyšší správní soud ve shodě s městským soudem a žalovaným konstatuje, že toto ustanovení neumožňuje některé příjmy do základu daně nezahrnout, případně některé příjmy ze základu daně vyloučit, pokud tak nestanoví následující odstavce § 23 téhož zákona. Formulace
„při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období“
nemá přímý dopad na určování základu daně, nachází však svůj odraz v obecných pravidlech vedení účetnictví.
Interpretace
použitá stěžovatelkou je proto chybná a nezbývá než přisvědčit správci daně, který postupoval správně, když posuzoval možnost nezahrnout částku ve výši 1 097 162,60 Kč do základu daně podle § 23 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Stěžovatelka neprokázala, že by byla oprávněna tuto částku nezahrnout do základu daně, tato částka nikdy nebyla zdaněna, a proto nemohla být vyloučena z daňového základu roku 1998.
Dle článku IX. odst. 6 opatření federálního ministerstva financí č. V/20 100/1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, se za mimořádný hospodářský výsledek považuje hospodářský výsledek, který vzniká v důsledku oprav nákladů a výnosů minulých účetních období, pokud jde o významné položky. Podobně též aktuální České účetní standardy pro podnikatele (oznámení Ministerstva financí České republiky č. FZ 001/2003 ve znění pozdějších předpisů) stanoví, že se ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 68 - Mimořádné výnosy se účtuje zejména oprava výnosů minulých účetních období, pokud jde o významné položky (účetní standard č. 019, bod 4.7.3.).
Z výše uvedeného vyplývá, že částka ve výši 1 097 162,60 Kč měla být zaúčtována jako výnos z roku 1994. Dodatečné zaúčtování této částky v roce 1998 je zcela jednoznačně opravou výnosů minulých účetních období. Nejvyšší správní soud považuje částku ve výši 1 097 162,60 Kč za významnou položku, která musela být zaúčtována jako mimořádný výnos, a stala se tak součástí mimořádného hospodářského výsledku za rok 1998.
Vzhledem k tomu, že se dle § 23 odst. 10 zákona o daních z příjmů při zjišťování daňové povinnosti vychází z účetnictví a stěžovatelkou nebyl prokázán žádný důvod pro vyloučení této částky ze základu daně za rok 1998 dle § 23 zákona o daních z příjmů, je zřejmé, že správce daně nepochybil, když vydal dodatečný platební výměr č. 1000000364.
Nepochybil ani žalovaný, když vydaný platební výměr v této části potvrdil.
Nejvyšší správní soud nemůže akceptovat argument stěžovatelky, že příjmy za rok 1994 nemohou vytvářet věrný obraz o jejím hospodaření v roce 1998.
Stěžovatelka totiž směšuje daňový a účetní pohled na vzniklou situaci. Z hlediska daňového není podstatný věrný obraz o hospodaření stěžovatelky v roce 1998, ale řádné určení základu daně dle stanovených kritérií.
Naopak z účetního hlediska, dle § 7 odst. 1 ZoÚ, jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Tento zákonný požadavek byl v případě stěžovatelky naplněn, neboť mimořádný výnos ve výši 1 097 162,60 Kč byl zaúčtován proti zrušení zálohy přijaté v roce 1994. Účetnictví stěžovatelky tedy poskytuje věrný obraz o hospodaření stěžovatelky v roce 1998.
Podpůrný argument stěžovatelky, že daňový subjekt má v případech vymezených v ustanovení § 41 ZSDP povinnost podat dodatečné daňové přiznání, je dle názoru Nejvyššího správního soudu v kontextu výše uvedeného nedůvodný. V případě stěžovatelky byla částka ve výši 1 097 162,60 Kč zaúčtována jako mimořádný výnos roku 1998, tedy bez jakéhokoli vlivu na daňovou povinnost předchozích zdaňovacích období.
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud považuje za bezpředmětný argument stěžovatelky, že dle § 47 odst. 1 ZSDP došlo k prekluzi práva na vyměření daně za rok 1994. Částka ve výši 1 097 162,60 Kč byla do výnosů zúčtována v roce 1998, tvoří základ daně za rok 1998 a správce daně žádnou daňovou povinnost za rok 1994 nedoměřil.
Nebylo proto shledáno porušení § 47 ZSDP.
Samoúčelnou se jeví námitka stěžovatelky, že dle § 41 odst. 1 ZSDP měla podat dodatečné daňové přiznání za rok 1994 a zdanit příjem ve výši 1 097 162,60 Kč, a to zejména z toho důvodu, že tak stěžovatelka neučinila.
Jednotlivé námitky stěžovatelky působí dojmem, že jejím úmyslem bylo příjem ve výši 1 097 162,60 Kč vůbec nezdanit.
Stěžovatelka na jedné straně argumentuje časovou souvislostí a snaží se o vyloučení předmětné částky ze základu daně za rok 1998, současně však namítá prekluzi práva vyměřit daň za rok 1994. Nadto argumentuje tím, že zdanění uvedeného příjmu v roce 1998 snižuje daňovou povinnost vzhledem k poklesu sazby daně, znemožňuje pokutování a penalizaci stěžovatelky. V této argumentaci stěžovatelky lze spatřovat snahu o zneužití vlastního pochybení ve svůj prospěch. Přijetí argumentace stěžovatelky by vedlo k
absurdní
situaci, kdy by příjem ve výši 1 097 162,60 Kč zůstal zcela nezdaněn a v důsledku uplynutí zákonné prekluzívní lhůty by nebylo možno stěžovatelku ani pokutovat za porušení právních předpisů.
Nejvyšší správní soud proto odmítá jako účelovou argumentaci stěžovatelky o neodůvodněném přenosu daňové povinnosti do dalších let
, neboť k přenosu daňové povinnosti došlo v souladu s právními předpisy v důsledku pochybení stěžovatelky, která nevyúčtovala zálohu v roce 1994, přestože zálohově financované služby byly realizovány právě v roce 1994. Pokud stěžovatelka namítá, že přesunem její daňové povinnosti ze zdaňovacího období roku 1994 do roku 1998 byla její daňová povinnost snížena v důsledku poklesu daňové sazby, Nejvyšší správní soud k tomu uvádí, že tento pokles daňové povinnosti mohl být správcem daně kompenzován sankcí za popsané pochybení při vyúčtování přijaté zálohy.
K těmto závěrům dospěl Nejvyšší správní soud přesto, že stanovisko Ministerstva financí ze dne 22. 5. 2003 vydané k dotazu Ing. V. P., jehož se stěžovatelka dovolává, dospívá k jinému řešení.
Podle uvedeného stanoviska, pokud poplatník ve zdaňovacím období roku 2002 zjistil, že ve zdaňovacím období roku 1998 v daňovém přiznání neuvedl veškeré zdanitelné příjmy, měl povinnost podat pouze dodatečné daňové přiznání. Za předpokladu, že správce daně neučinil před uplynutím lhůty stanovené v § 47 ZSDP úkon směřující k vyměření daně za zdaňovací období roku 1998 nebo jejímu dodatečnému vyměření, nemůže se tato daň již vyměřit a doměřit. V dotazovaném případě však poplatník nesplnil svoji povinnost nepeněžité povahy, tj. nepodal dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období roku 1998, a správce daně může uložit pokutu podle § 37 ZSDP. Při stanovení základu daně za zdaňovací období roku 2002, kdy příjmy roku 1998 ovlivnily v roce 2002 hospodářský výsledek, lze aplikovat ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Jak již bylo výše uvedeno, není tímto stanoviskem Nejvyšší správní soud vázán.
Z uvedeného stanoviska nelze zjistit ani bližší okolnosti případu tazatele. Nejvyšší správní soud s poukazem na výše uvedené má za to, že výklad žalovaného a posléze i Městského soudu v Praze vztahující se k tomuto konkrétnímu případu je v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 586/1992 Sb. i s postupy obsaženými v ZoÚ.
Nejvyšší správní soud podanou kasační jako nedůvodnou zamítl.
 
2. Opravy účetnictví minulých období při změně právní formy společnosti, délka účetního období
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 3. 2008, čj. 7 Afs 104/2007-89, zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí NSS 7/2008 pod č. 1612/2008.)
 
Komentář k judikátu č. 2
Předmětem sporu v následujícím případě byla otázka, zda je možno dodatečně znovuotevřít účetní knihy ve společnosti, která změnila svoji právní formu. Pokud by byl správný názor správce daně a městského soudu, pak by samostatným účetním obdobím bylo v roce 2002:
*
období od začátku roku do okamžiku účinnosti změny právní formy společnosti a
*
dalším samostatným obdobím úsek od účinnosti změny právní formy do konce roku 2002.
Pak by ovšem v roce 2003 nebylo možno znovuotevřít a opravovat účetnictví prvního z výše jmenovaných období (ZoÚ totiž hovoří o možnosti opravu „do starého období“ provést nejpozději do konce následujícího účetního období, a to za předpokladu, že účetní závěrka ještě nebyla schválena).
Nejvyšší správní soud se však přiklonil k názoru, že základním pravidlem ZoÚ je dvanáctiměsíční účetní období (až na výjimky, např. přeměny společnosti apod. - změna právní formy však není přeměnou společnosti).
V daném případě účetní závěrka ještě schválena nebyla a zároveň byla oprava účetnictví před změnou právní formy proběhlé v roce 2002 provedena v roce 2003. Tento postup dle Nejvyššího správního soudu odpovídal zákonu, a proto byl žalobce úspěšný.
 
Zveřejněné právní věty
I.
Za „samostatné“ účetní období ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 575/2002 Sb., nelze považovat období (časový úsek, část kalendářního roku) od účinnosti změny právní formy obchodní společnosti (zde 29. 5. 2002) do konce účetního období vymezeného § 3 odst. 2 citovaného zákona, které v předmětné věci skončilo dnem 31. 12. 2002.
II.
Není-li povinná, auditorem ověřená, účetní závěrka (§ 28a odst. 4 a § 69d odst. 7 obchodního zákoníku) za období od počátku účetního období (v této věci od 1. 1. 2002) do okamžiku změny právní formy akciové společnosti na veřejnou obchodní společnost (28. 5. 2002) doposud schválena, může účetní jednotka již uzavřené účetní knihy opět otevřít a provést opravu účetních zápisů a sestavit novou účetní závěrku, která se tímto stává účetní závěrkou podle tohoto zákona (§ 17 odst. 7 věta druhá zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Provést opravu účetních zápisů a sestavit novou účetní závěrku lze přitom nejpozději do konce následujícího účetního období.
    
Shrnutí k judikátu
K 29. 5. 2002 došlo ke změně obchodního jména a právní formy z akciové společnosti TKT Teplice na veřejnou obchodní společnost DIL Czech Teplice. V souvislosti s přeměnou obchodní společnosti podala řádné daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za období od 1. 1. do 28. 5. 2002, ve kterém vykázala daň ve výši 7 686 760 Kč. Dne 6. 5. 2003 podala žalobkyně dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období 1. 1. do 28. 5. 2002, kde vyčíslila daňovou povinnost na 166 136 Kč. Opírala se o nově provedenou účetní závěrku. Finanční úřad pro Prahu 1 dne 4. 7. 2003 zastavil řízení o dodatečně podaném daňovém přiznání, neboť šlo o nepřípustné podání.
  
Názor Nejvyššího správního soudu
Nejvyšší správní soud souhlasí se stěžovatelkou v tom, že v jejím případě je třeba na účetní období nazírat optikou základního pravidla, podle něhož účetní období začalo 1. 1. 2002 a skončilo 31. 12. 2002.
Společnost, jež mění svou právní formu, sestavuje konečnou účetní závěrku
jako řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku
ke dni předcházejícímu dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku a zahajovací rozvahu ke dni tohoto zápisu. Konečná závěrka musí být ověřena auditorem.
Povinnost sestavit konečnou účetní závěrku má pouze veřejná obchodní společnost a dále společnosti či družstva, které při změně právní formy podávají daňové přiznání podle zvláštního právního předpisu. V ostatních případech se sestavuje pouze mezitímní účetní závěrka ke dni předcházejícímu dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. Při změně právní formy na akciovou společnost, společnost s ručením omezeným nebo družstvo musí být mezitímní účetní závěrka ověřena auditorem (§ 69d odst. 7 obchodního zákoníku).
Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li dále stanoveno jinak.
Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden. Účetní období bezprostředně předcházející změně účetního období může být kratší nebo i delší než uvedených dvanáct měsíců. Účetní období při vzniku účetní jednotky v období tří měsíců před koncem kalendářního roku nebo při zániku účetní jednotky v období tří měsíců po skončení kalendářního roku může být o příslušnou dobu delší než uvedených dvanáct měsíců. V případech přeměn společností nebo družstev,
s výjimkou změny právní formy
, začíná účetní období rozhodným dnem podle zvláštního právního předpisu a končí posledním dnem účetního období, ve kterém byl proveden zápis uvedených skutečností do obchodního rejstříku, jde-li o nástupnickou účetní jednotku (§ 3 odst. 2 zákona o účetnictví).
Zákon o účetnictví tedy stanovil základní pravidlo, podle něhož je účetním obdobím vždy dvanáct nepřetržitě jdoucích měsíců, pokud zákon explicitně nestanoví jinak. Zákon o účetnictví v § 3 odst. 2 upravuje odchylně délku účetního období ve třech případech; mimo jiné i pokud dochází k přeměně společnosti, ovšem s výslovným vyloučením změny právní formy.
Městský soud
v odůvodnění svého rozsudku
vyslovil mylný právní názor
, že i když zákon o účetnictví rozdělení účetního období výslovně neupravuje, je třeba v daném případě vycházet z toho, že účetní závěrka ke dni 28. 5. 2002 ukončila jedno účetní období a od 29. 5. 2002 následovalo další účetní období (tzv. dělení účetního období).
Z § 3 odst. 2 ZoÚ totiž vyplývá, že situaci stěžovatelky nelze podřadit ani pod jednu z uvedených zákonných výjimek ohledně speciální úpravy účetního období. Je proto třeba i v tomto případě aplikovat základní pravidlo o účetním období, neboť
zákon o účetnictví neobsahuje žádnou speciální úpravu pro změnu právní formy společnosti, a naopak tuto formu přeměny obchodní společnosti ze speciální úpravy účetního období výslovně vylučuje.
Sestavení účetní závěrky (řádné či mimořádné) podle zákona také neovlivňuje při přeměně společnosti změnou její právní formy běh a délku účetního období. Běh účetního období neovlivňuje ani podání daňového přiznání. Účetní období a zdaňovací období jsou dvě samostatné kategorie s autonomní úpravou podle zákona o účetnictví a podle ZSDP.
Městský soud rovněž nesprávně dovodil, že změna formy obchodní společnosti není pouhou změnou názvu, nýbrž vzniká zcela jiný právní subjekt, a proto je nutné, aby bylo účetnictví uzavřeno. Tento závěr nenalézá oporu v právní úpravě, a je s ní dokonce v rozporu.
V důsledku změny právní formy uvedené společnosti tedy nevznikl nový právní subjekt, ale došlo pouze ke změně vnitřních právních poměrů společnosti a právního postavení jejích společníků. Tato okolnost proto rovněž nezakládá důvod k závěru městského soudu o tom, že účetní období roku 2002 je třeba rozdělit na období od 1. 1. 2002 do 28. 5. 2002 a od 29. 5. 2002 do 31. 12. 2002.
Nejvyšší správní soud
shledal důvodnou i stížní námitku, že stěžovatelka mohla v roce 2003 otevřít již uzavřené účetní knihy za období od 1. 1. 2002 do 28. 5. 2002, provést opravu a změnu účetních zápisů
, spočívající ve volbě metody účtování o nerealizovaných kursových rozdílech bilančním způsobem, umožněnou zákonem č. 575/2002 Sb., a tedy opět sestavit novou účetní závěrku v roce 2003 za toto období, a na jejím základě podat dodatečné daňové přiznání.
Do okamžiku schválení účetní závěrky, nejpozději však do konce následujícího účetního období, může účetní jednotka již uzavřené účetní knihy opět otevřít a provést případnou opravu účetních zápisů a sestavit novou účetní závěrku, která se tímto stává účetní závěrkou podle tohoto zákona (§ 17 odst. 7 věta druhá ZoÚ).
Nejvyšší správní soud se neztotožňuje ani s názorem městského soudu, že stěžovatelka v roce 2003 nemohla provést opravu účetních zápisů a sestavit novou účetní závěrku za období od 1. 1. 2002 do 28. 5. 2002.
Je tomu tak proto, že sestavení konečné účetní závěrky (řádné či mimořádné) a její ověření auditorem je podmínkou pro zapsání změny právní formy obchodní společnosti v obchodním rejstříku (§ 28a odst. 4 a § 69d odst. 7 obchodního zákoníku).
Ze správního spisu však nevyplývá, že by účetní závěrka za období od 1. 1. 2002 do 28. 5. 2002 byla před otevřením uzavřených účetních knih v roce 2003 schválena. Pokud tedy stěžovatelka v roce 2003 otevřela uzavřené účetní knihy, provedla opravu účetních zápisů a sestavila novou účetní závěrku za období od 1. 1. 2002 do 28. 5. 2002, učinila tyto úkony zcela oprávněně
a v souladu se ZoÚ, protože dosud zřejmě nedošlo ke schválení původní účetní závěrky k 28. 5. 2002, která byla sestavena v roce 2002.
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že městský soud ve svém rozsudku vyslovil nesprávný právní názor na účetní období stěžovatelky. Přitom právě provedení nové účetní závěrky za uvedené období a na jejím základě případně získané nové důkazní prostředky mohly opravňovat stěžovatelku k podání dodatečného daňového přiznání za období od 1. 1. 2002 do 28. 5. 2002.
 
3. Rekonstrukce účetnictví
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 1 Afs 26/2006-58 ze dne 12. 9. 2006.)
 
Komentář k rozsudku č. 3
Většina účetních firem má zkušenosti se zákazníky, kteří k nim přišli s tím, že jsou si vědomi, že jejich účetnictví za minulá léta není v ideálním stavu. Hodlají se však polepšit a požadují „rekonstrukci“ účetnictví. Tento pojem ale ZoÚ nezná, opravy účetnictví minulých let je možno provádět jen postupy popsanými v předchozím textu. Nelze tedy dodatečně otevírat „staré“ účetní knihy mimo vymezená pravidla. Následující rozsudek Nejvyššího správního soudu tato fakta konstatoval a přidal k nim skutečnost, že finanční úřad není povinen aktivně vyhledávat okolnosti svědčící ve prospěch daňového subjektu.
    
Shrnutí k judikátu
Jak je zřejmé ze správního spisu, žalobce nepodal za zdaňovací období prosinec 1997 přiznání k dani z přidané hodnoty. Proto byl výzvou správce daně upomenut ke splnění této své povinnosti. Protože žalobce na výzvu nereagoval (ač ji řádně dne 23. 2. 1998 převzal), postupoval správce daně ve shodě s § 44 ZSDP a vyměřil žalobci daň ve výši nula.
Správce daně pak výzvou ze dne 7. 4. 2000 žalobce vyzval k prokázání uskutečněných a přijatých zdanitelných plnění za období červenec až prosinec 1997. Do protokolu o ústním jednání žalobce uvedl stav pohledávek k 1. 1. 1997 ve výši 2 332 944,70 Kč (údaj bez daně z přidané hodnoty) a stav pohledávek k 31. 12. 1997 ve výši 11 922 319,36 Kč (údaj bez daně z přidané hodnoty. Z těchto údajů pak správce daně vycházel při porovnání příjmů uvedených v přiznání k dani z příjmů fyzických osob a uskutečněných zdanitelných plnění vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období roku 1997. K objasnění vzniklého rozdílu byl žalobce vyzván. Protože na výzvu subjekt nereagoval, správce daně zařadil uvedený rozdíl mezi zdanitelná tuzemská plnění se základní sazbou daně s datem uskutečnění plnění 31. 12. 1997.
V odvolacím řízení počal žalobce tvrdit nesoulad s výsledky zjištěnými finančními orgány a operativní evidencí, kterou si žalobce vedl sám pro svou potřebu.
Finančními orgány byly proto vydány výzvy k prokázání žalobcova tvrzení, týkající se jeho nižších příjmů.
Žalobce
sám však své tvrzení neprokázal. Neprokázal především, v čem spočívala vadnost původního účetnictví, tedy rozdíly mezi částkou příjmů uvedenou v původním účetnictví, na základě kterého bylo zpracováno daňové přiznání a částkou příjmů tvrzenou,
uvedl
jen,
že by musel provést rekonstrukci účetnictví (příjmů). Původní účetnictví ve stavu, než došlo k odstraňování chyb účetním, již k dispozici nemá. Žalobcem postupně předkládané účetnictví jak v daňové kontrole, tak později i pro účely odvolacího řízení, vykazovalo rozdílnosti.
(Jak bylo ze správního spisu rovněž zjištěno, pro zásadní vady v účetnictví za zmíněné zdaňovací období uložil správce daně žalobci pokutu podle zákona o účetnictví).
V této souvislosti Nejvyšší správní soud považuje za nutné rovněž uvést, že skutečnost, že o některých příjmech hodlal žalobce dodatečně účtovat a „rekonstruovat" tak účetnictví, je zcela bez významu, neboť takový důkazní prostředek by nemohl posloužit k prokázání tvrzených dalších příjmů. Zákon o účetnictví ani daňový zákon nezná pojem „rekonstruované účetnictví".
Podle § 3 ZoÚ účetní jednotky účtují o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí („účetní období“), není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti. Účetním obdobím je přitom kalendářní rok (§ 3 odst. 2). Podle § 12 odst. 2 tohoto zákona účetní jednotky provádějí účetní zápisy o účetních případech srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Přitom uspořádají účetní zápisy způsobem, který umožní ověřit zúčtování všech účetních případů v účetním období, tak aby zabránily neoprávněným změnám a úpravám těchto zápisů (odst. 3 citovaného ustanovení). Podle § 35 zákona opravy v účetních dokladech, účetních knihách a v ostatních účetních písemnostech nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti a nesprávnosti účetnictví. Citovaný zákon rovněž stanoví, kdy a jakým způsobem účetní jednotky otevírají a uzavírají účetní knihy, způsob a podmínky účetní závěrky.
Z výše uvedeného s přihlédnutím k obecným zásadám účetnictví, jeho smyslu a účelu nelze připustit, aby účetní jednotka mohla zpětně vstupovat do již uzavřeného účetního období, toto přepracovávat a doplňovat o údaje dodatečně zjištěné nebo o údaje z různých důvodů dříve neuvedené, způsob oprav a postup při zaúčtování dodatečně zjištěných skutečností stanoví zákon o účetnictví a účetní postupy, není proto na vůli účetní jednotky zvolit si postup odlišný.
Nejvyšší správní soud na základě shora uvedeného proto uzavírá, že povinnost přihlížet k tvrzeným nižším příjmům žalobce by správce daně měl za situace, kdy by tyto skutečnosti sám zjistil při daňové kontrole (pokud by byly prokázány), anebo za situace, kdy by se žalobci podařilo relevantními důkazy prokázat, že jeho příjmy byly skutečně nižší, než jak původně v daňovém přiznání uvedl. Neunesení důkazního břemene žalobcem neznamená, že správce daně má povinnost takové důkazy sám vyhledávat. Z toho důvodu není na místě ani námitka, že nebylo přihlédnuto k vývozům zboží, jež jsou od daně osvobozena, neboť ani tato námitka nebyla v průběhu celého daňového řízení žalobcem vznesena.
Soud tedy dospěl ke správnému závěru, že žalobce před správními orgány neprokázal svá tvrzení, napadené rozhodnutí žalovaného odpovídá obsahu správního spisu.
 
4. Účetní a její odpovědnost za chyby způsobené klientovi
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 1 Afs 13/2010-49 ze dne 17. 6. 2010.)
 
Komentář k judikátu č. 4
V posledním rozsudku dnešního výběru je konstatována známá skutečnost, že daňový poplatník se před finančním úřadem nemůže zbavit odpovědnosti tím, že poukáže na to, že mu chyby v účetnictví způsobila externí účetní firma. Skutečnost, že sám není na účetnictví odborníkem, nemá na případné doměření daně žádný vliv. Daň, včetně případných sankcí, je doměřena vždy daňovému subjektu, a ten se pak má možnost domáhat náhrady škody na účetní firmě. Do toho však již finanční úřad zasahovat nebude, jde o smluvní vztah mezi oběma subjekty.
    
Shrnutí k judikátu
U žalobkyně byla provedena daňová kontrola daně z příjmů právnických osob a silniční daně za zdaňovací období roku 2000, 2001 a 2002. Žalobkyni zastupovala v řízení o daňové kontrole až do 22. 4. 2004 M. Ř., jež žalobkyni zpracovávala účetnictví. Výsledkem provedené daňové kontroly byl dodatečný platební výměr.
Žalobkyně v odvolacím řízení a následně u soudu požadovala zrušení dodatečného platebního výměru a navrhla výslech zpracovatelky účetnictví paní Ř. k objasnění provedených účetních operací v účetnictví žalobkyně. Smyslem navrženého výslechu paní účetní dle stěžovatelky bylo vyvrátit tvrzení o nesprávnostech účetnictví, a to vysvětlením postupů, které účetní volila. Městský soud dle stěžovatelky chybně usoudil, že svědectví zpracovatele účetní evidence má nahrazovat stěžovatelčino tvrzení. To však nebylo důvodem, proč stěžovatelka navrhovala výslech zpracovatelky účetnictví.
Jen zpracovatel účetnictví a nikdo jiný totiž dle stěžovatelky může objasnit důvody zvoleného účetního postupu a ověřit nebo vyvrátit tvrzení kontrolního orgánu o účetním zkreslení hospodářského výsledku stěžovatelky
zaplacením úroků z nesporně existujících půjček.
Neochota účetní paní Ř. vypovídat je pochopitelná: nešlo vůbec o riziko trestního stíhání, kterému snad měla být další výpovědí vystavena, ale o to, že by ve své výpovědi musela dále akceptovat chyby, kterých se při vedení účetnictví pro žalobkyni dopouštěla.
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval námitkou, že jen zpracovatel účetnictví a nikdo jiný může správním orgánům a soudu objasnit důvody zvoleného účetního postupu a ověřit nebo vyvrátit tvrzení kontrolního orgánu o účetním zkreslení hospodářského výsledku stěžovatelky a z toho dovozovaných tvrzených procesních chyb ve správním řízení a nezákonností soudního rozhodnutí, jež je aprobovalo. Současně posuzoval námitku rozvržení důkazního břemene mezi stěžovatelku a správce daně.
Podle § 5 odst. 1 ZoÚ
účetní jednotky mohou pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu
. Jak však říká odst. 2 téhož ustanovení,
pověřením se nezbavuje účetní jednotka odpovědnosti za vedení účetnictví. V prvé řadě je proto třeba stěžovatelku upozornit, že nesprávné či neúplné vedení evidencí a účetnictví jde plně k tíži daňového subjektu
(z početné judikatury k tomuto srov. např. rozsudek NSS ze dne 2. 9. 2009, čj. 1 Afs 51/2009-67, ve věci KÖGEL, a. s., všechna zde citovaná rozhodnutí NSS jsou dostupná též na www.nssoud.cz). Daňový subjekt je povinen na základě příslušných zákonných ustanovení vést účetnictví (viz § 1 a § 4 ZoÚ). Smyslem a účelem účetnictví je poskytnout tomu, kdo je vede, i oprávněné třetí osobě (ve věcech daní tedy správci daně) věrohodný, úplný, průkazný a správný přehled o jeho předmětu, kterým je - zjednodušeně řečeno - hospodaření daňového subjektu. Z hlediska metod zaznamenávání se u účetnictví jedná o standardizovaný, formalizovaný a značně detailní přehled o hospodaření, který by, je-li veden předepsaným způsobem, neměl umožnit, aby o hospodaření dotyčného daňového subjektu byl podán zkreslený obraz.
Daňový subjekt proto splní svoji povinnost důkazní ve vztahu k tvrzením, která správci daně předestře, prokáže-li tato tvrzení svým účetnictvím, ledaže správce daně prokáže [§ 31 odst. 8 písm. c) ZSDP], že ve vztahu k těmto tvrzením je účetnictví daňového subjektu nevěrohodné, neúplné, neprůkazné nebo nesprávné. Správce daně nemá povinnost prokázat, že údaje o určitém účetním případu jsou v účetnictví daňového subjektu zaznamenány v rozporu se skutečností. Je však povinen prokázat, že o souladu se skutečností existují natolik vážné a důvodné pochyby, že činí účetnictví nevěrohodným, neúplným, neprůkazným nebo nesprávným. Ne každá chyba v účetnictví proto bude způsobovat takto požadovanou intenzitu pochybností; budou to pouze takové nesrovnalosti, jež přímo (nedostatkem spolehlivých informací o konkrétním účetním případu) či nepřímo (celkovou nevěrohodností účetnictví, i když toto na první pohled o konkrétním účetním případu předepsané informace poskytuje) zatemní obraz o hospodaření daňového subjektu.
Správce daně je zde povinen identifikovat konkrétní skutečnosti, na základě nichž hodnotí předložené účetnictví jako nevěrohodné, neúplné, neprůkazné či nesprávné. Jen takto totiž může unést své důkazní břemeno vyplývající z § 31 odst. 8 písm. c) ZSDP. Unese-li správce daně své důkazní břemeno, je na daňovém subjektu, aby prokázal soulad účetnictví se skutečností, tj. aby setrval na svých původních tvrzeních a doložil, že přes vzniklé pochyby se sporný účetní případ udál tak, jak je o něm účtováno, anebo aby naopak korigoval svá původní tvrzení, nabídl tvrzení nová, reflektující existenci pochyb o souladu účetnictví se skutečností, a tato svá revidovaná tvrzení prokázal. Důkazní prostředky zde budou pravidelně pocházet ze sféry mimo účetnictví a
de facto
nahradí či doplní nevěrohodné, neúplné, neprůkazné či nesprávné účetnictví (srov. v této souvislosti z bohaté judikatury NSS např. jeho rozsudek ze dne 30. 8. 2005, čj. 5 Afs 188/2004-63, rozsudek ze dne 12. 4. 2006, čj. 5 Afs 40/2005-72).
Výše popsané bylo v nyní posuzovaném případě splněno. O nesprávnosti účetnictví v tomto případě není pochyb, což ostatně připouští v kasační stížnosti i sama stěžovatelka, jakkoliv tak činí podmíněně, protože není „kvalifikována v oboru účetnictví“. Jak správně uvádí žalovaný ve svém rozhodnutí, stěžovatelka v průběhu samotného řízení o daňové kontrole nepředložila ani na vyzvání žádný doklad prokazující oprávněnost zahrnutí částky 265 000 Kč do nákladů a v průběhu odvolacího řízení uvedla celkem tři rozdílné verze o výplatě této částky. Z ustálené judikatury k § 31 odst. 9 ZSDP vyplývá, toto ustanovení nedává správci daně oprávnění vyzvat daňový subjekt k prokázání čehokoliv, ale pouze k prokázání toho, co tvrdí tento subjekt sám. Předpokladem nicméně v každém případě zůstává, že daňový subjekt musí určité skutečnosti tvrdit. Je povinností stěžovatelky tvrdit jednoznačnou a určitou verzi jasně ozřejmující povahu částky 265 000 Kč, a k takovémuto tvrzení dle okolností navrhnout důkaz.
Stěžovatelka nemůže posléze na svá tvrzení rezignovat a pouze odkázat na jinou osobu, která má takovéto tvrzení
ve vztahu k správci daně, resp. žalovanému a posléze dokonce k soudu,
údajně podat
(dle stěžovatelky svědkyně - účetní Ř.
"měla být slyšena o tom, co sama dělala a o důvodech, pro které doklady o finančních operacích souvisejících s půjčkami a s úroky z půjček zaúčtovala způsobem, který kontrolní orgán finančního úřadu odmítal akceptovat"
).
Je věcí stěžovatelky, aby všemi příslušnými informacemi ve vztahu k vlastnímu účetnictví disponovala. Závěr městského soudu, že navržený důkaz výslechem bývalé účetní stěžovatelky v podstatě supluje neexistenci jakéhokoliv relevantního tvrzení stěžovatelky k částce 265 000 Kč, je proto správný. Stěžovatelka se proto mýlí, usuzuje-li, že své důkazní břemeno unesla tím, že správci daně k odstranění nejasností ve zpracování účetnictví a k prokázání souladu účetnictví se skutečností pouze navrhla provedení výslechu zpracovatele účetnictví.
Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s právním názorem městského soudu, že postup správních orgánů nebyl v souladu se zákonem, pokud tyto bez dalšího akceptovaly odepření výpovědi ze strany svědkyně Ř., bývalé účetní stěžovatelky.
Svědkyně se odvolala na § 8 odst. 2 ZSDP. Podle citovaného ustanovení výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. Svědkyně se ve svém podání ze dne 7. 12. 2005 odvolala na verbální útoky na svou osobu ze strany zástupkyně stěžovatelky, která se prý snažila přenést odpovědnost za důsledky dané kauzy ze stěžovatelky na svědkyni.
Tím zjevně nebyla splněna hypotéza § 8 odst. 2 ZSDP. Současně se ovšem zdejší soud ztotožňuje též se závěrem městského soudu, podle něhož tato vada nemohla ovlivnit zákonnost rozhodnutí žalovaného, resp. správce daně. Stěžovatelka se totiž vskutku domáhala toho, aby svědkyně za stěžovatelku a namísto stěžovatelky tvrdila skutečnosti rozhodné pro unesení jejího důkazního břemene ve smyslu § 31 odst. 9 z hlediska ZSDP.
Správce daně tedy unesl své důkazní břemeno ve smyslu § 31 odst. 8 písm. c) ZSDP, neboť prokázal, že o souladu stěžovatelčina účetnictví se skutečností jsou natolik vážné a důvodné pochyby, že je činí ve vztahu k vyplacené částce, jež stěžovatelka uplatňovala jako své výdaje, nevěrohodným. Stěžovatelka nejen že nepředložila takové důkazní prostředky, které by prokázaly správnost vedeného účetnictví, nebo které by byly schopny nahradit neúplné, neprůkazné či nesprávné účetnictví, ale dokonce nevznesla ani žádné
relevantní
tvrzení, které by povahu úhrady částky 265 000 Kč vysvětlilo. Proto správní orgány i soud dospěly k správnému závěru, že v daném případě stěžovatelka důkazní břemeno neunesla.
Nejvyšší správní soud vůbec nezpochybňuje tvrzení stěžovatelky, že pochybení v účetnictví mohla zavinit její bývalá účetní. I kdyby však toto bylo pravdou, takováto skutečnost nemůže změnit nic na daňových důsledcích těchto nedostatků pro stěžovatelku. Je proto taktéž lhostejné, zda bývalá účetní postupovala podle pokynů stěžovatelky, nebo se naopak z těchto pokynů vymkla, či snad žádné neměla, jak naznačuje v kasační stížnosti stěžovatelka. Eventuální soukromoprávní vztahy mezi stěžovatelkou a její bývalou účetní, resp. odpovědnost bývalé účetní ve vztahu ke stěžovatelce, nejsou otázkou, kterou by byly oprávněny řešit správní soudy, nýbrž soudy civilní.
K této námitce lze proto shrnout, že není důvodná. Správní orgán postupoval v souladu se zákonem a rozhodnutí krajského soudu je v tomto ohledu zákonné.