Daňové přiznání za rok 2011

Vydáno: 10 minut čtení

Pro zdaňovací období roku 2011 nedošlo k žádným změnám, které by měly za následek změny při stanovení daňové povinnosti. Tiskopis daňového přiznání včetně přílohy se oproti roku 2010 nemění. V platnosti tedy zůstávají tiskopisy vzor č. 14. Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční jsou nové (vzor č. 18). Nejedná se však o významné změny, spíše o formální úpravu pokynů k vyplnění přiznání.

Daňové přiznání za rok 2011
Mgr.
Václav
Pikal
 
1) Změny pro rok 2011
Zákon o dani silniční (dále „ZDSL“) byl novelizován zákonem č. 281/2009 Sb., s účinností od 1. 1. 2011, a to v souvislosti s přijetím zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Bylo zrušeno ustanovení § 16 odst. 1 ZDSL, které stanovovalo, že správa a řízení ve věcech daně a sankce za nesplnění daňových povinností se řídila zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Dále bylo zrušeno ustanovení § 17 odst. 1 ZDSL, které říkalo, že správce daně může stanovit zálohy na daň jinak než je uvedeno v § 10 ZDSL. V podstatě bylo zrušeno nadbytečné ustanovení, tuto možnost řeší komplexně daňový řád. Zákonem č. 199/2010 Sb., byly od 1. 1. 2011 provedeny změny, které reagovaly na vznik Generálního finančního ředitelství. Ze zákona byla vypuštěna poslední věta § 15 odst. 1 ZDSL a do § 15 byl doplněn odstavec 4, který zněl:
"Daňové přiznání k dani silniční se podává na tiskopise vydaném Generálním finančním ředitelstvím. Je-li daňové přiznání podáno na technickém nosiči dat ve tvaru stanoveném pro tento účel Generálním finančním ředitelstvím, vyplňuje poplatník pouze část tiskopisu daňového přiznání stanovenou Generálním finančním ředitelstvím"
. Tento odstavec byl následně zrušen zákonem č. 30/2011 Sb. Zrušená úprava týkající se formy podání by totiž mohla způsobit nechtěné výkladové problémy. Podle důvodové zprávy úprava týkající se formy podání daňového přiznání vylučovala aplikaci obecné úpravy § 72 daňového řádu, což by ve svém důsledku znamenalo nemožnost učinit podání kromě tiskopisu vydaném Generálním finančním ředitelstvím též na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny a údaji shodnými s takovým tiskopisem nebo v elektronické formě ve formátu a struktuře zveřejněném správcem daně.
 
2) Předmět daně
Vymezení předmětu daně se oproti roku 2010 nezměnilo. Jelikož je určení, zda vozidlo je předmětem daně silniční, velmi důležité, připomenu zde hlavní zásady stanovení předmětu daně, který je vymezen v § 2 odst. 1 ZDSL následovně:
"Předmětem daně silniční (dále jen,daň’) jsou silniční motorová vozidla1 a jejich přípojná vozidla1 (dále jen,vozidla’) registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání1a nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti1 a (dále jen,podnikání’) nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu.1b Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice."
Základním předpokladem k tomu, aby vozidlo při splnění ostatních podmínek bylo předmětem daně silniční, je, že vozidlo musí být registrováno v České republice. Je nutno upozornit, že vozidla vymezená v poslední větě citovaného ustanovení mají stanovení předmětu daně zcela odlišné od vozidel ostatních. Zde bych pro lepší orientaci rozdělil vozidla následujícím způsobem.
 
Vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů
Tato vozidla jsou předmětem daně silniční, pokud splní základní podmínku - musí být registrována v České republice. Předmětem daně silniční však nejsou, pokud využijí institutu vymezeného v § 13 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Jedná se o trvalé, popř. dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel. Pro daňovou optimalizaci bude v praxi využíváno zejména dočasné vyřazení. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dočasně vyřadí vozidlo z registru na žádost vlastníka motorového vozidla a přípojného vozidla. Vlastník vozidla je v takovémto případě povinen spolu se žádostí odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci vozidla, tabulku s přidělenou registrační značkou, paměťovou kartu, pokud byla vydána, a předložit technický průkaz vozidla k vyznačení záznamu o jeho dočasném vyřazení z provozu na pozemních komunikacích. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše do registru silničních vozidel údaj o počátku doby, během níž je vozidlo dočasně vyřazeno z provozu na pozemních komunikacích.
 
Vozidla ostatní
Předmětem daně silniční jsou výše uvedená silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, za předpokladu, že splňují dále uvedené podmínky:
*
vozidla jsou registrovaná a provozovaná v České republice
a zároveň
*
jsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s těmito činnostmi anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu (§ 18 odst. 3 a násl. zákona o daních z příjmů).
Poznámka: V § 2 odst. 2 ZDSL jsou uvedena vozidla, která předmětem daně nejsou.
Příklad
Společnost s ručením omezeným byla v roce 2011 vlastníkem a provozovatelem následujících vozidel registrovaných v České republice.
Osobní automobil - kategorie M1 - vozidlo používala celý rok 2011 k podnikatelské činnosti na Slovensku. Vozidlo není v roce 2011 předmětem daně.
Osobní automobil - kategorie M1 - vozidlo používala k podnikatelské činnosti v České republice od 4. 1. do 25. 6. 2011. V ostatním období roku 2011 bylo garážováno. Vozidlo je předmětem daně v období leden až červen 2011.
Nákladní automobil - kategorie N2 - vozidlo používala celý rok 2011 k podnikatelské činnosti na Slovensku. Vozidlo je předmětem daně celý rok 2011 (vozidlo určené výlučně k přepravě nákladů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice).
Nákladní automobil - kategorie N3 - vozidlo používala k podnikatelské činnosti v České republice od 4. 1. do 25. 6. Po zbytek roku byl garážován. Vozidlo je předmětem daně celý rok 2011 (vozidlo určené výlučně k přepravě nákladů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice).
 
3) Osvobození od daně
Podmínky vymezené v § 4 ZDSL pro osvobození od daně silniční se oproti roku 2010 nezměnily. Poslední změny týkající se osvobození (resp. prominutí daně) vozidel od daně byly řešeny v roce 2010. Od zdaňovacího období 2009 došlo ke změně v osvobození od daně u hasičských vozidel. Podle ustanovení § 3 písm. d) ZDSL, jsou od zdaňovacího období roku 2009 od daně silniční osvobozena mimo jiné vozidla bezpečnostních sborů a sboru dobrovolných hasičů. Tato vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu vozidla. Vozidla hasičských záchranných sborů podniků od daně silniční osvobozena nejsou. Vzhledem k tomu, že nebylo záměrem zdaňovat tato vozidla, byl v roce 2010 Ministerstvem financí vydán pokyn D-342, kterým se od zdaňovacího období 2009 promíjí daň silniční a zálohy na daň silniční u vozidel požární ochrany používaných jednotkami hasičských záchranných sborů podniků, zřízenými podle § 67 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu k vozidlu. V daňovém přiznání se uplatnění tohoto pokynu zaznamená do sloupce 16a.
 
4) Podání daňového přiznání
Daňové přiznání podává poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, a to i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníka, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení. V přiznání se uvádějí i vozidla od daně osvobozená, kromě vozidel uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a b) (tj. vozidla kategorie „L“ a vozidla konzulárních úřadů a diplomatických misí).
Při případných dalších variantách pro podání daňového přiznání (např. úmrtí poplatníka) se postupuje podle daňového řádu.
 
5) Příklad výpočtu daňové povinnosti za rok 2011 a záloh
Podnikatel - fyzická osoba s příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů používal vozidla dále uvedená. K jiným činnostem ani jinými osobami než je uvedeno dále u jednotlivých případů nebyla vozidla používána. Vlastníkem a současně provozovatelem vozidel vložených do obchodního majetku je podnikatel. Vozidla jsou registrovaná a provozovaná v České republice.
a) Osobní automobil - registrační značka 1B1 1111
Toto vozidlo bylo do 29. 11. 2011 používáno pouze k soukromým účelům podnikatele. K podnikatelské činnosti na území České republiky bylo používáno od 30. 11. 2011 do konce roku. Používané palivo je benzín.
Údaje z technického průkazu:
 +---------------------------+-------------------+ | Druh vozidla:       | osobní automobil | | Zdvihový objem motoru:  |     1 601 cm3 | | První registrace vozidla: |     6.4.1997 | +---------------------------+-------------------+
b) Nákladní automobil - registrační značka 1B1 2222
Vozidlo bylo používáno k podnikatelské činnosti podnikatele na území České republiky od 5. 1. do 18. 10. 2011. Do konce roku 2011 bylo vozidlo garážováno. Používané palivo je nafta.
Údaje z technického průkazu:
 +-------------------------------------+---------------------+ | Druh vozidla:            | nákladní automobil | | Největší povolená hmotnost vozidla: |       4,8 t | | Počet náprav:            |         2 | | Datum výroby vozidla:        |      10/2009 | | Datum první registrace vozidla:   |      10/2009 | +-------------------------------------+---------------------+
c) Osobní automobil - registrační značka 1B1 3333
Toto vozidlo bylo po celý rok 2011 používáno k podnikatelské činnosti na území České republiky. Vozidlo má elektrický pohon.
Údaje z technického průkazu:
 +-------------------------+-------------------+ | Druh vozidla:      | osobní automobil | | Zdvihový objem motoru: |    2 100 cm3 | | Datum první registrace: |    1.10.2001 | +-------------------------+-------------------+
Řešení
a) Osobní automobil - registrační značka 1B1 1111
 +-------------------+----------------------------------------+ | Předmět daně:   |       11 - 12 (§ 2 odst. 1 ZDSL) | | Roční sazba:   |      3 000 Kč (§ 6 odst. 1 ZDSL) | | Poplatník:    | podnikatel [§ 4 odst. 1 písm. a) ZDSL] | | Daňová povinnost: |                 500 Kč | | Záloha 4:     |           250 Kč (§ 10 ZDSL) | | Doplatek:     |           250 Kč (§ 10 ZDSL) | +-------------------+----------------------------------------+
b) Nákladní automobil - registrační značka 1B1 2222
 +----------------------+----------------------------------------+ | Předmět daně:    |       1 - 12 (§ 2 odst. 1 ZDSL) | | Roční sazba daně:  |        4 800 (§ 6 odst. 2 ZDSL) | | Sazba daně snížena: |        o 48 % (§ 6 odst. 6 ZDP) | | Poplatník:      | podnikatel [§ 4 odst. 1 písm. a) ZDSL] | | Daňová povinnost:  |                2 496 Kč | | Zálohy (§ 10 ZDSL): |                    | | Záloha 1, 2, 3:   |                 624 Kč | | Záloha 4:      |                 416 Kč | | Doplatek:      |                 208 Kč | +----------------------+----------------------------------------+
c) Osobní automobil - registrační značka 1B1 3333
 +-------------------+------------------------------+ | Předmět daně:   |  1 - 12 (§ 2 odst. 1 ZDSL) | | Roční sazba daně: | 3 600 Kč (§ 6 odst. 1 ZDSL) | +-------------------+------------------------------+ Vozidlo od daně osvobozeno [§ 4 písm. f) ZDSL]. +-------------------+------+ | Daňová povinnost: | 0 Kč | | Zálohy:      | 0 Kč | | Doplatek:     | 0 Kč | +-------------------+------+
1 Zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
1a § 2 obchodního zákoníku, § 7 zákona o daních z příjmů.
1b § 18 a násl. zákona o daních z příjmů.