Konstruktivně k problematice souběhu

Vydáno: 19 minut čtení

Koncem února tohoto roku rozbouřila poklidné „daňové vody“ v České republice oblast tzv. souběhu, a to na základě série článků v Hospodářských novinách vycházejících z jednoho konkrétního rozhodnutí NSS (z kterého se dle našeho názoru vzhledem k reáliím dané konkrétní kauzy nedají dělat obecné, všeobecně platné závěry). Jelikož se začaly na základě vzniklé mediální bubliny objevovat různé extenzivní názory mnohdy hraničící a snaha strašit s co možná nejvíce nevýhodnými daňovými řešeními, reagovala na tuto situaci promptně Komora daňových poradců ČR (dále jen KDP ČR) a připravila k daňovým aspektům této oblasti příspěvek, který byl ještě v únoru projednán na MF v rámci Koordinačního výboru [pravidelné jednání mezi MF, KDP ČR a dalšími zástupci odborné veřejnosti (např. KA ČR) k problematickým otázkám výkladu a aplikace daňové a související legislativy]. Jeho znění včetně stanoviska GFŘ uvádíme v části A našeho příspěvku. Domníváme se, že tento materiál by měl minimálně částečně tyto rozbouřené daňové vody zklidnit.

Konstruktivně k problematice souběhu
Ing.
Jiří
Nekovář
Ing.
Jiří
Nesrovnal
Na úvod bychom chtěli zdůraznit, že dále uvedený materiál se zabývá daňovými aspekty dané věci. Je totiž nutné důsledně oddělovat soukromoprávní (dopady z hlediska zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) a veřejnoprávní (otázky pojistného a daně z příjmů) linii dané věci. Bohužel v rámci vzniklé „mediální vlny“ se tyto dvě stránky věci mnohdy směňovaly a zaměňovaly, což vedlo k mnohým nesmyslným závěrům.
Chtěli bychom také upozornit, že KDP ČR v rámci připomínek k novelám ZDP [naposledy v rámci připomínek k poslední novele zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) -přijatou zákonem č. 346/2010 Sb.; znění dané připomínky včetně reakce MF naleznete v části B našeho příspěvku] dlouhodobě a opakovaně navrhuje vypuštění ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) ZDP, který je příčinou hlavních problémů „souběhu“ v oblasti ZDP. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že z reakce MF (viz část B.2 našeho příspěvku) je patrno, že s navrhovanou změnou nesouhlasí proto, že v těchto případech není odváděno pojistné v plné výši. To ale neplatí v případech tzv. souběhu, kdy je obecně obojí pojistné odváděno standardně. Obecně se pak domníváme, že jediným systémovým řešením daného problému z hlediska daňového, je právě vypuštění § 25 odst. 1 písm. d) ZDP s tím, že je zároveň nutné se připravit na to, že z odměny členů statutárních orgánů a odměn jednatelů bude standardně placeno jak sociální, tak zdravotní pojištění.
Konečně bychom chtěli upozornit na starší rozhodnutí shodou okolností toho samého třetího senátu NSS a jeho následné posouzení ze strany ÚS v kauze ředitele bank a jeho náměstků, kteří byli zároveň členy představenstva banky (podstatné části obou rozsudků jsou v části C našeho příspěvku). NSS dospěl k závěru, že jelikož povinnost pro náměstky a ředitele banky být členy představenstva banky vyplývala ze stanov banky, podléhala odměna za členství v představenstvu sociálnímu pojištění. ÚS v souvislosti s touto kau