Slevy na daních v roce 2011

Vydáno: 38 minut čtení

Daňovým subjektům poskytuje stát přímou finanční podporu mimo jiné i prostřednictvím slev na daních. V české legislativě jsou slevy na dani upraveny pouze: * v zákoně č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a * v zákoně č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Sleva na dani je částka, o kterou si může daňový subjekt snížit přímo vypočtenou daň. Tím se sleva na dani odlišuje od nezdanitelných a odčitatelných položek, o které se snižuje pouze základ daně. Obdobně jako je tomu u nezdanitelných a odčitatelných položek mohou být slevy na dani uplatňovány pouze v případě vzniku daňové povinnosti, přičemž uplatněním slevy na dani dochází ke snížení daňové povinnosti. Pokud slevy na dani za zdaňovací období roku 2011 převýší vypočtenou daň, lze je v tomto zdaňovacím období uplatnit jen do výše vypočtené daně, přičemž neuplatněná sleva nebo její část se do dalších zdaňovacích období nepřevádí.

Slevy na daních v roce 2011
Ing.
Jiří
Vychopeň
V roce 2011 již nelze uplatňovat některé dřívější slevy na daních z příjmů, které byly z různých důvodů zrušeny:
*
Od roku 1995 do roku 2003 mohli poplatníci daně z příjmů právnických osob uplatňovat jako slevu na dani částku odpovídající jedné polovině daně srážené ve zdaňovacím období touto právnickou osobou z dividendového příjmu z akcie a podílového listu nebo z podílů na zisku z účastí na společnostech s ručením omezeným a z účasti komanditistů na komanditních společnostech anebo z podílů na zisku a obdobného plnění z členství v družstvech. Smyslem této slevy bylo zmírnění dvojího ekonomického zdanění zisku vytvořeného obchodní společností nebo družstvem. Zákonem č. 438/2003 Sb. byla od 1. 1. 2004 tato sleva zrušena v souvislosti s implementací směrnice ES o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností, jejímž výsledkem bylo zavedení osvobození dividend a podílů na zisku vyplácených mateřským společnostem od dceřiných společností při dodržení stanovených podmínek podle příslušných ustanovení § 19 zákona o daních z příjmů. Jako další důvod zrušení této slevy bylo uváděno vyloučení nežádoucích prvků daňové optimalizace upřednostňováním výplaty podílu na zisku společníkům obchodních společností před výplatou mzdy nebo odměny za práci.
*
Naposledy ve zdaňovacím období roku 2009 mohli poplatníci daně z příjmů, kteří byli povinnými subjekty podle zákona o registračních pokladnách a zahájili do 30. 6. 2006 provoz registrační pokladny podle uvedeného zákona nebo do 31. 12. 2006 provedli technické zhodnocení dosud používané pokladny ke splnění podmínek stanovených zákonem o registračních pokladnách, ještě naposledy uplatnit slevu na dani podle § 35 odst. 6 až 8 zákona o daních z příjmů, nebo zbývající část této slevy, pokud nemohli tuto slevu uplatnit v roce, kdy jim nárok na její uplatnění vznikl, ani v nejbližších dalších zdaňovacích obdobích z důvodu dosahování daňové ztráty nebo dosahování nižší daně než byla výše slevy. Sleva činila v případě zahájení provozu registrační pokladny 8 000 Kč na jednu pokladnu a v případě technického zhodnocení dosud používané pokladny 30 % hodnoty technického zhodnocení, maximálně 4 000 Kč na jednu pokladnu. Na možnost použití dosud neuplatněné slevy podle § 35 odst. 6 až 8 zákona o daních z příjmů až do roku 2009 neměla žádný vliv skutečnost, že zákon o registračních pokladnách byl zrušen zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, s účinností od 1. 1. 2008. Ustanovení § 35 odst. 6 až 8 zákona o daních z příjmů byla zrušena až zákonem č. 346/2010 Sb. s účinností od 1. 1. 2011.
*
Naposledy ve zdaňovacím období roku 2010 mohli poplatníci daně z příjmů právnických osob, kteří zaměstnávali nejméně 25 zaměstnanců a podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, u nich dosahoval více než 50 % průměrného ročního přepočteného počtu všech jejich zaměstnanců, uplatnit slevu na dani podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů, a to snížením daně vypočítané ze základu daně vykázaného z činností provozovaných těmito poplatníky o polovinu. Ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů bylo zrušeno rovněž zákonem č. 346/2010 Sb. s účinností od 1. 1. 2011. Zrušení této slevy bylo v důvodové zprávě k vládnímu návrhu novely zákona o daních z příjmů přijaté tímto zákonem mimo jiné odůvodněno i tím, že údajně bylo v mnoha případech daňovou správou identifikováno účelové zneužívání této slevy k daňové optimalizaci.
Ve zdaňovacím období roku 2011 mohou poplatníci daně z příjmů a poplatníci daně silniční uplatňovat tyto slevy na dani.
 
Slevy na dani z příjmů, které mohou uplatňovat poplatníci daně z příjmů fyzických osob i poplatníci daně z příjmů právnických osob
 
Sleva na dani z titulu zaměstnání osob se zdravotním postižením
Podle § 35 odst. 1 zákona o daních z příjmů se poplatníkům uvedeným v § 2 (fyzické osoby) a § 17 (právnické osoby)
snižuje daň o
:
a)
18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením,
b)
60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením.
Osobami se zdravotním postižením jsou podle ustanovení § 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, fyzick