K problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev

Vydáno: 23 minut čtení

Dlouhodobým problémem praxe českých kapitálových obchodních společností (s. r. o. a a. s.) je jednoznačné vyřešení vztahu mezi společností a jejím jednatelem (u s. r. o.), resp. členem jejího představenstva (u a. s.). Tento problém podle hesla „dělají to tak všichni“ nebyl v praxi příliš řešen a postupem času se začaly objevovat spory v rovině soukromého práva a jejich výsledkem bylo, že nároky z pracovních smluv uzavřených s jednateli, resp. členy představenstva byly shledány jako neplatné a nezakládající předpokládané pracovněprávní nároky, protože bylo v jednotlivých případech konstatováno, že obsah sjednaných pracovních smluv (typicky se jednalo o pracovní smlouvy na vedoucí funkce jako ředitelé společností apod.) se kryje s výkonem funkce jednatele, resp. člena představenstva.

K problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev
Ing.
Pavel
Běhounek
Ze strany veřejného práva se v praxi v minulosti žádné vážnější problémy s pracovními smlouvami uzavřenými s jednateli, resp. členy představenstev neobjevovaly. Naopak, problémy byly spíše tam, kde se společnost rozhodla věc řešit mimo pracovněprávní vztah - tento problém se objevoval zejména u a. s. v oblasti odvodu pojistného na sociální pojištění, kde bylo v praxi často nutné obhajovat, že veškerá činnost vykonávaná členem představenstva spadá do výkonu funkce člena představenstva (a tudíž, že odměna nepodléhá odvodu pojistného na sociální zabezpečení). Proto bylo z praktického hlediska značným překvapením, když Okresní správa sociálního zabezpečení v Olomouci dne 3. 4. 2007 rozhodla, že v době od 23. 2. 2006 do 6. 9. 2006 nebyl jednatel účasten nemocenského pojištění na základě mzdy z pracovní smlouvy na ředitele společnosti. Odborná veřejnost se s uvedeným případem seznámila až na přelomu loňského a letošního roku poté, co rozhodnutí správy sociálního zabezpečení potvrdil 9. 12. 2010 Nejvyšší správní soud. V únoru následovalo upozornění na uvedený případ masovými médii a problematika souběhu funkcí začala být hojně diskutována. Tento článek mapuje danou problematiku a upozorňuje jak na reakce zástupců veřejné správy, tak na připravované legislativní změny. Jednatele a členy představenstva v případech, kdy není nutné mezi těmito kategoriemi rozlišovat, označuji v tomto příspěvku jako „statutáry“. Zajímavé informace k dané problematice přináší také samostatný příspěvek zveřejněný na dalších stranách.
 
Historické ohlédnutí
Z hlediska obchodněprávní úpravy od počátku platnosti obchodního zákoníku platilo, že vztah mezi společností a statutárem je vztahem, který se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě (§ 66 odst. 2 , tedy vztahem obchodněprávním. Novelizací obchodního zákoníku od 1. 1. 2001 (a částečně od 31. 12. 2001) byly upraveny určité konkrétní záležitosti, v obchodním zákoníku (v § 66 odst. 2 se objevil pojem smlouva o výkonu funkce a v § 261 odst. 3 se výslovně objevilo, že vztah mezi společností a statutárem je vztahem obchodněprávním.
Změny k 1. 1. 2001 teoreticky žádný zvláštní význam pro vyřešení otázky konkretizace podmínek pro výkon funkce statutárů neměly. Praktický význam však nelze přehlédnout - před 1. 1. 2001 bylo vcelku logické (byť nesprávné), že obchodněprávní smlouva upravující podmínky výkonu funkce byla v praxi často označována jako smlouva mandátní; od 1. 1. 2001 je již častěji označována jako smlouva o výkonu funkce (případně s doplněním, že jde o funkci jednatele, resp. člena představenstva). Od 1. 1. 2001 je také nade vší pochybnost, že výkon funkce statutára je vztahem obchodněprávním.
Z hlediska veřejného práva pro odměny statutárů (v porovnání se mzdou z pracovního poměru) platilo, resp. platí:
 +-----------------------------+----------------------------+------------------------------------------+--------------------------------------+ |               |   Pracovní poměr    |     Výkon funkce jednatele      | Výkon funkce člena představenstva  | +-----------------------------+----------------------------+------------------------------------------+--------------------------------------+ | Daňový náklad        | Ano, na základě § 24    | Ano, na základě § 24 odst. 1 ZDP.    | Ne, zakazuje § 25 odst. 1 ZDP.    | | společnosti         | odst. 1 zákona o daních  |                     |                   | |               | z příjmů (ZDP).      |                     |                   | +-----------------------------+----------------------------+------------------------------------------+--------------------------------------+ | Příjem ze závislé činnosti | Ano - příjem podle     | Ano - příjem podle            | Ano - příjem podle          | | dle ZDP           | § 6 odst. 1 písm. a) ZDP. | § 6 odst. 1 písm. b) ZDP.        | § 6 odst. 1 písm. c) ZDP.      | | Příjemce je považován    |              |                     |                   | | ZDP za zaměstnance.     |              |                     |                   | +-----------------------------+----------------------------+------------------------------------------+--------------------------------------+ | Účast na nemocenském    | Ano, za podmínek      | Do 31. 12. 2008 ano (na základě     | Ne, ani nikdy nebyla. Od 1. 1. 2012 | | pojištění          | stanovených zákonem    | stejných podmínek, které byly tehdy   | pravděpodobně ano (za obdobných   | |               | o nemocenském pojištění.  | předepsány pro zaměstnance        | podmínek jako budou platit pro    | |               |              | v pracovním poměru).           | zaměstnance v pracovním poměru).   | |               |              | Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011      |                   | |               |              | odměna jednatele nezakládá účast     |                   | |               |              | na nemocenském pojištění         |                   | |               |              | od 1. 1. 2012 pravděpodobně ano     |                   | |               |              | (za obdobných podmínek jako budou    |                   | |               |              | pro zaměstnance v pracovním       |                   | |               |              | poměru).                 |                   | +-----------------------------+----------------------------+------------------------------------------+--------------------------------------+ | Účast na důchodovém     | Ano, ve vazbě na účast   | Do 31. 12. 2008 ano (ve vazbě na     | Ne, ani nikdy nebyla. Od 1. 1. 2012 | | pojištění          | na nemocenském pojištění. | účast na nemocenském pojištění).     | pravděpodobně ano (ve vazbě na    | |               |              | V období 2009 až 2011 účast zakládá   | účast na nemocenském pojištění).   | |               |              | dosažení rozhodného měsíčního      |                   | |               |              | příjmu ve výši alespoň čtvrtiny     |                   | |               |              | průměrné mzdy (v roce 2009 částky    |                   | |               |              | 5 900 Kč, v roce 2010 částky 6 000 Kč  |                   | |               |              | měsíčně, v roce 2011 částky 6 200 Kč).  |                   | |               |              | Od 1. 1. 2012 by účast měla být opět   |                   | |               |              | navázána na účast na nemocenském     |                   | |               |              | pojištění.                |                   | +-----------------------------+----------------------------+------------------------------------------+--------------------------------------+ | Odvod pojistného na     | Ano, ve vazbě na účast   | Ano, před 1. 1. 2008 ve vazbě na     | Před 1. 1. 2008 odměna člena     | | zdravotní pojištění     | na nemocenském       | účast na nemocenském pojištění,     | představenstva odvodu nepodléhala,  | |               | pojištění.         | od 1. 1. 2008 z odměny v jakékoli výši. | od 1. 1. 2008 odvodu podléhá vždy.  | +-----------------------------+----------------------------+------------------------------------------+--------------------------------------+ 
Významným historickým faktorem podle mého názoru bylo, že zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, již ve své původní verzi účinné od 1. 1. 1993 vylučoval z daňových nákladů odměny členů statutárních orgánů. Již od samého počátku své účinnosti zákon o daních z příjmů v § 25 odst. 1 písm. d) z daňových nákladů vylučuje:
„odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob“
.
Žádné odůvodnění předkladatele k této úpravě nenalezneme. Zákon č. 586/1992 Sb. je totiž zákon z doby končícího federativního uspořádání naší republiky a jedná se o zákon České národní rady, který nahradil zákon Federálního shromáždění č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů. Původní zákon Federálního shromáždění se sice z důvodu ukončení federativního uspořádání k 31. 12. 1992 neuplatnil, ale posloužil jako předloha k zákonu ČNR č. 586/1992 Sb. Protože i zákon Federálního shromáždění č. 286/1992 Sb. vylučoval z daňových nákladů v § 25 odst. 1 písm. d) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, nenalezneme k této úpravě v zákoně č. 586/1992 Sb. (byl projednáván v roce 1992 jako tisk ČNR č. 100) žádné odůvodnění. Odůvodnění nenalezneme ani k úpravě v zákoně Federálního shromáždění č. 286/1992 Sb. (projednáváno jako tisk FS č. 1408), ale za povšimnutí jistě stojí, že původně měly být z daňových nákladů podle § 25 odst. 1 písm. d) vyloučeny:
„vyplácené odměny členům představenstev, dozorčích rad (tantiémy) a členům kontrolních komisí;“
.
Proč byl text zákona Federálního shromáždění č. 286/1992 Sb. (následně převzatý do zákona ČNR č. 586/1992 Sb.) v průběhu svého projednávání pozměněn, se již asi nedozvíme, ale vše nasvědčuje tomu, že v době vzniku současné daňové soustavy včetně odvodů pojistného na veřejnoprávní pojištění (zavedeno od 1. 1. 1993) pravděpodobně převládal názor, že „za práci“ budou členové představenstev odměňováni v pracovněprávním vztahu (mzda z něho plynoucí by podléhala pojistnému na veřejnoprávní pojištění) a že nedaňovým nákladem společnosti bude odměna „za výsledek“ (typicky tantiéma jako podíl na zisku) a tato odměna, že nebude podléhat odvodu pojistného na veřejnoprávní pojištění. Skutečnost, že tantiéma nemůže být daňovým nákladem již ze své podstaty (jedná se o podíl na zisku a nepředstavuje tedy ani účetní náklad), lze vzhledem k historickým souvislostem ponechat stranou (i současná účetní pravidla se v té době rodila).
Také některé komentáře z 90. let vycházely z toho, že pokud společnost musí za činnost představenstva jeho členům vyplácet odměnu, tak se na tuto odměnu nemá vztahovat daňová neuznatelnost podle § 25 odst. 1 písm. d) ZDP. Tyto snahy se vzhledem k celkem jednoznačnému znění předmětného ustanovení [i nároková odměna člena představenstva je odměnou člena statutárního orgánu uvedenou v § 25 odst. 1 písm. d) ZDP] v praxi nijak prosadit nepodařilo. Jedinou možností tedy bylo poukázat na protiústavnost předmětného ustanovení - je naprosto nelogické, aby odměna jednatele s. r. o. byla daňově uznatelná a odměna člena představenstva a. s. nikoli. Tímto směrem, pokud je mi známo, se však žádná a. s. nevydala. Pro daňovou uznatelnost odměny vyplácené členům představenstva byla spíše volena cesta sjednání pracovního poměru a vyplácení mzdy, což se v minulosti jevilo jako bezpečné řešení.
Nepsaná logika „co není za práci, je nedaňový náklad, ale bez pojistného na veřejnoprávní pojištění“ byla i důvodem k neochotě zrušit daňovou neuznatelnost odměn členů představenstev - viz např. samostatný příspěvek na následujících stranách časopisu.
Pokud jde o daňovou uznatelnost odměny jednatele, jisté pochybnosti se v této věci objevovaly (z hlediska logiky věci by měly být neuznatelné zrovna tak, jako odměny členů představenstev), ale až na výjimky se ze strany správců daně neobjevovaly snahy vztáhnout ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) ZDP na odměnu jednatele. Důvodem byla možná právě vazba na pojistné - když odměna podléhá pojistnému, tak ať si ji dají do daňových nákladů.
Z hlediska historického vývoje je na místě připomenout také vývoj klíčových parametrů - sazba daně z příjmů právnických osob (dnes 19 %) pro rok 1993 činila 45 %, a to se při schvalování uvažovalo o vyšších sazbách. Původně tedy byla daňová neuznatelnost členů představenstev mnohem důležitější, než jejich nezatížení odvody pojistného.
 
Nárok statutárů na odměnu
To, že funkce jednatele či člena představenstva je vykonávána
za úplatu
, plyne z § 66 odst. 2 obchodního zákoníku (dále jen „ObchZ“), podle kterého se vztah mezi společností a osobou, která je statutárním orgánem (týká se vztahu s. r. o. a jejího jednatele), resp. vztah mezi společností a osobou, která je členem statutárního orgánu (týká se vztahu a. s. a člena jejího představenstva), přiměřeně řídí ustanoveními o mandátní smlouvě a podle nich mandatáři za jeho činnost náleží odměna.
S nárokem jednatele, resp. člena představenstva na odměnu za výkon funkce to však není tak jednoduché, jak je uvedeno v předchozím odstavci a jak bývá v praxi často zjednodušováno. Prvně je třeba uvést, že
nárok jednatele, resp. člena představenstva na odměnu za výkon funkce je třeba podložit rozhodnutím valné hromady
- toto plyne z výčtu kompetencí valné hromady.
Do
působnosti valné hromady s. r. o.
podle § 125 odst. 1 ObchZ patří:
„f) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, ...
m) schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 66 odst. 2 .“
Do
působnosti valné hromady a. s.
podle § 187 odst. 1 ObchZ patří:
„g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, ...
n) rozhodnutí o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.“
Dokud tedy valná hromada nerozhodne o odměně za výkon funkce nebo neschválí smlouvu o výkonu funkce, kde bude tento nárok upraven, nelze odměnu vyplácet
- tento závěr potvrdil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí 29 Cdo 4566/2009 ze dne 16. 11. 2010 (je-li např. odměna sjednána ve smlouvě o výkonu funkce a tuto odměnu následně schválí valná hromada, je ujednání o odměně platné od data uzavření smlouvy, avšak až s účinností od schválení valnou hromadou). Valná hromada nemusí schvalovat konkrétní částku odměny, resp. tato nemusí být uvedena ve smlouvě o výkonu funkce, postačuje schválení, resp. určení pravidel pro stanovení výše odměny. Není důležité, kdy je odměna schvalována - ke schválení může dojít třeba i po delší době výkonu funkce (v tomto případě však pozor na časové rozlišení odměny, zejména byla-li by odměna přiznána za více let).
Do budoucna, podle návrhu zákona o obchodních korporacích (zatím bylo ukončeno vnější připomínkové řízení, účinnost se předpokládá spolu s novým občanským zákoníkem od 1. 1. 2013) by mělo platit, že výkon funkce je úplatný pouze tehdy, stanoví-li tak smlouva o výkonu funkce - bez uzavření dohody o odměně v této smlouvě by tedy byl výkon funkce bezúplatný. I dnes však nemohou být některé osoby za výkon funkce statutárů odměňovány - např. podle § 303 odst. 3 zákoníku práce nelze za výkon funkce odměňovat tam vyjmenované zaměstnance (např. jde o zaměstnance ve správních úřadech jako jsou zaměstnanci ministerstev atd.).
Další komplikací s odměňováním je ustanovení § 66 odst. 3 ObchZ, které stanovuje následující omezení:
„Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch osoby, jež je orgánem společnosti nebo jeho členem, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, nebo je-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce. Společnost plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, anebo při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce.“
Omezení obsažené v druhé větě citovaného ustanovení vyvolává otázku,
zda se omezení (zánik nároku na plnění v případě příspěvku jednatele či člena představenstva k nepříznivým hospodářským výsledkům) vztahuje také na odměnu za výkon funkce
. Omezení bývá vykládáno tak, že druhá věta se vztahuje jen na nenároková plnění a nikoli na odměnu za výkon funkce, na kterou údajně plyne právo z právního předpisu. I kdybychom připustili, že nárok na odměnu plyne z právního předpisu (pokud by to bylo záměrem zákonodárce, asi by to mohl stanovit méně komplikovaným a vhodnějším způsobem), stojí za pozornost, že mandátní smlouva nárok mandatáře na úplatu přiznává jen tehdy, když řádně (tedy s odbornou péčí) vykoná sjednanou činnost. Přeneseně se tedy na vztah mezi funkcionářem a společností může dovozovat, že aby jednateli (členovi představenstva) vznikl nárok na odměnu, musí jednat s péčí řádného hospodáře. Vyřešení tohoto problému ponechávám otevřené, upozornit na něj jsem však považoval za vhodné. Návrh zákona o obchodních korporacích se k dané věci staví jednoznačně - při nedodržení péče řádného hospodáře by podle něj nenáležela ani základní odměna.
Judikatura
k souběhu funkcí
Soukromoprávní
judikatura
o nepřípustnosti výkonu činnosti, která spadá do výkonu funkce statutárů má již poměrně dlouhou historii a je i poměrně bohatá, jedná se např. o tyto rozsudky Nejvyššího soudu:
*
ze dne 15. 1. 2003, sp. zn. 21 Cdo 963/2002 řešící střet výkonu funkce „ředitele“ s výkonem funkce jednatele s. r. o. (tímto rozhodnutím bylo argumentováno v případě rozhodnutí NSS 3 Ads 119/2010-58 ze dne 9. 12. 2010 o neúčasti jednatele na nemocenském pojištění),
*
ze dne 17. 8. 2004, sp. zn. 21 Cdo 737/2004 řešící střet výkonu funkce „generálního ředitele“ u předsedy představenstva akciové společnosti,
*
ze dne 29. 9. 2004, sp. zn. 21 Cdo 894/2004, který řeší střet výkonu funkce
„ředitele a jednatele“
, resp.
„administrativního ředitele“
s výkonem funkce jednatele,
*
ze dne 29. 9. 2004, sp. zn. 21 Cdo 894/2004, který řeší střet výkonu funkce „jednatele“, resp. „administrativního ředitele“ s výkonem funkce jednatele s. r. o.,
*
ze dne 30. 8. 2006, sp. zn. 29 Odo 801/2005 řešící střet výkonu funkce „poradce generálního ředitele“, resp. „generálního ředitele“ u předsedy představenstva akciové společnosti,
*
ze dne 30. 5. 2007, sp. zn. 21 Cdo 2093/2006 řešící střet s náplní funkce jednatele dokonce i pracovní smlouvy se sjednanou náplní práce
technik
. Jednalo se však o případ, kdy byla uvedená náplň práce sjednána pouze formálně a ve skutečnosti však činnost technika nebyla vykonávána. I zde přitom zůstalo bez povšimnutí, že se jednatelem stal až po uzavření pracovní smlouvy,
*
ze dne 29. 4. 2009, sp. zn. 21 Cdo 3090/2008 řešící střet výkonu funkce „ředitele“ s výkonem funkce jednatele s. r. o. (také v tomto případě se jednalo o jednatele jmenovaného do funkce až po uzavření pracovního poměru).
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 7. 2008, sp. zn. 29 Odo 1262/2006 potvrzuje, že závěry o překrývání výkonu funkce s obsahem pracovněprávního vztahu platí i pro
střet mandátních smluv uzavřené na konkrétní činnosti s členy představenstva
.
Výše uvedená
judikatura
se týká soukromoprávních sporů, typicky pracovněprávních nároků statutárů odvolaných z funkcí. Stejné závěry použila i správa sociálního zabezpečení při posuzování vzniku účasti jednatele na nemocenském pojištění - tento případ řešil Nejvyšší správní soud a jeho rozhodnutí 3 Ads 119/2010-58 ze dne 9. 12. 2010 vyvolalo letošní značný zájem o toto téma. Tento rozsudek bývá uváděn jako průlomový rozsudek ve věci problematiky souběhu funkcí, což není pravda, protože plně odpovídá předchozí judikatuře Nejvyššího soudu. Naopak průlomové by bylo, pokud by Nejvyšší správní soud rozhodl v rozporu s již ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu. Průlomové v dané věci bylo to, že správa sociálního zabezpečení použila zásady soukromého práva na účast jednatele na nemocenském pojištění.
Společným jmenovatelem uvedených soukromoprávních vztahů není to, že by konkrétní osoba statutára neměla příslušný nárok (např. nárok na odstupné), ale že jej neměla z titulu pracovního práva. Snaha prokázat Nejvyššímu soudu, že v daných případech bylo předmětem pracovních smluv něco jiného, než spadá do výkonu funkce statutárů, se ukázala jako nemožná - takto to bylo i uvedeném judikátu Nejvyššího správního soudu. Poučením by tedy mělo být, že právní nárok na příslušná plnění je zapotřebí jednak dát do souladu s obchodněprávní úpravou (např. mzda z neplatné pracovní smlouvy může být, v případě schválení valnou hromadou, obhájena jako platný nárok na odměnu statutára - v případě jednatele s. r. o. by tato překlasifikace neznamenala žádné vážnější komplikace, v případě člena představenstva by již vznikl problém s daňovou neuznatelností takto překlasifikované „mzdy“), jednak se v případě sporu domáhat práva na odměnu za výkon funkce statutára.
 
Postoj veřejné správy
Veřejná správa na problém souběhu funkcí reagovala zatím takto:
*
Generální finanční ředitelství vydalo v rámci projednávání příspěvku Koordinačního výboru 327/23.02.11 -Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru konaného dne 23. 2. 2011 stanovisko, ze kterého v podstatě vyplývá, že pokud bude možné např. mzdu ředitele právně považovat za chybně označenou odměnu jednatele, lze tuto mzdu považovat za daňový náklad s. r. o. Obdobně u mezd členů představenstev a. s., pokud nebude zcela a jednoznačně prokázáno, že obsahem pracovního poměru je pouze výkon funkce člena představenstva;
*
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo stanovisko, ve kterém jde v podstatě o to, že za obdobných podmínek jako platí pro daňovou uznatelnost mzdy ředitele, resp. odměny jednatele tato mzda, resp. odměna zakládá účast na důchodovém pojištění, dosahuje-li letos 6 200 Kč (v roce 2010 dosahovala částky 6 000 Kč a v roce 2009 dosahovala částky 5 900 Kč). U a. s. nebudou správy sociálního zabezpečení podle současné úpravy zákoníku práce smlouvy napadat jako absolutně neplatné, ale budou je považovat maximálně za relativně neplatné (zpochybnit by ji tedy mohl buď člen představenstva, anebo společnost);
*
Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo návrh na novelizaci zákona o nemocenském pojištění a zákona o důchodovém pojištění, aby od 1. 1. 2012 odměna jednatele zakládala opět účast na nemocenském pojištění (za stejných podmínek jako mzda) a tato účast jednatele na nemocenském pojištění, aby automaticky zakládala účast na důchodovém pojištění. Rovněž odměna člena představenstva a. s. by zakládala účast na nemocenském a důchodovém pojištění (tato odměna by podléhala stejným odvodům jako mzda zaměstnanců, a proto by i odměna člena představenstva pravděpodobně byla od roku 2012 i daňovým nákladem akciové společnosti);
*
Ministerstvo spravedlnosti by mělo iniciovat předložení pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu na novelizaci obchodního zákoníku ve věci souběhu funkcí jednatelů, resp. členů představenstev. Výkon funkce jednatele, resp. člena představenstva v pracovním poměru by měl být umožněn novelizací § 134, resp. § 192 ObchZ. Tento návrh ministerstvo spravedlnosti, resp. ministr spravedlnosti Pospíšil slíbil předložit vládě během března, situace se vyvinula tak, že by návrh měl být načten v Poslanecké sněmovně jako pozměňovací návrh novely obchodního zákoníku, který vláda schválila 2. 3. 2011 (návrh schválený vládou ovšem problematiku souběhu funkcí neřeší, měl by být zařazen až dodatečně) a jehož účinnost byla navržena od 1. 7. 2011. Vlastní novelu obchodního zákoníku vláda schválila 2. 3. 2011 a předložila ji do Poslanecké sněmovny dne 4. 4. 2011. Vlastní novela mění např. úpravu sídla, likvidace prázdných společností, podpisové vzory v obchodním rejstříku atd., návrh schválený vládou problematiku souběhu funkcí neřeší a měl by být zařazen do zákona až dodatečně jako pozměňovací návrh při projednávání v Poslanecké sněmovně. Prvé čtení návrhu by v Poslanecké sněmovně mělo proběhnout na schůzi začínající 26. 4. 2011;
*
V rámci připomínkového řízení k připravovanému zákonu o obchodních korporacích bylo do návrhu, který bude předložen ke schválení vládě, zapracováno, že obchodní vedení může člen statutárního orgánu (v novém pojetí bude i jednatel členem statutárního orgánu, nikoli jako dnes přímo statutárním orgánem) vykonávat i v pracovním poměru.
Příklad
Jednatel má uzavřenu se svou společností pracovní smlouvu jako ředitel a žádnou jinou odměnu od společnosti nepobírá. Zároveň má jednatel uzavřenu se společností smlouvu o výkonu funkce, na jejímž základě pobírá měsíční odměnu 5 000 Kč. Jak lze předejít rizikům plynoucím z pracovní smlouvy?
V tomto případě hrozí, že jako jediné platné odměňování jednatele je měsíční odměna 5 000 Kč na základě smlouvy o výkonu funkce. Mzda z pracovního poměru by potom byla plněním bez právního důvodu a nezakládala by účast na důchodovém pojištění, ani by ji nebylo možné považovat za daňový náklad.
Možné řešení: Valná hromada rozhodne, že za činnost jednatele pro společnost náleží jednateli jednak odměna stanovená ve smlouvě o výkonu funkce, jednak odměna stanovená ve smlouvě označené jako pracovní smlouva. V tomto případě by při neplatnosti pracovní smlouvy jednateli náležela i odměna dle této smlouvy, protože by se jednalo o odměnu za činnost jednatele pro společnost, která byla schválena valnou hromadou.
 
Předpokládané legislativní změny - stropy pro pojistné
Již výše je upozorněno na předpokládanou novelizaci obchodního zákoníku k 1. 7. 2011 a na novelizaci předpisů o nemocenském a důchodovém pojištění. Z hlediska případného využití stropů pro odvody pojistného na veřejnoprávní pojištění (pro rok 2011 platí jak pro pojistné na sociální pojištění, tak pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění maximální vyměřovací základ na úrovni 72násobku průměrné mzdy, tedy 1 781 280 Kč). Pro rok 2012 je třeba počítat s tím, že strop pro pojistné na sociální pojištění klesne na 48násobek průměrné mzdy (u zdravotního zůstane na 72násobku).
Z pohledu stropu vyměřovacího základu pro pojistné, které hradí statutár, by situace roku 2012 měla zůstat zachována i v rámci tzv. daňové reformy od 1. 1. 2013. Koncepční změna by měla nastat u odvodů za zaměstnavatele - tam by se totiž strop počítal za všechny zaměstnance dohromady (měsíčně na úrovni čtyřnásobku průměrné mzdy vynásobené počtem zaměstnanců).
 
Závěr
Problematika souběhu funkcí je problematika velice rozsáhlá a tento příspěvek toto téma zdaleka celé nevyčerpává. Důležitým tématem je např. otázka jednání za společnost ředitelem společnosti, pokud má podle společenské smlouvy nebo stanov některé smlouvy uzavírat více statutárů současně - i zde Nejvyšší soud jednání statutára coby ředitele shledal nakonec (existují i starší rozhodnutí s opačným závěrem) jako neplatné. Na závěr tohoto stručného příspěvku bych jednak doporučil řešit vztah statutára a společnosti jako vztah obchodněprávní, např. na základě smlouvy o výkonu funkce (i v té lze sjednat nároky odpovídající zásadám pracovního práva, např. jakési odstupné při odvolání z funkce). Pokud další legislativní vývoj umožní výkon některých řídících činností v pracovním poměru, vždy je třeba pamatovat na to, že povinnost statutára vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a z ní plynoucí odpovědnost nemůže být případným pracovním poměrem nijak oslabena.