Skutečně se jedná o dar, pokud podnikatel ke svému plnění "zdarma" přidá nějakou věc (bonus)?, 2. část

Vydáno: 28 minut čtení

V předchozím čísle jsme se začali zabývat rozsudkem NSS ze dne 22. 4. 2011 čj. 2 Afs 6/2011-123 , který vyvolal nejen v odborných kruzích značnou pozornost a polemiku. Stručně řečeno zde šlo o to, že finanční úřad v daném případě neuznal do daňově uznatelných výdajů nákup dálničních známek a poukázek na PHM, které podnikatel použil k tomu, že je jako „bonus“ předával svým zákazníkům současně s poskytnutím služby. Takovýto postup finančního úřadu pak byl jak finančním ředitelstvím, tak krajským a posléze i Nejvyšším správním soudem v podstatě potvrzen. Nejvyšší správní soud (NSS) přitom jako klíčové uvedl, že se dle jeho názoru jedná o dar, který jako takový je dle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP z daňových výdajů explicitně vyloučen. Není přitom bez zajímavosti z předchozího dílu tohoto článku připomenout i to, že NSS zároveň výslovně uvedl, že „ve skutečnosti tak cena předmětného bonusu nepředstavovala nic jiného než snížení ceny poskytované služby zákazníkům, což je samozřejmě možné, nicméně nikoliv cestou daňového odpočtu.“

Skutečně se jedná o dar, pokud podnikatel ke svému plnění „zdarma“ přidá nějakou věc (bonus)? - pokračování
Ing.
Roman
Landgráf
daňový poradce
Stojí též za připomenutí, že předmětný rozsudek NSS vyvolal tak velkou odezvu, že se jím zabývalo i prezídium Komory daňových poradců ČR, které dokonce v této věci pak zaslalo dopis předsedovi NSS.
V tomto druhém díle našeho článku se pokusíme nad předmětným rozsudkem NSS zamyslet především z ústavněprávního pohledu, a to nejen proto, že z pohledu pozitivní procesně-právní úpravy je z tuzemského hlediska nyní jen Ústavní soud nadán pravomocí tento judiciální názor právně účinně změnit (zvrátit).
 
IV. Zásadní ústavněprávní polemiky rozsudku NSS
Dále si dovolím uvést několik podle mého názoru v úvahu přicházejících ústavněprávních argumentů, které je možno předložit pro diskusi nad správností předmětného rozhodnutí NSS (čj. 2 Afs 6/2011-123 ze dne 22. 4. 2011).
 
Porušení práva na zákonného soudce
Z principu právní jistoty, plynoucího z normativního principu právního státu tak, jak jej normuje čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR, pro daný případ, zejména vyplývá, že
jednotlivec veden důvěrou v právo
, by měl mít
vždy alespoň rámcovou představu
o tom, zda jednání, kterého se dopouští, je jednáním právně dovoleným nebo zakázaným1.
Nepominutelný komponent principu právní jistoty tvoří
princip předvídatelnosti práva
(včetně legitimní předvídatelnosti postupu orgánů veřejné moci). Princip předvídatelnosti rozhodování v podstatě znamená, že účastníci právních vztahů mohou
legitimně očekávat, že státní orgány budou ve skutkově a právně srovnatelných případech rozhodovat - v celkovém vyznění - stejně
.2
 
Splnění procedurálních postupů
Tento princip neplatí bezvýjimečně, existuje-li
dostatečně legitimní důvod
pro jejich omezení, tedy dostatečně legitimní důvod pro změnu
interpretace
právní normy, a byly-li orgánem měnícím interpretaci
splněny procedurální postupy
za tím účelem stanovené. Tyto zásady platí tím spíše v případě orgánů, jejichž funkcí je mimo jiné i sjednocování judikatury, tj. tam, kde přijaté právní závěry mají z povahy sjednocování obecnější dopad na výklad právních norem. V případě takových, zpravidla nejvyšších soudních orgánů, je stanoven pro změnu judikatury, resp. odchýlení se od dosavadní
interpretace
práva, i zvláštní procesní postup, který zajišťuje účast širšího okruhu soudců. To právě i s ohledem na to, že změna judikatury takového soudního orgánu znamená mnohem citelnější zásah do principu právní jistoty a rovnosti před zákonem. Přehodnocení
interpretace
pak představuje zásah do právní jistoty a rovnosti všech subjektů, které legitimně očekávají, že také v jejich případě bude zákon vykládán stejně. Pouze takto zdůvodněné okolnosti legitimující změnu v interpretaci a transparentně použité procedurální postupy mohou ospravedlňovat zásah do právní jistoty a rovnosti jednotlivců3.
Ústavní právo na zákonného soudce se opírá o článek 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina):
„Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci“
.
 
Nepředložení věci rozšířenému senátu NSS
Z nálezu I. ÚS 1783/10 ze dne 16. 11. 2010 je možno citovat:
„Z vylíčení průběhu řízení, jež předcházelo vydání napadeného rozsudku, se nepochybně podává, že před přijetím napadeného rozhodnutí mělo být v řízení před Nejvyšším správním soudem vedeným pod sp. zn. 1 As 93/2000 aplikováno ustanovení § 17 odst. 1 s. ř. s., tedy že ve věci měl rozhodující 1. senát Nejvyššího správního soudu mající jiný právní názor než 2. senát Nejvyššího správního soudu řízení přerušit a
věc předložit senátu rozšířenému
. Pakliže tak neučinil a ve věci sám rozhodl, uplatnil státní moc v rozporu s čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny a zatížil řízení vadou nesprávně obsazeného soudu, jež v rovině ústavněprávní představuje porušení ústavního práva na zákonného soudce; příkaz, dle kterého ,nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci‘ (čl. 38 odst. 1 Listiny), vyvěrá z požadavku plnění jednoho z principů demokratického právního státu (srov. čl. 1 Ústavy); nerespektování zákona (zde soudního řádu správního) ohledně toho, v jakém složení senátu má být věc rozhodována, představuje ve svých důsledcích i porušení čl. 90 a čl. 94 odst. 1 Ústavy. Není přitom rozhodné, zda k takovému postupu Nejvyššího správního soudu došlo vědomým nerespektováním § 17 odst. 1 s. ř. s., či přehlédnutím dosavadní judikatury Nejvyššího správního soudu vztahující se k projednávané věci.“
Jak dále rozvedu a upřesním, dovoluji si zde tvrdit, že všechna napadená rozhodnutí (tj. již od dodatečného platebního výměru finančního úřadu), včetně (a především) rozhodnutí NSS čj. 2 Afs 6/2011-123 ze dne 22. 4. 2011, představují
výrazné vybočení z ustálené praxe správních orgánů i z ustálené rozhodovací praxe správních soudů
včetně NSS.
Rozhodující druhý senát NSS přitom v rozporu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále také jen SŘS, nepostoupil věc k rozhodnutí rozšířeného senátu, a tím právě dle výše uvedené judikatury ÚS (viz výše citace z nálezu I. ÚS 1783/10 ze dne 16. 11. 2010) porušil ústavní právo na zákonného soudce.
 
První a pátý senát NSS ve stejných věcech dříve rozhodl jinak
Dále uvedeme dvě dřívější rozhodnutí NSS4 ve stejné věci, která ovšem byla rozhodnuta zcela odlišně (opačně) než v daném případě. Právě existence těchto dřívějších právních názorů prvního a pátého senátu NSS zakládala povinnost druhému senátu NSS, pokud v předmětné věci dospěl k názoru odlišnému, aplikovat ustanovení § 17 odst. 1 SŘS a věc postoupit rozšířenému senátu5.
 
Rozhodnutí prvního senátu NSS ze dne 18. 12. 2007
První senát přijal dne 18. 12. 2007 rozhodnutí čj. 1 Afs 48/2004-92, z něhož můžeme citovat:
„Vedle dopadů do DPH má poskytnutý (vyplacený)
bonus
dopady také do daně z příjmů jeho poskytovatele. Tuto daň sníží, jestliže
bonus
bude odpovídat požadavkům zákona o dani z příjmů, tj. jestliže půjde o výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Je přitom třeba, aby mezi výdajem a očekávaným příjmem existoval přímý a bezprostřední vztah (věcný i časový); jinak nelze výdaj uznat (k tomu srov. četné publikované rozsudky tohoto soudu, např. č. 264/2004 Sb. NSS). Daň z příjmů proto sníží jen takový
bonus
, u kterého bude existovat požadované sepětí výdajů na
bonus
a následných příjmů, nikoli každý
bonus
. Ustanovení § 24 odst. 1 zákon o dani z příjmů je tedy zákonným limitem pro poskytování bonusů. Není sporu o tom, že výdaje na
bonus
(na jeho pořízení), který svým zákazníkům poskytoval stěžovatel v podobě mobilních telefonů, příslušenství k nim a tzv. GO sad v návaznosti na odebrané telekomunikační služby, byly výdaji, které směřovaly k získání nových a udržení si stávajících zákazníků, tedy výdaji na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů ve smyslu § 24 odst. 1 zákona o dani z příjmů.“
Přímo z citovaného textu uvedeného rozhodnutí prvního senátu NSS (čj. 1 Afs 48/2004 ze dne 18. 12. 2007) je evidentní, že první senát NSS byl výslovně toho názoru, že poskytnutý
bonus
má ten dopad, že daň sníží, a to při splnění podmínky, že půjde o výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů ve smyslu § 24 odst. 1 ZDP (když navíc zde první senát výslovně uvádí, že pokud se jedná o výdaje, které směřovaly k získání nových a udržení si stávajících zákazníků, jde nepochybně o výdaje ve smyslu § 24 odst. 1 ZDP). Pro takovéto snížení daně tedy první senát klade toliko podmínku požadovaného sepětí výdajů na
bonus
a následných příjmů. Pokud tedy závěry tohoto rozhodnutí prvního senátu NSS vztáhneme na náš případ, pak je evidentní, že by podle něj bylo lze očekávat, že se v případě námi projednávaných bonusů (dálniční známky, poukázky na PHM) jedná o položky způsobilé snížit daň, protože požadavek na to, že se jedná o daňově uznatelné náklady dle § 24 odst. 1 ZDP (toto ustanovení první senát ve svém rozhodnutí výslovně uvádí jako jediný limit pro poskytování bonusů), je v našem případě splněn, když druhý senát NSS to v napadeném rozhodnutí čj. 2 Afs 6/2011-123 ze dne 22. 4. 2011 sám výslovně konstatuje. Druhý senát v napadeném rozhodnutí čj. 2 Afs 6/2011-123 ze dne 22. 4. 2011 ovšem na rozdíl od prvního senátu (rozhodnutí čj. 1 Afs 48/2004 ze dne 18. 12. 2007) dovozuje zcela opačný závěr, a totiž že daňová uznatelnost tu není, protože nestačí splnit podmínku § 24 odst. 1 ZDP, když zároveň druhý senát konstruuje úvahu o tom, že se v daném případě jedná o dar, pročež pak s použitím § 25 odst. 1 písm. t) ZDP uzavírá, že se jedná o nedaňový výdaj.
 
Rozhodnutí pátého senátu NSS ze dne 16. 11. 2010
Pátý senát NSS ve svém rozhodnutí čj. 5 Afs 85/2009-67 ze dne 16. 11. 2010 uvádí:
„K této stížní námitce Nejvyšší správní soud předně uvádí, že nelze popřít, že množstevní bonusy či slevy (tzv. rabaty) jsou v obchodních vztazích poměrně běžným nástrojem, kterým lze motivovat odběratele ke zvýšení objemu odebíraného zboží.“
Vidíme tedy, že i pátý senát NSS ve své předchozí judikatuře považoval
bonusy za v podnikání běžný nástroj
.
 
Shrnutí k porušení práva na zákonného soudce
K tomuto argumentu tedy pro přehlednost (ovšem s výhradou úplnosti, pro kterou odkazujeme výše) shrnuji, že v napadeném rozhodnutí NSS čj. 2 Afs 6/2011-123 ze dne 22. 4. 2011 lze spatřovat porušení ústavního práva na zákonného soudce6, když toto rozhodnutí přijal druhý senát NSS způsobem porušujícím ustanovení § 17 odst. 1 SŘS,
neboť i přes výše doloženou skutečnost, že zde existoval odlišný právní názor již vyjádřený v rozhodnutí prvního a pátého senátu NSS, nebyla věc postoupena rozšířenému senátu
. S odkazem na výše citovaný nález sp. zn. I. ÚS 1783/10 ze dne 16. 11. 2010 pak dodávám, že tímto byla státní moc uplatněna v rozporu s čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny a řízení bylo zatíženo vadou nesprávně obsazeného soudu, což v rovině ústavněprávní představuje porušení ústavního práva na zákonného soudce a ve svých důsledcích i porušení čl. 90 a čl. 94 odst. 1 Ústavy. Pro úplnost dlužno dodat, že výše citovaný nález sp. zn. I. ÚS 1783/10 ze dne 16. 11. 2010 přitom jasně stanoví, že není rozhodné, zda NSS ustanovení § 17 odst. 1 SŘS nerespektoval vědomě či v důsledku přehlédnutí dosavadní judikatury NSS vztahující se k projednávané věci.
 
Porušení principu právní jistoty, předvídatelnosti a rovnosti před zákonem
Kromě výše zmíněného práva na zákonného soudce je předmětný
judikát
NSS možno konfrontovat i s dalšími ústavněprávními zásadami.
 
Princip předvídatelnosti
Jak již bylo řečeno výše, nepominutelným komponentem principu právní jistoty je princip předvídatelnosti práva (včetně legitimní předvídatelnosti postupu orgánů veřejné moci). Princip předvídatelnosti rozhodování v podstatě znamená, že
účastníci právních vztahů mohou legitimně očekávat, že státní orgány budou ve skutkově a právně srovnatelných případech rozhodovat - v celkovém vyznění - stejně
.7
 
Princip rovnosti - formální spravedlnosti
Princip rovnosti před zákonem (formální spravedlnosti) pro daný případ zejména znamená, že zákon by měl být vykládán
pro všechny případy splňující stejné podmínky stejně
.
Tento princip neplatí bezvýjimečně, existuje-li (i) dostatečně legitimní důvod pro jejich omezení, tedy dostatečně legitimní důvod pro změnu
interpretace
právní normy, a byly-li orgánem měnícím interpretaci (ii) splněny procedurální postupy za tím účelem stanovené. Pouze takto
zdůvodněné okolnosti legitimující změnu
v interpretaci a transparentně použité procedurální postupy mohou ospravedlňovat zásah do právní jistoty a rovnosti jednotlivců8.
 
Jednou učiněný výklad musí být východiskem pro další rozhodování
Ústavní soud také již k těmto otázkám judikoval, že v obecné rovině ve vztahu k závaznosti soudní judikatury by měl být
již jednou učiněný výklad
, nedojde-li k následnému shledání dostatečných relevantních důvodů podložených racionálními a přesvědčivějšími argumenty, ve svém souhrnu více konformnějšími s právním řádem jako významovým celkem a svědčícími tak pro změnu judikatury,
východiskem pro rozhodování následujících případů stejného druhu
, a to z pohledu principů právní jistoty, předvídatelnosti práva, ochrany oprávněné důvěry v právo (oprávněného legitimního očekávání) a principu formální spravedlnosti (rovnosti)9.
 
Evropský soud pro lidská práva předvídatelnost rovněž akcentuje
Důležitost hodnoty předvídatelnosti práva jako základní hodnoty právního řádu zdůrazňuje ve své judikatuře také Evropský soud pro lidská práva, v jehož judikatuře je jako
jedno ze základních kritérií kvality práva opakovaně používána jeho předvídatelnost
(např. Rekvényi proti Maďarsku, 1999, Feldek proti Slovensku, 2001)10.
 
Ve své důvěře v právo nesmí být nikdo zklamán
Jak již Ústavní soud v minulosti několikrát konstatoval11, ke znakům právního státu a mezi jeho základní principy neoddělitelně patří zásada právní jistoty. Její nezbytnou součástí je jak předvídatelnost práva, tak i legitimní předvídatelnost postupu orgánů veřejné moci v souladu s právem a zákonem stanovenými požadavky. Tato předvídatelnost je vyjádřením postulátu, podle kterého se lze v demokratickém právním státě spolehnout na to, že ve své důvěře v platné právo nebude nikdo zklamán. Pouze takto předvídatelné chování naplňuje v praxi fungování materiálně chápaného demokratického právního státu a vylučuje prostor pro případnou svévoli.
 
Není přípustné „měnit pravidla během hry“
Princip naplnění legitimního (oprávněného) očekávání je vyjádřením obecnějšího požadavku právní jistoty. Znamená, že fyzická nebo právnická osoba, která na základě předchozí zkušenosti oprávněně dospěje k závěru, že jí svědčí určité subjektivní právo nebo že bude platit určité právo objektivní, má právo na to, aby její očekávání bylo naplněno, tzn., že není přípustné „měnit pravidla během hry“.
 
Vybočení z ustálené rozhodovací praxe měl NSS dostatečně zdůvodnit
Z výše uvedených ústavně-právních principů, postulátů a právních názorů Ústavního soudu pro náš konkrétní případ vyplývá, že pokud (jak dále doložíme) před vydáním napadených rozhodnutí, zejména pak rozhodnutí NSS čj. 2 Afs 6/2011-123 ze dne 22. 4. 2011 existovala ustálená správní praxe a ustálená rozhodovací soudní praxe, pak, pokud NSS v napadeném rozhodnutí z této praxe významně vybočil (ukročil), měl tuto změnu
interpretace
dostatečně zdůvodnit, včetně toho, že se měl vypořádat i s otázkou, v čem a z jakého právního důvodu konkrétně čerpá svojí legitimitu pro tuto zásadní změnu (tj.
velmi podrobně popsat své legitimizující důvody
, v nichž se především vypořádá s v této či podobné věci již existujícími rozsudky NSS).
 
Základní zásady rozhodování správních soudů
Jak vyplývá i z výše citovaného nález sp. zn. II. ÚS 566/05 ze dne 20. 9. 2006, měly by pro rozhodování správních soudů (kromě již výše namítaného uplatnění § 17 odst. 1 SŘS) platit tyto základní zásady:
i)
Již jednou učiněný výklad by
měl být východiskem
pro rozhodování následujících případů stejného druhu - zde odkazujeme na již výše zmíněné dva předchozí rozsudky stejného druhu případu, které zcela jistě měly být východiskem při rozhodování soudů v námi komentované věci.
ii)
Pokud se soud chce odchýlit od předchozí judikatury týkající se případu stejného druhu, pak z pohledu principů právní jistoty, předvídatelnosti práva, ochrany oprávněné důvěry v právo a principu formální spravedlnosti vyplývá, že pro to musí být
shledány dostatečně
relevantní
důvody podložené racionálními a přesvědčivějšími argumenty
, které budou ve svém souhrnu konformnější s právním řádem jako významovým celkem a svědčící tak pro změnu judikatury.
Jako příklad předchozího, již jednou učiněného soudního výkladu lze uvést zejména již výše zmíněné dva rozsudky NSS (čj. 1 Afs 48/2004-92 dne 18. 12. 2007 a čj. 5 Afs 85/2009-67 ze dne 16. 11. 2010). Právě s těmito judikáty se měl NSS v předmětném rozhodnutí čj. 2 Afs 6/2011-123 ze dne 22. 4. 2011 vypořádat ve smyslu zásad uvedených výše. To se podle mého názoru nestalo.
 
Ustálená správní praxe
Z pohledu nyní zohledňovaných principů právní jistoty, předvídatelnosti a formální spravedlnosti je vhodné si uvědomit či připomenout stávající a mnohaletou ustálenou správní praxi v dané otázce; tato ustálená správní praxe dokládá právě onu ústavněprávně nežádoucí
výraznou překvapivost
a tudíž
nepředvídatelnost
předmětného rozhodnutí:
i)
Všechny dosavadní výklady Ministerstva financí ČR se k dané či podobné věci vždy stavěly tak, že výdaje na poskytované bonusy jsou daňově uznatelné; například ve věci bezplatného poskytování vzorků či bezplatného poskytování služeb se záměrem, aby si následně zákazník tyto služby objednal.
ii)
Koordinační výbor (mezi Komorou daňových poradců ČR a Ministerstvem financí ČR) obdobně uzavřel ve věci 111/01.03.06 ze dne 1. 3. 2006 „Kontraktace - vzorky výrobků předané v rámci obchodních jednání“.
iii)
Koordinační výbor (mezi Komorou daňových poradců ČR a Ministerstvem financí ČR) ze dne 9. 4. 2003 - potvrdil daňovou uznatelnost nákladů při tzv. ochutnávkových akcích.
iv)
Nikoliv jako na dar na podobné marketingové strategie nahlíží i Mezinárodní účetní standardy (IFRS/IAS), jejichž základní zásadou je zobrazení ekonomické podstaty transakcí (nařízení ES č. 1262/2008 ze dne 16. 12. 2008 - Výklad IFRIC 13 Zákaznické věrnostní programy Ústřední věstník EU L 338/2008). Z toho mimo jiné vyplývá, že poskytování takových bonusů je zcela běžné nejen u nás, ale i v zahraničí.
 
Splnění podmínek pro odchýlení od předchozích výkladů
Jak jsme již uvedli výše, i dle judikatury ÚS (viz výše) se smí soudy od předchozích výkladů odchýlit jen za splnění některých podmínek, z nichž pro v tomto odstavci uplatněný princip právní jistoty a předvídatelnosti zdůrazňujeme povinnost soudu
provést velmi precizní, racionální a přesvědčivou argumentaci dostatečně relevantních důvodů
.
i)
Především je tedy možno konstatovat, že předmětné rozhodnutí NSS (čj. 2 Afs 6/2011-123 ze dne 22. 4. 2011) se ve svém textu o předchozích rozhodnutích (zejména čj. 1 Afs 48/2004-92 ze dne 18. 12. 2007 a čj. 5 Afs 85/2009-67 ze dne 16. 11. 2010) ani slovem nezmínilo, čímž po mém soudu NSS nenaplnil požadavek konstantní judikatury ÚS, aby předchozí již jednou učiněný výklad se stal východiskem pro rozhodování následujících případů stejného druhu.
ii)
Napadené rozhodnutí čj. 2 Afs 6/2011-123 ze dne 22. 4. 2011 podle mého názoru nedostálo požadavku konstantní judikatury ÚS, a totiž
shledání a popsání dostatečně relevantních důvodů
podložených racionálními a přesvědčivějšími argumenty, které budou ve svém souhrnu konformnější s právním řádem jako významovým celkem a svědčící tak pro změnu judikatury.
 
Rozhodnutí je již na první pohled až příliš stroze odůvodněno
Pro rozšíření a prohloubení předchozí argumentace dlužno doplnit, že již na první pohled
(
prima facie
)
je zřejmé, že na to, že předmětné rozhodnutí představuje zásadní průlom do mnoho let ustálené správní a rozhodovací praxe, je ve svém zdůvodnění až příliš stručné.
V mnoha konkrétních ohledech je zdůvodnění předmětného rozhodnutí
velmi málo srozumitelné
, tím méně pak
racionální a přesvědčivé
, jak vyžaduje
judikatura
ÚS (viz výše), a také velmi málo splňující obecně platný, z formální logiky vyvěrající,
požadavek dostatečných důvodů
. Tento závěr pak je o to silnější, když uvážíme (či znovu zopakujeme), že rozhodnutí představuje zásadní průlom do mnoho let ustálené správní a rozhodovací praxe.
 
Proč neobstojí srovnatelné příklady uvedené podnikatelem?
Jak krajský soud (v předchozím řízení), tak NSS (v předmětném rozhodnutí) shodně uvádějí, že neobstojí srovnání s příklady, které podnikatel v kasační stížnosti (i v žalobě) uváděl. Přitom z celého textu rozsudku krajského soudu a ani z textu předmětného rozsudku NSS není vůbec zřejmé, proč oba tyto soudy konstatují, že například reklamní akce „osobní automobil zdarma k pořízení novému bytu“ neobstojí jako příklad pro srovnání s akcí stěžovatele „dálniční známka zdarma k objednávce přesklení autoskla“. Vždyť nejen na první pohled, ale také při podrobnějším zkoumání je přeci jasné, že se jedná po obsahové (materiální) stránce o zcela totožné případy. Navíc nutno doplnit, že trojstrannost vztahu, kterou v dané souvislosti argumentoval krajský soud, Nejvyšší správní soud vyloučil (viz výše).
 
Dar nebo snížení ceny?
Nejvyšší správní soud v předmětném rozsudku na jedné straně konstatuje, že se v případě předmětné dálniční známky či kupónu jedná o dar, a na druhé straně v témže rozsudku konstatuje, že se jedná snížení z ceny. Zdůvodnění tohoto rozsudku je tedy značně rozporuplné, protože zajisté nelze tak jednoduše směšovat či zaměňovat tak odlišné právní skutečnosti, jakými jsou na jedné straně dar a na druhé straně sleva z ceny (pokud by se jednalo o snížení ceny, tedy slevu z ceny, pak je pojmově vyloučeno, aby se zároveň jednalo o dar).
Racionálnost a přesvědčivost předmětného rozhodnutí je zde tedy výrazně oslabena
, pročež podle mého názoru napadené rozhodnutí nesplňuje požadavky judikatury ÚS (viz výše), zejména když opět připomeneme, že předmětné rozhodnutí představuje zásadní průlom do mnoho let ustálené správní a rozhodovací praxe.
 
Skutečně není možná sleva cestou daňového odpočtu?
NSS v napadeném rozsudku také konstatuje, že ve skutečnosti cena předmětného bonusu nepředstavovala nic jiného než snížení ceny poskytované zákazníkům12, když ovšem NSS dodává, že toto není možné cestou daňového odpočtu13. Tento překvapivý, naprosto nepředvídatelný obrat14 v právním názoru NSS ovšem předmětný rozsudek nijak neargumentuje, tím méně tedy platí, že by se zde nacházely dostatečně legitimní, racionální a přesvědčivější argumenty ve prospěch tohoto judikaturního obratu (jak pro takový judikaturní obrat požaduje
judikatura
ÚS).
 
Nelze zvýhodňovat jednu formu marketingové strategie nad druhou
Na doplnění uvádíme, že z textu NSS v předmětném rozsudku by snad bylo lze (pro jeho po mém soudu argumentační nedostatečnost a malou srozumitelnost) vytušit, že zde možná hraje roli (pro vyloučení z daňových nákladů) určitá forma marketingové strategie, tedy že jinými slovy řečeno je zde prostřednictvím daní preferována jedna forma marketingové strategie před jinou (daňové znevýhodnění jednoho z možných právních řešení bonusu v nepeněžité podobě). K tomu je nutno dodat, že takový postup byl již judikaturou ÚS odmítnut.
Můžeme tak citovat například z nálezu II. ÚS 686/05 ze dne 25. 10. 2006:
„... Právě o takovou situaci se dle názoru Ústavního soudu jednalo. Provedeným výkladem a aplikací ustanovení zákona o daních z příjmů totiž došlo ze strany soudů (správce daně) k situaci, kdy je jednak popírána zákonem (obchodním či občanským zákoníkem) daná možnost, aby výdaje vzniklé při plnění závazku z mandátní smlouvy nesl přímo mandant, a jednak daňovému subjektu je přes možnosti dané platnou právní úpravou mandátní smlouvy
de facto
(odkazem na nezávaznost smluvního ujednání pro daňové účely) vnucován postup vyhovující správci daně, ačkoliv správcem daně akceptovaný způsob (při respektování práva na uplatnění výdajů) by nevedl ke zvýšení základu daně a následnému zdanění příjmů stěžovatele. Postupem správce daně, jež soudy považovaly za zákonu odpovídající, v tomto konkrétním případě navíc došlo k situaci, kdy nepeněžité plnění sice bylo považováno za příjem podléhající dani, avšak výdaje stěžovatele vůbec nebyly zohledněny, přestože jejich výše byla vyšší než přijatá odměna...“
 
Obecné právně-filozofické argumenty
Závěrem, spíše z obecných právně-filozofických pohledů, které nepochybně zvláště při rozhodování Ústavního soudu (s ohledem na jeho postavení v soudním systému) sehrávají svoji roli, lze doplnit tyto argumenty:
i)
Poskytování takových bonusů je v podnikatelské praxi zcela běžné
a lze dokonce říci, že na trhu téměř neexistuje subjekt poskytující služby či zboží konečným zákazníkům, který by v tuto chvíli podobné bonusy neposkytoval (je možné uvést viditelné příklady podobných programů u poskytovatelů telekomunikačních služeb, obchodních řetězců a obchodů obecně, benzinek, vydavatelů tisku, příklady, kdy restaurace při určité příležitosti - například při otevření - nabízejí část konzumace zdarma, případy, kdy developeři nabízejí poskytnutí auta při nákupu bytu či nájem a podobně). Jednoznačně se jedná o marketingový náklad vynakládaný na podporu prodeje.
Cíl poskytování těchto benefitů není daňový, ale obchodní.
Z marketingového hlediska se pak ukazuje, že podobné bonusy jsou daleko efektivnější a účelnější než prosté poskytnutí finanční slevy (z ekonomického hlediska, podstaty věci a výsledku hospodaření vychází z pohledu poskytovatele nastejno, zda poskytne slevu v penězích anebo ji poskytne v naturální podobě). Upírání (daňovým donucováním) poskytování takových bonusů by tak bylo možno i chápat jako překračování principu enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí ze strany státu (dle čl. 2 odst. 2 Listiny) a také jako zásah do ochrany vlastnických práv (čl. 11 Listiny) a ochrany práva na podnikání (čl. 26 Listiny), vše za současného uvážení ústavněprávního principu přednosti občana před státem.
ii)
Ve vztazích mezi podnikateli působících na volném trhu by se mělo v podstatě vycházet s
presumpce
toho, že mezi nimi je z povahy jejich fungování v zásadě vyloučeno poskytování darů
(tj. plnění bez protiplnění), s výjimkou zvláštního zřetele hodných případů, kdy se prokáže opak. Stejné to samozřejmě platí o pro vztah podnikatel - spotřebitel. Ze samotné povahy podnikání (jak jej pozitivně-právně vymezuje § 2 odst. 1 ObchZ) totiž vyplývá, že se jím rozumí soustavná činnost prováděná za účelem zisku. V tomto ohledu tedy podle našeho názoru neobstojí argumentace obsažená v předmětném rozhodnutí NSS, vycházející z toho, že podnikatel poskytuje všem svým zákazníkům systematicky pouhé dary, a to v nikoli malé souhrnné výši. Žádný rozumný podnikatel by nikdy nic takového nedělal, neboť podnikání i přes nesporný fakt, že být podnikatelem ještě neznamená odhodit lidskou tvář, ze své podstaty objektivně nutí minimalizovat výdaje a maximalizovat příjmy. Podnikatel pak ve skutečnosti
dary v pravém slova smyslu poskytuje pouze pro svoje svědomí
, tedy zejména na humanitární, sociální a obdobní účely.15
 
Uplatnění principu proporcionality
Je z obecného pohledu jasné, že prakticky ve všech sporech mezi daňovým subjektem a státem (orgánem veřejné správy v oblasti správy daní) jde z ústavněprávního pohledu v té nejobecnější rovině o uplatnění zásady proporcionality (zákazu nadměrnosti zásahů do práv a svobod), kdy na jedná straně stojí základní ústavní práva občana a na straně druhé ústavním pořádkem chráněný veřejný statek (zde výběr daní). V daném konkrétním případě poskytování bonusů (ve formě dálničních známek či poukázek na PHM) mám za to, že toto řešení
kolize
za použití tří základních kritérií16 vede k tomu, že
veřejný zájem na výběru daní neopravňuje k tomu, aby bylo daňovým subjektům daňovými nástroji upíráno právo uplatňovat zcela v podnikatelské praxi (a i v ekonomické doktríně) běžné marketingové nástroje
, jakými jsou slevy a poskytování bonusů. Jen tak se dle našeho názoru naplní ústavněprávní doktrína a
judikatura
17, podle kterých opatření omezující základní lidská práva a svobody nesmějí, jde-li o kolizi základního práva či svobody s veřejným zájmem, svými negativními důsledky přesahovat pozitiva, která představuje veřejný zájem na těchto opatřeních.
1 Viz například nález sp. zn. II. ÚS 566/05 ze dne 20. 9. 2006.
2 Viz například nález sp. zn. II. ÚS 566/05 ze dne 20. 9. 2006.
3 Viz například nález sp. zn. II. ÚS 566/05 ze dne 20. 9. 2006.
4 Uvedeny pouze příkladmo.
5 § 17 odst. 1 SŘS: „Dospěl-li senát Nejvyššího správního soudu při svém rozhodování k právnímu názoru, který je odlišný od právního názoru již vyjádřeného v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, postoupí věc k rozhodnutí rozšířenému senátu. Při postoupení svůj odlišný právní názor zdůvodní.“
6 Dle čl. 38 odst. 1 Listiny.
7 Viz například nález sp. zn. II. ÚS 566/05 ze dne 20. 9. 2006.
8 Viz například nález sp. zn. II. ÚS 566/05 ze dne 20. 9. 2006.
9 Viz například nález sp. zn. II. ÚS 566/05 ze dne 20. 9. 2006.
10 Viz nález sp. zn. I. ÚS 420/09 ze dne 3. 6. 2009.
11 Např. nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 690/01.
12 S tím lze jistě z věcného hlediska souhlasit.
13 Což je ovšem v příkrém rozporu s ustálenou správní a rozhodovací praxí.
14 Například ve vztahu k rozhodnutí čj. 5 Afs 85/2009-67 ze dne 16. 11. 2010: „K této stížní námitce Nejvyšší správní soud předně uvádí, že nelze popřít, že množstevní bonusy či slevy (tzv. rabaty) jsou v obchodních vztazích poměrně běžným nástrojem, kterým lze motivovat odběratele ke zvýšení objemu odebíraného zboží.“
15 I když i zde lze najít v řadě konkrétních případů v praxi velmi silný marketingový (reklamní) podtext.
16 viz zejména nález sp. zn. Pl. ÚS 8/06 ze dne 1. 3. 2007.
17 Např. již zmíněný nález sp. zn. Pl. ÚS 8/06 ze dne 1. 3. 2007.