Přechod daňové povinnosti exekuční prodej podniku

Vydáno: 2 minuty čtení
Přechod daňové povinnosti exekuční prodej podniku
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2011, sp. zn. 2 Afs 45/2011. www.nssoud.cz
K předpisům:
-
§ 476 a násl. ObchZ,
-
§ 241 DŘ.
„Podle § 338zk odst. 1 písm. d) o. s. ř. platí, že na vydražitele, do jehož majetku přešel vydražený podnik, přechází závazky patřící k vydraženému podniku, které nebyly uspokojeny při rozvrhu, včetně jejich zajištění. Povinnost platit daň přitom není závazkem (ani daňové zákony výraz závazek nepoužívají); závazek je pojem soukromého práva a tradičně vzniká na základě smlouvy či na základě (soukromoprávního) deliktu, zatímco povinnost platit daně je dána přímo zákonem a není vázána na podnik (věc), ale na daňový subjekt.“
Je již obecně známou skutečností, že při prodeji podniku podle obchodního zákoníku na nabyvatele nepřechází daňová povinnost vztahující se k obdobím před prodejem. Nicméně v tomto případě řešil Nejvyšší správní soud otázku, jak tomu bude u výkonu rozhodnutí prodejem podniku dle občanského soudního řádu. Je totiž evidentní, že v tomto případě se nejedná o dohodu mezi prodávajícím a kupujícím, ohledně které platí, že tato je ve vztahu k daňové povinnosti vůči správci daně neúčinná. Nejvyšší správní soud přitom dospěl k závěru, že povinnost platit daň není závazkem. Z tohoto důvodu tak ani v tomto případě nemůže daňová povinnost přejít na vydražitele.