Účtování v hospodářském roce a daň z příjmů

Vydáno: 19 minut čtení

V příspěvku si rozebereme daňové řešení přechodu poplatníka daně z příjmů právnických osob a fyzických osob na účtování v hospodářském roce. Budeme se zabývat vymezením zdaňovacího období, podáním daňového přiznání, uplatněním daňových odpisů a tvorbou rezervy na opravy hmotného majetku.

Účtování v hospodářském roce a daň z příjmů
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vymezení hospodářského roku dle ZoÚ
Účetním obdobím je dle § 3 odst. 2 ZoÚ nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců a toto účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem. Kalendářním rokem je účetní období od 1. ledna do 31. prosince daného roku.
Hospodářským rokem je účetní období, které trvá 12 měsíců, ale začíná prvním dnem jiného měsíce než je leden.
Účetní období bezprostředně předcházející změně účetního období může být kratší nebo delší než uvedených 12 měsíců.
Souvisí to se změnou účetního období, kterým je kalendářní rok, na účetní období, kterým je hospodářský rok, anebo naopak.
Při vzniku účetní jednotky v období tří měsíců před koncem kalendářního roku nebo při zániku účetní jednotky v období tří měsíců po skončení kalendářního roku nebo hospodářského roku může být účetní období o příslušnou dobu delší než 12 měsíců.
Hospodářský rok mohou uplatnit účetní jednotky, které nejsou organizační složkou státu, územním samosprávným celkem nebo nejsou účetní jednotkou vzniklou nebo zřízenou zvláštním zákonem. Ustanovení § 3 odst. 3 ZoÚ stanoví, že
uplatnit hospodářský rok lze pouze po oznámení záměru změny účetního období místně příslušnému správci daně z příjmu nejméně tři měsíce před plánovanou změnou účetního období
, jinak účetní období zůstává nezměněno. Obdobně se postupuje i při přechodu z hospodářského roku na kalendářní rok.
 
Hospodářský rok u poplatníků daně z příjmů právnických osob
 
1. Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím u poplatníků daně z příjmů právnických osob je podle § 17a ZDP:
*
kalendářní rok,
*
hospodářský rok,
*
období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém byly fúze nebo převod jmění na společníka anebo rozdělení zapsány v obchodním rejstříku, nebo
*
účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců.
 
2.